EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_265_R_0024_01

2009/741/EF: Rådets afgørelse af 8. november 2005 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Aserbajdsjan om visse aspekter af lufttrafik
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om visse aspekter af lufttrafik

OJ L 265, 9.10.2009, p. 24–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/24


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2005

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Aserbajdsjan om visse aspekter af lufttrafik

(2009/741/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede den 5. juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en fællesskabsaftale, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(2)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne forhandlet en aftale med Republikken Aserbajdsjan om visse aspekter af lufttrafik i overensstemmelse med de mekanismer og direktiver, der blev fastsat i bilaget til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en fællesskabsaftale, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(3)

Den aftale, Kommissionen har forhandlet, bør undertegnes og anvendes midlertidigt med forbehold af eventuel senere indgåelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Aserbajdsjan om visse aspekter af lufttrafik godkendes herved på Fællesskabets vegne med forbehold af Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til at undertegne aftalen på Fællesskabets vegne med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

Indtil aftalen træder i kraft, anvendes den midlertidigt fra den første dag i måneden efter den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de i denne henseende nødvendige procedurer er afsluttet.

Artikel 4

Rådets formand bemyndiges hermed til at foranstalte den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 8, stk. 2.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2005.

På Rådets vegne

G. BROWN

Formand


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om visse aspekter af lufttrafik

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

på den ene side, og

REGERINGEN FOR REPUBLIKKEN ASERBAJDSJAN

på den anden side

(i det følgende benævnt »parterne«),

SOM KONSTATERER, at der er indgået bilaterale lufttrafikaftaler mellem flere af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Republikken Aserbajdsjan, der indeholder bestemmelser, som er i strid med fællesskabsretten,

SOM KONSTATERER, at Det Europæiske Fællesskab har enekompetence på flere områder, der kan være omfattet af bilaterale lufttrafikaftaler mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og tredjelande,

SOM KONSTATERER, at luftfartsselskaber, der er etableret i en medlemsstat, i henhold til fællesskabsretten har ret til uden forskelsbehandling at få adgang til luftruter mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og tredjelande,

HENVISER, til de aftaler mellem Det Europæiske Fællesskab og visse tredjelande, der giver statsborgere i de pågældende tredjelande mulighed for at erhverve ejendomsrettigheder i luftfartsselskaber, som der er udstedt licens til i overensstemmelse med fællesskabsretten,

SOM ERKENDER, at bestemmelser i de bilaterale lufttrafikaftaler mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Republikken Aserbajdsjan, som er i strid med fællesskabsretten, skal bringes i fuld overensstemmelse hermed for at tilvejebringe et forsvarligt retsgrundlag for lufttrafikken mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Aserbajdsjan og for at sikre kontinuiteten i denne lufttrafik,

SOM KONSTATERER, at bestemmelser i de bilaterale lufttrafikaftaler mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Republikken Aserbajdsjan, som ikke strider mod fællesskabsretten, ikke behøver at blive ændret eller erstattet,

SOM KONSTATERER, at Det Europæiske Fællesskab ikke har til hensigt som led i disse forhandlinger at øge det samlede omfang af lufttrafikken mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Aserbajdsjan, at påvirke balancen mellem luftfartsselskaber fra Fællesskabet og luftfartsselskaber fra Republikken Aserbajdsjan eller at forhandle ændringer af bestemmelserne i eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler om trafikrettigheder —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Generelle bestemmelser

1.   I denne aftale forstås ved »medlemsstater« Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater.

2.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til statsborgere i den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås således, at der henvises til statsborgere i Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater.

3.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til luftfartsselskaber fra den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås således, at der henvises til luftfartsselskaber, som er udpeget af den pågældende medlemsstat.

Artikel 2

En medlemsstats udpegning af luftfartsselskaber

1.   Bestemmelserne i stk. 2 og 3 i denne artikel går forud for de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag II, litra a) og b), med hensyn til den pågældende medlemsstats udpegning af et luftfartsselskab og Republikken Aserbajdsjans udstedelse af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet samt afvisning, tilbagekaldelse, suspension eller begrænsning af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet.

2.   Når Republikken Aserbajdsjan modtager en udpegning fra en medlemsstat, udsteder den de relevante godkendelser og tilladelser med det mindst mulige tidsforbrug til procedurer, forudsat:

i)

at luftfartsselskabet er etableret i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på den udpegende medlemsstats område og er i besiddelse af en fællesskabsretligt gyldig licens

ii)

at den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, udøver og opretholder en effektiv myndighedskontrol med luftfartsselskabet, og at den relevante luftfartsmyndighed er entydigt identificeret i udpegningen, og

iii)

at luftfartsselskabet ejes og vil forblive ejet, direkte eller i kraft af en ejermajoritet, af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater, der er anført i bilag III, og/eller statsborgere i disse andre stater, og at det til enhver tid kontrolleres effektivt af disse stater og/eller statsborgere.

3.   Republikken Aserbajdsjan kan afvise, tilbagekalde, suspendere eller begrænse godkendelserne eller tilladelserne til et luftfartsselskab, som en medlemsstat har udpeget, hvis

i)

luftfartsselskabet ikke er etableret i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på den udpegende medlemsstats område eller ikke er i besiddelse af en fællesskabsretligt gyldig licens

ii)

den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, ikke udøver eller opretholder en effektiv myndighedskontrol med luftfartsselskabet, og den relevante luftfartsmyndighed ikke er entydigt identificeret i udpegningen, eller

iii)

luftfartsselskabet ikke ejes, direkte eller i kraft af en ejermajoritet, eller ikke kontrolleres effektivt af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater, der er anført i bilag III, og/eller statsborgere i disse stater.

Republikken Aserbajdsjan udøver sine rettigheder i henhold til dette stykke uden at forskelsbehandle luftfartsselskaber fra Fællesskabet på grundlag af nationalitet.

Artikel 3

Rettigheder med hensyn til myndighedskontrol

1.   Stk. 2 i denne artikel supplerer de artikler, der er anført i bilag II, litra c).

2.   Når en medlemsstat har udpeget et luftfartsselskab, som en anden medlemsstat udøver og opretholder myndighedskontrol med, gælder Republikken Aserbajdsjans rettigheder efter sikkerhedsbestemmelserne i aftalen mellem den medlemsstat, der har udpeget luftfartsselskabet, og Republikken Aserbajdsjan også med hensyn til den pågældende anden medlemsstats vedtagelse, gennemførelse og opretholdelse af sikkerhedskrav og med hensyn til det pågældende luftfartsselskabs driftstilladelse.

Artikel 4

Beskatning af flybrændstof

1.   Stk. 2 i denne artikel supplerer de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag II, litra d).

2.   Uanset eventuelle andre bestemmelser om det modsatte er intet i de aftaler, der er anført i bilag II, litra d), til hinder for, at medlemsstaterne uden forskelsbehandling kan opkræve skatter, afgifter eller gebyrer på brændstof, der leveres på deres område til brug i et luftfartøj fra et luftfartsselskab udpeget af Republikken Aserbajdsjan, som beflyver en rute mellem et punkt på den pågældende medlemsstats område og et andet punkt på denne eller en anden medlemsstats område.

3.   Uanset eventuelle andre bestemmelser om det modsatte er intet i de aftaler, der er anført i bilag II, litra d), til hinder for, at Republikken Aserbajdsjan uden forskelsbehandling kan opkræve skatter, afgifter eller gebyrer på brændstof, der leveres på dens område til brug i et luftfartøj fra et luftfartsselskab udpeget af en medlemsstat, som beflyver en rute mellem et punkt på Republikken Aserbajdsjans område og et andet punkt på Republikken Aserbajdsjans område.

Artikel 5

Takster for transport inden for Det Europæiske Fællesskab

1.   Stk. 2 i denne artikel supplerer de artikler, der er anført i bilag II, litra e).

2.   De takster, som det eller de luftfartsselskaber, der udpeges af Republikken Aserbajdsjan i henhold til en aftale anført i bilag I, som indeholder en af de bestemmelser, der er anført i bilag II, litra e), opkræver for transport, som udelukkende finder sted inden for Det Europæiske Fællesskabs område, er underlagt fællesskabsretten.

Artikel 6

Bilag til aftalen

Bilagene til denne aftale udgør en integrerende del deraf.

Artikel 7

Revision eller ændring

Parterne kan efter fælles overenskomst til enhver tid revidere eller ændre denne aftale.

Artikel 8

Ikrafttræden og midlertidig anvendelse

1.   Denne aftale træder i kraft, når parterne skriftligt har meddelt hinanden, at de har afsluttet de interne procedurer, som er nødvendige for, at aftalen kan træde i kraft.

2.   Uanset stk. 1 er parterne enige om at anvende denne aftale midlertidigt fra den første dag i den første måned efter den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de nødvendige procedurer er afsluttet.

3.   Aftaler og andre arrangementer mellem medlemsstaterne og Republikken Aserbajdsjan, som på datoen for denne aftales undertegnelse endnu ikke var trådt i kraft, og som ikke finder midlertidig anvendelse, er anført i bilag I, litra b). Denne aftale finder anvendelse på alle sådanne aftaler og arrangementer, fra de træder i kraft eller finder midlertidig anvendelse.

Artikel 9

Ophør

1.   Hvis en aftale, der er anført i bilag I, ophører, ophører samtidig alle bestemmelser i nærværende aftale vedrørende den pågældende aftale.

2.   Hvis alle de aftaler, der er anført i bilag I, ophører, ophører nærværende aftale samtidig.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Strasbourg, den 7. juli 2009 i to eksemplarer på bulgarsk dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og aserbajdsjansk.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

Image

Image

BILAG I

Liste over aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 1

a)

Lufttrafikaftaler mellem Republikken Aserbajdsjan og Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, som på tidspunktet for denne aftales undertegnelse er indgået, undertegnet og/eller anvendes midlertidigt

Aftale mellem Østrigs regering og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik, udfærdiget i Wien den 4. juli 2000 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Østrig«)

Aftale mellem regeringen for Kongeriget Belgien og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik, udfærdiget i Baku den 13. april 1998 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Belgien«)

Aftale mellem regeringen for Republikken Bulgarien og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik mellem og udover deres respektive områder, udfærdiget i Sofia den 29. juni 1995 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Bulgarien«)

Aftale mellem regeringen for Kongeriget Danmark og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik, paraferet i København den 27. april 2000 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Danmark«)

Senest ændret ved brevveksling af 1. marts 2004 og 17. december 2004

Lufttransportaftale mellem regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland og regeringen for Republikken Aserbajdsjan, udfærdiget i Baku den 27./28. juli 1995 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Tyskland«)

Senest ændret ved protokol om berigtigelse og supplering af lufttransportaftalen af 27./28. juli 1995 mellem regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland og regeringen for Republikken Aserbajdsjan, udfærdiget i Baku den 29. juni 1998

Aftale mellem regeringen for Den Franske Republik og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik, udfærdiget i Paris den 19. juni 1997 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Frankrig«)

Aftale mellem regeringen for Den Hellenske Republik og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik, paraferet i Athen den 6. juni 1995 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Grækenland«)

Aftale mellem regeringen for Den Italienske Republik og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik, udfærdiget i Rom den 25. september 1997 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Italien«)

Aftale mellem regeringen for Republikken Aserbajdsjan og regeringen for Storhertugdømmet Luxembourg om lufttrafik, paraferet i Baku den 3. juli 2001 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Luxembourg«)

Aftale mellem Kongeriget Nederlandene og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik, udfærdiget i Baku den 11. juli 1996 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Nederlandene«)

Aftale mellem regeringen for Republikken Polen og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om civil lufttransport, udfærdiget i Warszawa den 26. august 1997 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Polen«)

Aftale mellem regeringen for Rumænien og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik, udfærdiget i Baku den 27. marts 1996 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Rumænien«)

Aftale mellem regeringen for Den Slovakiske Republik og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik, paraferet i Baku den 27. oktober 2000 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Slovakiet«)

Aftale mellem Kongeriget Spanien og Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik, paraferet i Madrid den 18. november 2004 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Spanien«)

Aftale mellem regeringen for Kongeriget Sverige og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik, paraferet i København den 27. april 2000 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Sverige«).

Senest ændret ved brevveksling af 1. marts 2004 og 17. december 2004

Aftale mellem regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik, udfærdiget i London den 23. februar 1994 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-UK«).

Ændret ved noteudveksling, udfærdiget i Baku den 20. juni og den 23. december 1996

Senest ændret ved aftalememorandum, udfærdiget i Baku den 3.-4. juli 2000

b)

Lufttrafikaftaler og andre arrangementer mellem Republikken Aserbajdsjan og Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, der er paraferet eller undertegnet, men som på tidspunktet for denne aftales undertegnelse endnu ikke er trådt i kraft, og som ikke anvendes midlertidigt

Aftale mellem regeringen for Den Tjekkiske Republik og regeringen for Republikken Aserbajdsjan, paraferet i Prag den 3. december 1998 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Den Tjekkiske Republik«)

Aftale mellem regeringen for Republikken Aserbajdsjan og regeringen for Republikken Estland om lufttrafik, paraferet i Tallinn den 8. november 2002 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Estland«)

Aftale mellem regeringen for Republikken Finland og regeringen for Republikken Aserbajdsjan om lufttrafik, paraferet i Baku den 29. september 2000 (i bilag II benævnt »aftalen Aserbajdsjan-Finland«)

BILAG II

Liste over artikler i de i bilag I anførte aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 2-5

a)

En medlemsstats udpegning af luftfartsselskaber:

Artikel 3, stk. 5, i aftalen Aserbajdsjan — Østrig

Artikel 3, stk. 5, i aftalen Aserbajdsjan — Bulgarien

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Aserbajdsjan — Den Tjekkiske Republik

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Aserbajdsjan — Danmark

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Aserbajdsjan — Estland

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Aserbajdsjan — Tyskland

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Aserbajdsjan — Grækenland

Artikel 4, stk. 3, i aftalen Aserbajdsjan — Frankrig

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Aserbajdsjan — Italien

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Aserbajdsjan — Luxembourg

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Aserbajdsjan — Nederlandene

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Aserbajdsjan — Polen

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Aserbajdsjan — Rumænien

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Aserbajdsjan — Slovakiet

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Aserbajdsjan — Sverige

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Aserbajdsjan — Det Forenede Kongerige

b)

Afvisning, tilbagekaldelse, suspension eller begrænsning af godkendelser og tilladelser:

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Aserbajdsjan — Østrig

Artikel 5, stk. 1, litra d), i aftalen Aserbajdsjan — Belgien

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Aserbajdsjan — Bulgarien

Artikel 4, stk. 1, litra b), i aftalen Aserbajdsjan — Den Tjekkiske Republik

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Aserbajdsjan — Danmark

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Aserbajdsjan — Estland

Artikel 4, stk. 1, litra b), i aftalen Aserbajdsjan — Grækenland

Artikel 5, stk. 1, i aftalen Aserbajdsjan — Frankrig

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Aserbajdsjan — Finland

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Aserbajdsjan — Italien

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Aserbajdsjan — Luxembourg

Artikel 4, stk. 1, litra c), i aftalen Aserbajdsjan — Nederlandene

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Aserbajdsjan — Polen

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Aserbajdsjan — Rumænien

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Aserbajdsjan — Slovakiet

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Aserbajdsjan — Sverige

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Aserbajdsjan — Det Forenede Kongerige

c)

Myndighedskontrol:

Artikel 6 i aftalen Aserbajdsjan — Østrig

Artikel 7 i aftalen Aserbajdsjan — Belgien

Artikel 7 i aftalen Aserbajdsjan — Den Tjekkiske Republik

Artikel 14 i aftalen Aserbajdsjan — Danmark

Artikel 15 i aftalen Aserbajdsjan — Estland

Artikel 11a i aftalen Aserbajdsjan — Tyskland

Artikel 6 i aftalen Aserbajdsjan — Grækenland

Artikel 8 i aftalen Aserbajdsjan — Frankrig

Artikel 13 i aftalen Aserbajdsjan — Finland

Artikel 10 i aftalen Aserbajdsjan — Italien

Artikel 6 i aftalen Aserbajdsjan — Luxembourg

Artikel 13 i aftalen Aserbajdsjan — Nederlandene

Artikel 10 i aftalen Aserbajdsjan — Slovakiet

Artikel 14 i aftalen Aserbajdsjan — Sverige

d)

Beskatning af flybrændstof:

Artikel 7 i aftalen Aserbajdsjan — Østrig

Artikel 10 i aftalen Aserbajdsjan — Belgien

Artikel 7 i aftalen Aserbajdsjan — Bulgarien

Artikel 8 i aftalen Aserbajdsjan — Den Tjekkiske Republik

Artikel 6 i aftalen Aserbajdsjan — Danmark

Artikel 7 i aftalen Aserbajdsjan — Estland

Artikel 6 i aftalen Aserbajdsjan — Tyskland

Artikel 9 i aftalen Aserbajdsjan — Grækenland

Artikel 11 i aftalen Aserbajdsjan — Frankrig

Artikel 6 i aftalen Aserbajdsjan — Finland

Artikel 6 i aftalen Aserbajdsjan — Italien

Artikel 8 i aftalen Aserbajdsjan — Luxembourg

Artikel 9 i aftalen Aserbajdsjan — Nederlandene

Artikel 6 i aftalen Aserbajdsjan — Polen

Artikel 9 i aftalen Aserbajdsjan — Rumænien

Artikel 5 i aftalen Aserbajdsjan — Spanien

Artikel 9 i aftalen Aserbajdsjan — Slovakiet

Artikel 6 i aftalen Aserbajdsjan — Sverige

Artikel 8 i aftalen Aserbajdsjan — Det Forenede Kongerige

e)

Takster for transport inden for Det Europæiske Fællesskab:

Artikel 11 i aftalen Aserbajdsjan — Østrig

Artikel 13 i aftalen Aserbajdsjan — Belgien

Artikel 9 i aftalen Aserbajdsjan — Bulgarien

Artikel 12 i aftalen Aserbajdsjan — Den Tjekkiske Republik

Artikel 10 i aftalen Aserbajdsjan — Danmark

Artikel 13 i aftalen Aserbajdsjan — Estland

Artikel 10 i aftalen Aserbajdsjan — Tyskland

Artikel 12 i aftalen Aserbajdsjan — Grækenland

Artikel 17 i aftalen Aserbajdsjan — Frankrig

Artikel 10 i aftalen Aserbajdsjan — Finland

Artikel 8 i aftalen Aserbajdsjan — Italien

Artikel 10 i aftalen Aserbajdsjan — Luxembourg

Artikel 5 i aftalen Aserbajdsjan — Nederlandene

Artikel 10 i aftalen Aserbajdsjan — Polen

Artikel 8 i aftalen Aserbajdsjan — Rumænien

Artikel 8 i aftalen Aserbajdsjan — Slovakiet

Artikel 10 i aftalen Aserbajdsjan — Sverige

Artikel 7 i aftalen Aserbajdsjan — Det Forenede Kongerige

BILAG III

Liste over andre stater, som der henvises til i denne aftales artikel 2

a)

Republikken Island (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

b)

Fyrstendømmet Liechtenstein (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

c)

Kongeriget Norge (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

d)

Det Schweiziske Forbund (i medfør af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om lufttransport).


Top