EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:225:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 225, 12. august 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 225
41. årgang
12. august 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 10. august 1998 om ændring af fælles holdning 96/184/FUSP fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union vedrørende eksport af våben til det tidligere Jugoslavien 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1766/98 af 30. juli 1998 om Det Europæiske Fællesskabs og Det Europæiske Atomenergifællesskabs, der optræder som én part, tiltrædelse af aftalen af 25. oktober 1993 mellem Amerikas Forenede Stater, Canada, Sverige og Ukraine om oprettelse af et videnskabs- og teknologicenter i Ukraine 2
Tiltrædelsesinstrument 4
Aftale om oprettelse af et videnskabs- og teknologicenter i Ukraine 5
Protokol om ændring af aftalen om oprettelse af et videnskabs- og teknologicenter i Ukraine 10
Erklæringen fra Fællesskabets repræsentanter ved deponeringen af tiltrædelsesinstrumentet ved videnskabs- og teknologicentret i Ukraine 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1767/98 af 11. august 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1768/98 af 11. august 1998 om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina 15
*Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser 16

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/499/EC
*Forretningsorden for samarbejdsrådet mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side af 14. juli 1998 22
Kommissionen
98/500/EC
*Kommissionens afgørelse af 20. maj 1998 om oprettelse af sektordialogudvalg til fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan (meddelt under nummer K(1998) 2334) (1) 27
98/501/EC
*Kommissionens beslutning af 24. juli 1998 om visse specifikke transaktioner konstateret under arbejdet med protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud i forbindelse med anvendelsen af artikel 1 i Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (meddelt under nummer K(1998) 2204) (1) 29
98/502/EC
*Kommissionens beslutning af 27. juli 1998 om benyttelse af et slagteri i Italien i henhold til bilag II, nr. 7, til Rådets direktiv 92/119/EØF (meddelt under nummer K(1998) 2257) (1) 33
98/503/EC
*Kommissionens beslutning af 11. august 1998 om ændring af beslutning 96/301/EF og om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Egypten (meddelt under nummer K(1998) 2480) 34
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top