Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:309:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 309, 09. december 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 309
43. årgang
9. december 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2686/2000 af 8. december 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2687/2000 af 8. december 2000 om indstilling af fiskeri efter makrel fra fartøjer, som fører dansk flag 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2688/2000 af 8. december 2000 om indstilling af fiskeri efter makrel fra fartøjer, som fører dansk flag 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2689/2000 af 8. december 2000 om indstilling af fiskeri efter makrel fra fartøjer, som fører dansk flag 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2690/2000 af 8. december 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2281/2000 omhandlede licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 2691/2000 af 8. december 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2283/2000 omhandlede licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2692/2000 af 8. december 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2284/2000 omhandlede licitation 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2693/2000 af 8. december 2000 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2694/2000 af 8. december 2000 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2695/2000 af 8. december 2000 om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande i Europa, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2282/2000 omhandlede licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2696/2000 af 8. december 2000 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 13
*Kommissionens direktiv 2000/80/EF af 4. december 2000 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, med henblik på konsolidering af dette bilag og optagelse af endnu et aktivt stof (lambda-cyhalothrin) 14

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/777/EC
*Rådets afgørelse af 1. december 2000 om en fuldstændig gennemførelse af Schengen-reglerne i Danmark, Finland og Sverige samt i Island og Norge 24
Erklæring fra Rådet, forsamlet den 30. november og den 1. december 2000 i Bruxelles 28
Erklæring fra Sverige 28
2000/778/EC
*Rådets afgørelse af 20. november 2000 om indgåelse af en brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om suspension af afsnit II om handel og handelsanliggender i samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 29
Brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om suspension af afsnit II om handel og handelsanliggender i samarbejdsaftalen 30
Kommissionen
2000/779/EC
*Kommissionens beslutning af 24. november 2000 om bemyndigelse til Kongeriget Nederlandene til en midlertidig undtagelse indtil den 31. december 2002 til anvendelse af chlorfluorcarboner (CFC) i doseringsmekanismer i hermetisk forseglede anordninger til implantation i menneskekroppen med henblik på afgivelse af afmålte medicindoser i medfør af artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (meddelt under nummer K(2000) 3550) (1) 33
2000/780/EC
*Kommissionens beslutning af 28. november 2000 om ændring af beslutning 93/467/EØF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for uafbarkede kævler af egetræ (Quercus L.) med oprindelse i Canada eller USA (meddelt under nummer K(2000) 3582) 35
2000/781/EC
*Kommissionens beslutning af 28. november 2000 om ændring af beslutning 2000/293/EF om finansiel støtte fra Fællesskabet til driften af visse EF-referencelaboratorier, som beskæftiger sig med dyresundhed og levende dyr, for så vidt angår rabies (meddelt under nummer K(2000) 3583) 36
2000/782/EC
*Kommissionens beslutning af 8. december 2000 om ændring af beslutning 2000/609/EF om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af sundheds- og hygiejnecertifikat ved import af kød af opdrættede strudsefugle og om ændring af beslutning 94/85/EF om opstilling af en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød (meddelt under nummer K(2000) 3700) (1) 37
2000/783/EC
*Kommissionens beslutning af 6. december 2000 om mærkning og anvendelse af svinekød i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 80/217/EØF for Det Forenede Kongeriges vedkommende (meddelt under nummer K(2000) 3683) (1) 38
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top