Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0016(01)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/811 af 27. marts 2015 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter som er i de kompetente nationale myndigheders besiddelse (ECB/2015/16)

OJ L 128, 23.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/811/oj

23.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 128/27


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/811

af 27. marts 2015

om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter som er i de kompetente nationale myndigheders besiddelse (ECB/2015/16)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 34,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 6, stk. 1, sammenholdt med artikel 6, stk. 7,

under henvisning til forslaget fra Tilsynsrådet og i samråd med de kompetente nationale myndigheder, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Reglerne om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks (ECB) dokumenter er fastlagt i afgørelse ECB/2004/3 (2).

(2)

Som følge af deres forpligtelse til at bistå ECB, til at samarbejde samarbejde i god tro og til at udveksle oplysninger med ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 kan ECB's dokumenter være i de kompetente nationale myndigheders besiddelse. Udførelsen af de tilsynsopgaver, som er overdraget til ECB, og den fælles tilsynsmekanismes effektive funktion kan hæmmes, hvis ECB ikke høres om omfanget af den aktindsigt, der gives til de af ECB's dokumenter, der er i de kompetente nationale myndigheders besiddelse, eller alternativt, hvis anmodning om aktindsigt til disse dokumenter ikke henvises til ECB. Anmodninger om aktindsigt i disse dokumenter bør derfor enten henvises til ECB, eller ECB bør høres forud for enhver beslutning om udlevering —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »dokument« og »ECB-dokument«: ethvert indhold uanset medie (skriftligt på papir eller lagret i elektronisk form eller som en lyd-, video- eller audiovisuel optagelse) udfærdiget af ECB eller i ECB's besiddelse og som vedrører ECB's politikker, aktiviteter eller afgørelser i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013

2)   »kompetent national myndighed«: har den i artikel 2, nr. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 fastsatte betydning. Denne definition berører ikke ordninger i henhold til national ret, hvorefter visse tilsynsopgaver overdrages til en national centralbank, der ikke er udpeget som en kompetent national myndighed. For så vidt angår disse ordninger, er en henvisning i denne afgørelse til en kompetent national myndighed også en henvisning til en national centralbank vedrørende de tilsynsopgaver, som er overdraget til denne i henhold til national ret.

Artikel 2

Dokumenter i de kompetente nationale myndigheders besiddelse

Hvis en kompetent national myndighed modtager en anmodning om aktindsigt i et ECB-dokument, som er i myndighedens besiddelse, skal myndigheden rådføre sig hos ECB om omfanget af den aktindsigt, der skal gives, før myndigheden træffer en beslutning om udlevering, medmindre det er indlysende, at dokumentet skal eller ikke skal udleveres.

Alternativt kan den kompetente nationale myndighed henvise anmodningen til ECB.

Artikel 3

Virkning

Denne afgørelse får virkning på dagen, hvor den meddeles til adressaterne.

Artikel 4

Adressater

Denne retningslinje er rettet til de kompetente nationale myndigheder.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 27. marts 2015.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Afgørelse ECB/2004/3 af 4. marts 2004 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 42).


Top