Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:016:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 16, 18. januar 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN -

L 16
45. årgang
18. januar 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 75/2002 af 17. januar 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 76/2002 af 17. januar 2002 om indførelse af forudgående fællesskabstilsyn med importen af visse jern- og stålprodukter, der er omfattet af EKSF- og EF-traktaterne og har oprindelse i visse tredjelande 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 77/2002 af 17. januar 2002 om ændring af bilag I og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 9
*Kommissionens beslutning nr. 78/2002/EKSF af 17. januar 2002 om undtagelse fra Den Høje Myndigheds henstilling nr. 1/64 om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter (169. undtagelse) 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 79/2002 af 17. januar 2002 om udstedelse af A-licenser for import af hvidløg 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 80/2002 af 17. januar 2002 om udstedelse af A-licenser for import af hvidløg 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 81/2002 af 17. januar 2002 om udstedelse af A-licenser for import af hvidløg 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 82/2002 af 17. januar 2002 om udstedelse af eksportlicenser af type A2 for frugt og grøntsager 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 83/2002 af 17. januar 2002 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 84/2002 af 17. januar 2002 om udstedelse af eksportlicenser for forarbejdede frugter og grøntsager 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 85/2002 af 17. januar 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 86/2002 af 17. januar 2002 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 23. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 87/2002 af 17. januar 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 88/2002 af 17. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 89/2002 af 17. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1558/2001 omhandlede licitation 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 90/2002 af 17. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1005/2001 omhandlede licitation 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 91/2002 af 17. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 9/2002 omhandlede licitation 31
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/100/EF af 7. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer (1) 32

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/38/EC
*Kommissionens beslutning af 27. december 2001 om fastsættelse af undersøgelsesparametre samt kode og standardregler for omskrivning til maskinlæsbar form af resultaterne fra undersøgelserne af plantager med visse arter af frugttræer (meddelt under nummer K(2001) 4626) 35
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top