EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:215:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 215, 09. august 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 215
44. årgang
9. august 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1618/2001 af 8. august 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1619/2001 af 6. august 2001 om fastsættelse af handelsnormer for æbler og pærer samt om ændring af forordning (EØF) nr. 920/89 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1620/2001 af 8. august 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1232/2001 om anvendelse af den i artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede krisedestillation for bordvin i Italien 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1621/2001 af 8. august 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1661/1999 for så vidt angår eksportcertifikatet for landbrugsprodukter og fortegnelsen over toldsteder, hvor produkter kan angives til fri omsætning i Fællesskabet 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1622/2001 af 8. august 2001 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2001 af 8. august 2001 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 24
*Kommissionens direktiv 2001/61/EF af 8. august 2001 om anvendelse af bestemte epoxyderivater i materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (1) 26

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/613/EC
*Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 10. juli 2001 om mobilitet i Det Europæiske Fællesskab for studerende, personer under erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og erhvervslærere 30
2001/614/EC
*Afgørelse nr. 2/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Polen den 7. maj 2001 om forlængelse med fem år af den periode, i hvilken offentlig støtte, der ydes af Republikken Polen, vurderes under hensyn til, at Republikken Polen skal betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er omhandlet i artikel 87, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab 38
2001/615/EC
*Afgørelse nr. 3/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Polen den 23. maj 2001 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser til reglerne om statsstøtte i artikel 63, stk. 1, nr. iii), og stk. 2, jf. artikel 63, stk. 3, i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side samt i artikel 8, stk. 1, nr. iii), og stk. 2, i protokol 2 til denne aftale om produkter henhørende under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) 39
Kommissionen
2001/616/EC
*Kommissionens beslutning af 5. juni 2001 om finansiel støtte fra EF for 2001 til driften af visse EF-referencelaboratorier, som beskæftiger sig med dyresundhed og levende dyr (meddelt under nummer K(2001) 1544) 43
2001/617/EC
*Kommissionens beslutning af 20. juli 2001 om tilskud til udryddelse af mund- og klovesyge i Grækenland i 2000 (meddelt under nummer K(2001) 2224) 46
2001/618/EC
*Kommissionens beslutning af 23. juli 2001 om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin, om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen, og om ophævelse af beslutning 93/24/EØF og 93/244/EØF (meddelt under nummer K(2001) 2236) (1) 48
2001/619/EC
*Kommissionens beslutning af 25. juli 2001 om ændring af Kommissionens beslutning 92/160/EØF, 92/260/EØF og 93/197/EØF for så vidt angår indførsel af registrerede heste fra visse dele af Peru (meddelt under nummer K(2001) 2314) (1) 55

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1116/2001 af 5. juni 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 3677/90 om foranstaltninger til modvirkning af ulovlig anvendelse af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer (EFT L 153 af 8.6.2001) 57
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top