EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:283:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 283, 27. oktober 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 283
44. årgang
27. oktober 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2101/2001 af 26. oktober 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2102/2001 af 26. oktober 2001 om eksportrestitutioner for frugt og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2103/2001 den 26. oktober 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2826/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de oversøiske franske departementer med æg, fjerkrækød og kaniner 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2104/2001 af 26. oktober 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1249/96 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2105/2001 den 26. oktober 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1093/2001 om indførsel af hamp 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2106/2001 den 26. oktober 2001 om suspension og åbning af toldkontingenter ved indførsel i Det Europæiske Fællesskab af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Letland og om ændring af forordning (EF) nr. 1477/2000 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2107/2001 af 26. oktober 2001 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 85. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2108/2001 af 26. oktober 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 38. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2109/2001 af 26. oktober 2001 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 257. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2110/2001 af 26. oktober 2001 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2111/2001 af 26. oktober 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2112/2001 af 26. oktober 2001 om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande i Europa, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 2113/2001 af 26. oktober 2001 om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2114/2001 af 26. oktober 2001 om bud for udførsel af sleben langkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 2115/2001 af 26. oktober 2001 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2116/2001 af 26. oktober 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 277. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2117/2001 af 26. oktober 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for oksekød i forbindelse med den 13. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2118/2001 af 26. oktober 2001 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1888/2001 vedrørende fastsættelse af de specifikke vekselkurser for refusionsbeløbet for lageromkostningerne i sukkersektoren 27
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF den 27. september 2001 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 86/635/EØF for så vidt angår værdiansættelsesregler for visse selskabsformers samt bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber 28
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF den 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet 33
*Kommissionens direktiv 2001/90/EF den 26. oktober 2001 om syvende tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (creosot) (1) 41

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/755/EC
*Afgørelse Nr. 1/2001 truffet af det fælles råd den 26. juni 2001 — Det fælles råds forretningsorden 44
2001/756/EC
*Afgørelse nr. 6/2001 truffet af Associeringsrådet mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side den 18. juli 2001 om forbedring af handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter som omhandlet i protokol nr. 2 til Europaaftalen 49
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top