EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:142:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 142, 05. juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 142
42. årgang
5. juni 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
*Fælles holdning af 27. maj 1999 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende forhandlingerne i Europarådet om udkastet til konvention om Internetkriminalitet 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1174/1999 af 4. juni 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1175/1999 af 4. juni 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2565/98 omhandlede licitation 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1176/1999 af 4. juni 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2564/98 omhandlede licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1177/1999 af 4. juni 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 770/1999 omhandlede licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1178/1999 af 4. juni 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2566/98 omhandlede licitation 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1179/1999 af 4. juni 1999 om en nedsættelse af de landbrugselementer og den tillægstold, der pålægges visse varer omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 ved indførsel i Fællesskabet som led i en interimsaftale mellem EU og Israel i perioden den 1. juli 1999 til den 30. juni 2000 9
*Kommissionens direktiv 1999/51/EF af 26. maj 1999 om femte tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (tin, pentachlorphenol og cadmium)EØS-relevant tekst (1) 22
*Kommissionens direktiv 1999/52/EF af 26. maj 1999 om tilpasning af Rådets direktiv 96/96/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil til den tekniske udviklingEØS-relevant tekst (1) 26
*Kommissionens direktiv 1999/53/EF af 26. maj 1999 om ændring af bilag III til Rådets direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet 29
*Kommissionens direktiv 1999/54/EF af 26. maj 1999 om ændring af Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn 30

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/365/EC
*Kommissionens beslutning af 14. oktober 1998 om Østrigs støtte til LiftgmbHEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1998) 3212) (1) 32
1999/366/EC
*Kommissionens afgørelse af 4. juni 1999 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af ferrosilicium med oprindelse i Egypten og Polen (meddelt under nummer K(1999) 1466) 36
1999/367/EC
*Kommissionens afgørelse af 4. juni 1999 om udskiftning af medlemmer af Det Rådgivende Energiudvalg (meddelt under nummer K(1999) 1462) 45
1999/368/EC
*Kommissionens beslutning af 4. juni 1999 om beskyttelsesforanstaltninger over for dioxinforurenede produkter til konsum eller foderbrug, der er fremstillet på basis af kvæg eller svinEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1538) (1) 46

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1134/1999 af 28. maj 1999 om levering af blød hvede og rug til brødfremstilling til Rusland (EFT L 135 af 29.5.1999) 48
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top