EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:345:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 345, 19. december 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 345
41. årgang
19. december 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Fælles holdning af 14. december 1998 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende restriktive foranstaltninger over for personer i Forbundsrepublikken Jugoslavien, der modarbejder de uafhængige medier 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2743/98 af 14. december 1998 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering 3
*Rådets forordning (EF) nr. 2744/98 af 14. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 355/94 og om forlængelse af den midlertidige undtagelse for Tyskland og Østrig 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2745/98 af 18. december 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2746/98 af 18. december 1998 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2563/98 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2747/98 af 18. december 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2564/98 omhandlede licitation 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2748/98 af 18. december 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2565/98 omhandlede licitation 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2749/98 af 18. december 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2566/98 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2750/98 af 18. december 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2751/98 af 18. december 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2752/98 af 18. december 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2753/98 af 18. december 1998 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2754/98 af 18. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1772/96 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for forsyning af de oversøiske franske departementer med læggekartofler 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2755/98 af 18. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de oversøiske franske departementer med fåre- og gedekødsprodukter for 1999 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2756/98 af 18. december 1998 om åbning af EF-toldkontingenter for 1999 for får, geder, fårekød og gedekød henhørende under KN-kode 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 og 0204 og om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1439/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2467/98 for så vidt angår indførsel og udførsel af fåre- og gedekød 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2757/98 af 18. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af Azorerne og Madeira med fåre- og gedekødsprodukter for 1999 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 2758/98 af 18. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1667/98 og om forhøjelse til 333 224 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det svenske interventionsorgans besiddelse 39
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2759/98 af 18. december 1998 om salg til forudfastsat pris af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2144/98 41
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2760/98 af 18. december 1998 om gennemførelse af et program for grænseoverskridende samarbejde inden for rammerne af Phare-programmet 49
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2761/98 af 18. december 1998 om forhøjelse af et GATT-bundent fællesskabstoldkontingent for avispapir fra Canada (1998) 53

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/726/EC
*Kommissionens afgørelse af 24. november 1998 om fravigelse af afgørelse 71/128/EØF om Det Rådgivende Udvalg for Fiskerivarer (meddelt under nummer K(1998) 3591) 54
98/727/EC
*Kommissionens beslutning af 9. december 1998 om ændring af beslutning 98/439/EF om støtteberettigelsen af de udgifter, der er planlagt af visse medlemsstater for 1998 til gennemførelse af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik (meddelt under nummer K(1998) 3938) 55

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1401/98 af 22. juni 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1808/95 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter og af visse andre fællesskabskontingenter for visse landbrugsprodukter, industri- og fiskerivarer og om gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår ændring eller tilpasning af disse toldkontingenter, og om ændring af forordning (EF) nr. 764/96 (EFT L 188 af 2.7.1998) 56
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top