EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:338:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 338, 28. december 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 338
39. årgang
28. december 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (Euratom, EKSF, EF) nr. 2485/96 af 20. december 1996 om tilpasning med virkning fra 1. juli 1996 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

1

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 2486/96 af 20. december 1996 om eksport af visse EKSF-stålprodukter fra Bulgarien til Fællesskabet i perioden 1. januar til 31. december 1997 (forlængelse af gyldigheden af ordningen med dobbeltkontrol)

5

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 2487/96 af 20. december 1996 om eksport af visse EKSF-stålprodukter fra Rumænien til Fællesskabet i perioden 1. januar til 31. december 1997 (forlængelse af gyldigheden af ordningen med dobbeltkontrol)

7

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 2488/96 af 20. december 1996 om midlertidig hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse fiskeriprodukter (1997)

9

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 2489/96 af 20. december 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 for så vidt angår fristen for Rådets beslutning om et satellitbaseret system med løbende bestemmelse af EF- fiskerfartøjers position

12

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 2490/96 af 20. december 1996 om forlængelse af gyldigheden af forordning (EF) nr. 3066/95 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay- rundens regi

13

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2491/96 af 23. december 1996 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

14

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2492/96 af 23. december 1996 om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved forordning (EF) nr. 3009/95 og (EF) nr. 1035/96

16

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2493/96 af 23. december 1996 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved forordning (EF) nr. 1734/96

27

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2494/96 af 23. december 1996 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

38

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2495/96 af 27. december 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

40

 

*

Kommissionens Beslutning nr. 2496/96/EKSF af 18. december 1996 om fællesskabsregler for støtte til jern- og stålindustrien (1)

42

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2497/96 af 18. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser til den ordning, der er fastsat i associeringsaftalen og interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel, for så vidt angår fjerkrækød

48

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2498/96 af 23. december 1996 om åbning af EF-toldkontingenter for 1997 for får, geder, fårekød og gedekød henhørende under KN-kode 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 og 0204 og om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1439/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 for så vidt angår indførsel og udførsel af fåre- og gedekød

53

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2499/96 af 23. december 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1588/94 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i sektoren for mælk og mejeriprodukter af den ordning, der er fastsat i de Europaaftaler, som Fællesskabet har indgået med Bulgarien og Rumænien

58

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2500/96 af 23. december 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 584/92 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i sektoren for mælk og mejeriprodukter af den ordning, der er fastsat i de Europaaftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik

61

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2501/96 af 23. december 1996 om fastsættelse for 1997 af gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for kalve på ikke over 80 kg med oprindelse i visse tredjelande

65

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2502/96 af 23. december 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2698/93 og (EF) nr. 1590/94 og om fastsættelse af de mængder, der er til rådighed i svinekødssektoren i forbindelse med de EF-toldkontingenter, der er fastsat i Europaaftalerne, jf. Rådets forordning (EF) nr. 3066/95

71

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2503/96 af 27. december 1996 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger om eksportlicenser kan imødekommes

76

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2504/96 af 27. december 1996 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

77

 

*

Kommissionens Direktiv 96/89/EF af 17. december 1996 om ændring af direktiv 95/12/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af vaskemaskiner (1)

85

 

*

Kommissionens Direktiv 96/94/EF af 18. december 1996 om etablering af en supplerende liste over vejledende grænseværdier til gennemførelse af Rådets direktiv 80/1107/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet (1)

86

 

*

Rådets Direktiv 96/95/EF af 20. december 1996 om ændring af direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem, med hensyn til merværdiafgiftens normalsats

89

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/742/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 2. december 1996 om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med produkter og dyr fra tredjelande, om nærmere regler for den kontrol, som Kommissionens veterinærsagkyndige skal føre, og om ophævelse af beslutning 95/357/EF (1)

91

  

96/743/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 9. december 1996 om vedtagelse af specifikke foranstaltninger med henblik på midlertidigt at forbyde anvendelse af samlet kaution for visse eksterne fællesskabsforsendelser

105

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top