Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:100:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 100, 11. april 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 100
44. årgang
11. april 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 712/2001 af 10. april 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 713/2001 af 10. april 2001 om opkøb af oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 714/2001 af 10. april 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 259/2001 om fastsættelse af foranstaltninger til genopbygning af torskebestanden in Nordsøen (ICES-underområde IV) og dertil knyttede betingelser for kontrol af fiskerfartøjers aktiviteter 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 715/2001 af 10. april 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 456/2001 om fastsættelse af foranstaltninger til genopbygning af torskebestanden vest for Skotland (ICES-afsnit VIa) og dertil knyttede betingelser for kontrol af fiskerfartøjers aktiviteter 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 716/2001 af 10. april 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2789/1999 om handelsnormer for spisedruer 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 717/2001 af 10. april 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 790/2000 om handelsnormer for tomater 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2001 af 10. april 2001 om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår KN-koderne for arecanødder (betelnødder) og kolanødder 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 719/2001 af 10. april 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 590/2001 om fragivelse eller ændring af forordning (EF) nr. 562/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 720/2001 af 10. april 2001 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning ansøgninger om importrettigheder, indgivet i april 2001 for frosset oksekød til forarbejdning, kan imødekommes 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 721/2001 af 10. april 2001 om det omfang, i hvilket der kan imødekommes ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i april 2001 vedrørende import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning 15

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/289/EC
*Afgørelse nr. 3/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Tjekkiet den 8. marts 2001 om forlængelse med fem år af den periode, i hvilken offentlig støtte, der ydes af Den Tjekkiske Republik, vurderes under hensyn til, at Den Tjekkiske Republik skal betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er omhandlet i artikel 87, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab 16
Kommissionen
2001/290/EC
*Kommissionens henstilling af 21. marts 2001 om grundparametre for det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra b), i direktiv 96/48/EF (meddelt under nummer K(2001) 745) (1) 17
2001/291/EC
*Kommissionens beslutning af 29. marts 2001 om ændring af beslutning 95/94/EF om opstilling af en liste over ornestationer i visse tredjelande, som er godkendt til udførsel af ornesæd til Fællesskabet (meddelt under nummer K(2001) 950) (1) 27
2001/292/EC
*Kommissionens beslutning af 29. marts 2001 om ændring af beslutning 93/52/EØF om konstatering af, at bestemte medlemsstater eller regioner overholder betingelserne for brucellose (Brucella melitensis), og om anerkendelse af deres status som medlemsstat eller region, der er officielt fri for denne sygdom (meddelt under nummer K(2001) 952) (1) 28
2001/293/EC
*Kommissionens beslutning af 30. marts 2001 om ændring af Rådets direktiv 95/70/EF om minimumsfællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse sygdomme hos toskallede bløddyr for så vidt angår listen over nationale referencelaboratorier for sygdomme hos toskallede bløddyr (meddelt under nummer K(2001) 978) (1) 30
2001/294/EC
*Kommissionens beslutning af 30. marts 2001 om ændring af beslutning 98/361/EF om opstilling af en liste over godkendte zoner og godkendte akvakulturbrug med hensyn til infektiøs hæmatopoietisk nekrose og egtvedsyge i Spanien (meddelt under nummer K(2001) 979) (1) 32
2001/295/EC
*Kommissionens beslutning af 10. april 2001 om de foranstaltninger, der skal gennemføres, før de restriktioner, som anvendes i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 85/511/EØF, kan ophæves (meddelt under nummer K(2001) 1094) (1) 35
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top