EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:331:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 331, 23. december 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 331
42. årgang
23. december 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Det Europæiske Råds fælles strategi af 11. december 1999 over for Ukraine 1
Erklæring fra Det Europæiske Råd om den fælles strategi over for Ukraine 10
*Rådets Fælles aktion af 17. december 1999 vedrørende oprettelse af et EU-samarbejdsprogram for ikke-spredning og nedrustning i Den Russiske Føderation 11
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2745/1999 af 17. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter 17
*Rådets forordning (EF) nr. 2746/1999 af 17. december 1999 om fastsættelse for fangståret 2000 af orienteringspriserne for de fiskerivarer, som er anført under A, D og E i bilag I til forordning (EØF) nr. 3759/92 23
*Rådets forordning (EF) nr. 2747/1999 af 17. december 1999 om fastsættelse for fangståret 2000 af orienteringspriserne for de fiskerivarer, som er anført i bilag II til forordning (EØF) nr. 3759/92 26
*Rådets forordning (EF) nr. 2748/1999 af 17. december 1999 om fastsættelse for fangståret 2000 af EF's producentpris for fiskerivarer som anført i bilag III til forordning (EØF) nr. 3759/92 28
*Rådets forordning (EF) nr. 2749/1999 af 17. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 745/1999 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse fiskerivarer 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2750/1999 af 22. december 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 2751/1999 af 22. december 1999 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 2752/1999 af 22. december 1999 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 33
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2753/1999 af 22. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2009/1999 om salg ved periodisk licitation af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, og som er beregnet til udførsel 35
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2754/1999 af 22. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 822/1999 om salg til forudfastsat pris af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og levering som fødevarehjælp 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2755/1999 af 21. december 1999 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 37
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2756/1999 af 22. december 1999 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1294/1999 om indefrysning af midler og forbud mod investeringer i forbindelse med Forbundsrepublikken Jugoslavien 43
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2757/1999 af 22. december 1999 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidlerEØS-relevant tekst (1) 45
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2758/1999 af 22. december 1999 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidlerEØS-relevant tekst (1) 49
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2759/1999 af 22. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperiodenEØS-relevant tekst (1) 51
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2760/1999 af 22. december 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 3149/92 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet 55
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2761/1999 af 22. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 296/96 om de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende, og om månedlig bogføring af de udgifter, der finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (EUGFL), og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2776/88 57
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2762/1999 af 22. december 1999 om tilpasning af den maksimale årlige fiskeriindsats for visse fiskerier 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 2763/1999 af 22. december 1999 om fastsættelse af importtold for ris 62
Kommissionens forordning (EF) nr. 2764/1999 af 22. december 1999 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 65
*Kommissionens direktiv 1999/97/EF af 13. december 1999 om ændring af Rådets direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol)EØS-relevant tekst (1) 67

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/879/EC
*Rådets beslutning af 17. december 1999 om markedsføring og indgift af bovin somatotropin (BST) og om ophævelse af beslutning 90/218/EØF 71
1999/880/EC
*Rådets beslutning af 17. december 1999 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at anvende eller fortsat anvende de gældende punktafgiftsnedsættelser eller -fritagelser for visse typer mineralolie, når disse benyttes til særlige formål, i overensstemmelse med proceduren i direktiv 92/81/EØF 73
1999/881/EC
*Rådets beslutning af 14. december 1999 om ændring af Kommissionens beslutning 97/534/EF om forbud mod anvendelse af risikomateriale med hensyn til overførbare spongiforme encephalopatier 78
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top