Help Print this page 

Document L:2000:192:TOC

Title and reference
De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 192, 28. juli 2000

Display all documents published in this Official Journal
Text
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 192
43. årgang
28. juli 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1655/2000 af 17. juli 2000 om det finansielle instrument for miljøet (Life) 1
Erklæring fra Kommissionen 10
Erklæring fra Rådet 10
Erklæring fra Kommissionen 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1656/2000 af 27. juli 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1657/2000 af 27. juli 2000 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage i juli 2000 efter forordning (EF) nr. 327/98 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1658/2000 af 26. juli 2000 om åbning af supplerende kontingenter for indførsel i EF af visse tekstilvarer med oprindelse i visse tredjelande, der deltager i handelsmesser afholdt i november 2000 i Det Europæiske Fællesskab 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1659/2000 af 26. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1445/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1660/2000 af 27. juli 2000 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1661/2000 af 27. juli 2000 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning ansøgninger om importrettigheder for køer og kvier af bestemte bjergracer i henhold til forordning (EF) nr. 1143/98 kan imødekommes 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1662/2000 af 27. juli 2000 om udstedelse af importlicenser for frosset mellemgulv af hornkvæg 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 1663/2000 af 27. juli 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 1664/2000 af 27. juli 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 1665/2000 af 27. juli 2000 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren 35

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/479/EC
*Kommissionens beslutning af 17. juli 2000 om indførelse af en Europæisk Oversigt over Forurenende Emissioner (EPER) i henhold til artikel 15 i Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC) (meddelt under nummer K(2000) 2004) (1) 36

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1950/97 af 6. oktober 1997 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af sække og poser af polyethylen eller polypropylen med oprindelse i Indien, Indonesien og Thailand og endelig opkrævning af den indførte midlertidige told (EFT L 276 af 9.10.1997) 44
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 970/2000 af 8. maj 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1374/98 om gennemførelsesbestemmelser for importordningen om åbning af toldkontingenter for mælk og mejeriprodukter (EFT L 112 af 11.5.2000) 44
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top