EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:327:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 327, 21. december 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 327
42. årgang
21. december 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 2700/1999 af 17. december 1999 om tilpasning med virkning fra 1. juli 1999 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2701/1999 af 14. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2201/96 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager 5
*Rådets forordning (EF) nr. 2702/1999 af 14. december 1999 om oplysningskampagner og salgsfremmende foranstaltninger for landbrugsprodukter i tredjelande 7
*Rådets forordning (EF) nr. 2703/1999 af 14. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2596/97 om forlængelse af den periode, der er fastsat i artikel 149, stk. 1, i akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse 11
*Rådets forordning (EF) nr. 2704/1999 af 14. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2705/1999 af 20. december 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2706/1999 af 20. december 1999 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2707/1999 af 20. december 1999 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2708/1999 af 20. december 1999 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2709/1999 af 17. december 1999 om åbning af EF-toldkontingenter for 2000 for får, geder, fårekød og gedekød henhørende under KN-kode 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 og 0204 og om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1439/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2467/98 for så vidt angår indførsel og udførsel af fåre- og gedekød 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 2710/1999 af 20. december 1999 om fastsættelse af den disponible mængde i første halvår af 2000 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter i henhold til ordningerne i Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Ungarn, Republikken Polen, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien, Rumænien og Republikken Slovenien og ordningen i aftalerne om liberalisering af samhandelen mellem Fællesskabet og De Baltiske Lande 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2711/1999 af 20. december 1999 om fravigelse af artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2366/98 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen for produktionsstøtte for olivenolie i produktionsårene 1998/99 til 2000/01 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2712/1999 af 20. december 1999 om åbning af en løbende licitation med henblik på udbud til salg af olivenolie, som det spanske og det græske interventionsorgan ligger inde med 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2713/1999 af 20. december 1999 om fravigelse af forordning (EØF) nr. 3444/90 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtte til privat oplagring af svinekød 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2714/1999 af 20. december 1999 om overgangsbestemmelser for forvaltning og kontrol af direkte betalinger for markafgrøder og oksekød 33
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2715/1999 af 20. december 1999 om interventionstærsklen for tomater for produktionsåret 2000 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2716/1999 af 20. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1564/1999 om fastsættelse af minimumsimportprisen for tørrede druer i produktionsåret 1999/2000 og af den udligningsafgift, der skal opkræves, hvis denne pris ikke overholdes 35
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2717/1999 af 20. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 882/1999 om fastsættelse af minimumsimportprisen for visse former for forarbejdede kirsebær for produktionsåret 1999/2000 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2718/1999 af 20. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 97/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den minimumspris og det udligningsbeløb, der skal betales kartoffelavlere, samt til Rådets forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse 37
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2719/1999 af 20. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1431/94 om gennemførelsesbestemmelser for fjerkrækød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 2720/1999 af 20. december 1999 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 49
Kommissionens forordning (EF) nr. 2721/1999 af 20. december 1999 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 51

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/847/EC
*Rådets beslutning af 9. december 1999 om indførelse af et EF-handlingsprogram for civilbeskyttelse 53
1999/848/EC
*Rådets afgørelse af 13. december 1999 om en fuldstændig gennemførelse af Schengen-reglerne i Grækenland 58
1999/849/EC
*Rådets beslutning af 14. december 1999 om den østrigske regerings ydelse af national støtte til mindre producenter i ugunstigt stillede områder, jf. bilag XV i tiltrædelsesakten af 1994 59
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top