Help Print this page 

Document L:1997:084:TOC

Title and reference
De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 84, 26. marts 1997

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Text

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 84
40. årgang
26. marts 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EKSF, EF, Euratom) nr. 542/97 af 13. marts 1997 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der fra 1. juli 1996 finder anvendelse på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

1

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 543/97 af 17. marts 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1107/70 om støtte, som ydes inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje

6

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 544/97 af 25. marts 1997 om indførelse af et oprindelsescertifikat for hvidløg fra visse tredjelande

8

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 545/97 af 25. marts 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 2368/96 om undtagelse fra og ændring af forordning (EØF) nr. 2456/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 for så vidt angår offentlig intervention

11

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 546/97 af 25. marts 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 414/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Tyskland

12

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 547/97 af 25. marts 1997 om ændring af fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 548/97 af 25. marts 1997 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for produkter inden for oksekødssektoren

19

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 549/97 af 25. marts 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger

22

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/197/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 18. marts 1997 om ændring af beslutning 94/446/EF om kravene ved indførsel fra tredjelande af ben og benprodukter (bortset fra benmel) horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt hove og klove og produkter fremstillet heraf (bortset fra hovmel) til videreforarbejdning, der ikke er bestemt til konsum eller foder (1)

32

  

97/198/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 25. marts 1997 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af forarbejdet animalsk protein fra visse tredjelande, der anvender alternative varmebehandlingssystemer, og om ændring af beslutning 94/344/EF (1)

36

  

97/199/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 25. marts 1997 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af foder til selskabsdyr i hermetisk lukkede beholdere fra visse tredjelande, der anvender alternative varmebehandlingssystemer, og om ændring af beslutning 94/309/EF (1)

44

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top