EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:220:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 220, 29. juli 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 220
32. årgang
29. juli 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89 af 24. juli 1989 om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer

1

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2300/89 af 28. juli 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 3152/85 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 om regningsenhedens værdi og om de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik

8

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2301/89 af 28. juli 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 3153/85 om forskrifter for beregning af monetære udligningsbeløb

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2302/89 af 28. juli 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 1876/89 om fastsættelse af de monetære udligningsbeløb for landbrugssektoren samt af visse koefficienter og kurser for anvendelse heraf

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2303/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af importafgifterne for kom, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2304/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for kom, mel og malt skal forhøjes

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2305/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2306/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2307/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2308/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2309/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for ris og brudris

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2310/89 af 28. juli 1989 om udstedelse af importlicenser den 31. juli 1989 for produkter fra fåre- og gedekødssektoren med oprindelse i visse tredjelande

30

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2311/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning anmodninger om udstedelse af importlicens, indgivet i juli måned 1989 for frosset oksekød til forarbejdning, kan imødekommes

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2312/89 af 28. juli 1989 om det omfang, i hvilket ansøgninger om udstedelse af importlicenser, som er indgivet i juli 1989 for ungtyre bestemt til opfedning, kan imødekommes

32

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2313/89 af 28. juli 1989 om afslutning af en licitation vedrørende levering af raffineret rapsolie som fødevarehjælp

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2314/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2315/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

42

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2316/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af minimumsimportprisen for tørrede druer i produktionsåret 1989/90 og af den udligningsafgift, der skal opkræves, hvis denne pris ikke overholdes

45

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2317/89 af 28. juli 1989 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 1432/88 om gennemførelsesbestemmelser for medansvarsafgiften for korn

48

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2318/89 af 28. juli 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 1764/86 om minimumskvalitetskrav for produkter, der er fremstillet på basis af tomater, og hvortil der kan ydes producentstøtte

49

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2319/89 af 28. juli 1989 om minimumskvalitetskrav til williams- og rochapærer i sukkerlage eller naturlig frugtsaft, hvortil der kan ydes producentstøtte

51

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2320/89 af 28. juli 1989 om minimumskvalitetskrav til ferskner i sukkerlage eller naturlig frugtsaft, hvortil der kan ydes producentstøtte

54

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2321/89 af 28. juli 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 1599/84 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for producentstøtteordningen for produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager

57

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2322/89 af 28. juli 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 1709/84 om de minimumspriser, der skal betales til producenterne, og om størrelsen af producentstøtten for visse forarbejdede frugter og grønsager, for hvilke der kan ydes producentstøtte

58

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2323/89 af 28. juli 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 1957/89 om fastsættelse af den minimumspris, der skal betales producenten for tomater, samt producentstøtten for forarbejdede tomater i produktionsåret 1989/90

59

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2324/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af restitutioner for august 1989 for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

61

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2325/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

63

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2326/89 af 28. juli 1989 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

65

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2327/89 af 28. juli 1989 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne til den importordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 4076/88 for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202, og for varer henhørende under KN- kode 0206 29 91

67

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2328/89 af 28. juli 1989 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Uruguay

70

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2329/89 af 28. juli 1989 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af kom og ris

71

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/89 af 28. juli 1989 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

73

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2331/89 af 26. juli 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 3667/83 om fortsat indførsel på særlige betingelser af newzealandsk smør til Det Forenede Kongerige

75

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

  

89/452/EØF, Euratom, EKSF:

 
 

*

AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER af 18. juli 1989 om udnævnelse af medlemmerne af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans #

76

  

89/453/EØF, Euratom, EKSF:

 
 

*

AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER af 18. juli 1989 om udnævnelse af præsidenten for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans #

77

  

Rådet

  

89/454/EØF, Euratom:

 
 

*

RÅDETS AFGØRELSE af 24. juli 1989 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg #

78
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top