EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:335:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 335, 24. december 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 335
39. årgang
24. december 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 2466/96 af 17. december 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 3508/92 om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF- støtteordninger

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2467/96 af 17. december 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur

3

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 2468/96 af 17. december 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2046/89 om fastsættelse af generelle regler for destillation af vin og biprodukter fra vinfremstilling

7

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 2469/96 af 16. december 1996 om ændring af bilaget til forordning (EØF) nr. 3911/92 om udførsel af kulturgoder

9

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2470/96 af 17. december 1996 om forlængelse af gyldigheden af EF-sortsbeskyttelse for så vidt angår kartofler

10

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 2471/96 af 20. december 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 789/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse fiskerivarer (1996)

11

 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 2472/96 af 20. december 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1823/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse fiskerivarer (anden serie 1996)

12

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2473/96 af 23. december 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2474/96 af 23. december 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2475/96 af 23. december 1996 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves

17

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2476/96 af 23. december 1996 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

18

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2477/96 af 23. december 1996 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2478/96 af 23. december 1996 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

22

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2479/96 af 18. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med minimumsimportpriser for visse bær med oprindelse i Estland, Letland og Litauen, og om fastsættelse af minimumsimportpriserne

25

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2480/96 af 18. december 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1226/92 om medlemsstaternes indberetning til Kommissionen af oplysninger om indførsel af visse produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager

28

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2481/96 af 23. december 1996 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp

30

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2482/96 af 23. december 1996 om levering af mel af blød hvede bestemt til befolkningerne i Kaukasus og Centralasien

35

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2483/96 af 23. december 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

41

 

*

Kommissionens Direktiv 96/86/EF af 13. december 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (1)

43

 

*

Kommissionens Direktiv 96/87/EF af 13. december 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods (1)

45

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

  

96/734/EF:

 
 

*

Afgørelse Truffet ved fælles Overenskomst mellem regeringerne for det Europæiske Fællesskabs medlemsstater på Stats- og regeringschefsniveau den 13. december 1996 om udnævnelse af formanden for Det Europæiske Monetære Institut

46

  

96/735/EF:

 
 

*

Afgørelse truffet ved Fælles Overenskomst mellem Regeringerne for det Europæiske Fællesskabs Medlemsstater på Stats- og Regeringschefsniveau den 13. december 1996 om udnævnelse af formanden for Det Europæiske Monetære Institut

47

  

Rådet

  

96/736/EF:

 
 

*

Rådets Beslutning af 13. december 1996 i henhold artikel 109 J, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om overgang til Den Økonomiske og Monetære Unions tredje fase

48

  

96/737/EF:

 
 

*

Rådets Beslutning af 16. december 1996 om et flerårigt program for fremme at energieffektiviteten i Fællesskabet - SAVE II

50

  

Kommissionen

  

96/738/EF:

 
 

*

Kommissionens Henstilling af 2. december 1996 om et samordnet program for kontrol i 1997 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (2)

54

  

96/739/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 3. december 1996 om særligt EU-tilskud til udryddelse af Newcastle disease i Sverige

58

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2433/96 af 19. december 1996 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II (EFT nr. L 331 af 20.12.1996)

59

 
 

(1)

EØS- relevant tekst

 
 

(2)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top