Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_350_R_0089_01

2012/804/EU: Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2012 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010

OJ L 350, 20.12.2012, p. 89–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 350/89


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 23. oktober 2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010

(2012/804/EU)

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010,

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010, med agenturets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

der henviser til sin afgørelse af 10. maj 2012 (2) om udsættelse af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010, sin ledsagende beslutning og svarene fra den administrerende direktør for agenturet,

der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3), særlig artikel 185,

der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (4), særlig artikel 13,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (5), særlig artikel 13,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6), særlig artikel 94,

der henviser til den fælles erklæring om decentraliserede agenturer og den fælles tilgang, der blev vedtaget i juni 2012 af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen som et resultat af arbejdet i den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentraliserede agenturer nedsat i marts 2009, særlig afsnittene om forvaltning, aktionsudgifter, programmering, ansvarlighed og klarhed og åbenhed i den fælles tilgang,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0300/2012),

1.

meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010;

2.

fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Martin SCHULZ

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT C 366 af 15.12.2011, s. 57.

(2)  EUT L 286 af 17.10.2012, s. 356.

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1.

(5)  EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.

(6)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

af 23. oktober 2012

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010,

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010, med agenturets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

der henviser til sin afgørelse af 10. maj 2012 (2) om udsættelse af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2010, sin ledsagende beslutning og svarene fra den administrerende direktør for agenturet,

der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3), særlig artikel 185,

der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (4), særlig artikel 13,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (5), særlig artikel 13,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6), særlig artikel 94,

der henviser til den fælles erklæring om decentraliserede agenturer og den fælles tilgang, der blev vedtaget i juni 2012 af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen som et resultat af arbejdet i den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentraliserede agenturer nedsat i marts 2009, særlig afsnittene om forvaltning, aktionsudgifter, programmering, ansvarlighed og klarhed og åbenhed i den fælles tilgang,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0300/2012),

A.

der henviser til, at Europa-Parlamentet den 10. maj 2012 vedtog at udsætte sin afgørelse om decharge og afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur (agenturet) for regnskabsåret 2010,

B.

der henviser til, at agenturet gav svar til dechargemyndigheden ved skrivelser af 24. maj, 15. juni og 3. juli 2012; der henviser til, at agenturets bestyrelse med skrivelse af 6. juni 2012 underrettede dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der er truffet som følge af udsættelsen af decharge for regnskabsåret,

C.

der henviser til, at decharge er et effektivt instrument for Europa-Parlamentet til at vurdere, hvorvidt Unionens tilskud er anvendt korrekt, på grundlag af faktiske og materielle argumenter; minder i denne sammenhæng om de gældende bestemmelser, dvs. vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, forordningen om oprettelsen af agenturet samt de specifikke politikker og procedurer, som er fastlagt af agenturet,

D.

der henviser til, at agenturets budget for regnskabsåret 2010 var på 50 600 000 EUR, dvs. 26 % mere end for 2009; der henviser til, at Unionens bidrag til agenturets budget for 2010 var 35 258 000 EUR mod 34 560 000 EUR i 2009, hvilket repræsenterer en stigning på 2 %,

1.

har altid glædet sig over agenturets professionelle, troværdige og uafhængige oplysninger til alle institutioner, medlemsstater og Unionens politiske organer og forventer denne form for professionel tilgang fremover;

2.

bemærker, at agenturets budgetgennemførelse målt på forpligtede bevillinger og betalingsbevillinger var på henholdsvis 100 % og 90,75 %;

3.

henviser til punkt 16 i den fælles tilgang, der er vedføjet Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om decentraliserede agenturer; forventer med forbehold for agenturernes uafhængighed en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure i forbindelse med udnævnelsen af den administrerende direktør i juni 2013, således at der sikres en streng kandidatvurdering og en høj grad af uafhængighed; foreslår derfor en høring af kandidaterne i de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet som del af udnævnelsesproceduren til stillingen som administrerende direktør;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

4.

minder om, at agenturet i fem måneder, fra den 22. maj 2010 til oktober 2010, dækkede sin bygning med en grøn facade, som kostede 294 641 EUR, og at der ikke var blevet udskrevet en offentlig udbudsprocedure;

5.

minder om, at budgetpost »2140 — indretning af lokaler« er blevet styrket ved en budgetoverførsel på 180 872 EUR fra budgetpost »2100 — husleje« den 9. april 2010 med henblik på at dække omkostningerne i forbindelse med den grønne facade;

6.

opfordrer derfor agenturet til at fastsætte klare interne bestemmelser i henhold til artikel 126, stk. 1, litra b), i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen; bemærker, at bestyrelsen har besluttet at gennemføre forudgående kontroller af ekstraordinære udgifter;

7.

er af den faste overbevisning, at det er nødvendigt at træffe passende foranstaltninger, såfremt de gældende bestemmelser ikke overholdes; mener, at agenturet i sådanne tilfælde bør udarbejde en handlingsplan med med en præcis tidsplan for udbedring af manglerne, at gennemførelsen heraf bør overvåges af Europa-Parlamentet, og at disse problemer bør imødegås gennem en ændring af de gældende bestemmelser og forordninger med henblik på at lukke eventuelle smuthuller;

Menneskelige ressourcer

8.

bemærker, at agenturet tog imod 12 gæsteforskere, som arbejdede i agenturets lokaliteter, uden at 11 af disse gæsteforskeres cv'er blev offentliggjort — med mindst uddannelses- og arbejdsforløb; glæder sig over bestyrelsens udtalelse om, at bestemmelserne for udvælgelse og forvaltning af gæsteforskere vil blive styrket for at sikre en større klarhed og gennemsigtighed, og at agenturets nuværende politik vedrørende værtskabet for gæsteforskere er under revision;

9.

bemærker, at agenturets administrerende direktør fra juni 2010 til april 2011 var medlem af det internationale rådgivende udvalg for Earthwatch, som er en international velgørenhedsorganisation, og var angiveligt fejlagtigt omtalt som medlem af det europæiske rådgivende udvalg for Worldwatch Europe; bemærker, at hun forlod sine positioner i Earthwatch efter en henstilling fra Revisionsrettens formand, fordi der kunne være tale om en interessekonflikt;

10.

bemærker, at der i februar 2010, inden den administrerende direktør var direkte involveret i Earthwatch, blev bestilt uddannelse til 29 af agenturets medarbejdere, herunder den administrerende direktør, der var på forskningsbesøg op til 10 dages varighed ved forskellige biodiversitetsprojekter i Caribien og Middelhavsområdet, som forvaltes af Earthwatch, og at agenturet ifølge dets administrerende direktør betalte ngo'en et samlet beløb på 33 791,28 EUR; bemærker endvidere, at Revisionsrettens endelige beretning for 2010 ikke indeholdt oplysninger om en interessekonflikt i denne sammenhæng;

11.

anerkender bestyrelsens beslutning om at gennemføre forhåndskontroller af den administrerende direktørs medlemskab af eksterne bestyrelser og agenturets uddannelsespolitik;

12.

bemærker agenturets forsikring om, at Worldwatch Institute Europe i november 2010 anførte agenturets adresse som sin kontaktadresse uden agenturets samtykke; bemærker endvidere, at den administrerende direktør for Worldwatch Institute Europe var gæsteforsker ved agenturet; opfordrer agenturet til at sikre absolut klarhed i fremtiden, hvad angår arrangementer med gæsteforskere; bemærker endvidere:

i en skrivelse af 11. april 2012 anførte agenturets administrerende direktør, at »da Miljøagenturet blev klar over, at World Watch Institute Europe på deres egen hjemmeside havde offentliggjort, at der var blevet oprettet et europæisk kontor i Miljøagenturets lokaler, blev der straks truffet foranstaltninger…«

retsakten om oprettelse af World Watch Institute Europe bekræfter, at organet blev oprettet den 5. november 2010 i agenturets lokaler

endvidere fandt indvielsen af World Watch Institute Europe sted i agenturets lokaler den 25. februar 2011, og agenturets administrerende direktør var gæsteforelæser som anført på World Watch Institute Europes hjemmeside;

13.

bemærker, at agenturet udarbejdede en opdateret interessekonfliktpolitik og handlingsplan i overensstemmelse med Den Europæiske Ombudsmands anbefalinger; opfordrer agenturet til at offentliggøre udkastet og fremme en debat om politikken og handlingsplanen forud for fremlæggelsen heraf for bestyrelsen;

14.

bemærker, at cv'erne på ledelsen, medlemmerne af det videnskabelige udvalg er blevet offentliggjort på agenturets websted; bemærker endvidere, at der ligeledes er blevet offentliggjort interesseerklæringer, som er afgivet af medlemmerne i det videnskabelige udvalg; understreger, at der i modsætning til agenturets erklæring i en skrivelse af 15. juni 2012 ikke er offentliggjort nogen cv'er på bestyrelsesmedlemmerne på webstedet, og bemærker, at der udelukkende er anført et link til deres organisationer; opfordrer agenturet til i et forsøg på at fremme en større gennemsigtighed med hensyn til at forebygge og bekæmpe interessekonflikter at offentliggøre interesseerklæringer fra og cv'er på eksperter, fremtidige gæsteforskere og medlemmer af bestyrelsen på webstedet; mener, at sådanne foranstaltninger vil give dechargemyndigheden og offentligheden mulighed for at se deres kvalifikationer og forhindre mulige interessekonflikter;

15.

forventer at modtage oplysninger om de igangværende administrative undersøgelser i forbindelse med agenturet;

16.

påpeger, at det kompetente udvalg holder tæt kontakt med agenturet ved mindst én gang årligt at indbyde den administrerende direktør til en drøftelse, ved at have udpeget en kontaktperson blandt sine medlemmer samt ved regelmæssigt at aflægge agenturet et besøg; minder om, at det seneste besøg fandt sted i september 2011;

17.

understreger, at agenturet er forpligtet til at etablere passende kontakter med interesserede parter og samarbejde med aktører, såsom eksterne organisationer; noterer sig, at disse aktiviteter ikke er blevet ledsaget af passende foranstaltninger og bestemmelser med henblik på at undgå eventuelle omdømmemæssige risici; glæder sig derfor over bestyrelsens og den administrerende direktørs tilsagn om at iværksætte passende foranstaltninger til straks at fjerne disse risici;

18.

glæder sig generelt over den ovenfor nævnte fælles erklæring om decentraliserede agenturer, som behandler og tager nogle vigtige elementer op i forbindelse med dechargeproceduren; mener, at køreplanen for opfølgningen på den fælles tilgang, som Kommissionen vil forelægge ved udgangen af 2012, vil tage behørigt højde for disse spørgsmål;

Resultater

19.

er klar over, at agenturet i øjeblikket er genstand for en regelmæssig ekstern evaluering, som skal fremlægges for dechargemyndigheden i 2013; bemærker bestyrelsens erklæring om, at agenturets interne procedurer bliver behandlet i denne evaluering;

20.

henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 10. maj 2012 (7) om agenturerne: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol.


(1)  EUT C 366 af 15.12.2011, s. 57.

(2)  EUT L 286 af 17.10.2012, s. 356.

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1.

(5)  EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.

(6)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)  EUT L 286 af 17.10.2012, s. 388.


Top