Help Print this page 

Document L:1996:181:TOC

Title and reference
De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 181, 20. juli 1996

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Text

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 181
39. årgang
20. juli 1996Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1404/96 af 15. juli 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1973/92 om oprettelse af et finansielt instrument for miljøet (LIFE)

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1405/96 af 19. juli 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1362/96 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1406/96 af 19. juli 1996 om indførelse eller forhøjelse for 1996 af visse kvantitative fællesskabslofter for genindførsel i Det Europæiske Fællesskab af visse tekstilvarer med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik efter passiv forædling i dette land

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1407/96 af 19. juli 1996 om fastsættelse af den minimumspris, der skal betales producenten for ferskner, samt af producentstøtten for ferskner i sukkeropløsning og/eller i naturlig frugtsaft for produktionsåret 1996/97

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1408/96 af 19. juli 1996 om salg til forudfastsat pris af uforarbejdede tørrede figner fra 1995-høsten til destillationsindustrierne

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1409/96 af 19. juli 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1442/93 om gennemførelsesbestemmelser for EF's importordning for bananer, for så vidt angår adgangsbetingelser for erhvervsdrivende i kategori C og datoer i forbindelse med forvaltning af toldkontingentordningen

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1410/96 af 19. juli 1996 om delvis tilbagekaldelse af forordning (EF) nr. 3053/95 om ændring af bilag I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX og XI til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførelse af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1411/96 af 19. juli 1996 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importrettigheder, som er indsendt i juni 1996 for ungtyre bestemt til opfedning, kan imødekommes

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1412/96 af 19. juli 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

17

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1413/96 af 19. juli 1996 om ændring af importtold for korn

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1414/96 af 19. juli 1996 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning ansøgninger om udstedelse af importrettigheder for kalve på ikke over 80 kg i henhold til forordning (EF) nr. 1110/96 kan imødekommes

23

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1415/96 af 19. juli 1996 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/436/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 15. juli 1996 om udnævnelse af præsidenten for EF-Sortsmyndigheden

26

  

Kommissionen

  

96/437/EF:

 
 

*

Kommissionens Afgørelse af 18. juli 1996 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af PET-videofilm med oprindelse i Republikken Korea

27

  

96/438/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 5. juni 1996 om en procedure vedrørende anvendelse af EF-traktatens artikel 85 (IV/34.983 - FENEX) (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

28

  

96/439/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. juli 1996 om Fællesskabets tilskud til visse foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (1)

37

  

96/440/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. juli 1996 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Grækenland (1)Tekst af betydning for EØS

38

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top