Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:021:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 21, 26. januar 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 21
43. årgang
26. januar 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles holdning af 24. januar 2000 vedrørende Afghanistan 1
*Rådets fælles holdning af 24. januar 2000 om ændring og supplering af fælles holdning 1999/318/FUSP vedrørende supplerende restriktive foranstaltninger mod Forbundsrepublikken Jugoslavien (FRJ) 4
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 166/2000 af 25. januar 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 167/2000 af 25. januar 2000 om åbning af importtrancher af hård hvede i forbindelse med toldkontingenterne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 778/1999 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 168/2000 af 25. januar 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1758/98 og om forhøjelse til 3450000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 169/2000 af 25. januar 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 280/98 om fravigelse fra visse bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 2597/97 om generelle supplerende regler til den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter med hensyn til konsummælk produceret i Finland og Sverige 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 170/2000 af 25. januar 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i januar 2000 om importlicenser for kød i forbindelse med det toldkontingent for oksekød, der er fastsat ved Europaaftalen mellem EF og Republikken Slovenien 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 171/2000 af 25. januar 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang de ansøgninger, der i januar 2000 er indgivet om importlicens for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter i henhold til ordningerne i Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Ungarn, Republikken Polen, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien, Rumænien og Republikken Slovenien og ordningen i aftalerne om liberalisering af samhandelen mellem Fællesskabet og de baltiske lande, kan accepteres 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 172/2000 af 25. januar 2000 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 14
*Kommissionens direktiv 2000/1/EF af 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 89/173/EØF vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorerEØS-relevant tekst (1) 16
*Kommissionens direktiv 2000/2/EF af 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 75/322/EØF vedrørende anordninger til radiostøjdæmpning af landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer og Rådets direktiv 74/150/EØF vedrørende godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorerEØS-relevant tekst (1) 23

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/57/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 1999 om systemet for tidlig varsling og reaktion i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF med henblik på epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme (meddelt under nummer K(1999) 4016) 32
2000/58/EC
*Kommissionens beslutning af 11. januar 2000 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., for så vidt angår andre områder i Portugal end dem, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vides ikke at forekomme (meddelt under nummer K(1999) 5193) 36

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets fælles aktion 1999/664/FUSP af 11. oktober 1999 om ændring af fælles aktion 96/676/FUSP i forbindelse med udnævnelse af en særlig EU-udsending for fredsprocessen i Mellemøsten (EFT L 264 af 12.10.1999) 41
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1420/1999 af 29. april 1999 om fælles regler og procedurer for forsendelser af visse typer affald til en række lande, der ikke er medlemmer af OECD (EFT L 166 af 1.7.1999) 41
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære (EFT L 100 af 19.4.1994) 42
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/24/EF af 17. juni 1997 om dele af og kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer (EFT L 226 af 18.8.1997) 43
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top