Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:011:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 11, 15. januar 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 11
43. årgang
15. januar 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 87/2000 af 14. januar 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 88/2000 af 14. januar 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 89/2000 af 14. januar 2000 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 1. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 90/2000 af 14. januar 2000 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 217. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 91/2000 af 14. januar 2000 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 45. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 92/2000 af 14. januar 2000 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 1. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 93/2000 af 14. januar 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2176/1999 omhandlede licitation 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 94/2000 af 14. januar 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2178/1999 omhandlede licitation 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 95/2000 af 14. januar 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2179/1999 omhandlede licitation 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 96/2000 af 14. januar 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2180/1999 omhandlede licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 97/2000 af 14. januar 2000 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 98/2000 af 14. januar 2000 om fastsættelse af importtold for korn 14
*Rådets direktiv 1999/105/EF af 22. december 1999 om markedsføring af forstligt formeringsmateriale 17

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/30/EC
*Kommissionens beslutning af 13. december 1999 om finansiering af gennemførelsesforanstaltninger til de harmoniserede forbrugerprisindekser (meddelt under nummer K(1999) 4428) 41
2000/31/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1999 om ændring af beslutning 93/693/EF om opstilling af en liste over tyrestationer i visse tredjelande, som er godkendt til udførsel af tyresæd til FællesskabetEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 4515) (1) 48
2000/32/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1999 om vedtagelse af planen for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal afholdes over 2000-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (meddelt under nummer K(1999) 4591) 51

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/1999 af 23. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1222/94 om fastsættelse af fælles gennemførelsesregler for ordningen for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag II, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1223/94 om de særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med forudfastsættelsesattester for visse landbrugsprodukter, som ikke omfattes af traktatens bilag II (EFT L 201 af 31.7.1999) 54
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2740/1999 af 21. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1447/1999 om fastsættelse af en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (EFT L 328 af 22.12.1999) 54
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top