Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:194:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 194, 18. juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 194
44. årgang
18. juli 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1456/2001 af 16. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2549/2000 om yderligere tekniske foranstaltninger til genopbygning af torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1457/2001 af 17. juli 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 2
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1458/2001 af 17. juli 2001 om fravigelse af forordning (EØF) nr. 2700/93 og forordning (EF) nr. 2342/1999 for så vidt angår anvendelsen af præmieordningerne for får, geder og kvæg og om ændring af forordning (EF) nr. 2342/1999 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1459/2001 af 17. juli 2001 om ophævelse af forordning (EF) nr. 1046/2001 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markederne for svinekød og kalvekød i Nederlandene 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1460/2001 af 17. juli 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1461/2001 af 17. juli 2001 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1462/2001 af 17. juli 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1463/2001 af 17. juli 2001 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1464/2001 af 17. juli 2001 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1465/2001 af 17. juli 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1466/2001 af 17. juli 2001 om ændring af importtold for korn 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1467/2001 af 17. juli 2001 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser i kornsektoren 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1468/2001 af 17. juli 2001 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 24
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 26
Erklæring fra Kommissionen 35
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/41/EF af 19. juni 2001 om enogtyvende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater for så vidt angår stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske 36

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/539/EC
*Rådets afgørelse af 5. april 2001 om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montreal-konventionen) 38
Konvention om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring 39
Kommissionen
2001/540/EC
*Kommissionens beslutning af 9. juli 2001 om ændring af beslutning 98/634/EF om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til madrasser (meddelt under nummer K(2001) 1610) (1) 50
2001/541/EC
*Kommissionens beslutning af 9. juli 2001 om niende ændring af beslutning 95/124/EF om listen over godkendte akvakulturbrug i Tyskland (meddelt under nummer K(2001) 1770) (1) 51
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles holdning af 16. juli 2001 om et visumforbud over for ekstremister i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 55
*Rådets afgørelse af 16. juli 2001 om ophævelse af afgørelse 1999/74/FUSP til gennemførelse af fælles aktion 97/288/FUSP vedrørende finansiering af et kommunikationssystem til alle medlemmer af Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale, som ikke er medlemmer af Den Europæiske Union 56
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top