Help Print this page 

Document L:2001:181:TOC

Title and reference
De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 181, 04. juli 2001

Display all documents published in this Official Journal
Text
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 181
44. årgang
4. juli 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 25. juni 2001 om ordningen for nationalt militærpersonale, som udstationeres ved Generalsekretariatet for Rådet med henblik på Den Europæiske Unions Militærstab 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri 6
*Rådets forordning (EF) nr. 1339/2001 af 28. juni 2001 om udvidelse af virkningerne af forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1340/2001 af 3. juli 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1341/2001 af 3. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 169/2001 og om forhøjelse af den mængde, der udbydes i løbende licitation med henblik på videresalg på det indre marked af ris fra det italienske interventionsorgan, til 70000 tons 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2001 af 3. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 795/2001 om særforanstaltninger, der fraviger forordning (EF) nr. 174/1999, (EF) nr. 800/1999 og (EF) nr. 1291/2000 for mælk og mejeriprodukter 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1343/2001 af 3. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 449/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår støtteordningen for forarbejdede frugter og grøntsager 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1344/2001 af 3. juli 2001 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning ansøgninger om importrettigheder for oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 1080/2001 kan imødekommes 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1345/2001 af 3. juli 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importrettigheder, som er indsendt i juni 2001 for ungtyre bestemt til opfedning, kan imødekommes 18

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/497/EC
*Kommissionens beslutning af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande i henhold til direktiv 95/46/EF (meddelt under nummer K(2001) 1539) (1) 19
2001/498/EC
*Kommissionens beslutning af 19. juni 2001 om ottende ændring af beslutning 95/124/EF om listen over godkendte akvakulturbrug i Tyskland (meddelt under nummer K(2001) 1627) (1) 32
2001/499/EC
*Kommissionens beslutning af 3. juli 2001 om ændring af beslutning 2000/639/EF og 2000/773/EF for så vidt angår EF-tilskuddet til medlemsstaternes programmer for overvågning af BSE for 2001 (meddelt under nummer K(2001) 1748) 36

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1529/1999 af 13. juli 1999 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EFT L 178 af 14.7.1999) 40
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top