EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:290:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 290, 29. oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 290
41. årgang
29. oktober 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Fælles holdning af 26. oktober 1998 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union, om Den Europæiske Unions bidrag til fremme af ikke-spredning og tillidsskabelse i den Sydøstasiatiske region 1
*Rådets afgørelse af 26. oktober 1998 om supplering af fælles aktion 95/545/FUSP vedtaget af Rådet på grundlag af artikel J.3 i traktaten om Den Europæiske Union vedrørende Den Europæiske Unions deltagelse i strukturerne til iværksættelse af fredsaftalen for Bosnien-Hercegovina 3
*Rådets afgørelse af 26. oktober 1998 om ændring af fælles aktion 96/676/FUSP vedtaget af Rådet på grundlag af artikel J.3 i traktaten om Den Europæiske Union i forbindelse med udnævnelse af en særlig EU-udsending for fredsprocessen i Mellemøsten 4
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2321/98 af 28. oktober 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2322/98 af 28. oktober 1998 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2323/98 af 28. oktober 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2324/98 af 28. oktober 1998 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 13. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1574/98 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2325/98 af 27. oktober 1998 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2326/98 af 28. oktober 1998 om fastsættelse af importtold for ris 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2327/98 af 28. oktober 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1978/97 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2328/98 af 28. oktober 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1253/98 om den foreløbige forsyningsopgørelse for Azorerne og Madeira for de kornprodukter, der er omfattet af den ordning, som er fastsat i artikel 2-10 i Rådets forordning (EØF) nr. 1600/92 23
*Kommissionens direktiv 98/82/EF af 27. oktober 1998 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (1) 25

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/609/EC
Kommissionens beslutning af 19. oktober 1998 om importlicenser for varer inden for oksekødsektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia (meddelt under nummer K(1998) 3184) 55
98/610/EC, EURATOM
*Kommissionens afgørelse af 22. oktober 1998 om nedsættelse af ekspertgrupper til at vejlede Kommissionen angående indhold og sigte af nøgleaktionerne inden for forskning og teknologisk udvikling (meddelt under nummer K(1998) 3120) (1) 57
98/611/EC, EURATOM
*Kommissionens afgørelse af 23. oktober 1998 om oprettelse af et europæisk forskerforum (meddelt under nummer K(1998) 3069) (1) 61

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1647/98 af 27. juli 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 411/97 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår driftsprogrammer, driftsfonde og finansiel fællesskabsstøtte (EFT L 210 af 28.7.1998) 63
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top