Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_350_R_0069_01

2012/799/EU: Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2012 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion II — Rådet
Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion II — Rådet

OJ L 350, 20.12.2012, p. 69–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 350/69


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 23. oktober 2012

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion II — Rådet

(2012/799/EU)

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 (1),

der henviser til Den Europæiske Unions årsregnskab for regnskabsåret 2010 (KOM(2011) 473 — C7-0258/2011) (2),

der henviser til Rådets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2010,

der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2010 med de kontrollerede institutioners svar (3),

der henviser til Revisionsrettens erklæring (4) for regnskabsåret 2010 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til afgørelse af 10. maj 2012 (5) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2010 og den vedføjede beslutning,

der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

der henviser til afgørelse nr. 31/2008 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om refusion af rejseudgifter for medlemmer af rådsmedlemmernes delegationer (7),

der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (8),

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0301/2012),

1.

nægter at meddele decharge til Rådets generalsekretær for gennemførelsen af Rådets budget for regnskabsåret 2010;

2.

fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Martin SCHULZ

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT L 64 af 12.3.2010.

(2)  EUT C 332 af 14.11.2011, s. 1.

(3)  EUT C 326 af 10.11.2011, s. 1.

(4)  EUT C 332 af 14.11.2011, s. 134.

(5)  EUT L 286 af 17.10.2012, s. 22.

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)  Afgørelse baseret på Rådets forretningsorden af 22. juli 2002 (EFT L 230 af 28.8.2002, s. 7).

(8)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

af 23. oktober 2012

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion II — Rådet

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 (1),

der henviser til Den Europæiske Unions årsregnskab for regnskabsåret 2010 (KOM(2011) 473 — C7-0258/2011) (2),

der henviser til Rådets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2010,

der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2010 med de kontrollerede institutioners svar (3),

der henviser til Revisionsrettens erklæring (4) for regnskabsåret 2010 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til afgørelse af 10. maj 2012 (5) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2010 og den vedføjede beslutning,

der henviser til artikel 314, stk. 10, artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

der henviser til afgørelse nr. 31/2008 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om refusion af rejseudgifter for medlemmer af rådsmedlemmernes delegationer (7),

der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (8),

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0301/2012),

A.

der henviser til, at borgerne har ret til at vide, hvordan deres skatter bruges, og hvordan de politiske organers beføjelser udøves (9),

B.

der henviser til, at Rådet i sin egenskab af EU-institution bør være underlagt kontrol fra EU-borgernes side for så vidt angår anvendelsen af EU-midler,

C.

der henviser til, at Parlamentet er den eneste af EU-institutionerne, der er direkte valgt, og at det har ansvaret for meddelelsen af decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget,

1.

understreger den rolle, som traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver Parlamentet med hensyn til decharge for budgettet;

2.

minder om, at Unionen jf. artikel 335 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde »repræsenteres af hver af institutionerne inden for rammerne af deres administrative autonomi for så vidt angår de spørgsmål, der vedrører deres respektive funktioner«, hvilket under hensyntagen til artikel 50 i finansforordningen betyder, at institutionerne er individuelt ansvarlige for gennemførelsen af deres budget;

3.

minder om, at bestemmelserne om proceduren for meddelelse af decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 77 »finder tilsvarende anvendelse på proceduren for meddelelse af decharge til: (…)

de personer, der er ansvarlige for gennemførelsen af andre af Den Europæiske Unions institutioners og organers budgetter, såsom Rådet (i forbindelse med dets virksomhed som udøvende myndighed), Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget«;

Revisionsrettens udtalelse om Rådet i revisionserklæringen for 2010

4.

understreger, at Revisionsretten i årsberetningen for 2010 kritiserer finansieringen af byggeprojektet »Residence Palace« på grund af udbetalte forskud (afsnit 7.19); påpeger, at Revisionsretten konstaterer, at Rådet i perioden 2008-2010 betalte forskud på i alt 235 000 000 EUR; konstaterer, at de udbetalte beløb stammede fra underudnyttede budgetposter; understreger, at »underudnyttet« er den politisk korrekte term for »overbudgetterede« bevillinger; understreger, at Rådet i 2010 forhøjede budgetposten til erhvervelse af bygninger med 40 000 000 EUR;

5.

noterer sig Rådets svar, hvoraf det fremgår, at de bevillinger, der blev stillet til rådighed ved budgetoverførsler, blev forelagt budgetmyndigheden i overensstemmelse med procedurerne i artikel 22 og 24 i finansforordningen;

6.

tilslutter sig Revisionsrettens udtalelse om, at denne fremgangsmåde ikke er i overensstemmelse med princippet om et realistisk budget til trods for de opnåede huslejebesparelser;

7.

noterer sig Rådets svar om, at beløbene til budgetposterne til tolkning og delegationers rejseudgifter i øget grad skal stemme overens med det faktiske forbrug, og opfordrer til bedre budgetplanlægning med henblik på at undgå de nuværende praksisser for fremtiden;

8.

minder Revisionsretten om Parlamentets henstilling om at foretage en grundig vurdering af de eksisterende overvågnings- og kontrolsystemer i Rådet i lighed med den vurdering, den har foretaget for Domstolen, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i forbindelse med udarbejdelsen af Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2010;

9.

gentager, at et effektivt tilsyn med budgetgennemførelsen er et stort ansvar, og udførelsen af det afhænger fuldstændig af et uhindret interinstitutionelt samarbejde mellem Rådet og Parlamentet;

Udestående spørgsmål

10.

beklager de vedvarende vanskeligheder med Rådet i forbindelse med dechargeprocedurerne for regnskabsårene 2007, 2008 og 2009 med henblik på at indlede en åben og formel dialog med Budgetkontroludvalget og på at besvare udvalgets spørgsmål; minder om, at Parlamentet nægtede at meddele decharge til Rådets generalsekretær for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2009 af de årsager, der er anført i Parlamentets beslutninger af 10. maj 2011 (10) og 25. oktober 2011 (11);

11.

bekræfter at have modtaget en række dokumenter som led i dechargeproceduren for 2010 (det endelige årsregnskab for 2010, herunder regnskaberne, beretningen om de finansielle aktiviteter og oversigten over de interne revisioner i 2010); afventer stadig alle de dokumenter, der er nødvendige for decharge (herunder den fulde interne revision for 2010);

12.

minder om, at Budgetkontroludvalgets formand fremsendte en skrivelse (12) den 31. januar 2012 til Rådets formandskab, hvori Rådet anmodedes om at besvare spørgsmålene i bilaget til nævnte skrivelse i forbindelse med decharge;

13.

minder om, at Parlamentet i sin beslutning med bemærkningerne, der er en integrerende del af førnævnte afgørelse af 10. maj 2012 om decharge for gennemførelse af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, Sektion II — Rådet, stillede 26 supplerende spørgsmål i forbindelse med dechargeproceduren;

14.

beklager, at Rådet nægter at svare på disse spørgsmål;

15.

beklager ligeledes, at Rådet ikke har accepteret Parlamentets indbydelse til mødet, hvorunder Budgetkontroludvalget drøftede decharge til Rådet for 2010;

16.

beklager, at Rådets holdning forhindrer demokratisk kontrol samt gennemsigtighed og ansvarlighed over for Unionens skatteydere;

17.

glæder sig imidlertid over, at Rådets formandskab accepterede Parlamentets indbydelse til debatten om dechargebetænkningerne for 2010 på plenarmødet den 10. maj 2012; deler den opfattelse, at det er ønskeligt, at Parlamentet og Rådet når til enighed om en aftale om forberedelse af decharge snarest muligt;

18.

vil gerne takke det danske formandskab for dets konstruktive bidrag under hele dechargeproceduren for 2010; beklager imidlertid, at det danske formandskab ikke har kunnet opretholde resultaterne fra det spanske og svenske formandskab;

Parlamentets ret til at meddele decharge

19.

understreger Parlamentets ret til i henhold til artikel 316, 317 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at meddele decharge, som bør fortolkes under hensyntagen til baggrund og formål, der går ud på uden undtagelse at underkaste hele Den Europæiske Unions budget parlamentarisk kontrol og at meddele decharge uafhængigt, ikke kun for den sektion af budgettet, der gennemføres af Kommissionen, men også for de sektioner, der gennemføres af de øvrige institutioner, som omhandlet i finansforordningens artikel 1;

20.

konstaterer, at Kommissionen i sit svar af 25. november 2011 på skrivelse fra formanden for Budgetkontroludvalget erklærer, at den finder det ønskeligt, at Parlamentet fortsætter med at meddele, udsætte eller nægte decharge til de øvrige institutioner som hidtil, hvilket gør det endnu vanskeligere at forstå Rådets usædvanlige holdning;

21.

mener, at der under alle omstændigheder er grund til at foretage en evaluering af Rådets forvaltning i sin egenskab af EU-institution i løbet af det undersøgte regnskabsår, og således respektere Parlamentets beføjelser, navnlig sikring af et demokratisk ansvar over for Unionens borgere;

22.

gør opmærksom på, at Rådets udgifter skal gennemgås på samme måde som de øvrige institutioners udgifter, og mener, at grundelementerne i en sådan gennemgang bl.a. bør være:

a)

et formelt møde, på baggrund af et skriftligt spørgeskema, mellem repræsentanter for Rådet og for Parlamentets udvalg med ansvar for dechargeproceduren med henblik på at få besvaret udvalgsmedlemmernes spørgsmål

b)

som nævnt i beslutningen af 16. juni 2010 (13) om decharge til Rådet for regnskabsåret 2008 bør dechargen baseres på følgende skriftlige dokumenter, som forelægges af alle institutioner:

regnskabet for det foregående regnskabsår, som viser budgettets gennemførelse

en oversigt over aktiver og passiver

en årlig aktivitetsrapport om den budgetmæssige og finansielle forvaltning

den interne revisors årsberetning

offentliggørelse af Rådets interne budgetafgørelser;

23.

beklager, at det under forhandlingerne om en revideret finansforordning ikke har været muligt at nå til enighed om, hvordan dechargeproceduren kan forbedres;

24.

glæder sig over, at Budgetkontroludvalget afholder et seminar om Parlamentets og Rådets forskellige roller i dechargeproceduren, som bl.a. kunne behandle følgende emner:

artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union opfordrer institutionerne til loyalt at samarbejde med hinanden

artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter Rådets og Europa-Parlamentets opgaver i forbindelse med dechargeproceduren

i)

Rådet har til opgave at fremsætte en henstilling til Europa-Parlamentet vedrørende decharge for alle EU's institutioner og agenturer

ii)

Europa-Parlamentets opgave er at træffe afgørelse om decharge for alle EU's institutioner og agenturer

hver af EU's institutioners administrative selvbestemmelse, hvad angår deres egen drift

artiklerne vedrørende decharge i finansforordningen (artikel 145-147)

det grundlæggende demokratiske princip om gennemsigtighed og ansvarsplacering

målet om yderligere at forbedre gennemslagkraften, effektiviteten og økonomien i forbindelse med gennemførelse af budgettet

med henblik på at sætte Parlamentet og Rådet i stand til at varetage deres respektive opgaver fastsætter traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og finansforordningen, at visse bestemte dokumenter skal stilles til rådighed for dechargemyndigheden:

i)

Revisionsrettens årsberetning tillige med svarene på Revisionsrettens bemærkninger fra de institutioner, der revideres, herunder revisionserklæringen og enhver anden særberetning fra Revisionsretten

ii)

en årsberetning baseret på de opnåede resultater, navnlig hvad angår de bemærkninger, som Parlamentet og Rådet fremsætter i henhold til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

iii)

regnskabet for det foregående regnskabsår, som viser budgettets gennemførelse

iv)

en finansieringsoversigt over aktiver og passiver

v)

en rapport over budgetmæssig og finansiel forvaltning

vi)

en rapport, der opsummerer antal og type af gennemførte interne revisioner, fremsatte henstillinger og de skridt, der er truffet som følge heraf

Rådet bør forelægge Parlamentet, der er den beslutningstagende dechargemyndighed, alle decharge-relevante oplysninger, som sidstnævnte udbeder sig

Rådet skal give skriftligt svar på Parlamentets decharge-relaterede spørgsmål

alle EU-institutioner og -organer bør behandles lige i forbindelse med Rådets udarbejdelse af sine dechargehenstillinger

inden udgangen af januar 2013 skal der afholdes et møde mellem Parlamentet og Rådet om decharge-spørgsmål, der angår de ovennævnte punkter

Rådets formandskab bør aktivt være til stede ved fremlæggelsen af Revisionsrettens årsberetning og ved debatten om decharge på Parlamentets plenarmøde.


(1)  EUT L 64 af 12.3.2010.

(2)  EUT C 332 af 14.11.2011, s. 1.

(3)  EUT C 326 af 10.11.2011, s. 1.

(4)  EUT C 332 af 14.11.2011, s. 134.

(5)  EUT L 286 af 17.10.2012, s. 22.

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)  Afgørelse baseret på Rådets forretningsorden af 22. juli 2002 (EFT L 230 af 28.8.2002, s. 7).

(8)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(9)  Det europæiske åbenhedsinitiativ.

(10)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 25.

(11)  EUT L 313 af 26.11.2011, s. 13.

(12)  Skrivelse nr. 301653 af 31.1.2012.

(13)  EUT L 252 af 25.9.2010, s. 24.


Top