Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:337:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 337, 12. december 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 337
41. årgang
12. december 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2678/98 af 10. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1890/97 og (EF) nr. 1891/97 om indførelse af en endelig antidumpingtold og en endelig udligningstold på importen af opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 af 7. december 1998 om det indre markeds funktion med hensyn til fri bevægelighed for varer mellem medlemsstaterne 8
Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 7. december 1998 om fri bevægelighed for varer 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2680/98 af 11. december 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2681/98 af 11. december 1998 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 214. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2682/98 af 11. december 1998 om bud for udførsel af sleben langkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2566/98 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2683/98 af 11. december 1998 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2563/98 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2684/98 af 11. december 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2565/98 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2685/98 af 11. december 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2564/98 omhandlede licitation 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2686/98 af 11. december 1998 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 2687/98 af 11. december 1998 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 194. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2688/98 af 11. december 1998 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2689/98 af 11. december 1998 om fastsættelse af den disponible mængde for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter i henhold til ordningerne i Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Ungarn, Republikken Polen, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien, og ordningen i aftalerne om liberalisering af samhandelen mellem Fællesskabet og De Baltiske Lande 27
*Kommissionens direktiv 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1) 29

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/709/EC, ECSC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 7. december 1998 om ændring af Rådets forretningsorden 40
Kommissionen
98/710/EC
*Kommissionens beslutning af 16. september 1998 om en procedure vedrørende anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 (sag VII/AMA/11/98 - italienske trafikfordelingsregler for Milanos lufthavnssystem) (meddelt under nummer K(1998) 2625) (1) 42
98/711/EC
*Kommissionens beslutning af 24. november 1998 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum (meddelt under nummer K(1998) 3585) (1) 58
98/712/EC
*Kommissionens beslutning af 26. november 1998 om ændring af visse oplysninger på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 44/98 om listen for 1998 over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der ved fiskeri efter tunge i visse af Fællesskabets områder har tilladelse til at anvende bomtrawl, hvis samlede bomlængde overstiger 9 m (meddelt under nummer K(1998) 3617) 61
98/713/EC
*Kommissionens beslutning af 26. november 1998 om ændring af visse oplysninger i listen i bilaget til forordning (EØF) nr. 55/87 om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fællesskabets kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl (meddelt under nummer K(1998) 3618) 64
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top