Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:275:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 275, 26. oktober 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 275
42. årgang
26. oktober 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 22. oktober 1999 om gennemførelse af fælles holdning 98/633/FUSP om processen vedrørende stabilitet og godt naboskab i Sydøsteuropa 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2249/1999 af 22. oktober 1999 om åbning af et EF-toldkontingent for indførsel af udbenet tørret kød af hornkvæg 2
*Rådets forordning (EF) nr. 2250/1999 af 22. oktober 1999 om toldkontingentet for smør med oprindelse i New Zealand 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 2251/1999 af 25. oktober 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2252/1999 af 25. oktober 1999 om nedsættelse for produktionsåret 1999/2000 af støtten for små citrusfrugter leveret til forarbejdning efter forarbejdningstærsklens overskridelse 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2253/1999 af 25. oktober 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 881/98 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende beskyttelse af de supplerende traditionelle benævnelser, der anvendes for visse typer kvbd 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2254/1999 af 25. oktober 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2385/91 om gennemførelsesbestemmelser for visse særtilfælde for så vidt angår definitionen af producenter og producentsammenslutninger i fåre- og gedekødssektoren 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2255/1999 af 25. oktober 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1040/1999 om en beskyttelsesforanstaltning over for indførsel af hvidløg med oprindelse i Kina og om fravigelse af forordning (EØF) nr. 1859/93 om importlicenser for hvidløg fra tredjelande 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2256/1999 af 25. oktober 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1621/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår støtte til dyrkning af druer bestemt til produktion af tørrede druer af bestemte sorter 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2257/1999 af 25. oktober 1999 om levering af korn som fødevarehjælp 14

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/695/EC
*Kommissionens beslutning af 15. september 1999 om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 (sag IV/36.748 — REIMS II)EØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2596) (1) 17
1999/696/EC
*Kommissionens beslutning af 11. oktober 1999 om anerkendelse af, at den nordirske database for kvæg er fuldt operationelEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 3224) (1) 32
1999/697/EC
*Kommissionens beslutning af 13. oktober 1999 om ændring af beslutning 97/467/EF om midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kød af kanin og opdrættet vildtEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 3276) (1) 33

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2201/1999 af 15. oktober 1999 om fastlægelse af de mængder, der tillægges importørerne af de kvantitative kontingenter, der gælder for 2000 for visse varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EFT L 268 af 16.10.1999) 34
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2206/1999 af 18. oktober 1999 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for den udligningsstøtte, der ydes som følge af kurserne for euroens omregning til nationale valutaenheder og de vekselkurser, der var gældende pr. 1. september 1999 (EFT L 269 af 19.10.1999) 34
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top