EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_057_R_0001_01

2009/152/EF: Rådets afgørelse af 20. november 2008 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en foreløbig aftale med henblik på indgåelse af en økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side
Foreløbig aftale med henblik på indgåelse af en økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side

OJ L 57, 28.2.2009, p. 1–360 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. november 2008

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en foreløbig aftale med henblik på indgåelse af en økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side

(2009/152/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 og 181 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. juni 2002 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger om økonomiske partnerskabsaftaler med AVS-stater.

(2)

Disse forhandlinger er afsluttet, og den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side (herunder Cameroun), i det følgende benævnt »den foreløbige ØPA«, blev paraferet den 17. december 2007.

(3)

I henhold til artikel 98, stk. 4, i den foreløbige ØPA finder aftalen midlertidig anvendelse, indtil den træder i kraft.

(4)

Den foreløbige ØPA bør undertegnes på Det Europæiske Fællesskabs vegne og finde anvendelse på midlertidig basis med forbehold af senere indgåelse, for så vidt angår de forhold, der henhører under Fællesskabets kompetence —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side godkendes herved på Fællesskabets vegne med forbehold af Rådets afgørelse om indgåelse af nævnte aftale.

Teksten til den foreløbige ØPA er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Med henblik på artikel 92, stk. 2, i den foreløbige ØPA, sammensættes ØPA-udvalget af medlemmer af Rådet og repræsentanter fra Kommissionen på den ene side og af repræsentanter fra de centralafrikanske signatarstaters regeringer på den anden side. Kommissionen forelægger Rådet, til afgørelse, forslag til Fællesskabets holdning med henblik på forhandlingerne om ØPA-udvalgets forretningsorden.

Artikel 3

Rådets formand bemyndiges hermed til at udpege den eller de personer, der skal have beføjelse til på Fællesskabets vegne at undertegne den foreløbige ØPA, med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 4

For så vidt angår de forhold, der henhører under Fællesskabets kompetence, finder den foreløbige ØPA, som fastsat i dens artikel 98, stk. 4, anvendelse på midlertidig basis, indtil procedurerne for den endelige indgåelse er afsluttet. Kommissionen offentliggør en meddelelse med oplysninger om datoen for midlertidig anvendelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2008.

På Rådets vegne

B. LAPORTE

Formand


FORELØBIG AFTALE MED HENBLIK

på indgåelse af en økonomisk partnerskabsaftale mellem det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side

INDHOLDSFORTEGNELSE

PRÆAMBEL

AFSNIT I

MÅL

AFSNIT II

PARTNERSKAB FOR UDVIKLING

AFSNIT III

ORDNING FOR VAREHANDEL

KAPITEL 1

Told og ikke-toldmæssige foranstaltninger

KAPITEL 2

Handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter

KAPITEL 3

Told og handelslettelser

KAPITEL 4

Tekniske handelshindringer og sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger

KAPITEL 5

Skovbrugsforvaltning og samhandel med træ og andre skovbrugsprodukter

AFSNIT IV

ETABLERINGSRET, HANDEL MED TJENESTEYDELSER OG E-HANDEL

AFSNIT V

HANDELSRELATEREDE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

KAPITEL 2

Konkurrence

KAPITEL 3

Intellektuel ejendomsret

ARTIKEL 4

Offentlige kontrakter

KAPITEL 5

Bæredygtig udvikling

KAPITEL 6

Beskyttelse af personoplysninger

AFSNIT VI

TVISTFOREBYGGELSE OG -BILÆGGELSE

KAPITEL 1

Mål og anvendelsesområde

KAPITEL 2

Konsultationer og mægling

KAPITEL 3

Tvistbilæggelsesprocedurer

KAPITEL 4

Almindelige bestemmelser

AFSNIT VII

ALMINDEL IGE UNDTAGELSER

AFSNIT VIII

ALMINDEL IGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

»CENTRALAFRIKA«, DER INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE AFTALE BESTÅR AF:

REPUBLIKKEN CAMEROUN,

på den ene side og

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

RUMÆNIEN

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

på den anden side,

PRÆAMBEL

SOM HENVISER TIL partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 og revideret i Luxembourg den 25. juni 2005, i det følgende benævnt »Cotonouaftalen«,

SOM ER OVERBEVIST OM, at den økonomiske partnerskabsaftale (ØPA) vil skabe et nyt og gunstigere klima for deres forbindelser inden for økonomisk styring, handel og investering og skabe nye muligheder for vækst og udvikling,

SOM HENVISER TIL, at liberaliseringen af handelen, etableringsretten og handelen med tjenesteydelser mellem parterne bør tage udgangspunkt i de centralafrikanske landes regionale integration, have til formål at fremme deres gnidningsløse og gradvise integration i verdensøkonomien, under hensyntagen til deres samfundsmodel og prioriteringer på udviklingsområdet, og opfylde de betingelser, der er fastsat i Verdenshandelsorganisationens (WTO's) aftaler,

SOM HENVISER TIL, at parterne ikke vil tilskynde til udenlandske direkte investeringer ved en lempelse af deres nationale love og administrative bestemmelser vedrørende miljø, arbejdsmarkedet, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen eller deres nationale love og administrative bestemmelser vedrørende arbejdsmarkedet eller af bestemmelser, der har til formål at beskytte og fremme den kulturelle mangfoldighed. Parterne bekræfter derfor deres vilje til at respektere de pågældende nationale love og administrative bestemmelser eller til at tilbyde at gøre det for at tilskynde til etablering, erhvervelse, ekspansion eller opretholdelse af en investering på deres område eller til en investors etablering, erhvervelse, ekspansion eller opretholdelse på deres område,

HAR VEDTAGET AT INDGÅ DENNE AFTALE:

AFSNIT I

MÅL

Artikel 1

Foreløbig aftale

Ved denne aftale opstilles en »foreløbig ramme« for en økonomisk partnerskabsaftale (ØPA).

Ved »foreløbig ramme« forstår parterne en foreløbig aftale, der dels indeholder en række konkrete forpligtelser, som er eksigible i henhold til denne aftales bestemmelser, dels en række bestemmelser om forhandlinger, der gør det muligt at indarbejde yderligere elementer med henblik på at nå frem til en endelig ØPA-aftale, der er forenelig med Cotonouaftalen.

Artikel 2

Generelle mål og anvendelsesområde

De generelle mål med denne aftale er:

a)

at bidrage til at mindske og med tiden udrydde fattigdom gennem oprettelse af et handelspartnerskab, som er foreneligt med målet om bæredygtig udvikling, millenniumudviklingsmålene og Cotonouaftalen

b)

at fremme en mere konkurrencedygtig og diversificeret regional økonomi i Centralafrika og en kraftigere vækst

c)

at fremme regional integration, økonomisk samarbejde og god regeringsførelse i Centralafrika

d)

at fremme Centralafrikas gradvise integration i verdensøkonomien på en måde, som er forenelig med regionens samfundsmodel og prioriteringer på udviklingsområdet

e)

at forbedre Centralafrikas kapacitet på det handelspolitiske område og i handelsrelaterede spørgsmål

f)

at oprette og gennemføre effektive, forudsigelige og gennemsigtige lovgivningsmæssige rammer på regionalt plan for handel og investering i Centralafrika og dermed skabe bedre forudsætninger for den private sektors investeringer og initiativer samt øge udbuddet af varer og tjenesteydelser, konkurrenceevnen og den økonomiske vækst i regionen

g)

at styrke de eksisterende forbindelser mellem parterne på grundlag af solidaritet og gensidig interesse. Formålet med aftalen er derfor i overensstemmelse med WTO-forpligtelserne at forbedre de kommercielle og økonomiske forbindelser, at støtte en ny handelsdynamik mellem parterne ved en gradvis, asymmetrisk liberalisering af handelen og at styrke, udvide og uddybe samarbejdet på alle områder af relevans for handelen

h)

at fremme udviklingen af den private sektor og skabe øget beskæftigelse.

Artikel 3

Specifikke mål

i overensstemmelse med artikel 34 og 35 i Cotonouaftalen er de specifikke mål med denne aftale:

a)

at skabe et grundlag for forhandling af en ØPA, der bidrager til mindskelse af fattigdom, fremmer regional integration, økonomisk samarbejde og god regeringsførelse i Centralafrika og forbedrer Centralafrikas kapacitet inden for produktion, eksport og forsyning, dets evne til at tiltrække udenlandske investeringer og dets kapacitet på det handelspolitiske område og i handelsrelaterede spørgsmål

b)

at fremme Centralafrikas gnidningsløse og gradvise integration i verdensøkonomien på en måde, som er forenelig med dets samfundsmodel og prioriteringer på udviklingsområdet

c)

at styrke de eksisterende forbindelser mellem parterne på grundlag af solidaritet og gensidig interesse

d)

at indføre en aftale, som er forenelig med WTO's regler

e)

at skabe et grundlag for forhandling og gennemførelse af effektive, forudsigelige og gennemsigtige lovgivningsmæssige rammer på regionalt plan for handel, investering, konkurrence, intellektuel ejendomsret, offentlige kontrakter og bæredygtig udvikling i Centralafrika og dermed skabe bedre forudsætninger for den private sektors investeringer og initiativer samt øge udbuddet af varer og tjenesteydelser, konkurrenceevnen og den økonomiske vækst i regionen

f)

at udforme en køreplan for forhandlinger om de i litra e) nævnte områder, for hvilke det ikke var muligt at afslutte forhandlingerne i 2007.

AFSNIT II

PARTNERSKAB FOR UDVIKLING

Artikel 4

En ramme til styrkelse af kapacitet på forskellige områder i Centralafrika

Parterne bekræfter deres vilje til at fremme kapacitetsstyrkelse og opgradering af Centralafrikas økonomier gennem de forskellige instrumenter, de råder over, navnlig ved gennem de handelspolitiske instrumenter og instrumenterne for udviklingssamarbejde, jf. artikel 7, at indføre en økonomisk og institutionel ramme på nationalt og regionalt plan, som kan befordre et konkurrencedygtigt erhvervsliv i Centralafrika.

Artikel 5

Prioriterede områder for kapacitetsstyrkelse og opgradering

1.   Centralafrika vil i partnerskab med Fællesskabet og ved hjælp af de i artikel 7 omhandlede samarbejdsinstrumenter fremme mængden og kvaliteten af de varer og tjenesteydelser, der produceres i og eksporteres fra Centralafrika, navnlig på følgende områder:

a)

udvikling af grundlæggende infrastrukturer på regionalt plan

transport

energi

telekommunikation

b)

landbrug og fødevaresikkerhed

landbrugsproduktion

agroindustri

fiskeri

husdyrbrug

akvakultur og fiskeressourcer

c)

industri, økonomisk diversificering og konkurrenceevne

opgradering af virksomheder

industri

standarder og certificering (sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS), kvalitet, zootekniske normer osv.)

d)

styrkelse af regional integration

udbygning af det regionale fælles marked

told og skat

e)

forbedring af erhvervsklimaet

harmonisering af den nationale handelspolitik.

2.   Ved gennemførelsen af dette partnerskab anvender parterne de fælles retningslinjer, der er fastsat i bilag I .

3.   Ved gennemførelsen af denne aftale bekræfter parterne deres vilje til ved hjælp af de i artikel 7 omhandlede samarbejdsinstrumenter at fremme opgraderingen af de produktionssektorer i Centralafrika, der er omfattet af denne aftale.

Artikel 6

Erhvervslivet

Parterne finder, at erhvervslivet er et væsentligt element i den økonomiske udvikling, og at bestemmelserne i denne aftale derfor skal bidrage til at nå dette fælles mål. De undertegnende centralafrikanske lande, som også har tiltrådt traktaten om Organisationen for Harmonisering af Handelslovgivningen i Afrika (OHADA), forpligter sig til at anvende og gennemføre bestemmelserne i denne traktat på en ikke-diskriminerende og effektiv måde.

Artikel 7

Samarbejde om udviklingsfinansiering

1.   Cotonouaftalens bestemmelser om økonomisk og regionalt samarbejde og økonomisk og regional integration gennemføres således, at de forventede fordele ved denne aftale bliver så store som muligt.

2.   Det Europæiske Fællesskab (1) finansierer udviklingssamarbejdet mellem Centralafrika og Fællesskabet til støtte af gennemførelsen af denne aftale inden for rammerne af de relevante regler og procedurer, der er fastsat i Cotonouaftalen, særlig Den Europæiske Udviklingsfonds (EUF's) programmeringsprocedurer, og inden for rammerne af de relevante instrumenter, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget. På dette område er støtten til gennemførelsen af nærværende aftale en prioritering.

3.   Fællesskabets medlemsstater forpligter sig — ved hjælp af deres respektive udviklingspolitikker og -instrumenter, herunder handelsstøtte — til i fællesskab at støtte udviklingsaktiviteter til fremme af regionalt økonomisk samarbejde og gennemførelse af denne aftale, både på nationalt og regionalt plan, i overensstemmelse med principperne om bistandens effektivitet og komplementaritet.

4.   Parterne samarbejder med henblik på at lette deltagelse af andre donorer, der ønsker at støtte Centralafrikas bestræbelser på at nå målene i denne aftale.

5.   Parterne anerkender nytteværdien af særlige regionale finansieringsordninger for gennemførelsen af denne aftale og støtter regionens bestræbelser i den henseende.

Artikel 8

Støtte til gennemførelse af handelsrelaterede bestemmelser

Parterne er enige om, at gennemførelsen af de handelsrelaterede bestemmelser, hvoraf de forskellige samarbejdsområder beskrives nærmere i de forskellige relevante kapitler af denne aftale, bidrager til at nå målene med aftalen. Dette samarbejde gennemføres i overensstemmelse med artikel 7.

Artikel 9

Finansiering af partnerskabet

1.   Parterne er enige om etableringen af en regional ØPA-fond (FORAPE), der oprettes af og for Centralafrika, med det formål at samordne bidragene til en effektiv finansiering af de prioriterede tiltag, der skal styrke de centralafrikanske landes produktionskapacitet, jf. artikel 5, og de i artikel 10 nævnte foranstaltninger. Regionen fastlægger de nærmere regler for FORAPE's virke og forvaltning inden udgangen af 2008. Fællesskabet sørger i mellemtiden for at afslutte sin vurdering af de pågældende regler.

2.   FORAPE finansieres gennem ressourcer, der stilles til rådighed af parterne, navnlig bidrag fra EUF og EU's medlemsstater samt eventuelle bidrag fra andre donorer.

3.   Uanset stk. 1 og 2, forpligter Fællesskabet sig til at formidle sin støtte gennem enten regionens egne finansieringsordninger eller andre ordninger, som de lande, der undertegner denne aftale, måtte vælge under overholdelse af Cotonouaftalens regler og procedurer og i overensstemmelse med principperne om bistandseffektivitet.

4.   Parterne samarbejder med henblik på at lette andre donorers bidrag til FORAPE.

Artikel 10

Samarbejde om finanspolitisk tilpasning

1.   Parterne erkender, at de i denne aftale fastsatte toldafskaffelser eller betydelige toldnedsættelser kan stille de undertegnende centralafrikanske lande over for en række udfordringer, og er enige om at etablere en dialog og et samarbejde på dette område.

2.   Parterne i denne aftale er på baggrund af den afviklingsplan, som de har lagt sig fast på, enige om at etablere en dybtgående dialog om de finanspolitiske tilpasningsforanstaltninger, der skal træffes for på længere sigt at bringe budgettet i balance.

3.   I medfør af stk. 1 og 2 er parterne enige om at samarbejde inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 7, og de forpligter sig til at gennemføre foranstaltninger for faglig og finansiel bistand på følgende områder:

a)

udjævning af den fiskale nettovirkning, idet der sikres komplementaritet med omlægningen af finanspolitikken

b)

omlægning af finanspolitikken sideløbende med dialogen på dette område.

4.   Parterne er enige om inden for rammerne af ØPA-udvalget hurtigst muligt at lægge sig fast på metoden til beregning af den fiskale nettovirkning. I samme forum lægger de sig derefter fast på supplerende undersøgelser og tiltag.

Artikel 11

Samarbejde i internationale fora

Parterne bestræber sig på at samarbejde i alle internationale fora, hvor emner af relevans for dette partnerskab tages op.

Artikel 12

Overvejelser vedrørende udviklingspartnerskabet

Parterne er enige om i 2008 at uddybe overvejelserne vedrørende det ved dette afsnit indførte udviklingspartnerskab, herunder også de nærmere betingelser for dets gennemførelse.

AFSNIT III

ORDNING FOR VAREHANDEL

KAPITEL 1

Told og ikke-toldmæssige foranstaltninger

Artikel 13

Oprindelsesregler

1.   I dette kapitel forstås ved »varer med oprindelsesstatus« varer, der opfylder de oprindelsesregler, der gælder på parternes områder pr. 1. januar 2008.

2.   ØPA-udvalget vedlægger som bilag til denne aftale en fælles gensidig ordning for oprindelsesregler, der træder i kraft fra og med den midlertidige anvendelse af aftalen.

3.   Senest tre år efter ikrafttrædelsen af denne aftale tager parterne de gældende bestemmelser om oprindelsesregler op til fornyet overvejelse med henblik på at forenkle de begreber og metoder, der anvendes til bestemmelse af oprindelsen, i lyset af Centralafrikas udviklingsmål. I forbindelse med denne genbehandling tager parterne hensyn til den teknologiske udvikling, produktionsprocesser og alle andre faktorer, herunder de igangværende reformer vedrørende oprindelsesreglerne, der måtte nødvendiggøre ændringer af den aftalte gensidige ordning. Enhver ændring eller udskiftning sker ved afgørelse i ØPA-udvalget.

Artikel 14

Told

Ved »told« forstås afgifter af enhver art, herunder også alle former for tillægsafgifter, der pålægges ved indførsel eller udførsel af varer. Told omfatter ikke:

a)

skattelignende afgifter eller andre interne afgifter, der pålægges i medfør af artikel 23

b)

antidumping- udlignings- eller beskyttelsesforanstaltninger, der anvendes i overensstemmelse med kapitlet vedrørende handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter

c)

gebyrer og andre afgifter, der pålægges i medfør af artikel 18.

Artikel 15

Afskaffelse af told ved udførsel

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttrædelse må der ikke indføres ny told ved udførsel i samhandelen mellem parterne, og gældende told må ikke forhøjes.

2.   Hvis der opstår store problemer med de offentlige finanser eller behov for at styrke miljøbeskyttelsen, kan Centralafrika imidlertid efter samråd med Fællesskabet indføre told ved udførsel for et begrænset antal yderligere varer.

3.   ØPA-udvalget undersøger regelmæssigt virkningerne og relevansen af told, der pålægges ved udførsel i henhold til denne artikel.

Artikel 16

Varebevægelser

1.   Varer med oprindelse i Fællesskabet eller Centralafrika pålægges kun told én gang på den anden parts område.

2.   For varer med oprindelse i Fællesskabet opkræves den told, der skal betales i henhold til denne aftale, for det undertegnende centralafrikanske lands regning, på hvis område varen forbruges.

3.   Centralafrika træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre en effektiv gennemførelse af bestemmelserne i denne artikel samt for at fremme frie varebevægelser i de undertegnende centralafrikanske lande. De to parter er enige om at samarbejde på dette område inden for rammerne af artikel 7 og 8. Samarbejdet indrettes efter den ordning, som Centralafrika endeligt måtte lægge sig fast på.

4.   Parterne er enige om at samarbejde for at lette frie varebevægelser og at forenkle toldprocedurerne, jf. afsnit III, kapitel 3.

Artikel 17

Tarifering af varer

Tariferingen af de varer, der er omfattet af denne aftale, er fastsat i parternes respektive toldnomenklatur i overensstemmelse med det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (»HS«).

Artikel 18

Gebyrer og andre afgifter

1.   De gebyrer og andre afgifter, der er omhandlet i artikel 14, litra c), må ikke overstige de anslåede omkostninger ved de ydede tjenester og må ikke udgøre en indirekte beskyttelse af nationale varer eller en beskatning af indførsel eller udførsel til fiskale formål. De er underlagt en særlig tarifering svarende til de anslåede omkostninger ved de ydede tjenester og beregnes ikke på grundlag af disses værdi. Der opkræves ikke gebyrer og andre afgifter af konsulatsforretninger såsom konsulatsfakturaer og -certifikater, for hvilke ØPA-udvalget opretter en udtømmende liste.

2.   For at fremme den regionale integration og sikre gennemskueligheden for de erhvervsdrivende indvilger Centralafrika i senest den 1. januar 2013 at indføre standardiserede bestemmelser på det område, der er omfattet af denne artikel.

Artikel 19

En mere gunstig behandling som følge af aftaler om økonomisk integration

1.   På de områder, der er omfattet af dette kapitel, indrømmer Fællesskabet Centralafrika enhver gunstigere behandling, som måtte følge af Fællesskabets indgåelse af en aftale om økonomisk integration med en tredjepart efter undertegnelsen af denne aftale.

2.   På de områder, der er omfattet af dette kapitel, indrømmer Centralafrika Fællesskabet enhver gunstigere behandling, som måtte følge af Centralafrikas indgåelse af en aftale om økonomisk integration med en stor handelspartner efter undertegnelsen af denne aftale.

3.   Hvis Centralafrika i en aftale om økonomisk integration, der indgås med en stor handelspartner, opnår en væsentligt gunstigere behandling fra den pågældende partners side end den, Fællesskabet tilbyder, indleder parterne konsultationer og træffer i fællesskab afgørelse om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 2.

4.   I denne artikel forstås ved »aftale om økonomisk integration« en aftale, der i væsentlig grad liberaliserer handelen, og som i væsentlig grad fjerner eller afskaffer forskelsbehandling mellem parterne ved at fjerne eksisterende diskriminerende foranstaltninger og/eller forbyde nye diskriminerende foranstaltninger og mere diskriminerende foranstaltninger enten ved ikrafttrædelsen af denne aftale eller efter en rimelig tidsplan.

5.   I denne artikel forstås ved »stor handelspartner« ethvert udviklet land eller ethvert land, der året forud for ikrafttrædelsen af den i stk. 2 omhandlede aftale om økonomisk integration tegnede sig for over 1 procent af verdenshandelen, eller enhver gruppe lande, der optræder enkeltvis, samlet eller gennem en aftale om økonomisk integration, og som året forud for ikrafttrædelsen af den i stk. 2 omhandlede aftale om økonomisk integration tegnede sig for over 1,5 procent af verdenshandelen (2).

6.   Bestemmelserne i dette kapitel må ikke fortolkes således, at de forpligter parterne til at indrømme hinanden en præferencebehandling, som måtte følge af, at en af dem er part i en aftale om regional økonomisk integration med en tredjepart på datoen for undertegnelsen af denne aftale.

Artikel 20

Told på varer med oprindelse i de undertegnende centralafrikanske lande

1.   Varer med oprindelse i Centralafrika indføres toldfrit til Fællesskabet, bortset fra de i bilag II anførte varer på de deri angivne betingelser.

2.   Der indføres ikke ny told i samhandelen mellem parterne, og allerede gældende told forhøjes ikke.

Artikel 21

Told på varer med oprindelse i Fællesskabet

1.   Basistoldsatserne for de enkelte varer er fastsat i bilag III.

2.   Der indføres ikke ny told i samhandelen mellem parterne, og den told, der er fastsat i bilag III, forhøjes ikke.

3.   Uanset stk. 2 kan Centralafrika i forbindelse med indførelsen af en fælles toldtarif over for tredjelande senest den 1. januar 2013, og hvis incidensen af disse toldsatser generelt ikke er større end incidensen af de i bilag III fastsatte satser, ændre de i bilag III fastsatte toldsatser for varer med oprindelse i Fællesskabet. I så fald ændrer ØPA-udvalget bilag III i overensstemmelse hermed.

4.   Told på indførsel af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført på listen i bilag III under kategori 1, 2 og 3, afskaffes endeligt som anført i nedenstående skema. De procentvise toldnedsættelser i nedenstående skema finder anvendelse på enten de i stk. 1 omhandlede toldsatser eller på de nye toldsatser, der i givet fald fastsættes efter kriterierne i stk. 3.

Kategori

1/1/2008

1/1/2009

1/1/2010

1/1/2011

1/1/2012

1/1/2013

1/1/2014

1

0 %

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

 

2

0 %

0 %

0 %

15 %

30 %

45 %

60 %

3

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

10 %


Kategori

1/1/2015

1/1/2016

1/1/2017

1/1/2018

1/1/2019

1/1/2020

1/1/2021

1

 

 

 

 

 

 

 

2

75 %

90 %

100 %

 

 

 

 

3

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %


Kategori

1/1/2022

1/1/2023

1

 

 

2

 

 

3

90 %

100 %

5.   Varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført på listen i bilag III under kategori 5, er varer, hvis toldsats fastsættes efter bestemmelserne i stk. 1 og 3; toldsatserne i denne kategori hverken nedsættes eller afskaffes.

6.   I tilfælde af alvorlige vanskeligheder ved indførsel af en given vare kan ØPA-udvalget efter fælles aftale tage tidsplanen for toldnedsættelser og -afskaffelser op til fornyet overvejelse med henblik på en eventuel forlængelse af fristen for nedsættelse eller afskaffelse. I så fald må fristen i den tidsplan, for hvilken der er anmodet om fornyet overvejelse, ikke forlænges for den pågældende vare ud over den maksimale overgangsperiode, der er fastsat for nedsættelsen eller afskaffelsen af tolden på denne vare. Hvis ØPA-udvalget ikke har truffet afgørelse senest tredive dage efter anmodningen om fornyet overvejelse af tidsplanen, kan Centralafrika suspendere tidsplanen midlertidigt i en periode på højst et år.

Artikel 22

Forbud mod kvantitative restriktioner

Ved ikrafttrædelsen af denne aftale afskaffes alle indførsels- og udførselsforbud og -restriktioner vedrørende handelen mellem de to parter, bortset fra de i artikel 18 omhandlede gebyrer og afgifter, uanset om de gennemføres ved hjælp af kontingenter, import- eller eksportlicenser eller andre foranstaltninger. Der indføres ingen nye foranstaltninger af denne art. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke bestemmelserne i kapitlet vedrørende handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter.

Artikel 23

National behandling ved intern beskatning og regulering

1.   Varer, der har oprindelse i og indføres fra den anden part, må hverken direkte eller indirekte pålægges interne skatter eller andre afgifter, som overstiger dem, der direkte eller indirekte finder anvendelse på tilsvarende nationale varer. Parterne må heller ikke på anden måde anvende skatter eller andre interne afgifter til at beskytte den nationale produktion.

2.   Varer, der har oprindelse i og indføres fra den anden part, indrømmes en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes tilsvarende nationale varer i medfør af alle love og administrative bestemmelser og krav gældende for salg, udbud til salg, køb, transport, distribution eller brug på det nationale marked. Bestemmelserne i dette stykke er ikke til hinder for anvendelse af andre takster for indenlandsk transport, som udelukkende beror på hensynet til transportmidlernes økonomiske drift og ikke på varens oprindelse.

3.   Ingen af parterne indfører eller opretholder kvantitativ regulering vedrørende blanding, forarbejdning eller anvendelse af varer i bestemte mængder eller forhold, der direkte eller indirekte kræver, at en bestemt mængde eller andel af en vare, som er genstand for den pågældende regulering, skal leveres fra nationale forsyningskilder. Parterne må heller ikke på anden måde anvende en intern kvantitativ regulering til at beskytte den nationale produktion.

Der må ikke anvendes intern kvantitativ regulering vedrørende blanding, forarbejdning eller anvendelse af varer i bestemte mængder eller forhold med det formål at fordele disse mængder eller andele mellem de eksterne forsyningskilder.

4.   I overensstemmelse med artikel III, stk. 8, litra b), i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af 1994 (GATT 1994) er denne artikel ikke til hinder for, at der kan udbetales subsidier udelukkende til nationale producenter, herunder udbetalinger, der hidrører fra provenuet af interne skatter eller afgifter, der er pålagt i overensstemmelse med denne artikel, og subsidier i form af offentlige myndigheders indkøb af nationale produkter.

5.   Bestemmelserne i denne aftale finder ikke anvendelse på love, administrative bestemmelser, procedurer eller praksis vedrørende offentlige kontrakter.

6.   Bestemmelserne i denne artikel berører ikke bestemmelserne i kapitlet i denne aftale vedrørende handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter.

Artikel 24

Landbrugseksportsubsidier

1.   Hverken Fællesskabet, Centralafrika eller nogen af de undertegnende centralafrikanske lande må indføre nye subsidier, som er betinget af eksport, eller øge eksisterende subsidier af denne art til landbrugsprodukter, som er bestemt til den anden parts område. Dette stykke forhindrer ikke forhøjelser af eksisterende subsidier på grund af variationer i verdensmarkedsprisen på de pågældende varer.

2.   For alle de i stk. 3 omhandlede varegrupper, der er omfattet af en eksportrestitution i fællesskabslovgivningen for samme basisprodukt, og for hvilke Centralafrika har forpligtet sig til at afskaffe al told, forpligter Fællesskabet sig til at afvikle alle eksisterende subsidier til udførsel af disse varegrupper — svarende til samme basisprodukt — til Centralafrikas område. Parterne konsulterer hinanden vedrørende dette stykke inden den 31. december 2008 for at fastlægge de nærmere betingelser for afviklingen.

3.   Denne artikel finder anvendelse på varer, som er omfattet af bilag I til WTO-aftalen om landbrug.

4.   Denne artikel indskrænker ikke Centralafrikas ret til at anvende artikel 9, stk. 4, i WTO-aftalen om landbrug og artikel 27 i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger.

Artikel 25

Fødevaresikkerhed

Hvis gennemførelsen af denne aftale viser sig at føre til problemer med udbuddet af eller adgangen til fødevarer, som er nødvendige for fødevaresikkerheden, og hvis denne situation giver eller kan give anledning til alvorlige vanskeligheder for Centralafrika eller et undertegnende centralafrikansk land, kan Centralafrika eller det pågældende undertegnende centralafrikanske land træffe passende foranstaltninger efter procedurerne i artikel 31.

Artikel 26

Særlige bestemmelser om administrativt samarbejde

1.   Parterne er enige om, at administrativt samarbejde er af afgørende betydning for gennemførelsen af og kontrollen med den præferencebehandling, der indrømmes i henhold til dette afsnit, og understreger, at de er fast besluttet på at bekæmpe uregelmæssigheder og svig i toldspørgsmål og hermed beslægtede anliggender.

2.   Har en part på grundlag af en objektiv oplysning fået bevis for manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig, kan den pågældende part suspendere præferencebehandlingen af den eller de pågældende varer midlertidigt i overensstemmelse med denne artikel.

3.   I denne artikel forstås ved manglende administrativt samarbejde bl.a.:

a)

gentagne forsømmelser af forpligtelsen til at kontrollere den eller de pågældende varers oprindelsesstatus

b)

gentagne afslag på eller unødige forsinkelser med at foretage og/eller give meddelelse om resultaterne af efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviset

c)

gentagne afslag på eller unødige forsinkelser med at give tilladelse til at udføre en opgave i forbindelse med samarbejdet for at kontrollere ægtheden af dokumenter eller korrektheden af oplysninger, der er af betydning for indrømmelsen af den pågældende præferencebehandling.

4.   Præferencebehandlingen kan suspenderes midlertidigt på følgende betingelser:

a)

Den part, der på grundlag af en objektiv oplysning har fået bevis for manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig, giver uden unødig forsinkelse ØPA-udvalget meddelelse om beviset og den objektive oplysning og indleder på grundlag af alle relevante oplysninger og objektive beviser konsultationer i ØPA-udvalget med henblik på at nå frem til en for begge parter acceptabel løsning.

b)

Har parterne indledt konsultationer i ØPA-udvalget, jf. ovenfor, og er de ikke nået frem til en acceptabel løsning senest tre måneder efter meddelelsen, kan den berørte part midlertidigt suspendere præferencebehandlingen af den eller de pågældende varer. En midlertidig suspension meddeles ØPA-udvalget hurtigst muligt.

c)

Midlertidige suspensioner i henhold til denne artikel begrænses til, hvad der er nødvendigt for at beskytte den berørte parts finansielle interesser. Suspensionerne må højst vare seks måneder med mulighed for forlængelse med yderligere seks måneder. Midlertidige suspensioner meddeles ØPA-udvalget straks efter vedtagelsen. De er genstand for regelmæssige konsultationer i ØPA-udvalget, navnlig med henblik på at bringe dem til ophør, så snart betingelserne for deres anvendelse ikke længere er til stede.

5.   Samtidig med at der gives meddelelse til ØPA-udvalget i henhold til stk. 4, litra a), offentliggør den berørte part en meddelelse til importører i sin officielle tidende. Af meddelelsen til importørerne skal det fremgå, at det på grundlag af en objektiv oplysning er bevist, at der for den pågældende vare foreligger manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig.

Artikel 27

Behandling af administrative fejl

Begår de kompetente myndigheder fejl i forvaltningen af præferenceordningen for eksport og særlig i anvendelsen af bestemmelserne vedrørende definitionen af »varer med oprindelsesstatus« og metoderne for administrativt samarbejde, og får den pågældende fejl følger med hensyn til indførsel og udførsel, kan den part, der berøres af disse følger, anmode ØPA-udvalget om at undersøge mulighederne for indførelse af alle passende foranstaltninger til løsning af problemet.

Artikel 28

Samarbejde

Parterne er enige om at samarbejde på bl.a. følgende områder, jf. artikel 7:

støtte til gennemførelse af de handelspolitiske forpligtelser, der følger af denne aftale

uddannelse/støtte vedrørende fortolkning og anvendelse af disse bestemmelser.

KAPITEL 2

Handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter

Artikel 29

Antidumping- og udligningsforanstaltninger

1.   Med forbehold af bestemmelserne i denne artikel er intet i denne aftale til hinder for, at Fællesskabet eller de undertegnende centralafrikanske lande, enkeltvis eller samlet, kan indføre antidumping- eller udligningsforanstaltninger i overensstemmelse med de relevante WTO-aftaler. I forbindelse med denne artikel bestemmes oprindelse efter parternes ikke-præferentielle oprindelsesregler.

2.   Inden der indføres en endelig antidumping- eller udligningstold på varer fra de undertegnende centralafrikanske lande, overvejer Fællesskabet muligheden for en konstruktiv løsning som omhandlet i de relevante WTO-aftaler.

3.   Har en regional eller subregional myndighed indført en antidumping- eller udligningsforanstaltning for mindst to undertegnende centralafrikanske lande, må der kun være et enkelt forum for domstolsprøvelse, inklusive appelstadiet.

4.   Når der kan indføres regionale eller subregionale antidumping- eller udligningsforanstaltninger og nationale antidumping- eller udligningsforanstaltninger, sikrer parterne, at de regionale eller subregionale myndigheder på den ene side og de nationale myndigheder på den anden side ikke anvender disse foranstaltninger samtidigt på en og samme vare.

5.   Fællesskabet meddeler de undertegnende centralafrikanske lande, at det har modtaget en behørigt dokumenteret klage, inden det indleder en undersøgelse.

6.   Bestemmelserne i denne artikel finder anvendelse på alle undersøgelser, der indledes efter ikrafttrædelsen af denne aftale.

7.   Bestemmelserne i denne artikel er ikke underlagt tvistbilæggelsesbestemmelserne i denne aftale.

Artikel 30

Multilaterale beskyttelsesforanstaltninger

1.   Med forbehold af bestemmelserne i denne artikel er intet i denne aftale til hinder for, at de undertegnende centralafrikanske lande og Fællesskabet kan indføre foranstaltninger i overensstemmelse med artikel XIX i GATT 1994, aftalen om beskyttelsesforanstaltninger og artikel 5 i WTO-aftalen om landbrug. I forbindelse med denne artikel bestemmes oprindelse efter parternes ikke-præferentielle oprindelsesregler.

2.   Med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 undtager Fællesskabet i betragtning af nærværende aftales overordnede udviklingsmål og de undertegnende centralafrikanske landes beskedne økonomiske betydning indførsel fra de undertegnende centralafrikanske lande fra enhver foranstaltning, der måtte træffes i medfør af artikel XIX i GATT 1994, aftalen om beskyttelsesforanstaltninger og artikel 5 i WTO-aftalen om landbrug.

3.   Bestemmelserne i stk. 2 finder anvendelse i en periode på fem år, der løber fra datoen for ikrafttrædelsen af denne aftale. Senest 120 dage inden udløbet af denne periode tager ØPA-udvalget gennemførelsen af disse bestemmelser op til fornyet overvejelse i lyset af de undertegnende centralafrikanske landes udviklingsbehov med henblik på at tage stilling til, om deres anvendelse bør forlænges.

4.   Bestemmelserne i stk. 1 er ikke underlagt tvistbilæggelsesbestemmelserne i denne aftale.

Artikel 31

Bilaterale beskyttelsesforanstaltninger

1.   Med forbehold af artikel 30 kan en part efter at have undersøgt, om der er alternative løsninger, træffe beskyttelsesforanstaltninger af begrænset varighed, som fraviger bestemmelserne i artikel 20 og 21, på de betingelser og efter de procedurer, der er fastlagt i nærværende artikel.

2.   De i stk. 1 omhandlede beskyttelsesforanstaltninger kan træffes, når en vare fra en af parterne indføres til den anden parts område i så øgede mængder og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage:

a)

alvorlig skade for indenlandske producenter af tilsvarende eller direkte konkurrerende varer på den importerende parts område

b)

forstyrrelser i en økonomisk sektor, navnlig når disse forstyrrelser skaber store sociale problemer eller vanskeligheder, som kan føre til en alvorlig forværrelse af den økonomiske situation i den importerende part

c)

forstyrrelser på markederne for tilsvarende eller direkte konkurrerende landbrugsprodukter (3) eller i de mekanismer, der regulerer disse markeder.

3.   De i denne artikel omhandlede beskyttelsesforanstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at afhjælpe eller forhindre en alvorlig skade eller forstyrrelser som defineret i stk. 2 og stk. 5, litra b). Den importerende parts beskyttelsesforanstaltninger må kun være en eller flere af følgende:

a)

suspension af enhver yderligere nedsættelse af toldsatsen for den pågældende vare som omhandlet i denne aftale

b)

forhøjelse af toldsatsen for den pågældende vare op til et niveau, der ikke overstiger den toldsats, der pålægges andre WTO-medlemmer

c)

indførelse af toldkontingenter for den pågældende vare.

4.   Indføres en vare med oprindelse i et eller flere undertegnende centralafrikanske lande i så øgede mængder og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage en skade eller forstyrrelser som omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c), i en eller flere regioner i Den Europæiske Unions yderste periferi, kan Fællesskabet træffe tilsyns- eller beskyttelsesforanstaltninger begrænset til den eller de pågældende regioner i overensstemmelse med procedurerne i stk. 6–9, jf. dog stk. 1, 2 og 3.

5.

a)

Indføres en vare med oprindelse i Fællesskabet i så øgede mængder og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage en skade eller forstyrrelser som omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c), i et undertegnende centralafrikansk land, kan det pågældende undertegnende centralafrikanske land træffe tilsyns- eller beskyttelsesforanstaltninger begrænset til dets område i overensstemmelse med procedurerne i stk. 6–9, jf. dog stk. 1, 2 og 3.

b)

Et undertegnende centralafrikansk land kan træffe beskyttelsesforanstaltninger, når en vare med oprindelse i Fællesskabet som følge af en toldnedsættelse indføres til dets område i så øgede mængder og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage forstyrrelser for en nyoprettet industri, der fremstiller tilsvarende eller direkte konkurrerende varer. Denne bestemmelse finder anvendelse i en periode på femten år efter datoen for ikrafttrædelsen af denne aftale. Foranstaltningerne skal træffes i overensstemmelse med stk. 6–9.

6.

a)

De i denne artikel omhandlede beskyttelsesforanstaltninger opretholdes kun så længe, det er nødvendigt for at forhindre eller afhjælpe en alvorlig skade eller forstyrrelser som defineret i stk. 2, 4 og 5.

b)

De i denne artikel omhandlede beskyttelsesforanstaltninger anvendes i en periode på højst to år. Hvis de omstændigheder, der lå til grund for indførelsen af beskyttelsesforanstaltninger, fortsat er til stede, kan de pågældende foranstaltninger forlænges med en yderligere periode på højst to år. Anvender de undertegnende centralafrikanske lande eller et undertegnende centralafrikansk land en beskyttelsesforanstaltning, eller træffer Fællesskabet beskyttelsesforanstaltninger begrænset til en eller flere regioner i dets yderste periferi, kan de pågældende foranstaltninger imidlertid anvendes i en periode på højst fire år og, hvis de omstændigheder, der lå til grund for indførelsen af beskyttelsesforanstaltninger, fortsat er til stede, kan de forlænges med en yderligere periode på højst fire år.

c)

De i denne artikel omhandlede beskyttelsesforanstaltninger, der varer over et år, skal ledsages af en tidsplan, hvoraf det klart fremgår, at de gradvis afvikles senest ved udløbet af den fastsatte periode.

d)

De i denne artikel omhandlede beskyttelsesforanstaltninger må ikke anvendes på en vare, som tidligere har været genstand for en sådan foranstaltning, i en periode på mindst et år efter den pågældende foranstaltnings udløb.

7.   Med henblik på gennemførelsen af stk. 1–6 gælder følgende bestemmelser:

a)

Er en part af den opfattelse, at en af de i stk. 2, 4 og/eller 5 omhandlede omstændigheder er til stede, indbringer den straks sagen for ØPA-udvalget.

b)

ØPA-udvalget kan fremsætte henstillinger for at afhjælpe de opståede omstændigheder. Hvis ØPA-udvalget ikke senest tredive dage efter sagens indbringelse for udvalget har fremsat henstillinger, der kan afhjælpe omstændighederne, og der ikke er fundet nogen tilfredsstillende løsning, kan den importerende part indføre passende foranstaltninger til afhjælpning af omstændighederne i overensstemmelse med denne artikel.

c)

Den berørte part giver, før den træffer en foranstaltning i henhold til denne artikel, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der er omfattet af stk. 8, ØPA-udvalget alle relevante oplysninger for en fuldstændig undersøgelse af situationen med henblik på at finde en for begge parter acceptabel løsning.

d)

Der vælges fortrinsvis sådanne beskyttelsesforanstaltninger, som gør det muligt at afhjælpe det opståede problem effektivt og hurtigt, og som samtidig forstyrrer anvendelsen af aftalen mindst muligt.

e)

Enhver beskyttelsesforanstaltning, der træffes i medfør af denne artikel, meddeles straks ØPA-udvalget og er dér genstand for periodiske konsultationer, navnlig med henblik på fastsættelse af en tidsplan, der gør det muligt at afskaffe den, så snart omstændighederne tillader det.

8.   Er et øjeblikkeligt indgreb nødvendigt på grund af helt usædvanlige omstændigheder, kan den berørte importerende part, det være sig Fællesskabet, de undertegnende centralafrikanske lande eller et undertegnende centralafrikansk land, træffe de i stk. 3, 4 og/eller 5 omhandlede foranstaltninger på midlertidig basis uden at opfylde kravene i stk. 7. Et sådant indgreb kan iværksættes for en periode på højst 180 dage, når foranstaltningerne træffes af Fællesskabet, og 200 dage, når de træffes af de undertegnende centralafrikanske lande eller et undertegnende centralafrikansk land, eller når de af Fællesskabet trufne foranstaltninger er begrænset til en eller flere regioner i dets yderste periferi. Sådanne midlertidige foranstaltningers varighed medregnes ikke i varigheden af foranstaltninger og eventuelle forlængelser som omhandlet i stk. 6. Når der træffes sådanne midlertidige foranstaltninger, tages der hensyn til alle involverede parters interesser. Den berørte importerende part underretter den anden berørte part og indbringer straks sagen for ØPA-udvalget til undersøgelse.

9.   Hvis en importerende part undergiver indførslen af en vare en administrativ procedure med det formål hurtigt at tilvejebringe oplysninger om en udvikling i samhandelen, som kan medføre de i denne artikel omhandlede problemer, underretter den straks ØPA-udvalget herom.

10.   WTO-overenskomsten må ikke påberåbes for at forhindre en part i at indføre beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med denne artikel.

KAPITEL 3

Told og handelslettelser

Artikel 32

Mål

1.   Parterne erkender vigtigheden af told og handelslettelser på baggrund af ændringerne i de globale handelsvilkår. Parterne er enige om at styrke samarbejdet på dette område for at sikre, at de relevante retsforskrifter og procedurer og de involverede myndigheders administrative kapacitet opfylder målene om effektiv kontrol og handelslettelser og medvirker til at fremme de undertegnende landes udvikling og regionale integration.

2.   Parterne er enige om, at de legitime mål for den offentlige orden, herunder målene vedrørende sikkerhed og forebyggelse af svig, på ingen måde må anfægtes.

Artikel 33

Toldsamarbejde og administrativt samarbejde

1.   For at sikre efterlevelse af bestemmelserne i denne aftale og effektivt opfylde målene i artikel 32 forpligter parterne sig til:

a)

at udveksle oplysninger om toldlovgivning, -regler og -procedurer

b)

at udforme fælles initiativer vedrørende indførsels-, udførsels- og transitprocedurer og procedurer med henblik på at levere effektiv service til erhvervsdrivende

c)

at samarbejde om automatisering af told- og handelsprocedurer og at anvende Verdenstoldorganisationens (WCO's) »Customs Data Model« til informationsudveksling

d)

at samarbejde om planlægning og levering af bistand med henblik på at fremme toldreformer og handelslettelser

e)

at tilskynde til samråd og samarbejde mellem alle de organer, der er involveret i international handel.

2.   Uanset stk. 1 yder parternes toldmyndigheder hinanden administrativ bistand i henhold til bestemmelserne i protokollen vedrørende gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål. Fra 2008 træffer ØPA-udvalget afgørelse ved konsensus om enhver ændring i protokollen vedrørende gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål, som det anser for nødvendig.

Artikel 34

Nærmere bestemmelser for samarbejde

1.   Parterne erkender vigtigheden af samarbejde om told og handelslettelser for gennemførelsen af denne aftale.

2.   Parterne er enige om at samarbejde på bl.a. følgende områder, jf. artikel 7:

a)

anvendelse af moderne toldteknikker, herunder risikovurdering og -forvaltning, bindende forhåndsbesked, forenklede indførsels- og udførselsprocedurer, efterfølgende kontrol og virksomhedsrevisionsmetoder

b)

indførelse af procedurer, der så vidt muligt afspejler internationale instrumenter og standarder, som gælder på told- og handelsområdet, herunder WTO-regler for toldværdi og WCO-instrumenter og -standarder, bl.a. den internationale konvention om forenkling og harmonisering af regler om toldbehandling indgået i Kyoto den 18. maj 1973, revideret i Bruxelles den 26. juni 1999 (den reviderede Kyotokonvention), samt WCO's »Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade«

c)

overgang til edb-baserede told- og handelsprocedurer.

Artikel 35

Told- og handelsstandarder

1.   Parterne er enige om, at deres love, administrative bestemmelser og procedurer på toldområdet og inden for international handel skal baseres på:

a)

internationale instrumenter og standarder, navnlig den reviderede Kyotokonvention, WCO's »Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade«, WCO's »Customs Data Model« og den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (»HS«)

b)

anvendelse af et administrativt enhedsdokument eller et tilsvarende elektronisk dokument til udarbejdelse af indførsels- og udførselsangivelser

c)

moderne toldteknikker, herunder risikovurdering og -forvaltning, forenklede indførsels- og udførselsprocedurer, efterfølgende kontrol og virksomhedsrevisionsmetoder. Procedurerne skal være gennemsigtige, effektive og enkle for at nedbringe omkostningerne og øge forudsigeligheden for de erhvervsdrivende, herunder små og mellemstore virksomheder

d)

ikke-forskelsbehandling i forbindelse med krav og procedurer, der gælder for indførsel, udførsel og transit, selv om det accepteres, at sendinger kan behandles forskelligt i henhold til objektive risikoforvaltningskriterier

e)

regler og procedurer, der også omfatter bindende forhåndsbesked, navnlig vedrørende tarifering og oprindelse

f)

forenklede procedurer for godkendte erhvervsdrivende

g)

gradvis udvikling af it-systemer for at lette elektronisk udveksling af data mellem erhvervsdrivende, toldmyndigheder og andre berørte organer

h)

lettelse af transitforsendelser

i)

bestemmelser, der sikrer, at sanktioner for mindre overtrædelser af toldregulativerne eller procedurekravene i den internationale handel er rimelige og ikke-diskriminerende, og at deres anvendelse ikke fører til unødige forsinkelser

j)

periodisk evaluering af ordningen med obligatorisk anvendelse af toldklarerere for at forbedre resultaterne og effektiviteten og eventuelt på sigt afskaffe ordningen.

2.   I forbindelse med forhandlingerne om en endelig ØPA vil der blive forhandlet om ordningen med obligatorisk inspektion før forsendelsen af varer.

3.   For at forbedre arbejdsmetoderne og sikre, at principperne om ikke-forskelsbehandling, gennemsigtighed, effektivitet, integritet og ansvarlighed overholdes, forpligter parterne sig til:

a)

at træffe de nødvendige foranstaltninger for på grundlag af relevante internationale henstillinger at forenkle og standardisere de oplysninger og dokumenter, der kræves af toldmyndighederne og de øvrige institutioner, der er involveret i international handel

b)

at forenkle krav og administrative formaliteter, i det omfang det er muligt, med henblik på hurtigere fortoldning, frigivelse og afhentning af varer

c)

at iværksætte effektive, hurtige og ikke-diskriminerende procedurer, der gør det muligt at påklage toldmyndigheders og andre myndigheders afgørelser, beslutninger og handlinger vedrørende indførsel, udførsel eller varer i transit. Disse procedurer skal være nemt tilgængelige for den klagende part, og udgifterne hertil skal være rimelige og må ikke overstige de omkostninger, der er nødvendige til at gennemføre dem

d)

at sikre, at de højeste standarder for integritet opretholdes gennem anvendelse af foranstaltninger, der overholder principperne i de relevante internationale konventioner og instrumenter.

Artikel 36

Varetransit

1.   Parterne sikrer fri transit for varer gennem deres område ad den hertil bedst egnede rute. Eventuelle restriktioner, kontrolforanstaltninger eller krav skal være ikke-diskriminerende og rimelige, og de skal anvendes ensartet.

2.   Parterne giver varer i transit fra den anden parts område en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der gives varer på det indenlandske marked, navnlig med hensyn til udførsel, indførsel og bevægelighed, uden at dette er til hinder for fortsat legitim toldkontrol.

3.   Parterne indfører ordninger for transport under toldlukke, der muliggør varetransit, uden at der skal betales told og andre afgifter, forudsat at der gives passende garantier.

4.   Parterne fremmer og gennemfører regionale ordninger for transit.

5.   Parterne anvender internationale standarder og instrumenter for varetransit.

6.   Parterne sikrer samarbejde og koordinering mellem alle berørte organer på deres område for at lette transittrafikken og fremme samarbejdet på tværs af grænserne.

Artikel 37

Forbindelser med erhvervslivet

Parterne er enige om:

a)

at sørge for, at alle oplysninger om love, administrative bestemmelser, procedurer og krævede dokumenter, told og skatter, gebyrer og andre afgifter er offentligt tilgængelige, så vidt muligt elektronisk

b)

at der er behov for regelmæssigt samråd med erhvervslivet om udarbejdelsen af dokumenter om toldspørgsmål og international handel. Med henblik herpå indfører parterne passende mekanismer for regelmæssig konsultation

c)

at der skal gå tilstrækkelig lang tid mellem offentliggørelsen og ikrafttrædelsen af nye eller ændrede retsforskrifter, procedurer, toldsatser eller afgifter.

Parterne offentliggør administrative oplysninger, navnlig om de relevante organers krav samt procedurer, åbningstider og arbejdsgang for toldsteder ved grænseovergange og for kontaktpunkter og informationskontorer

d)

at tilskynde til samarbejde mellem de erhvervsdrivende og de relevante myndigheder gennem anvendelse af ikke-vilkårlige og tilgængelige procedurer som f.eks. aftalememoranda, der tager udgangspunkt i de af WCO udsendte

e)

at sørge for, at myndighedernes krav med hensyn til international handel fortsat modsvarer erhvervslivets behov, følger bedste praksis og forbliver så lidt restriktive som muligt for samhandelen.

Artikel 38

Toldværdi

1.   Artikel VII i GATT 1994 og WTO-aftalen om anvendelsen af artikel VII i GATT 1994 gælder for toldværdiansættelsesreglerne i samhandelen mellem parterne.

2.   Parterne samarbejder med henblik på at nå frem til en fælles holdning til spørgsmål vedrørende toldværdi, herunder problemer vedrørende interne afregningspriser.

Artikel 39

Regional integration i Centralafrika

Ved at sørge for toldreformer og for at lette samhandelen fremmer parterne den regionale integration, navnlig ved udarbejdelse af standardiserede bestemmelser om:

krav

dokumentation

oplysninger, der skal afgives

procedurer

ordninger for godkendte erhvervsdrivende

grænseformaliteter og åbningstider

krav i forbindelse med transit, transport under toldlukke og garantistillelse.

Dette indebærer et snævert samarbejde mellem alle involverede organer, idet der i videst muligt omfang skal gøres brug af de relevante internationale standarder.

KAPITEL 4

Tekniske handelshindringer og sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger

Artikel 40

Mål

Formålet med dette kapitel er at fremme varehandelen mellem parterne og samtidig forbedre deres evne til at afdække, forebygge og fjerne handelshindringer, der skyldes tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, som anvendes af den ene eller den anden part, samt øge parternes evne til at beskytte planter og dyr samt folkesundheden.

Artikel 41

Multilaterale forpligtelser og generel kontekst

1.   Parterne bekræfter deres rettigheder og forpligtelser i henhold til WTO-overenskomsten, herunder særlig WTO-aftalen om sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS-aftalen) og WTO-aftalen om tekniske handelshindringer (TBT-aftalen). De parter, der ikke er medlemmer af WTO, bekræfter ligeledes deres vilje til at overholde de i SPS- og TBT-aftalen fastsatte forpligtelser i alle spørgsmål, der berører forbindelserne mellem parterne.

2.   Parterne bekræfter deres vilje til at forbedre folkesundheden i de undertegnende centralafrikanske lande, navnlig gennem en forbedring af deres evne til at afdække farlige varer, jf. artikel 47.

3.   Disse tilsagn, rettigheder og forpligtelser er retningsgivende for parternes tiltag i henhold til dette kapitel.

Artikel 42

Anvendelsesområde og definitioner

1.   Dette kapitel finder anvendelse på foranstaltninger, der falder ind under anvendelsesområdet for WTO-TBT-aftalen og WTO-SPS-aftalen.

2.   Medmindre andet er angivet, finder definitionerne i SPS- og TBT-aftalen, Codex Alimentarius, den internationale plantebeskyttelseskonvention (IPPC) og Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) anvendelse i dette kapitel, hvilket også gælder enhver henvisning til »varer« i dette kapitel.

Artikel 43

Kompetente myndigheder

Fællesskabets og de undertegnende centralafrikanske landes kompetente myndigheder for så vidt angår gennemførelsen af de i dette kapitel omhandlede SPS-foranstaltninger er anført i tillæg II.

Parterne underretter rettidigt hinanden om enhver betydelig ændring vedrørende de i tillæg II anførte kompetente myndigheder. ØPA-udvalget vedtager enhver nødvendig ændring af tillæg II.

Artikel 44

Regional inddeling (zoneinddeling)

I forbindelse med definitionen af betingelserne for indførsel kan parterne foreslå og én for én afgrænse zoner, som har en særlig sundheds- og plantesundhedsmæssig status, under hensyntagen til internationale standarder.

Artikel 45

Gennemsigtighed i handelsvilkår og informationsudveksling

1.   Parterne underretter hinanden om enhver ændring i deres retlige og administrative bestemmelser vedrørende indførsel af varer (herunder navnlig animalske og/eller vegetabilske varer).

2.   Parterne bekræfter på ny deres forpligtelse i henhold til WTO-SPS-aftalen og WTO-TBT-aftalen om at underrette hinanden om enhver ændring i relevante standarder eller tekniske forskrifter, som foretages ved mekanismer indført i henhold til disse aftaler.

3.   Hvis og når det er nødvendigt, udveksler parterne desuden direkte oplysninger om andre forhold, som de begge betragter som potentielt vigtige for deres handelsforbindelser.

4.   Parterne er enige om at samarbejde om epidemiologisk overvågning af dyresygdomme. Hvad angår plantesundhedsbeskyttelse udveksler parterne også oplysninger om forekomsten af skadegørere, der frembyder en kendt, overhængende fare for den anden part.

Artikel 46

Regional integration

1.   Centralafrika forpligter sig til på regionalt plan at harmonisere standarder og andre foranstaltninger, der falder ind under dette kapitels anvendelsesområde, senest fire år efter ikrafttrædelsen af denne aftale.

2.   For at lette samhandelen mellem parterne og i overensstemmelse med artikel 40 erkender de undertegnende centralafrikanske lande nødvendigheden af at harmonisere de betingelser, der gælder ved indførsel af varer med oprindelse i Fællesskabet til et undertegnende centralafrikansk land. Hvis der ved ikrafttrædelsen af denne aftale allerede findes nationale betingelser for indførsel, anvender de undertegnende centralafrikanske lande disse, indtil der indføres harmoniserede betingelser, efter princippet om, at en vare fra Fællesskabet, der lovligt er bragt i omsætning i et undertegnende centralafrikansk land, også kan bringes lovligt i omsætning i alle de øvrige undertegnende centralafrikanske lande uden yderligere restriktioner eller administrative krav.

Artikel 47

Kapacitetsudvikling og faglig bistand

Parterne er enige om at samarbejde på bl.a. følgende områder, jf. artikel 7:

a)

Hvad angår de af tillæg I, punkt A nævnte varer er parterne enige om at samarbejde med henblik på at styrke den regionale integration i de undertegnende centralafrikanske lande og kontrolkapaciteten i overensstemmelse med målene i denne aftale og med henblik på at lette samhandelen mellem de undertegnende centralafrikanske lande.

b)

Hvad angår de i tillæg I, punkt B nævnte varer er parterne enige om at samarbejde med henblik på at forbedre deres varers konkurrenceevne og kvalitet.

KAPITEL 5

Skovbrugsforvaltning og samhandel med træ og andre skovbrugsprodukter

Artikel 48

Definitioner

Medmindre andet er angivet omfatter betegnelsen »skovbrugsprodukter« i dette kapitel også andre skovbrugsprodukter end træ og heraf afledte produkter.

Artikel 49

Anvendelsesområde

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på handelen med træ og andre skovbrugsprodukter med oprindelse i Centralafrika og på bæredygtig forvaltning af de skove, der leverer de pågældende produkter.

Artikel 50

Handel med træ og andre skovbrugsprodukter og heraf afledte produkter

1.   Parterne samarbejder om at lette handelen mellem Fællesskabet og Centralafrika med træ og andre skovbrugsprodukter hidrørende fra lovlige, objektivt kontrollerbare kilder, som bidrager til målet om bæredygtig udvikling. Parterne er enige om:

a)

at iværksætte foranstaltninger med henblik på at forbedre markedets tillid til skovbrugsprodukters oprindelse, navnlig med hensyn til, om denne er lovlig og bæredygtig. Der kan bl.a. være tale om ordninger til forbedring af sporbarheden af træ og andre skovbrugsprodukter, som handles mellem de centralafrikanske lande og mellem Centralafrika og Fællesskabet

b)

at indføre en ordning for revision og overvågning, som er uafhængig af kontrolkæden.

2.   Parterne undersøger mulighederne for at forbedre afsætningsmulighederne på Fællesskabets marked for træ og andre skovbrugsprodukter med lovlig og bæredygtig oprindelse i Centralafrika. Der kan bl.a. være tale om foranstaltninger med henblik på at styrke politikkerne for offentlige indkøb, øge forbrugernes bevidsthed og fremme forarbejdningen af skovbrugsprodukter i Centralafrika samt om aktiviteter og initiativer i samarbejde med private erhvervsdrivende.

3.   Parterne forpligter sig til at udvikle ikke-diskriminerende politikker og/eller lovgivning inden for dette kapitels anvendelsesområde; de forpligter sig ligeledes til at sikre en effektiv, ikke-diskriminerende anvendelse og gennemførelse af disse politikker og/eller lovgivninger, alt sammen i overensstemmelse med WTO-bestemmelserne.

Artikel 51

Regional integration

1.   Centralafrika forpligter sig til at opstille og gennemføre regionale rammebestemmelser for samhandelen med træ og andre skovbrugsprodukter med oprindelse i Centralafrika, herunder passende lovgivning og samarbejdsmekanismer, som kan medvirke til at sikre rammebestemmelsernes effektive anvendelse og gennemførelse.

2.   Centralafrika udarbejder protokoller og/eller retningslinjer for samarbejde mellem de kompetente myndigheder i Centralafrika, som er ansvarlige for anvendelsen, for at sikre, at regionernes samhandel med træ og andre skovbrugsprodukter fra Centralafrika er baseret på lovlige kilder, som er objektivt kontrollerbare.

Artikel 52

Kapacitetsstyrkelse og faglig bistand

Parterne er enige om at samarbejde på bl.a. følgende områder, jf. artikel 7:

a)

fremme af bistand med henblik på at styrke den regionale integration på dette område, navnlig gennemførelsen af traktaten om bevarelse og bæredygtig udvikling af Centralafrikas skove (Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale) og indførelse af COMIFAC (Commission des forêts d'Afrique centrale) og af den subregionale konvergensplan, for at opbygge kapacitet til gennemførelse af forpligtelserne i dette kapitel.

b)

støtte til offentlige og private initiativer — med kommercielt sigte, navnlig udførsel til Fællesskabets marked — for lokal forarbejdning af træ og andre skovbrugsprodukter med oprindelse i Centralafrika hidrørende fra lovlige, objektivt kontrollerbare kilder, som bidrager til målet om bæredygtig udvikling.

Artikel 53

Andre aftaler

Handelen med træ og andre skovbrugsprodukter forvaltes i overensstemmelse med konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) og eventuelle frivillige partnerskabsaftaler, som de undertegnende centralafrikanske lande enkeltvis eller samlet sammen med Fællesskabet måtte tiltræde som led i Den Europæiske Unions handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), jf. dog bestemmelserne i dette kapitel.

AFSNIT IV

ETABLERINGSRET, HANDEL MED TJENESTEYDELSER OG E-HANDEL

Artikel 54

Baggrund

1.   Parterne bekræfter deres respektive tilsagn i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser.

2.   Parterne forpligter sig til senest den 1. januar 2009 at udvide denne aftales anvendelsesområde ved at forhandle om de nødvendige bestemmelser for en gradvis, asymmetrisk og gensidig liberalisering af etableringsretten og handelen med tjenesteydelser.

Artikel 55

Samarbejde

Parterne, der erkender, at en styrkelse af handelskapaciteten kan gavne udviklingen af økonomiske aktiviteter, især i tjenesteydelsessektoren, og forbedre de lovgivningsmæssige rammer herfor, bekræfter deres respektive forpligtelser i henhold til Cotonouaftalen, særlig artikel 34–39, 41, 42, 43, 45 og 74–78.

AFSNIT V

HANDELSRELATEREDE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 56

Videreførelse af forhandlingerne om løbende betalinger og kapitalbevægelser

1.   Parterne erkender behovet for at sikre, at de kapitalbevægelser, der er nødvendige for liberaliseringen af handelen med varer og tjenesteydelser og for en parts investeringer i den anden parts region, ikke begrænses eller forhindres af nogen af parterne. Enhver hindring af disse kapitalbevægelser ville det være i strid med liberaliseringsmålene, fordi der i så fald ikke ville kunne finde betalinger sted eller foretages finansiering fra udlandet i forbindelse med handel og investeringer, som i sig selv ville være tilladt.

2.   For at nå dette mål forpligter parterne sig til inden den 1. januar 2009 at afslutte forhandlinger om en række emner, herunder navnlig følgende punkter:

a)

liberalisering af kapitalbevægelser i forbindelse med handel med varer og tjenesteydelser, også kaldet »løbende betalinger«

b)

liberalisering af »kapitalbevægelser i forbindelse med investeringer«, herunder hjemtagelse af investeringer og udbytter

c)

en beskyttelsesklausul, der gør det muligt på kort sigt at fravige princippet om frie kapitalbevægelser på grund af alvorlige monetære problemer eller betalingsbalancevanskeligheder

d)

en udviklingsklausul, der åbner mulighed for liberalisering af andre former for kapitalbevægelser end i forbindelse med investeringer.

KAPITEL 2

Konkurrence

Artikel 57

Videreførelse af forhandlingerne om konkurrence

1.   Parterne erkender vigtigheden af fri konkurrence uden fordrejninger i deres handelsforbindelser, og at visse former for konkurrencebegrænsende praksis kan indskrænke handelen mellem parterne og dermed være til hinder for opfyldelsen af målene i denne aftale.

2.   Parterne accepterer derfor at indlede forhandlinger om et kapitel i ØPA-aftalen vedrørende konkurrence, herunder navnlig følgende punkter:

a)

konkurrencebegrænsende praksis, der betragtes som uforenelig med denne aftales hensigtsmæssige anvendelse, for så vidt den kan påvirke handelen mellem parterne

b)

bestemmelser om effektiv gennemførelse af konkurrencepolitikker og -regler og af regionale politikker i Centralafrika til begrænsning af konkurrencebegrænsende praksis som omhandlet i stk. 2, litra a)

c)

bestemmelser om faglig bistand fra uafhængige eksperter for at sikre virkeliggørelse af målene i dette kapitel og effektiv anvendelse af de regionale konkurrencepolitikker i Centralafrika.

3.   Forhandlingerne foregår i to etaper, hvor målet først er at anvende bestemmelserne i forbindelse med den regionale integration i Centralafrika og derefter — efter en i fællesskab fastsat overgangsperiode — at anvende dem bilateralt.

4.   Forhandlingerne om konkurrencekapitlet afsluttes inden den 1. januar 2009.

KAPITEL 3

Intellektuel ejendomsret

Artikel 58

Videreførelse af forhandlingerne om intellektuel ejendomsret

1.   Parterne bekræfter deres rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen) og erkender nødvendigheden af at sikre et passende og effektivt niveau for beskyttelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle rettigheder samt andre rettigheder omfattet af TRIPS-aftalen i overensstemmelse med internationale standarder, for at begrænse skævheder i den bilaterale handel og hindringer for samhandelen.

2.   Parterne forpligter sig til inden den 1. januar 2009 at afslutte forhandlinger om en række tilsagn vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder, uden at dette berører de beføjelser, der er tillagt den afrikanske organisation for intellektuel ejendomsret (AIPO).

3.   Parterne er desuden enige om at styrke deres samarbejde om intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette samarbejde har til formål at støtte gennemførelsen af deres respektive tilsagn og skal navnlig udvides til også at omfatte følgende områder:

a)

styrkelse af initiativerne til regional integration i Centralafrika for at forbedre den regionale reguleringskapacitet samt de regionale love og administrative bestemmelser

b)

forebyggelse af rettighedshaveres misbrug af de nævnte rettigheder og af konkurrenters krænkelse heraf

c)

støtte til udarbejdelse af nationale love og administrative bestemmelser i Centralafrika vedrørende beskyttelse og anvendelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

4.   Forhandlingerne foregår i to etaper, hvor målet først er at anvende bestemmelserne i forbindelse med den regionale integration i Centralafrika og derefter — efter en i fællesskab fastsat overgangsperiode — at anvende dem bilateralt.

5.   Under forhandlingerne bør der tages hensyn til forskellene i de undertegnende centralafrikanske landes udvikling.

ARTIKEL 4

Offentlige kontrakter

Artikel 59

Videreførelse af forhandlingerne om offentlige kontrakter

1.   Parterne erkender, at gennemsigtige, konkurrencebaserede udbudsprocedurer bidrager til den økonomiske udvikling. De er derfor enige om at forhandle om en gradvis, gensidig åbning af deres offentlige kontrakter, på de i stk. 3 fastsatte vilkår, samtidig med at de erkender forskellene i deres udvikling.

2.   For at nå dette mål afslutter parterne inden den 1. januar 2009 forhandlinger om en række eventuelle tilsagn vedrørende offentlige kontrakter, som navnlig skal omfatte følgende:

a)

gennemsigtige, ikke-diskriminerende bestemmelser samt procedurer og principper, der skal anvendes

b)

lister over omfattede varer og anvendte tærskler

c)

effektive klageprocedurer

d)

foranstaltninger til støtte for gennemførelsen af disse tilsagn, bl.a. ved anvendelse af informationsteknologi.

3.   Forhandlingerne foregår i to etaper, hvor målet først er at anvende bestemmelserne i forbindelse med den regionale integration i Centralafrika og derefter — efter en i fællesskab fastsat overgangsperiode — at anvende dem bilateralt.

4.   Under forhandlingerne tager Fællesskabet hensyn til de undertegnende centralafrikanske landes udviklingsmæssige, finansielle og kommercielle behov, hvilket vil kunne udmønte sig i følgende foranstaltninger som led i den særlige og differentierede behandling:

a)

om nødvendigt, passende gennemførelsesfrister for at bringe de statslige foranstaltninger for offentlige kontrakter i overensstemmelse med alle specifikke proceduremæssige forpligtelser

b)

indførelse eller opretholdelse af overgangsforanstaltninger som f.eks. programmer for præferentielle priser eller kompensation i overensstemmelse med en tidsplan for afvikling.

KAPITEL 5

Bæredygtig udvikling

Artikel 60

Videreførelse af forhandlingerne om bæredygtig udvikling

1.   Parterne erkender, at bæredygtig udvikling er et overordnet mål i ØPA-aftalen. De er derfor enige om at lade overvejelser om bæredygtighed indgå i alle afsnit af ØPA-aftalen og at udarbejde særlige kapitler om miljømæssige og sociale spørgsmål.

2.   For at nå dette mål afslutter parterne inden den 1. januar 2009 forhandlinger om en række eventuelle tilsagn vedrørende bæredygtig udvikling, som navnlig skal omfatte følgende:

a)

beskyttelsesniveau og ret til at regulere

b)

regional integration i Centralafrika og anvendelse af de internationale miljøstandarder og Den Internationale Arbejdsorganisations standarder samt fremme af anstændigt arbejde

c)

opretholdelse af beskyttelsesniveauer

d)

konsultations- og opfølgningsprocedurer.

3.   Under forhandlingerne tager Fællesskabet hensyn til de undertegnende centralafrikanske landes udviklingsmæssige, finansielle og kommercielle behov, hvilket vil kunne udmønte sig i bestemmelser om samarbejde på dette område.

KAPITEL 6

Beskyttelse af personoplysninger

Artikel 61

Overordnet mål

Parterne, der erkender,

a)

at de har en fælles interesse i at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til privatlivets fred, i forbindelse med behandling af personoplysninger

b)

at det er vigtigt at opretholde effektive databeskyttelsesordninger for at beskytte forbrugernes interesser, fremme investorernes tillid og lette udvekslingen af personoplysninger hen over grænserne

c)

at indsamling og behandling af personoplysninger bør ske på en gennemsigtig og rimelig måde med behørig respekt for den registrerede person, er enige om at opstille passende retlige og reguleringsmæssige ordninger og sikre, at der er tilstrækkelig administrativ kapacitet til gennemførelsen af disse ordninger, herunder en uafhængig tilsynsmyndighed, for at sikre fysiske personer et rimeligt beskyttelsesniveau i forbindelse med behandling af personoplysninger i overensstemmelse med de højeste internationale standarder (4).

Artikel 62

Definitioner

I dette kapitel forstås ved:

a)

»personoplysninger«: enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede)

b)

»behandling af personoplysninger«: enhver form for håndtering af personoplysninger, der finder sted, når man f.eks. indsamler, registrerer, organiserer, lagrer, ændrer, henter, konsulterer, anvender, fremlægger, kombinerer, blokerer, sletter eller destruerer personoplysninger eller formidler personoplysninger på tværs af grænserne

c)

»registeransvarlig«: enhver fysisk eller juridisk person, myndighed eller andet organ, der bestemmer, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Artikel 63

Principper og generelle regler

Parterne er enige om, at der i de retlige og reguleringsmæssige ordninger og den administrative kapacitet, der skal etableres, som et minimum skal tages højde for følgende indholdsmæssige principper og håndhævelsesmekanismer:

a)

Indholdsmæssige principper

i)

Formålsbegrænsningsprincippet — oplysninger bør behandles med et bestemt formål og derefter udelukkende anvendes eller videreformidles, for så vidt som dette ikke er uforeneligt med formålet med formidlingen. Der kan kun undtages fra dette princip, når der er hjemmel til det i lovgivningen og det er vigtigt i et demokratisk samfund med henblik på beskyttelse af væsentlige almene interesser.

ii)

Oplysningernes kvalitet og princippet om proportionalitet — oplysninger bør være nøjagtige og, om nødvendigt, ajourførte. Oplysningerne bør være passende, relevante og må ikke omfatte mere, end hvad der kræves i forhold til formålet med formidlingen eller den yderligere behandling.

iii)

Gennemsigtighedsprincippet — fysiske personer bør have oplysning om formålet med behandlingen af oplysningerne og om, hvem der er den registeransvarlige i tredjelandet, og andre oplysninger, såfremt de er nødvendige af rimelighedshensyn. Der kan kun undtages fra dette princip, når der er hjemmel til det i lovgivningen og det er vigtigt i et demokratisk samfund med henblik på beskyttelse af væsentlige almene interesser.

iv)

Sikkerhedsprincippet — den registeransvarlige træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er passende i forhold til de risici, behandlingen indebærer. Personer, der arbejder under den registeransvarliges myndighed, herunder en registerfører, må kun behandle data efter instruks fra den registeransvarlige.

v)

Ret til adgang, berigtigelse og indsigelse — den registrerede bør have ret til at få en kopi af alle de oplysninger om vedkommende selv, der behandles, og til at få berigtiget oplysninger, når det kan påvises, at de er ukorrekte. I visse tilfælde bør den registrerede have mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af sine oplysninger. Der kan kun undtages fra dette princip, når der er hjemmel til det i lovgivningen og det er vigtigt i et demokratisk samfund med henblik på beskyttelse af væsentlige almene interesser.

vi)

Begrænsninger af videreformidling — principielt bør den oprindelige modtager af personoplysninger kun videreformidle disse personoplysninger, når den næste modtager (dvs. modtageren af de videreformidlede personoplysninger) også er omfattet af regler, der sikrer et passende beskyttelsesniveau.

vii)

Følsomme oplysninger — ved behandling af oplysninger af særlig karakter, f.eks. oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsforhold og seksuelle forhold, lovovertrædelser, straffedomme eller sikkerhedsforanstaltninger, skal der træffes yderligere beskyttelsesforanstaltninger.

b)

Håndhævelsesmekanismer

Der indføres passende ordninger for at nå følgende mål:

i)

at sikre et højt niveau for overholdelse af regler, herunder en høj grad af bevidsthed blandt registeransvarlige om deres forpligtelser og blandt registrerede om deres rettigheder og mulighederne for at gøre dem gældende, ved at indføre effektive og afskrækkende sanktioner og systemer for kontrol foretaget af myndigheder, revisorer eller uafhængige personer med ansvar for beskyttelse af personoplysninger

ii)

at yde individuelle registrerede støtte og hjælp til at gøre deres rettigheder gældende; de skal kunne gennemtvinge deres rettigheder hurtigt og effektivt, uden uforholdsmæssige omkostninger, bl.a. gennem passende institutionelle ordninger, der muliggør uafhængig behandling af klager

iii)

at sikre den forurettede part passende erstatning i tilfælde af regelbrud og eventuelt mulighed for pålæggelse af sanktioner og økonomisk kompensation.

Artikel 64

Sammenhæng med internationale forpligtelser

1.   Parterne underretter hinanden gennem ØPA-udvalget om multilaterale forpligtelser eller arrangementer, de måtte indgå med tredjelande, og om eventuelle forpligtelser, de måtte være underlagt, som kan være af betydning for gennemførelsen af dette kapitel, og navnlig om arrangementer, der indebærer behandling af personoplysninger såsom indsamling og lagring samt adgang for eller formidling til tredjemand af personoplysninger.

2.   Parterne kan anmode om konsultationer for at behandle ethvert spørgsmål, der måtte opstå.

Artikel 65

Samarbejde

Parterne erkender vigtigheden af at samarbejde for at udvikle passende lovgivningsmæssige, retslige og institutionelle rammer og sikre et passende niveau for beskyttelse af personoplysninger, der harmonerer med målene og principperne i dette kapitel.

AFSNIT VI

TVISTFOREBYGGELSE OG -BILÆGGELSE

KAPITEL 1

Mål og anvendelsesområde

Artikel 66

Mål

Formålet med dette afsnit er at forebygge og bilægge eventuelle tvister mellem parterne og således så vidt muligt nå frem til gensidigt acceptable løsninger.

Artikel 67

Anvendelsesområde

1.   Dette afsnit finder anvendelse på tvister vedrørende fortolkningen og anvendelsen af denne aftale, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat.

2.   Uanset stk. 1 finder proceduren i artikel 98 i Cotonouaftalen anvendelse, hvis der opstår tvist om samarbejdet om udviklingsfinansieringen som omhandlet i Cotonouaftalen.

KAPITEL 2

Konsultationer og mægling

Artikel 68

Konsultationer

1.   Parterne bestræber sig på at løse eventuelle tvister i forbindelse med denne aftale ved loyalt at indlede konsultationer med det formål at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning.

2.   En part, der ønsker at indlede konsultationer, indgiver med kopi til ØPA-udvalget en skriftlig anmodning herom til den anden part, hvori angives den anfægtede foranstaltning og de bestemmelser i aftalen, den pågældende foranstaltning efter dens opfattelse forbryder sig mod.

3.   Konsultationerne indledes senest 40 dage efter indgivelsen af anmodningen. De anses for afsluttet senest 60 dage efter indgivelsen af anmodningen, medmindre de to parter bliver enige om at forlænge dem. Alle oplysninger, der afgives under konsultationerne, behandles fortroligt.

4.   Konsultationer om hastende spørgsmål, herunder om letfordærvelige varer eller sæsonvarer, indledes senest 15 dage efter indgivelsen af anmodningen og anses for afsluttet senest 30 dage efter indgivelsen af anmodningen.

5.   Hvis der ikke indledes konsultationer inden for de frister, der er fastsat i stk. 3 og 4, eller hvis konsultationerne afsluttes, uden at man er nået frem til en gensidigt acceptabel løsning, kan den klagende part anmode om, at der nedsættes et voldgiftspanel efter artikel 70.

Artikel 69

Mægling

1.   Hvis konsultationerne ikke resulterer i en gensidigt acceptabel løsning, kan parterne efter aftale henvende sig til en mægler. Medmindre parterne aftaler andet, er grundlaget for mæglingen den sag, der er henvist til i anmodningen om konsultationer.

2.   Hvis parterne ikke når til enighed om en mægler senest 15 dage efter, at de har aftalt at anmode om mægling, vælger ØPA-udvalget ved lodtrækning en mægler blandt de personer, som er anført på den i artikel 85 omhandlede liste, og som ikke er statsborgere i en af parterne. Udvælgelsen foretages senest 20 dage efter meddelelsen om aftalen om at anmode om mægling og under tilstedeværelse af en repræsentant for hver part. Mægleren indkalder parterne til et møde senest 30 dage efter sin udvælgelse. Parternes indlæg skal være mægleren i hænde senest 15 dage før mødet, og mægleren skal afgive en udtalelse senest 45 dage efter sin udvælgelse.

3.   I mæglerens udtalelse kan indgå en henstilling om, hvordan tvisten kan løses i overensstemmelse med denne aftale. Mæglerens udtalelse er ikke bindende.

4.   Parterne kan indgå aftale om at ændre de i stk. 2 anførte frister. Mægleren kan også beslutte at ændre disse frister efter anmodning fra en af parterne eller på eget initiativ under hensyn til de særlige vanskeligheder, den pågældende part måtte være stødt på, eller under hensyn til sagens kompleksitet.

5.   Mæglingsforhandlingerne, særlig alle oplysninger, der kommer frem, og parternes holdninger under forhandlingerne, behandles fortroligt.

KAPITEL 3

Tvistbilæggelsesprocedurer

Afdeling I

Voldgiftsprocedure

Artikel 70

Indledning af voldgiftsproceduren

1.   Er det ikke lykkedes parterne at løse tvisten gennem konsultationer, jf. artikel 68, eller gennem mægling, jf. artikel 69, kan den klagende part anmode om, at der nedsættes et voldgiftspanel.

2.   Anmodningen om nedsættelse af et voldgiftspanel fremsættes skriftligt over for den indklagede part og ØPA-udvalget. Den klagende part anfører i sin anmodning, hvilke foranstaltninger sagen drejer sig om, og gør rede for, hvorfor disse foranstaltninger er i strid med bestemmelserne i denne aftale.

Artikel 71

Nedsættelse af et voldgiftspanel

1.   Voldgiftspanelet skal bestå af tre voldgiftsmænd.

2.   Senest 10 dage efter indgivelsen af anmodningen om oprettelse af et voldgiftspanel konsulterer parterne hinanden for at nå frem til en aftale om voldgiftspanelets sammensætning.

3.   Hvis parterne ikke kan nå til enighed om panelets sammensætning inden udløbet af fristen i stk. 2, kan begge parter anmode formanden for ØPA-udvalget eller dennes stedfortræder om ved lodtrækning at udvælge alle tre medlemmer fra den liste, der er fastsat i henhold til artikel 85, hvoraf ét vælges blandt de personer, som den klagende part foreslår, ét vælges blandt de personer, der foreslås af den indklagede part, og ét vælges blandt de personer, som parterne har udpeget til at fungere som formand. Er parterne enige om et eller flere medlemmer af panelet, udvælges de øvrige medlemmer efter samme procedure.

4.   Formanden for ØPA-udvalget eller dennes stedfortræder udvælger voldgiftsmændene senest fem dage efter, at parterne har fremsat en anmodning som omhandlet i stk. 3, under overværelse af en repræsentant for hver part.

5.   Voldgiftspanelet anses for nedsat på den dato, på hvilken de tre voldgiftsmænd er udvalgt.

Artikel 72

Interimsrapport fra panelet

Voldgiftspanelet forelægger, almindeligvis senest 120 dage efter dets nedsættelse, parterne en interimsrapport, der indeholder både en beskrivende del og dets resultater og konklusioner. Parterne kan fremsætte skriftlige kommentarer over for panelet vedrørende præcise punkter i interimsrapporten senest 15 dage efter forelæggelsen heraf.

Artikel 73

Voldgiftspanelets kendelser

1.   Voldgiftspanelet meddeler parterne og ØPA-udvalget sin kendelse senest 150 dage efter nedsættelsen. Finder voldgiftspanelet, at denne frist ikke kan overholdes, skal formanden for panelet meddele parterne og ØPA-udvalget dette skriftligt med angivelse af årsagerne til forsinkelsen og datoen for, hvornår panelet kan afslutte sit arbejde. Kendelsen bør under ingen omstændigheder meddeles senere end 180 dage efter nedsættelsen af voldgiftspanelet.

2.   I hastende tilfælde, herunder hvis der er tale om letfordærvelige varer eller sæsonvarer, bestræber voldgiftspanelet sig på at afsige sin kendelse senest 75 dage efter nedsættelsen af panelet. Under ingen omstændigheder bør kendelsen afsiges senere end 90 dage efter nedsættelsen. Voldgiftspanelet kan senest ti dage efter nedsættelsen afsige en foreløbig kendelse om, hvorvidt det anser sagen for at haste.

3.   Hver part kan anmode voldgiftspanelet om at fremsætte en anbefaling til, hvordan den indklagede part kan bringe den manglende efterlevelse af aftalen til ophør.

Afdeling II

Efterlevelse

Artikel 74

Efterlevelse af voldgiftspanelets kendelse

Begge parter eller i givet fald de undertegnende centralafrikanske lande træffer de fornødne foranstaltninger til at efterleve voldgiftspanelets kendelse, og parterne bestræber sig i fællesskab på at fastsætte en frist herfor.

Artikel 75

Rimelig frist til efterlevelse

1.   Senest 30 dage efter voldgiftspanelets meddelelse af kendelsen til parterne, meddeler den indklagede part skriftligt den klagende part og ØPA-udvalget, hvor lang en frist der er nødvendig for at efterleve kendelsen (i det følgende benævnt »en rimelig frist«).

2.   Hvis der er uenighed mellem parterne om, hvad der er en rimelig frist til at efterleve voldgiftspanelets kendelse, anmoder den klagende part senest 20 dage efter meddelelsen fra den indklagede part, jf. stk. 1, skriftligt voldgiftspanelet om at fastsætte en rimelig frist. Denne anmodning meddeles samtidig til den anden part og til ØPA-udvalget. Voldgiftspanelet meddeler parterne og ØPA-udvalget sin kendelse senest 30 dage efter indgivelsen af anmodningen.

3.   Ved fastsættelsen af en rimelig frist tager voldgiftspanelet hensyn til, hvor lang tid det normalt vil tage den indklagede part eller i givet fald de undertegnende centralafrikanske lande at indføre lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltninger som dem, den indklagede part eller i givet fald de undertegnende centralafrikanske lande anser for nødvendige for at sikre efterlevelsen. Voldgiftspanelet tager også hensyn til påviselige kapacitetsbegrænsninger, som kan påvirke den indklagede parts indførelse af de nødvendige foranstaltninger.

4.   Hvis det oprindelige voldgiftspanel eller nogle af dets medlemmer ikke kan træde sammen, finder de i artikel 71 fastsatte procedurer anvendelse. Fristen for meddelelse af kendelsen er 45 dage fra indgivelsen af den i stk. 2 omhandlede anmodning.

5.   Den rimelige frist kan forlænges efter aftale mellem parterne.

Artikel 76

Prøvelse af foranstaltninger, der er truffet for at efterleve voldgiftspanelets kendelse

1.   Den part, der klages over, meddeler, inden den rimelige frist udløber, den anden part og ØPA-udvalget, hvilke foranstaltninger den har truffet for at efterleve voldgiftspanelets kendelse.

2.   Hvis der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt en foranstaltning meddelt efter stk. 1 er forenelig med denne aftales bestemmelser, kan den klagende part skriftligt anmode voldgiftspanelet om at afgøre spørgsmålet. Det skal af anmodningen fremgå, hvilke foranstaltninger sagen drejer sig om, og hvordan disse foranstaltninger er i strid med bestemmelserne i denne aftale. Voldgiftspanelet meddeler sin kendelse senest 90 dage efter indgivelsen af anmodningen. I hastende tilfælde, herunder hvis der er tale om letfordærvelige varer eller sæsonvarer, meddeler voldgiftspanelet sin kendelse senest 45 dage efter indgivelsen af anmodningen.

3.   Hvis det oprindelige voldgiftspanel eller nogle af dets medlemmer ikke kan træde sammen, finder de i artikel 71 fastsatte procedurer anvendelse. Fristen for meddelelse af kendelsen er 105 dage efter indgivelsen af den i stk. 2 omhandlede anmodning.

Artikel 77

Midlertidige foranstaltninger i tilfælde af manglende efterlevelse

1.   Hvis den indklagede part ikke meddeler, hvilke foranstaltninger der er truffet for at efterleve voldgiftpanelets kendelse, inden udløbet af den rimelige frist, eller hvis voldgiftspanelet finder, at de foranstaltninger, der er meddelt i henhold til artikel 76, stk. 1, ikke er forenelige med partens forpligtelser i henhold til denne aftale, skal den indklagede part eller i givet fald det pågældende undertegnende centralafrikanske land på anmodning af den klagende part fremsætte et tilbud om midlertidig kompensation. Der kan være tale om økonomisk kompensation, eller en sådan kan være en del af kompensationen. Intet i denne aftale forpligter dog den indklagede part eller i givet fald det pågældende undertegnende centralafrikanske land til at tilbyde økonomisk kompensation.

2.   Hvis der ikke senest 30 dage efter udløbet af den rimelige frist eller efter voldgiftspanelets kendelse i henhold til artikel 76 om, at efterlevelsesforanstaltningerne ikke er forenelige med bestemmelserne i denne aftale, er opnået enighed om kompensation, er den klagende part berettiget til efter underretning af den anden part at indføre passende foranstaltninger. Disse foranstaltninger kan indføres af den klagende part eller i givet fald af det berørte undertegnende centralafrikanske land.

3.   Ved indførelsen af sådanne foranstaltninger bestræber den klagende part eller i givet fald det berørte undertegnende centralafrikanske land sig på at vælge foranstaltninger, der mindst muligt påvirker opfyldelsen af målene i denne aftale, og tager hensyn til deres konsekvenser for økonomien i den indklagede part og for de enkelte undertegnende centralafrikanske lande.

4.   Fællesskabet udviser tilbageholdenhed ved anmodning om kompensation eller indførelse af passende foranstaltninger efter stk. 1 eller 2.

5.   Kompensation eller passende foranstaltninger er midlertidige og må kun anvendes, indtil de foranstaltninger, hvorom det er konstateret, at de er i strid med denne aftale, er trukket tilbage eller ændret og gjort forenelige med denne aftale, eller indtil parterne er nået til enighed om at løse tvisten.

Artikel 78

Prøvelse af efterkommelsesforanstaltninger, der er truffet efter indførelsen af passende foranstaltninger

1.   Den indklagede part meddeler den anden part og ØPA-udvalget de foranstaltninger, der er truffet for at efterleve voldgiftspanelets kendelse, og anmoder samtidig om, at den klagende parts eller i givet fald det berørte undertegnende centralafrikanske lands anvendelse af passende foranstaltninger bringes til ophør.

2.   Hvis parterne ikke kan nå til enighed om, hvorvidt de meddelte foranstaltninger er forenelige med bestemmelserne i denne aftale senest 30 dage efter indgivelsen af meddelelsen, anmoder den klagende part skriftligt voldgiftspanelet om at træffe afgørelse. Denne anmodning meddeles til den anden part og ØPA-udvalget. Voldgiftspanelets kendelse meddeles parterne og ØPA-udvalget senest 45 dage efter indgivelsen af anmodningen. Hvis voldgiftspanelet finder, at de foranstaltninger, der er truffet, ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, afgør voldgiftspanelet, om den klagende part eller i givet fald det berørte undertegnende centralafrikanske land fortsat kan anvende disse passende foranstaltninger. Hvis voldgiftspanelet konkluderer, at efterkommelsesforanstaltningerne er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, bringes de passende foranstaltninger til ophør.

3.   Hvis det oprindelige voldgiftspanel eller nogle af dets medlemmer ikke kan træde sammen, finder de i artikel 71 fastsatte procedurer anvendelse. Fristen for meddelelse af kendelsen er 60 dage efter indgivelsen af den i stk. 2 omhandlede anmodning.

Afdeling III

Fælles bestemmelser

Artikel 79

Gensidigt acceptabel løsning

Det står parterne frit for til enhver tid at finde en gensidigt acceptabel løsning på tvister, som falder ind under dette afsnit. De meddeler ØPA-udvalget en eventuel sådan løsning. Når den gensidigt acceptable løsning er blevet vedtaget, indstilles proceduren.

Artikel 80

Procesreglement og adfærdskodeks

1.   Tvistbilæggelsesprocedurerne i kapitel 3 er omfattet af det procesreglement og den adfærdskodeks, som ØPA-udvalget skal vedtage.

2.   Voldgiftspanelets møder er offentlige i overensstemmelse med procesreglementet, som også indeholder bestemmelser om beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger.

Artikel 81

Generelle og tekniske oplysninger

Voldgiftspanelet kan efter anmodning fra en part eller på eget initiativ fra enhver kilde, herunder tvistens parter, indhente de oplysninger, det finder nødvendige med henblik på voldgiftsproceduren. Voldgiftspanelet har også ret til at søge relevant ekspertrådgivning efter behov. Alle oplysninger, der er indhentet på denne måde, skal være tilgængelige for parterne, og de skal kunne fremsætte bemærkninger hertil. Interesserede parter har tilladelse til at indgive amicus curiae-indlæg til voldgiftspanelet i overensstemmelse med procesreglementet.

Artikel 82

Sprogordning for partsindlæg

Centralafrikas mundtlige og skriftlige indlæg fremsættes på fransk og engelsk, og Fællesskabets indlæg fremsættes på et af Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog.

Artikel 83

Fortolkningsregler

Voldgiftspaneler fortolker bestemmelserne i denne aftale i overensstemmelse med sædvanereglerne for fortolkning af folkeretten, herunder Wienerkonventionen om traktatretten. Voldgiftspanelets kendelser kan ikke udvide eller begrænse de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i denne aftale.

Artikel 84

Voldgiftspanelets kendelser

1.   Voldgiftspanelet bestræber sig på at træffe afgørelse ved enstemmighed. Hvis det imidlertid ikke er muligt at nå frem til en enstemmig afgørelse, afgøres sagen ved flertalsafstemning. Dissenser offentliggøres under ingen omstændigheder.

2.   I kendelsen redegøres der for de faktiske omstændigheder, anvendeligheden af de relevante bestemmelser i denne aftale og begrundelsen for panelets resultater og konklusioner. ØPA-udvalget offentliggør voldgiftspanelets kendelse, medmindre det træffer afgørelse om ikke at gøre det.

KAPITEL 4

Almindel ige bestemmelser

Artikel 85

Liste over voldgiftsmænd

1.   ØPA-udvalget fastsætter senest seks måneder efter ikrafttrædelsen af denne aftale en liste over 15 personer, som er villige og i stand til at fungere som voldgiftsmænd. Hver af parterne udvælger fem personer til at fungere som voldgiftsmænd. De to parter enes også om fem personer, som ikke er statsborgere i nogen af parterne, og som skal varetage formandshvervet i voldgiftspanelet. ØPA-udvalget sørger for, at listen altid er ajourført og fuldstændig.

2.   Voldgiftsmændene skal have specialiseret viden eller erfaringer inden for jura og international handel. De skal være uafhængige og handle efter deres egen overbevisning og må ikke modtage instruktioner fra nogen organisation eller regering eller være tilknyttet nogen af parternes myndigheder, og de skal overholde den adfærdskodeks, der er vedtaget af ØPA-udvalget.

3.   ØPA-udvalget kan fastsætte en supplerende liste med 15 personer, som har ekspertise om bestemte spørgsmål inden for sektorer, der er omfattet af denne aftale. Når udvælgelsesproceduren i artikel 71, stk. 2, anvendes, kan formanden for ØPA-udvalget anvende en sådan supplerende liste med begge parters samtykke.

Artikel 86

Forholdet til WTO-forpligtelser

1.   Voldgiftsorganer, der nedsættes efter denne aftale, træffer ikke afgørelse om tvister vedrørende parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til overenskomsten om oprettelse af WTO.

2.   Anvendelse af tvistbilæggelsesbestemmelserne i denne aftale er ikke til hinder for, at en sag indbringes for WTO, herunder også tvistbilæggelsessager. Har en part eller i givet fald de undertegnende centralafrikanske lande imidlertid med hensyn til en særlig foranstaltning indledt en tvistbilæggelsesprocedure enten i henhold til artikel 70, stk. 1, eller i henhold til WTO-overenskomsten, må vedkommende ikke indlede en tvistbilæggelsesprocedure vedrørende samme foranstaltning ved en anden instans, før den første procedure er afsluttet. Med henblik på anvendelsen af dette stykke anses en tvistbilæggelsesprocedure i henhold til WTO-overenskomsten for at være indledt af en part eller i givet fald de undertegnende centralafrikanske lande, når parten eller de undertegnende centralafrikanske lande anmoder om, at der nedsættes et panel i henhold til artikel 6 i WTO-forståelsen vedrørende reglerne og procedurerne for tvistbilæggelse.

3.   Denne aftale er ikke til hinder for, at en part eller i givet fald de undertegnende centralafrikanske lande gennemfører en af WTO's tvistbilæggelsesorgan godkendt suspension af forpligtelser.

Artikel 87

Frister

1.   Alle i dette afsnit fastsatte tidsfrister, herunder voldgiftspanelernes frister til at meddele deres kendelser, regnes i kalenderdage fra dagen efter den handling eller det forhold, som de vedrører.

2.   Alle frister, der er omhandlet i dette afsnit, kan forlænges ved fælles aftale mellem parterne.

Artikel 88

Ændring af afsnit VI

ØPA-udvalget kan beslutte at ændre afsnit VI og bilagene hertil.

AFSNIT VII

ALMINDEL IGE UNDTAGELSER

Artikel 89

Almindelig undtagelsesklausul

Idet sådanne foranstaltninger ikke må anvendes på en måde, der udgør en vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling mellem parterne, hvor lignende forhold gør sig gældende, eller en skjult begrænsning af handelen med varer og tjenesteydelser eller af etableringsretten, må intet i denne aftale fortolkes således, at det forhindrer parterne i at indføre eller håndhæve foranstaltninger:

a)

som er nødvendige af hensyn til den offentlige sikkerhed eller den offentlige sædelighed eller til opretholdelse af den offentlige orden

b)

som er nødvendige for at beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed

c)

som er nødvendige for at sikre overholdelse af love eller bestemmelser, der ikke er uforenelige med bestemmelserne i denne aftale, herunder bestemmelser om:

i)

forebyggelse af vildledende eller svigagtig praksis eller foranstaltninger til at imødegå betalingsmisligholdelser i forbindelse med kontrakter

ii)

beskyttelse af enkeltpersoners privatliv i forbindelse med behandling og udbredelse af personoplysninger og beskyttelse af fortroligheden af personlige optegnelser og konti

iii)

sikkerhed

iv)

anvendelse af toldregler og -procedurer

v)

beskyttelse af intellektuel ejendomsret

d)

som vedrører indførsel og udførsel af guld og sølv

e)

som er nødvendige til beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi

f)

som vedrører bevarelsen af udtømmelige naturressourcer, såfremt sådanne foranstaltninger iværksættes i forbindelse med begrænsning af indenlandsk produktion eller forbrug af varer, begrænsning af indenlandsk levering eller forbrug af tjenesteydelser eller begrænsning af indenlandske investeringer

g)

som vedrører varer fremstillet ved fængselsarbejde

h)

som er uforenelige med denne aftales artikler om national behandling, forudsat at forskellen i behandling har til sigte at sikre en retfærdig eller effektiv pålæggelse eller opkrævning af direkte skatter, der vedrører økonomiske aktiviteter, som udøves af investorer eller tjenesteydere fra den anden part (5).

Artikel 90

Undtagelser af sikkerhedshensyn

1.   Intet i denne aftale må fortolkes således:

a)

at det af parterne kræves, at de skal give oplysninger, hvis videregivelse de betragter som stridende mod deres væsentlige sikkerhedsinteresser

b)

at parterne forhindres i at foretage en handling, som de anser for nødvendig til beskyttelse af deres væsentlige sikkerhedsinteresser, når sådanne handlinger:

i)

vedrører fissions- eller fusionsmaterialer eller materialer, af hvilke disse udvindes

ii)

vedrører økonomiske aktiviteter, der udøves direkte eller indirekte med henblik på at forsyne et militært anlæg

iii)

har tilknytning til produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel

iv)

vedrører offentlige indkøb, der er nødvendige for den nationale sikkerhed eller nationale forsvarsformål

v)

foretages i krigstid eller anden krisetilstand i internationale forbindelser

c)

at parterne forhindres i at handle med henblik på at efterkomme forpligtelser, de har påtaget sig for at opretholde international fred og sikkerhed.

2.   ØPA-udvalget underrettes i videst muligt omfang om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfør af stk. 1, litra b) og c), og om, hvornår de bringes til ophør.

Artikel 91

Beskatning

1.   Intet i denne aftale eller i ordninger, som indføres på grundlag af denne aftale, må fortolkes således, at parterne ved anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning hindres i at sondre mellem skatteydere i forskellige situationer, f.eks. på grundlag af bopæl eller på grundlag af, hvor de har investeret deres kapital.

2.   Intet i denne aftale og i ordninger, som indføres på grundlag af denne aftale, må fortolkes således, at det er til hinder for indførelse eller håndhævelse af foranstaltninger til bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse på grundlag af aftaler om afskaffelse af dobbeltbeskatning eller andre beskatningsaftaler eller på grundlag af indenlandsk skattelovgivning.

3.   Intet i denne aftale berører parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til skatteaftaler. Skulle nærværende aftale på et givet område være uforenelig med en sådan aftale, har sidstnævnte aftale forrang.

AFSNIT VIII

ALMINDEL IGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 92

ØPA-udvalget

1.   Senest tre måneder efter undertegnelsen af denne aftale nedsættes et ØPA-udvalg, som har til opgave at gennemføre aftalen.

2.   Parterne aftaler i fællesskab, hvordan ØPA-udvalget skal sammensættes, organiseres og fungere.

3.   ØPA-udvalget er ansvarligt for forvaltningen af alle de områder, der er omfattet af denne aftale, og for udførelsen af alle de heri nævnte opgaver.

4.   ØPA-udvalget træffer afgørelse ved enstemmighed.

5.   For at fremme kommunikationen og sikre en effektiv gennemførelse af denne aftale udpeger hver af parterne et kontaktpunkt.

Artikel 93

Regionale organisationer

Kommissionen for Det Centralafrikanske Økonomiske og Monetære Fællesskab (CEMAC) og Generalsekretariatet for Det Økonomiske Fællesskab af Centralafrikanske Stater (CEEAC) opfordres til at deltage i alle møder i ØPA-udvalget.

Artikel 94

Videreførelse af forhandlingerne og gennemførelse af aftalen

1.   Parterne fortsætter forhandlingerne i de eksisterende forhandlingsfora i overensstemmelse med de i denne aftale fastsatte tidsplaner.

2.   Når forhandlingerne er afsluttet, vil de heraf følgende udkast til ændringer blive forelagt de kompetente nationale myndigheder til godkendelse.

3.   Indtil ØPA-udvalget og de øvrige relevante institutioner og udvalg oprettes ved den endelige ØPA som omhandlet i artikel 1, træffer parterne alle de foranstaltninger, der er nødvendige for forvaltningen og gennemførelsen af denne aftale, og påtager sig ØPA-udvalgets opgaver, når der henvises hertil i denne aftale.

Artikel 95

Definition af parterne og opfyldelse af forpligtelser

1.   De kontraherende parter i denne aftale er Republikken Cameroun, i aftalen benævnt »Centralafrika«, på den ene side og Det Europæiske Fællesskab eller dets medlemsstater eller Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser som fastlagt i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i aftalen benævnt »Fællesskabet«, på den anden side.

2.   I forbindelse med denne aftale er de centralafrikanske lande enige om at handle i fællesskab.

3.   I denne aftale forstås ved »part« de centralafrikanske lande, der handler i fællesskab, eller Fællesskabet, alt efter det enkelte tilfælde. Ved »parterne« forstås de centralafrikanske lande, der handler i fællesskab, og Fællesskabet.

4.   Hvis en individuel foranstaltning foreskrives eller kræves for at udøve rettigheder eller opfylde forpligtelser i henhold til denne aftale, anvendes begrebet »de undertegnende centralafrikanske lande«.

5.   Parterne eller de undertegnende centralafrikanske lande, alt efter det enkelte tilfælde, træffer alle almindelige eller særlige foranstaltninger, som er nødvendige for, at de kan opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale, og drager omsorg for, at målene i denne aftale nås.

Artikel 96

Koordinatorer og udveksling af oplysninger

1.   For at fremme kommunikationen og sikre en effektiv gennemførelse af aftalen udpeger parterne hver især en koordinator fra og med ikrafttrædelsen af denne aftale. Udpegelsen af koordinatorer berører ikke den specifikke udpegelse af kompetente myndigheder, hvis der er fastsat bestemmelser herom i aftalens enkelte afsnit og kapitler.

2.   Hvis en part anmoder herom, skal koordinatoren for den anden part oplyse, hvilken myndighed eller hvilken embedsmand der er ansvarlig i spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne aftale, og yde den fornødne støtte med henblik på at lette kommunikationen med den anmodende part.

3.   Hvis en part anmoder herom, og hvis det ligger inden for lovens rammer, skal hver part gennem sin koordinator levere oplysninger og straks besvare ethvert spørgsmål fra den anden part om en foreslået eller allerede indført foranstaltning eller en international aftale, der kan påvirke handelen mellem parterne.

4.   Hver part sikrer, at love, bestemmelser, procedurer og administrative afgørelser af generel rækkevidde vedrørende handelsspørgsmål, der er omfattet af denne aftale, straks offentliggøres og bringes til den anden parts kendskab.

5.   Uden at det berører gennemsigtighedsbestemmelserne i denne aftale, anses de i denne artikel omhandlede oplysninger for leveret, når de er stillet til rådighed gennem passende underretning af WTO, eller når de er blevet offentliggjort på den pågældende parts officielle offentligt tilgængelige og gratis websted.

Artikel 97

Regional præference

1.   Denne aftale forpligter ikke parterne til at indrømme den anden part en gunstigere behandling end den, der anvendes internt på deres område som led i deres respektive regionale integrationsproces.

2.   Hvis et undertegnende centralafrikansk land indrømmer Fællesskabet en gunstigere behandling eller en fordel i henhold til denne aftale, er alle de undertegnende centralafrikanske lande også omfattet heraf, omgående og betingelsesløst.

Artikel 98

Ikrafttrædelse

1.   Denne aftale undertegnes, ratificeres og godkendes efter forfatningsmæssige eller nationale bestemmelser og gældende procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i den måned, der følger efter den måned, i hvilken det sidste ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument er blevet deponeret hos depositarerne for aftalen.

3.   Notifikationerne sendes til generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union og til formanden for Kommissionen for Det Centralafrikanske Økonomiske og Monetære Fællesskab (CEMAC), der er depositarer for denne aftale.

4.   Indtil aftalen træder i kraft, er Fællesskabet og Centralafrika enige om at anvende dens bestemmelser i henhold til deres respektive beføjelser (»midlertidig anvendelse«). Denne anvendelse kan ske ved midlertidig anvendelse, når en sådan er mulig, eller ved ratificering af aftalen.

5.   Den midlertidige anvendelse notificeres til aftalens depositarer. Aftalen anvendes midlertidigt 10 dage efter modtagelsen af notifikationen om midlertidig anvendelse fra Fællesskabet og modtagelsen af notifikationen om ratifikation eller midlertidig anvendelse fra alle de undertegnende centralafrikanske lande.

6.   Uanset stk. 4 kan Fællesskabet og de undertegnende centralafrikanske lande ensidigt træffe foranstaltninger med henblik på at anvende aftalen, inden den finder midlertidig anvendelse, i det omfang det er muligt.

Artikel 99

Varighed

1.   Denne aftale indgås for et ubestemt tidsrum.

2.   Hver part eller et undertegnende centralafrikansk land kan skriftligt meddele den anden part, at den/det agter at opsige denne aftale.

3.   Opsigelsen får virkning seks måneder efter meddelelsen.

Artikel 100

Territorial anvendelse

Aftalen gælder på den ene side på de områder, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, på de betingelser, der er fastlagt i denne traktat, og på den anden side på de undertegnende centralafrikanske landes områder.

Artikel 101

Centralafrikanske landes eller centralafrikanske regionale organisationers tiltrædelse

1.   Ethvert centralafrikansk land og enhver centralafrikansk regional organisation kan tiltræde denne aftale. Der forelægges en anmodning om tiltrædelse for ØPA-udvalget. Et land, der har indgivet en anmodning om tiltrædelse, deltager i ØPA-udvalgets møder som observatør.

2.   Anmodningen behandles, og der indledes forhandlinger med henblik på at foreslå de nødvendige ændringer af denne aftale. Tiltrædelsesprotokollen forelægges de kompetente myndigheder til godkendelse.

3.   Parterne undersøger tiltrædelsens virkninger for denne aftale. ØPA-udvalget kan træffe afgørelse om overgangsforanstaltninger eller nødvendige ændringer.

Artikel 102

Nye medlemslandes tiltrædelse af Den Europæiske Union

1.   ØPA-udvalget underrettes om enhver anmodning fra et tredjeland om at blive medlem af Den Europæiske Union. Mens forhandlingerne mellem EU og kandidatlandet pågår, giver Fællesskabet Centralafrika alle relevante oplysninger, og Centralafrika underretter Fællesskabet om sine ønsker, således at der fuldt ud kan tages hensyn hertil. Centralafrika underrettes om enhver tiltrædelse af Den Europæiske Union .

2.   Nye medlemmer af Den Europæiske Union tiltræder denne aftale fra datoen for deres tiltrædelse af Den Europæiske Union ved en bestemmelse herom i tiltrædelsesakten. Hvis akten om tiltrædelse af Den Europæiske Union ikke indeholder en bestemmelse om den nye EU-medlemsstats automatiske tiltrædelse af denne aftale, tiltræder den pågældende EU-medlemsstat denne aftale ved at deponere en tiltrædelsesakt hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som sender en attesteret kopi til Centralafrika.

3.   Parterne undersøger virkningerne af nye EU-medlemsstaters tiltrædelse for denne aftale. ØPA-udvalget kan træffe afgørelse om overgangsforanstaltninger eller nødvendige ændringer.

Artikel 103

Regionerne i Det Europæiske Fællesskabs yderste periferi

Denne aftale er ikke til hinder for, at Fællesskabet anvender eksisterende foranstaltninger, der har til formål at tage hensyn til den strukturelle sociale og økonomiske situation i regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 299, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 104

Dialog om finansielle spørgsmål

Parterne og de undertegnende centralafrikanske lande er enige om at fremme dialog og gennemsigtighed og om at udveksle bedste praksis inden for skattepolitik og -forvaltning.

Artikel 105

Samarbejde om bekæmpelse af ulovlige økonomiske aktiviteter

Parterne forpligter sig til at forebygge og bekæmpe svig og korruption, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og træffer alle de nødvendige lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger til at overholde internationale standarder, herunder dem, der er indeholdt i De Forenede Nationers konvention mod korruption, De Forenede Nationers konvention mod grænseoverskridende organiseret kriminalitet samt protokollerne hertil, De Forenede Nationers konvention til bekæmpelse af finansiering af terrorisme og Den Finansielle Aktionsgruppes anbefalinger. Parterne er enige om at udveksle oplysninger og at samarbejde på disse områder.

Artikel 106

Forhold til andre aftaler

1.   Med undtagelse af artiklerne om udviklingssamarbejde i Cotonouaftalens del III, afsnit II, har bestemmelserne i denne aftale forrang i tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i denne aftale og bestemmelserne i Cotonouaftalens del III, afsnit II.

2.   Intet i denne aftale må fortolkes således, at det forhindrer Fællesskabet eller et undertegnende centralafrikansk land i at indføre foranstaltninger, herunder handelsmæssige foranstaltninger, som anses for relevante, i henhold til Cotonouaftalens artikel 11b, 96 og 97.

3.   Parterne er enige om, at denne aftale ikke forpligter dem til at handle i modstrid med deres WTO-forpligtelser.

4.   Parterne er enige om i 2008 at undersøge, hvorvidt bestemmelserne i denne aftale er i overensstemmelse med de toldunioner, som de undertegnende lande er medlemmer af.

Artikel 107

Autentiske udgaver

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 108

Bilag og protokol

Bilagene og protokollen til denne aftale udgør en integrerende del heraf.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Съставено съответно в Яунде на петнадесети януари две хиляди и девета година и в Брюксел на двадесет и втори януари две хиляди и девета година.

Hecho en Yaundé el quince de enero de dos mil nueve, y en Bruselas el veintidós de enero de dos mil nueve.

V Yaoundé dne patnáctého ledna dva tisíce devět a v Bruselu dne dvacátého druhého ledna dva tisíce devět.

Udfærdiget henholdsvis i Yaoundé, den femtende januar to tusind og ni, og i Bruxelles, den toogtyvende januar to tusind og ni.

Geschehen zu Jaunde am fünfzehnten Januar zweitausendneun und zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Januar zweitausendneun.

Sõlmitud vastavalt viieteistkümnendal jaanuaril kahe tuhande üheksandal aastal Yaoundés ja kahekümne teisel jaanuaril kahe tuhande üheksandal aastal Brüsselis.

Έγινε στο Γιαουντέ στις δεκαπέντε Ιανουαρίου δύο χιλιάδες εννιά και στις Βρυξέλλες στις είκοσι δύο Ιανουαρίου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Yaoundé on the fifteenth day of January, two thousand and nine and at Brussels on the twenty-second day of January, two thousand and nine, respectively.

Fait respectivement à Yaoundé le quinze janvier deux mille neuf et à Bruxelles le vingt-deux janvier deux mille neuf.

Fatto a Yaoundé, il quindici gennaio duemilanove, e a Bruxelles, il ventidue gennaio duemilanove, rispettivamente.

Jaundē, divtūkstoš devītā gada piecpadsmitajā janvārī, un Briselē, divtūkstoš devītā gada divdesmit otrajā janvārī.

Pasirašyta atitinkamai Jaundėje du tūkstančiai devintųjų metų sausio 15 d. ir Briuselyje du tūkstančiai devintųjų metų sausio 22 d.

Kelt Yaoundéban, a kettőezerkilencedik év január havának tizenötödik napján, illetve Brüsszelben, a kettőezerkilencedik év január havának huszonkettedik napján.

Magħmul f'Yaoundé fil-ħmistax-il jum ta' Jannar tas-sena elfejn u disgħa u fi Brussell fit-tnejn u għoxrin jum ta' Jannar tas-sena elfejn u disgħa, rispettivament.

Gedaan te Yaoundé, vijftien januari tweeduizend negen, respectievelijk te Brussel, tweeëntwintig januari tweeduizend negen.

Sporządzono, odpowiednio, w Jaunde dnia piętnastego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku i w Brukseli dnia dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku.

Feito em Iaundé, em quinze de Janeiro de dois mil e nove, e em Bruxelas, em vinte e dois de Janeiro de dois mil e nove.

Încheiat la Yaoundé în a cincisprezecea zi a lunii ianuarie două mii nouă şi, respectiv, la Bruxelles în a douăzeci şi doua zi a lunii ianuarie două mii nouă.

V Yaoundé pätnásteho januára dvetisícdeväť a v Bruseli dvadsiateho druhého januára dvetisícdeväť.

V Yaoundeju, petnajstega januarja dva tisoč devet, in v Bruslju, dvaindvajsetega januarja dva tisoč devet.

Tehty Yaoundéssa viidentenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksän ja Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Utfärdat i Yaoundé den femtonde januari tjugohundranio samt i Bryssel den tjugoandra januari tjugohundranio.

Pour la République du Cameroun

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  Ekskl. medlemsstaterne.

(2)  Til denne beregning anvendes officielle WTO-data om førende eksportører inden for verdenshandelen med varer (ekskl. handel EU-medlemsstaterne imellem).

(3)  I denne artikel forstås ved landbrugsprodukter de produkter, der er omfattet af bilag I til WTO-aftalen om landbrug.

(4)  De standarder, der skal anvendes, er bl.a. følgende internationale instrumenter:

i)

retningslinjer for regulering af edb-baserede personoplysninger, ændret af De Forenede Nationers Generalforsamling den 20. november 1990

ii)

OECD-Rådets henstilling af 23. september 1980 vedrørende retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred og af overførsel af personoplysninger på tværs af grænserne.

(5)  Foranstaltninger, der sigter mod at sikre en retfærdig eller effektiv pålæggelse eller opkrævning af direkte skatter, omfatter foranstaltninger, der træffes af en af parterne i henhold til dens skattesystem, og som:

i)

finder anvendelse på ikke-residente investorer og tjenesteydere i erkendelse af, at ikke-residentes skattepligt fastslås efter det beskatningsgrundlag, der stammer fra eller er beliggende på en af parternes område

ii)

finder anvendelse på ikke-residente for at sikre pålæggelse eller opkrævning af skatter på en af parternes område

iii)

finder anvendelse på ikke-residente eller residente for at forhindre skattesvig og -unddragelse, herunder fuldbyrdelsesforanstaltninger

iv)

finder anvendelse på forbrugere af tjenesteydelser, der leveres i eller fra den anden parts område, for at sikre pålæggelse eller opkrævning af skatter hos sådanne forbrugere fra kilder på den ene af parternes område

v)

sondrer mellem investorer og tjenesteydere, der er skattepligtige af globale skattegrundlag, og andre investorer og tjenesteydere i erkendelse af forskellen mellem dem hvad angår arten af beskatningsgrundlaget

vi)

fastslår, tildeler eller fordeler indkomst, fortjeneste, gevinst, tab, fradrag eller kredit for residente personer eller filialer eller mellem forbundne personer eller filialer af samme person med henblik på at sikre parternes skattegrundlag.

TILLÆG

TILLÆG I

A.   Prioriterede varer med henblik på en regional harmonisering mellem de undertegnende centralafrikanske lande

Levende dyr, især små drøvtyggere, fersk kød og kødprodukter

Fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter, friske eller forarbejdede

Blomsterknolde, rodfrugter (især jordnødder, maniok, taroer og kartofler)

B.   Prioriterede varer med henblik på udførsel fra Centralafrika til Fællesskabet

Kaffe, kakao

Krydderier (vanilje, peber)

Frugter og nødder

Grøntsager

Fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter, friske eller forarbejdede

Træ

TILLÆG II

KOMPETENTE MYNDIGHEDER

A.   Fællesskabets kompetente myndigheder

Kontrollen varetages dels af de nationale tjenester i de enkelte medlemsstater dels af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. Følgende regler gælder:

Ved udførsel til de undertegnende centralafrikanske lande er Fællesskabets medlemsstater ansvarlige for kontrol af produktionsforhold og -betingelser, herunder gennemførelse af den foreskrevne inspektion og udstedelse af sundhedscertifikater (også vedrørende dyresundhed), der bekræfter, at de aftalte standarder og betingelser er opfyldt.

Ved indførsel fra de undertegnende centralafrikanske lande er Fællesskabets medlemsstater ansvarlige for kontrol af overholdelsen af Fællesskabets betingelser for indførsel.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber er ansvarlig for den overordnede samordning, inspektion/revision af kontrolordningerne og fastsættelse af de fornødne bestemmelser til at sikre ensartet anvendelse af standarder og betingelser i EU's indre marked.

B.   De undertegnende centralafrikanske landes kompetente myndigheder

De undertegnende centralafrikanske lande varetager dette ansvar ved indførsel til og udførsel fra deres respektive områder.


BILAG I

Kapacitetsstyrkelse og opgradering af Centralafrikas økonomier som led i ØPA'en

Fælles retningslinjer for Centralafrika og Den Europæiske Union

São Tomé, den 15. juni 2007

A.   Generelle retningslinjer

Da et af ØPA'ens væsentlige principper er at fremme regional integration og lette AVS-staternes økonomiske og sociale udvikling, forventer parterne, at denne aftale vil bidrage til at virkeliggøre målene om bæredygtig udvikling, udryddelse af fattigdom og de centralafrikanske landes gradvise integration i verdensøkonomien.

Det drejer sig om at udnytte synergieffekterne mellem de i ØPA'en indgåede gensidige forpligtelser og samarbejdsinstrumenterne for således at øge mængden og forbedre kvaliteten af de varer og tjenesteydelser, der fremstilles i og udføres fra Centralafrika (1). Centralafrikas aktører vil sammen med EU fremme dette mål på følgende områder:

1.

Udvikling af grundlæggende infrastrukturer på regionalt plan

Transport

Energi

Telekommunikation

2.

Landbrug og fødevaresikkerhed på regionalt plan

Landbrugsproduktion

Agroindustri

Fiskeri

Husdyrbrug

Akvakultur og fiskeressourcer

3.

Konkurrenceevne og økonomisk diversificering

Opgradering af virksomheder

Industri

Standarder og certificering (sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS), kvalitet, zootekniske normer osv.)

4.

Styrkelse af den regionale integration

Udbygning af det regionale fælles marked

Told og skat

5.

Forbedring af erhvervsklimaet

Harmonisering af de nationale handelspolitikker

6.

Oprettelse af ØPA-institutioner

7.

Finansiering af partnerskabet (køreplan og henstillinger fra ministermøder)

De behov, der afdækkes, vil blive meddelt »taskforcen for regional forberedelse« (TFPR) eller andre kompetente organer for at finde frem til støtteprogrammer, mulige finansieringskilder og metoder til gennemførelse af ledsageforanstaltninger for ØPA'en. Der kan gøres brug af eksperter til at finde frem til støtteprogrammer, foretage feasibility-undersøgelser og foreslå egnede gennemførelsesmetoder. Disse undersøgelser skal munde ud i udviklingsprogrammer ledsaget af et finansielt overslag.

Tidsmæssigt er det hensigten, at resultaterne skal foreligge i september 2007. TFPR-taskforcen fastlægger en tidsplan, som den sender til forhandlingsorganerne for at holde dem underrettet om, hvor langt man er nået med de tiltag, der er fastlagt vedrørende kapacitetsstyrkelse og opgradering af Centralafrikas økonomier.

De opgaver, der beskrives i dette dokument, skal selvfølgelig være i overensstemmelse med de ministerielle retningslinjer, der blev fastlagt den 6. februar 2007 (jf. bilaget).

B.   Den regionale ØPA-fonds (FORAPE's) interventionsområder

FORAPE er et redskab oprettet af og for Centralafrika, der følgelig bestemmer, hvordan det skal anvendes og organiseres, og på hvilke nøgleområder der skal træffes tiltag, jf. nedenstående tabel:

Alle de i det følgende anførte tiltag skal være forenelige med målene under punkt 3 og 4.

Nøgleområder

Type aktivitet (vejledende)

1-

Udvikling af grundlæggende infrastrukturer på regionalt plan

1.1.

Støtte til forbedring af det integrerede subregionale kommunikationsnet (veje, indre vandveje, jernbaner, fremme af havne, »tørre havne« og lufthavne)

1.2.

Støtte til udvikling af områdets vandkraftanlæg, sammenkobling af elnet

1.3.

Sammenkobling af medlemsstaternes telekommunikationsnet, navnlig gennem forbedringer af ikt-infrastrukturerne

1.4.

Støtte til evaluering af omkostningerne i forbindelse med de grundlæggende infrastrukturer

2-

Landbrug og fødevaresikkerhed på regionalt plan

2.1.

Støtte til forbedring af produktiviteten (program for frø til udsæd, forskning og oplysning)

2.2.

Udvikling af agroindustrien

2.3.

Forbedring af handelen med landbrugsprodukter

2.4.

Støtte til gennemførelse af en fælles landbrugspolitik på regionalt plan

3-

Industri, økonomisk diversificering og konkurrenceevne som led i regionaludvikling

3.1.

Støtte til udvikling af forarbejdningsindustrien (træ, bomuld, læder, kød, fisk, andre landbrugsprodukter, olie og gas, mineraler osv.)

3.2.

Støtte til løsning af problemer på udbudssiden

3.3.

Støtte til udvikling af turismen

3.4.

Finansiering af forskning og udvikling

3.4.1.

Evaluering og anvendelse af passende teknologier

3.4.2.

Harmonisering af politikker for forskning og innovation (universiteter, offentlige og private forskningsinstitutter og -centre, teknologiske institutter, erhvervsfaglige skoler osv.)

3.4.3.

Støtte til styrkelse af kapaciteten inden for ikt-anvendelse

3.4.4.

Støtte til forskningsinstitutter

3.4.5.

Støtte til udvikling af farmakopéen og medicinalindustrien

3.4.6.

Støtte til teknologioverførsel, navnlig gennem partnerskaber i industrien

3.5.

Støtte til programmet for afdækning af økonomiske muligheder

3.5.1.

Kortlægning og fremme af regionens varer og tjenesteydelser (landbrugsfødevaresektorer, turisme, minedrift og forretningsservice: forvaltning, regnskabsføring, tolkning, bankvæsen, edb, forsikring osv.)

3.5.2.

Oprettelse af specialiserede uddannelsescentre for nye fag og fag med høj værditilvækst (videregående forarbejdning af træ, tekstilvarer og beklædningsgenstande)

3.5.3.

Støtte til udvikling af væksthuse for nye virksomheder

3.6.

Program for konkurrenceevne/opgradering af virksomheder med stort potentiale

3.6.1.

Støtte til udarbejdelse og gennemførelse af nationale og regionale strategier for fremme og konsolidering af konkurrenceevnen

3.6.2.

Støtte til forbedring af det regionale program for opgradering: program til støtte for og styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne (PARCE — Programme d'appui et de renforcement de la compétitivité des entreprises), støtte til immaterielle investeringer (f.eks. i markedsføringsstrategier), program for virksomhedsdiagnose og markedsanalyse (planer for opgradering og finansiering heraf), teknisk og teknologisk støtte, støtte med henblik på kvalitetscertificering (f.eks. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000), støtte til at lette Centralafrikas eksport i forhold til private standarder (EUREPGAP osv.)

3.6.3.

Støtte til gennemførelse af undersøgelsen af faktorpriserne i industrisektoren i Centralafrika

3.6.4

Støtte til forarbejdning af landbrugsprodukter og naturressourcer med stort eksportpotentiale

3.6.5.

Styrkelse af »kvalitetsinfrastrukturer« (laboratorier) til støtte for eksport

Støtte til indførelse af en regional ordning for akkreditering og metrologi

Harmonisering af nationale standarder på regionalt plan

3.6.6.

Forbedring af procedurer for emballering, sporbarhed og lagring

3.6.7

Oprettelse af tekniske fagcentre på nationalt og regionalt plan

3.6.8.

Udvikling af et netværk af revisorer, der kan ledsage virksomheder med henblik på certificering og laboratorier med henblik på akkreditering

3.6.9.

Lån til tilpasning af produktionsapparatet (EIB, ADB, CASDB)

3.7.

Støtte til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder (2):

Udarbejdelse af et register over mærker og varer med oprindelsesbetegnelse og fremme af disse varer

Støtte til udarbejdelse af oprindelsesmærkning

3.8.

Støtte til oprettelse af en børs for underleverancer og økonomiske partnerskaber på regionalt plan

3.9.

Støtte til små og mellemstore virksomheder

Mulige tiltag:

a.

Rådgivningskontorer — hvis rolle i givet fald vil være at stille en række tjenester til rådighed for SMV'er for at styrke deres kapacitet på områderne markedsføring, regnskabsføring, juridisk analyse, udarbejdelse af forretningsplan og adgang til finansiering

b.

Erhvervsuddannelse

c.

Lettelse af adgangen til kredit og forbedring af betingelserne for adgang til kredit for SMV'er (3)

d.

Oplysninger om kredit på regionalt plan (4)

e.

Lempelse af betingelserne for realkredit (5)

f.

Styrkelse af kreditformidlingskapaciteten i Centralafrika (6)

g.

Analyse af CASDB's potentielle rolle

h.

Analyse af henstillingerne fra undersøgelsen vedrørende finansielle tjenesteydelser i Centralafrika)

i.

Sammen med de offentlige myndigheder befordring af overgangen fra den uformelle økonomi til den formelle, navnlig ved brug af incitamenter

3.10.

Fremme af iværksættervirksomhed for kvinder

4-

Styrkelse af den regionale integration

4.1.

Udvikling af det regionale marked (harmonisering af told- og skatteinstrumenter, styrkelse af told- og skatteforvaltninger, fastlæggelse af sikkerhedsforanstaltninger ved grænserne)

4.2.

Indførelse af Fællesskabets bestemmelser (konkurrence, konkurrenceevne, intellektuel ejendomsret, bekæmpelse af ulovlig handel, piratkopiering, offentlige kontrakter, tjenesteydelser, investeringer)

4.3.

Styrkelse af told- og skatteforvaltningernes kapacitet

4.4.

Støtte til det regionale program for standarder og certificering

4.5.

Støtte til de regionale økonomiske fællesskaber (rationalisering og harmonisering af programmerne)

4.6.

Støtte til fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, kapital og personer

4.7.

Støtte til eksisterende og kommende regionalpolitikker

a.

Regional præference i ØPA'en til gavn for den regionale integration

b.

Støtte til indførelse af den fælles handelspolitik

c.

Reduktion af ikke-toldmæssige hindringer på regionalt plan, f.eks.: indførelse af regionale sundhedsstandarder (omhandlet under punkt 3 nedenfor af hensyn til programmeringen)

d.

Medtagelse af Den Demokratiske Republik Congo (DRC) og São Tomé og Principe i planen for regionens handelsmæssige integration (90 mio. forbrugere)

e.

Tilskyndelse til interne reformer: fri omsætning/dobbeltbeskatning, transit, oprindelsesregler, overholdelse af de regionale handelsbestemmelser

Eksempel: Støtte til toldmyndighederne til elektronisk databehandling og sammenkobling

Eksempel: Program for standarder og kvalitet i regionen, herunder relevant infrastruktur (kontrollaboratorier osv.)

Eksempel: Støtte til forvaltningerne i forbindelse med toldsatsharmoniseringen mellem Det Centralafrikanske Økonomiske og Monetære Fællesskab (CEMAC), DRC og São Tomé og Principe

Eksempel: Styrkelse af told- og skatteforvaltningernes kapacitet

Eksempel: Støtte til de regionale økonomiske fællesskaber

Eksempel: Støtte til definition og indførelse af en mekanisme, der kan afhjælpe dobbeltbeskatning

4.8.

Skattegrundlag og regionalt finansielt instrument

a.

Indførelse af et regionalt finansielt instrument. Samhørighedsfond til støtte for de offentlige finanser og som redskab til udvikling af ugunstigt stillede områder

b.

Støtte til omlægning af finanspolitikken (sanering af skattegrundlaget, harmonisering af den interne beskatning osv.) og styrkelse af skatteforvaltningernes kapacitet

c.

Videreførelse af det igangværende statistiske arbejde, navnlig inden for rammerne af programmet til støtte for regional integration i Centralafrika (PAIRAC — Programme d'appui à l'intégration régionale en Afrique centrale)

5-

Forbedring af erhvervsklimaet og erhvervsfremme

5.1.

Støtte til forbedring af retssikkerheden for private investeringer

5.2.

Støtte til forbedring af fællesskabscharteret om investeringer og sektorkoder

5.3.

Støtte til oprettelse af strukturer for garanti- og risikokapitalfonde

5.4.

Institutionel støtte til formidlende organer i regionen

Støtte til formidlende organer i regionen

Eksempel: Støtte til erhvervskamre

Eksempel: Støtte til arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer

Eksempel: Støtte til organer for eksportfremme

Eksempel: Støtte til organer for investeringsfremme

Eksempel: Støtte til strukturering af dialogen mellem den regionale og europæiske private sektor

Eksempel: Støtte til de regionale økonomiske fællesskaber i Centralafrika på områder, som vedrører ØPA'en

5.5.

Forbedring af erhvervsklimaet

Støtte til eksisterende og kommende regionalpolitikker

Konkurrencepolitik

OHADA-ret

Etableringsret for virksomheder

Arbejdsmarkedsstandarder

Offentlige kontrakter

Intellektuel ejendomsret (bekæmpelse af ulovlig handel, piratkopiering, geografiske betegnelser osv.)

Konsekvent støtte til de nationale og regionale myndigheder for at bistå dem med gennemførelsen af de nationale og regionale reformer

Eksempel vedrørende intellektuel ejendomsret: støtte til det regionale program for standarder, patenter og certificering

Eksempel: støtte til forbedring af fællesskabscharteret om investeringer og sektorkoder

Undersøgelse af mekanismer til forbedring af retssikkerheden for private investeringer, navnlig gennem garantiordninger, der kan bidrage til at fremme investeringer (god praksis, nuværende praksis i Centralafrika, henstillinger osv.) og til teknologioverførsel

Det forekommer desuden hensigtsmæssigt at befordre udveksling af god regional praksis for erhvervsbeskatning. Der vil blive foretaget en sammenlignende analyse af de nationale fremgangsmåder på dette område for at sætte gang i drøftelserne

6-

Støtte til oprettelse af ØPA-institutioner

Støtte til det institutionelle system som påkrævet både i forbindelse med handels- og udviklingsspørgsmål for at sikre en effektiv gennemførelse af aftalen — og dermed fastslå ØPA'ens juridiske troværdighed — og af den regionale reformproces vedrørende den nationale, regionale og internationale private sektor.

C.   Finansiering af partnerskabet

Hvad angår finansieringen af ØPA'en finder Centralafrika ligesom de øvrige regioner, at foranstaltningerne til kapacitetsstyrkelse og andre støtteforanstaltninger, som er nødvendige ikke alene af hensyn til tilpasningsomkostningerne, men også de øvrige udligningsforanstaltninger, skal finansieres med specifikke ressourcer, der holdes adskilt fra de midler, der sædvanligvis tildeles i forbindelse med det klassiske AVS-EU-udviklingssamarbejde som led i de nationale og regionale vejledende programmer. Den regionale ØPA-fond (FORAPE) er tænkt som et redskab til samordning af EU's (Fællesskabets og medlemsstaternes) og andre donorers støtte og vil derfor blive anvendt til at finansiere regionale infrastrukturer eller sammenkobling af infrastrukturer.

Fællesskabet foreslår en finansiel ramme med følgende elementer:

i.

Forhøjelse af det regionale vejledende program 9/10 EUF, grænseflade nationalt/regionalt vejledende program, 10. EUF til udgangen af 2013, men Cotonou indtil udgangen af 2020 (efter at DRC er blevet knyttet til regionen Centralafrika)

ii.

Forbindelse med partnerskabet med hensyn til infrastruktur (midler: alle AVS)

iii.

Rådets (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) konklusioner fra oktober 2006 om handelsstøtte

iv.

Juridiske forpligtelser i henhold til ØPA'en

v.

Frivillige nationale bidrag fra regionens lande

vi.

Støtte fra andre partnere i udviklingssamarbejdet

Støtten til grundlæggende infrastrukturer og andre områder, som ikke er direkte forbundet med gennemførelsen af ØPA'en, tilrettelægges og varetages ved hjælp af passende instrumenter, navnlig Cotonouaftalens instrumenter.

Europa-Kommissionen påpeger, at den fortrinsvis vil anvende sine midler på følgende områder i forbindelse med FORAPE:

i.

Støtte til konkurrenceevne eller diversificering i de produktionssektorer, der er omfattet af ØPA'en, både inden for landbrug, industri og tjenesteydelser (f.eks.: styrkelse af »kvalitetsinfrastrukturer« til støtte for udførsel, rådgivningskontorer for virksomhederne, udvikling af væksthuse for nye virksomheder, tiltag, der kan forbedre adgangen til kredit for regionens virksomheder, navnlig SMV'er, kortlægning og fremme af regionens varer og tjenesteydelser (landbrugsfødevaresektorer, turisme, minedrift og forretningsservice)).

ii.

Hjælp til at absorbere ØPA'ens fiskale nettovirkning, idet der sikres komplementaritet med omlægningen af finanspolitikken.

iii.

Støtte til gennemførelse af ØPA-reglerne (f.eks.: støtte til ØPA-institutioner, støtte til regionale politikker på de områder, der er omfattet af ØPA'en, og andre tiltag, som kan forbedre erhvervsklimaet, støtte til told- og skatteforvaltninger og andre tiltag, der kan bidrage til oprettelsen af et regionalt marked i Centralafrika).

D.   Tidsplan

Udarbejdelse af en tidsplan for gennemførelse af de tiltag, der er fastlagt vedrørende kapacitetsstyrkelse og opgradering af Centralafrikas økonomier.

Bilag

Endelig fælles meddelelse fra ministermødet den 6. februar 2007.


(1)  Jf. udkast til mandat for teknisk gruppe nr. 5 vedrørende kapacitetsstyrkelse og økonomisk opgradering i Centralafrika (maj 2006).

(2)  Centralafrika påpeger, at man vil rådføre sig med en ekspert fra den afrikanske organisation for intellektuel ejendomsret (AIPO) for at fastlægge, hvilke former for støtte der er behov for.

(3)  Der kan med fordel indføres mekanismer, som mere effektivt kan tilføre regionens SMV'er finansieringsmidler. For eksempel gennem lånegarantifonde. Eksempel: EIB, CASDB osv. Rådgivningskontorerne vil kunne bistå virksomhederne med udarbejdelsen af ansøgninger om lån.

(4)  Lettelse af adgangen til oplysninger for potentielle kreditorer for at nedbringe det nuværende bankrisikoniveau. Eksempel: oprettelse af fælles databaser vedrørende kunderisici.

(5)  Undersøgelse af, hvorvidt betingelserne for realkredit bør lempes for at fremme långivningen under hensyntagen til den uformelle sektors store betydning for økonomien.

(6)  Forbedring af risikovurderingskapaciteten i långivningsinstitutioner. Opgradering af og uddannelse for kreditinstitutter.


BILAG II

Told på varer med oprindelse i Centralafrika

1.

På datoen for ikrafttrædelsen af denne aftale afskaffes al told ved indførsel til Fællesskabet (i det følgende benævnt »fællesskabstold«) af alle varer henhørende under kapitel 1-97 i det harmoniserede system, bortset fra kapitel 93, med oprindelse i Centralafrika, jf. dog afsnit 2, 4, 5, 6 og 7. For varer henhørende under kapitel 93 anvender Fællesskabet fortsat de toldsatser, der indrømmes ved mestbegunstigelse (i det følgende benævnt »MFN« — Most Favoured Nation).

2.

Fællesskabstolden på varer under toldposition 1006 med oprindelse i Centralafrika afskaffes pr. 1. januar 2010, med undtagelse af fællesskabstolden på varer under position 1006 10 10, der afskaffes på datoen for ikrafttrædelse af denne aftale.

3.

Parterne er enige om, at bestemmelserne i Cotonouaftalens protokol nr. 3 om AVS-sukker (i det følgende benævnt »sukkerprotokollen«) fortsat skal gælde indtil den 30. september 2009. Fællesskabet og det pågældende undertegnende centralafrikanske land er enige om, at de efter denne dato ikke længere skal være omfattet af sukkerprotokollen. Med henblik på anvendelsen af artikel 4, stk. 1, i sukkerprotokollen løber leveringsperioden 2008/2009 fra den 1. juli 2008 til den 30. september 2009. Den garanterede pris i perioden fra den 1. juli 2008 til den 30. september 2009 vil blive fastsat efter de i artikel 5, stk. 4, i sukkerprotokollen omhandlede forhandlinger.

4.

Fællesskabstolden på varer under toldposition 1701 med oprindelse i Centralafrika afskaffes pr. 1. oktober 2009. Indtil fællesskabstolden er fuldstændigt afskaffet, åbnes der — ud over tildelingerne af toldkontingenter med nultold i henhold til sukkerprotokollen — et toldkontingent med nultold på 0 ton, udtrykt i hvidt sukker, for produktionsåret (1) 2008/2009 for varer under toldposition 1701 med oprindelse i Centralafrika.

5.

a)

I perioden fra den 1. oktober 2009 til den 30. september 2015 kan Fællesskabet indføre MFN-told på varer med oprindelse i Centralafrika under toldposition 1701, som indføres i mængder, der overstiger de nedenfor anførte, udtrykt i hvidt sukker, og som derfor betragtes som forstyrrende for sukkermarkedet i Fællesskabet:

i)

3,5 mio. ton i et produktionsår for varer med oprindelse i de lande, der er medlemmer af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne), som har undertegnet Cotonouaftalen, og

ii)

1,38 mio. ton i produktionsåret 2009/2010 for varer med oprindelse i AVS-stater, som De Forenede Nationer ikke har anerkendt som hørende under de mindst udviklede lande. De 1,38 mio. ton forhøjes til 1,45 mio. ton i produktionsåret 2010/2011 og 1,6 mio. ton i de fire efterfølgende produktionsår.

b)

Indførsel af varer under toldposition 1701 med oprindelse i undertegnende centralafrikanske lande, som De Forenede Nationer har anerkendt som mindst udviklede lande, er ikke underlagt bestemmelserne i litra a). Denne indførsel er dog fortsat underlagt bestemmelserne i artikel 31 (2).

c)

MFN-tolden ophæves ved udløbet af det produktionsår, for hvilket den blev indført.

d)

Enhver foranstaltning, der træffes i medfør af dette afsnit, meddeles straks ØPA-udvalget, og er dér genstand for periodiske konsultationer.

6.

Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 31, kan situationer, hvor den gennemsnitlige pris på hvidt sukker på Fællesskabets marked i to på hinanden følgende måneder falder til under 80 % af den gennemsnitlige normale pris på hvidt sukker på Fællesskabets marked i løbet af det foregående produktionsår, pr. 1. oktober 2015 betragtes som forstyrrelser på markedet for varer under toldposition 1701.

7.

Fra den 1. januar 2008 til den 30. september 2015 føres der tilsyn med varer under toldposition 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 og 2106 90 98 efter en særlig tilsynsordning for at sikre, at bestemmelserne i afsnit 4 og 5 ikke omgås. Hvis importen af en eller flere af disse varer med oprindelse i Centralafrika er steget kumulativt med mere end 20 % i mængde i løbet af tolv på hinanden følgende måneder sammenlignet med den gennemsnitlige årlige import i løbet af de sidste tre tolvmånedersperioder, analyserer Fællesskabet handelsmønstret, den økonomiske begrundelse og sukkerindholdet for importen og det kan, hvis det når frem til den konklusion, at denne import har til formål at omgå bestemmelserne i afsnit 4 et 5, suspendere præferencebehandlingen og indføre de specifikke MFN-toldsatser, der i henhold til De Europæiske Fællesskabers fælles toldtarif gælder ved indførsel af varer under toldposition 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 og 2106 90 98 med oprindelse i Centralafrika. Stk. 5, litra b), c) og d), finder tilsvarende anvendelse på de i dette afsnit omhandlede tiltag.

8.

I perioden fra den 1. oktober 2009 til den 30. september 2012 vil der ikke blive tildelt importlicenser for varer under toldposition 1701, medmindre importøren accepterer at købe disse varer til en pris ikke under 90 % af den referencepris, Fællesskabet fastsætter for det pågældende produktionsår.

9.

Afsnit 1 finder ikke anvendelse på varer under toldposition 0803 00 19 med oprindelse i Centralafrika, som er bragt i fri omsætning i regionerne i Fællesskabets yderste periferi. Afsnit 1, 3 og 4 finder ikke anvendelse på varer under toldposition 1701 med oprindelse i Centralafrika, som er bragt i fri omsætning i de franske oversøiske departementer. Disse bestemmelser gælder i en periode på 10 år. Denne periode forlænges med en ny periode på 10 år, medmindre parterne aftaler andet.


(1)  Med henblik på anvendelsen af afsnit 4, 5, 6 og 7 forstås ved »produktionsår« perioden fra den 1. oktober til den 30. september.

(2)  Med henblik herpå og som undtagelse fra artikel 31 kan et undertegnende centralafrikansk land, som De Forenede Nationer har anerkendt som mindst udviklet land, underkastes beskyttelsesforanstaltninger.


BILAG III

position SH 2002

Désignation des produits

Tarifs maximum appliqués au 31/12/2007

Catégorie

CEMAC

010110

CHEVAUX ET ÂNES, REPRODUCTEURS DE RACE PURE

30 %

1

010190

CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

30 %

3

010210

BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE

5 %

1

010290

BOVINS VIVANTS (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

30 %

3

010310

PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE

5 %

1

010391

PORCINS, VIVANTS, D'UN POIDS < 50 KG (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

30 %

3

010392

PORCINS, VIVANTS, D'UN POIDS >= 50 KG (À L'EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

30 %

3

010410

OVINS, VIVANTS

30 %

3

010420

CAPRINS, VIVANTS

30 %

3

010511

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS <= 185 G

5 %

1

010512

DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS <= 185 G

5 %

1

010519

CANARDS, OIES ET PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 185 G MAIS <= 185 G

5 %

1

010592

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 185 G MAIS <= 2 KG

30 %

3

010593

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 2 KG

30 %

3

010599

CANARDS, OIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], VIVANTS, D'UN POIDS > 185 G

30 %

3

010611

PRIMATES, VIVANTS

30 %

1

010612

BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS] AINSI QUE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS], VIVANTS

30 %

1

010619

MAMMIFÈRES, VIVANTS (À L'EXCL. DES PRIMATES, DES BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DES LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS] AINSI QUE DES ANIMAUX DES ESPÈCES CHEVALINE, ASINE, MULASSIÈRE, BOVINE, PORCINE, OVINE OU CAPRINE)

30 %

1

010620

REPTILES [P.EX. SERPENTS, TORTUES, ALLIGATORS, CAÏMANS, IGUANES, GAVIALS ET LÉZARDS], VIVANTS

30 %

1

010631

OISEAUX DE PROIE, VIVANTS

30 %

3

010632

PSITTACIFORMES [Y.C. LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS], VIVANTS

30 %

3

010639

OISEAUX, VIVANTS (À L'EXCL. DES OISEAUX DE PROIE ET DES PSITTACIFORMES [Y.C. LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS])

30 %

3

010690

ANIMAUX, VIVANTS (À L'EXCL. DES MAMMIFÈRES, REPTILES, OISEAUX, DES POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES AINSI QUE DES CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET DES PRODUITS SIMIL.)

30 %

3

020110

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE BOVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020120

MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, DE BOVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES ET DES DEMI-CARCASSES)

20 %

5

020130

VIANDES DÉSOSSÉES DE BOVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020210

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE BOVINS, CONGELÉES

20 %

5

020220

MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, DE BOVINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES ET DES DEMI-CARCASSES)

20 %

5

020230

VIANDES DÉSOSSÉES DE BOVINS, CONGELÉES

20 %

5

020311

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE PORCINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020312

JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, DE PORCINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020319

VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES (À L'EXCL. DES CARCASSES ET DEMI-CARCASSES AINSI QUE DES JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS)

20 %

5

020321

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, DE PORCINS, CONGELÉES

20 %

5

020322

JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, DE PORCINS, CONGELÉS

20 %

5

020329

VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE, CONGELÉES (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES ET DES JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS)

20 %

5

020410

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'AGNEAUX, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020421

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'OVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'AGNEAUX)

20 %

5

020422

MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, D'OVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES)

20 %

5

020423

VIANDES DÉSOSSÉES, D'OVINS, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

020430

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'AGNEAUX, CONGELÉES

20 %

5

020441

CARCASSES OU DEMI-CARCASSES, D'OVINS (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'AGNEAUX), CONGELÉES

20 %

5

020442

MORCEAUX NON-DÉSOSSÉS, D'OVINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES CARCASSES OU DEMI-CARCASSES)

20 %

5

020443

VIANDES DÉSOSSÉES, D'OVINS, CONGELÉES

20 %

5

020450

VIANDES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE CAPRINE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

20 %

5

020500

VIANDES DES ANIMAUX DES ESPÈCES CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

20 %

5

020610

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020621

LANGUES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉES

20 %

5

020622

FOIES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉS

20 %

5

020629

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES LANGUES ET DES FOIES)

20 %

5

020630

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020641

FOIES DE PORCINS, COMESTIBLES, CONGELÉS

20 %

5

020649

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES FOIES)

20 %

5

020680

ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPÈCES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020690

ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPÈCES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, CONGELÉS

20 %

5

020711

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020712

COQS ET POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, CONGELÉS

20 %

5

020713

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020714

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONGELÉS

20 %

5

020724

DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉES EN MORCEAUX, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020725

DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, CONGELÉS

20 %

5

020726

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020727

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE DINDES ET DINDONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONGELÉS

20 %

5

020732

CANARDS, OIES OU PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

020733

CANARDS, OIES OU PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], NON-DÉCOUPÉS EN MORCEAUX, CONGELÉS

20 %

5

020734

FOIES GRAS DE CANARDS OU D'OIES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

3

020735

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES FOIES GRAS)

20 %

5

020736

MORCEAUX ET ABATS COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONGELÉS (À L'EXCL. DES FOIES GRAS)

20 %

5

020810

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS OU DE LIÈVRES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

20 %

5

020820

CUISSES DE GRENOUILLES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

20 %

3

020830

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PRIMATES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

20 %

3

020840

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS], FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

20 %

3

020850

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE REPTILES [P.EX. SERPENTS, TORTUES, CROCODILES], FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

20 %

3

020890

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS, DE PHOQUES, DE GIBIER, DE RENNES ET D'AUTRES ESPÈCES ANIMALES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS (À L'EXCL. DES VIANDES ET ABATS D'ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, PORCINE, OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, DES VIANDES ET ABATS DE COQ, DE POULE, DE CANARD, D'OIE, DE DINDON, DE DINDE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE LAPIN ET DE LIÈVRE, VIANDES DE PRIMATE, DE BALEINE, DE DAUPHIN ET MARSOUIN [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DE LAMANTIN ET DUGONG [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS], DE REPTILE AINSI QUE DES CUISSES DE GRENOUILLE)

20 %

3

020900

LARD SANS PARTIES MAIGRES, GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES NON-FONDUES NI AUTREMENT EXTRAITES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS

20 %

5

021011

JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, DE PORCINS, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS

20 %

5

021012

POITRINES [ENTRELARDÉS] ET MORCEAUX DE POITRINES, DE PORCINS, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS

20 %

5

021019

VIANDES DE PORCINS, SALÉES OU EN SAUMURE, SÉCHÉES OU FUMÉES (À L'EXCL. DES JAMBONS, ÉPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON-DÉSOSSÉS, AINSI QUE DES POITRINES [ENTRELARDÉS] ET LEURS MORCEAUX)

20 %

5

021020

VIANDES DE BOVINS, SALÉES OU EN SAUMURE, SÉCHÉES OU FUMÉES

20 %

5

021091

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS; FARINES ET POUDRES, COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE PRIMATES

20 %

3

021092

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS; FARINES ET POUDRES, COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE BALEINES, DE DAUPHINS ET DE MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS] AINSI QUE VIANDES DE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS]

20 %

3

021093

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS; FARINES ET POUDRES, COMESTIBLES, DE VIANDES OU D'ABATS, DE REPTILES [P.EX. SERPENTS, TORTUES, ALLIGATORS]

20 %

3

021099

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, SALÉS OU EN SAUMURE, SÉCHÉS OU FUMÉS, ET FARINES ET POUDRES COMESTIBLES DE VIANDES ET D'ABATS (À L'EXCL. DES VIANDES DES ESPÈCES PORCINE ET BOVINE AINSI QUE DES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PRIMATES, DE BALEINES, DE DAUPHINS ET MARSOUINS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS], DE LAMANTINS ET DUGONGS [MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS] ET DE REPTILES)

20 %

5

030110

POISSONS D'ORNEMENT, VIVANTS

30 %

3

030191

TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], VIVANTES

30 %

3

030192

ANGUILLES «ANGUILLA SPP.», VIVANTES

30 %

3

030193

CARPES, VIVANTES

30 %

3

030199

POISSONS, VIVANTS (À L'EXCL. DES POISSONS D'ORNEMENT, DES TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], DES ANGUILLES [ANGUILLA SPP.] ET DES CARPES)

30 %

3

030211

TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

3

030212

SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS NERKA, ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA, ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUS MASOU ET ONCORHYNCHUS RHODURUS], SAUMONS DE L'ATLANTIQUE [SALMO SALAR] ET SAUMONS DU DANUBE [HUCHO HUCHO], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030219

SALMONIDÉS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES TRUITES ET DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE)

20 %

5

030221

FLÉTANS [REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030222

PLIES OU CARRELETS [PLEURONECTES PLATESSA], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030223

SOLES [SOLEA SPP.], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

030229

POISSONS PLATS [PLEURONECTIDÉS, BOTHIDÉS, CYNOGLOSSIDÉS, SOLÉIDÉS, SCOPHTHALMIDÉS ET CITHARIDÉS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES FLÉTANS, DES PLIES OU CARRELETS ET DES SOLES)

20 %

5

030231

THONS BLANCS OU GERMONS [THUNNUS ALALUNGA], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030232

THONS À NAGEOIRES JAUNES [THUNNUS ALBACARES], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030233

LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ [EUTHYNNUS -KATSUWONUS- PELAMIS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030234

THONS OBÈSES [THUNNUS OBESUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030235

THONS ROUGES [THUNNUS THYNNUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030236

THONS ROUGES DU SUD [THUNNUS MACCOYII], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030239

THONS DU GENRE «THUNNUS», FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES THONS DES ESPÈCES «THUNNUS ALALUNGA, THUNNUS ALBACARES, THUNNUS OBESUS, THUNNUS THYNNUS ET THUNNUS MACCOYII»)

20 %

5

030240

HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030250

MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

030261

SARDINES [SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.], SARDINELLES «SARDINELLA SPP.», SPRATS OU ESPROTS «SPRATTUS SPRATTUS», FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030262

EGLEFINS [MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030263

LIEUS NOIRS [POLLACHIUS VIRENS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030264

MAQUEREAUX [SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030265

SQUALES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

5

030266

ANGUILLES [ANGUILLA SPP.], FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

20 %

5

030269

POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES SALMONIDÉS, DES POISSONS PLATS, DES THONS, DES LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ, DES HARENGS, DES MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU ESPROTS, DES ÉGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES ET DES ANGUILLES)

20 %

5

030270

FOIES, OEUFS ET LAITANCES, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

3

030311

SAUMONS ROUGES [ONCORHYNCHUS NERKA], CONGELÉS

20 %

5

030319

SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA, ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUS MASOU ET ONCORHYNCHUS RHODURUS], CONGELÉS (À L'EXCL. DES SAUMONS ROUGES [ONCORHYNCHUS NERKA])

20 %

5

030321

TRUITES [SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ET ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER], CONGELÉES

20 %

5

030322

SAUMONS DE L'ATLANTIQUE [SALMO SALAR] ET SAUMONS DU DANUBE [HUCHO HUCHO], CONGELÉS

30 %

5

030329

SALMONIDÉS, CONGELÉS (À L'EXCL. DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE AINSI QUE DES TRUITES)

20 %

5

030331

FLÉTANS [REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS], CONGELÉS

20 %

5

030332

PLIES OU CARRELETS [PLEURONECTES PLATESSA], CONGELÉS

20 %

5

030333

SOLES [SOLEA SPP.], CONGELÉES

20 %

5

030339

POISSONS PLATS [PLEURONECTIDÉS, BOTHIDÉS, CYNOGLOSSIDÉS, SOLÉIDÉS, SCOPHTHALMIDÉS ET CITHARIDÉS], CONGELÉS (À L'EXCL. DES FLÉTANS, DES PLIES OU CARRELETS ET DES SOLES)

20 %

5

030341

THONS BLANCS OU GERMONS [THUNNUS ALALUNGA], CONGELÉS

20 %

5

030342

THONS À NAGEOIRES JAUNES [THUNNUS ALBACARES], CONGELÉS

20 %

5

030343

LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ, CONGELÉS

20 %

5

030344

THONS OBÈSES [THUNNUS OBESUS], CONGELÉS

20 %

5

030345

THONS ROUGES [THUNNUS THYNNUS], CONGELÉS

20 %

5

030346

THONS ROUGES DU SUD [THUNNUS MACCOYII], CONGELÉS

20 %

5

030349

THONS DU GENRE «THUNNUS», CONGELÉS (À L'EXCL. DES THONS DES ESPÈCES «THUNNUS ALALUNGA, THUNNUS ALBACARES, THUNNUS OBESUS, THUNNUS THYNNUS ET THUNNUS MACCOYII»)

20 %

5

030350

HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], CONGELÉS

20 %

5

030360

MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], CONGELÉES

20 %

5

030371

SARDINES [SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.], SARDINELLES [SARDINELLA SPP.], SPRATS OU ESPROTS [SPRATTUS SPRATTUS], CONGELÉS

20 %

3

030372

EGLEFINS [MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS], CONGELÉS

20 %

5

030373

LIEUS NOIRS [POLLACHIUS VIRENS], CONGELÉS

20 %

5

030374

MAQUEREAUX [SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS], CONGELÉS

20 %

3

030375

SQUALES, CONGELÉS

20 %

5

030376

ANGUILLES [ANGUILLA SPP.], CONGELÉES

20 %

5

030377

BARS [LOUPS] «DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS», CONGELÉS

20 %

5

030378

MERLUS [MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.], CONGELÉS

20 %

3

030379

POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, COMESTIBLES, CONGELÉS (À L'EXCL. DES SALMONIDÉS, DES POISSONS PLATS, DES THONS, DES LISTAOS OU BONITES À VENTRE RAYÉ, DES HARENGS, DES MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU ESPROTS, DES ÉGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES, DES ANGUILLES, DES BARS [LOUPS] ET DES MERLUS)

20 %

5

030380

FOIES, OEUFS ET LAITANCES, COMESTIBLES, CONGELÉS

30 %

3

030410

FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSONS — MÊME HACHÉE — FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

30 %

5

030420

FILETS DE POISSONS, CONGELÉS

30 %

5

030490

CHAIR DE POISSONS (SAUF FILETS), MÊME HACHÉE, CONGELÉE

30 %

5

030510

FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS DE POISSON, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE

20 %

5

030520

FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, SÉCHÉS, FUMÉS, SALÉS OU EN SAUMURE

20 %

5

030530

FILETS DE POISSONS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, MAIS NON-FUMÉS

20 %

5

030541

FILETS DE SAUMONS DU PACIFIQUE [ONCORHYNCHUS SPP.], DE SAUMONS DE L'ATLANTIQUE [SALMO SALAR] ET DE SAUMONS DU DANUBE [HUCHO HUCHO], FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

20 %

3

030542

HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], FUMÉS, Y.C. LES FILETS

20 %

5

030549

POISSONS FUMÉS, Y.C. LES FILETS (À L'EXCL. DES HARENGS ET DES SAUMONS DU PACIFIQUE, DE L'ATLANTIQUE ET DU DANUBE)

20 %

5

030551

MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], SÉCHÉES, MÊME SALÉES, MAIS NON-FUMÉES (À L'EXCL. DES FILETS)

20 %

3

030559

POISSONS SÉCHÉS, MÊME SALÉS, MAIS NON-FUMÉS (À L'EXCL. DES MORUES ET DE TOUS LES FILETS DE POISSONS)

20 %

3

030561

HARENGS [CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII], UNIQUEMENT SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES FILETS)

20 %

5

030562

MORUES [GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS], UNIQUEMENT SALÉES OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES FILETS)

20 %

5

030563

ANCHOIS [ENGRAULIS SPP.], UNIQUEMENT SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES FILETS)

20 %

5

030569

POISSONS, UNIQUEMENT SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DES HARENGS, DES MORUES, DES ANCHOIS AINSI QUE DE TOUS LES FILETS DE POISSONS)

20 %

5

030611

LANGOUSTES [PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP]', MÊME DÉCORTIQUÉES, CONGELÉES, Y.C. LES LANGOUSTES NON-DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

5

030612

HOMARDS [HOMARUS SPP.], MÊME DÉCORTIQUÉS, CONGELÉS, Y.C. LES HOMARDS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

5

030613

CREVETTES, MÊME DÉCORTIQUÉES, CONGELÉES, Y.C. LES CREVETTES NON-DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

5

030614

CRABES, MÊME DÉCORTIQUÉS, CONGELÉS, Y.C. LES CRABES NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

3

030619

CRUSTACÉS, COMESTIBLES, MÊME DÉCORTIQUÉS, CONGELÉS, Y.C. LES CRUSTACÉS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR (À L'EXCL. DES LANGOUSTES, DES HOMARDS, DES CREVETTES OU DES CRABES); FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS DE CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, CONGELÉS

30 %

5

030621

LANGOUSTES [PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP.], MÊME DÉCORTIQUÉES, VIVANTES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE, Y.C. LES LANGOUSTES NON DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

3

030622

HOMARDS [HOMARUS SPP.], MÊME DÉCORTIQUÉS, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES HOMARDS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

3

030623

CREVETTES, MÊME DÉCORTIQUÉES, VIVANTES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE, Y.C. LES CREVETTES NON-DÉCORTIQUÉES PRÉALABLEMENT CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

5

030624

CRABES, MÊME DÉCORTIQUÉS, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES CRABES NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR

30 %

3

030629

CRUSTACÉS, COMESTIBLES, MÊME DÉCORTIQUÉS, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES CRUSTACÉS NON-DÉCORTIQUÉS PRÉALABLEMENT CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR (À L'EXCL. DES LANGOUSTES, DES HOMARDS, DES CREVETTES ET DES CRABES); FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS DE CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCL. DES PRODUITS CONGELÉS)

30 %

3

030710

HUÎTRES, VIVANTES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE

30 %

3

030721

COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PÉTONCLES OU VANNEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES «PECTEN», «CHLAMYS» OU «PLACOPECTEN», MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

30 %

3

030729

COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PÉTONCLES OU VANNEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES «PECTEN», «CHLAMYS» OU «PLACOPECTEN», MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE

30 %

3

030731

MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], MÊME SÉPARÉES DE LEUR COQUILLE, VIVANTES, FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

30 %

3

030739

MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], MÊME SÉPARÉES DE LEUR COQUILLE, CONGELÉES, SÉCHÉES, SALÉES OU EN SAUMURE

30 %

3

030741

SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], SÉPIOLES [SEPIOLA SPP.], CALMARS ET ENCORNETS [OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

30 %

3

030749

SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], SÉPIOLES [SEPIOLA SPP.], CALMARS ET ENCORNETS [OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE

30 %

3

030751

POULPES OU PIEUVRES [OCTOPUS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

30 %

3

030759

POULPES OU PIEUVRES [OCTOPUS SPP.], MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE

30 %

3

030760

ESCARGOTS, MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE (À L'EXCL. DE MER)

30 %

3

030791

MOLLUSQUES, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, VIVANTS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS, Y.C. LES OURSINS, CONCOMBRES DE MER ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS; FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS D'INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCL. DES HUÎTRES, DES COQUILLES ST JACQUES OU PEIGNES, DES PÉTONCLES OU VANNEAUX, DES MOULES, DES SEICHES ET SÉPIOLES, DES CALMARS, DES POULPES OU PIEUVRES ET DES ESCARGOTS AUTRES QUE LES ESCARGOTS DE MER)

30 %

3

030799

MOLLUSQUES, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE, MÊME SÉPARÉS DE LEUR COQUILLE, CONGELÉS, SÉCHÉS, SALÉS OU EN SAUMURE, Y.C. LES OURSINS, CONCOMBRES DE MER ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS; FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS D'INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, AUTRES QUE LES CRUSTACÉS, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCL. DES PRODUITS RÉFRIGÉRÉS AINSI QUE DES HUÎTRES, DES COQUILLES ST JACQUES OU PEIGNES, DES PÉTONCLES OU VANNEAUXET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES «PECTEN», «CHLAMYS» OU «PLACOPECTEN», DES MOULES [MYTILUS SPP., PERNA SPP.], DES SEICHES [SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA], DES SÉPIOLES [SEPIOLA SPP.], DES CALMARS ET ENCORNETS [OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.], DES POULPES OU PIEUVRES [OCTOPUS SPP.] ET DES ESCARGOTS AUTRES QUE LES ESCARGOTS DE MER)

30 %

3

040110

LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON-CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1 %

5 %

5

040120

LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON-CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1 % MAIS <= 6 %

5 %

5

040130

LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON-CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 6 %

5 %

5

040210

LAIT ET CRÈME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %

5 %

5

040221

LAIT ET CRÈME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 %, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

5 %

5

040229

LAIT ET CRÈME DE LAIT, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 %, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

5 %

5

040291

LAIT ET CRÈME DE LAIT, CONCENTRÉS, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES LAITS ET CRÈMES DE LAIT EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

5 %

5

040299

LAIT ET CRÈME DE LAIT, CONCENTRÉS, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES LAITS ET CRÈMES DE LAIT EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

5 %

5

040310

YOGHOURTS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO

30 %

5

040390

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, MÊME CONCENTRÉS OU ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO (À L'EXCL. DES YOGHOURTS)

30 %

5

040410

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ OU ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

040490

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, N.D.A.

30 %

5

040510

BEURRE (SAUF BEURRE DÉSHYDRATÉ ET GHEE)

30 %

5

040520

PÂTES À TARTINER LAITIÈRES D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES LAITIÈRES >= 39 % MAIS < 80 % EN POIDS

30 %

5

040590

MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT AINSI QUE BEURRE DÉSHYDRATÉ ET GHEE (À L'EXCL. DU BEURRE NATUREL, DU BEURRE RECOMBINÉ ET DU BEURRE DE LACTOSÉRUM)

30 %

5

040610

FROMAGES FRAIS [NON-AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, ET CAILLEBOTTE

30 %

5

040620

FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE, DE TOUS TYPES

30 %

5

040630

FROMAGES FONDUS (À L'EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE)

30 %

5

040640

FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE

30 %

5

040690

FROMAGES (À L'EXCL. DES FROMAGES FRAIS [NON-AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, NON-FERMENTÉS, DE LA CAILLEBOTTE, DES FROMAGES FONDUS, DES FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE AINSI QUE DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE)

30 %

5

040700

OEUFS D'OISEAUX, EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVÉS OU CUITS

30 %

3

040811

JAUNES D'OEUFS, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

3

040819

JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES JAUNES D'OEUFS SÉCHÉS)

30 %

3

040891

OEUFS D'OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES JAUNES D'OEUFS)

30 %

3

040899

OEUFS D'OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, FRAIS, CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES OEUFS SÉCHÉS)

30 %

3

040900

MIEL NATUREL

30 %

5

041000

OEUFS DE TORTUES, NIDS DE SALANGANES ET AUTRES PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, N.D.A.

30 %

3

050100

CHEVEUX BRUTS, MÊME LAVÉS OU DÉGRAISSÉS; DÉCHETS DE CHEVEUX

10 %

1

050210

SOIES DE PORC OU DE SANGLIER ET DÉCHETS DE CES SOIES

10 %

1

050290

POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERIE ET DÉCHETS DE CES POILS

10 %

1

050300

CRINS ET DÉCHETS DE CRINS, MÊME EN NAPPES, AVEC OU SANS SUPPORT

10 %

1

050400

BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX (AUTRES QUE CEUX DE POISSONS), ENTIERS OU EN MORCEAUX, À L'ÉTAT FRAIS, RÉFRIGÉRÉ, CONGELÉ, SALÉ OU EN SAUMURE, SÉCHÉ OU FUMÉ

30 %

3

050510

PLUMES DES ESPÈCES UTILISÉES POUR LE REMBOURRAGE, ET DUVET, BRUTS OU SIMPL. NETTOYÉS, DÉSINFECTÉS OU TRAITÉS EN VUE DE LEUR CONSERVATION

10 %

1

050590

PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVÊTUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET, PLUMES ET PARTIES DE PLUMES — MÊME ROGNÉES —, BRUTES OU SIMPLEMENT NETTOYÉES, DÉSINFECTÉES OU TRAITÉES EN VUE DE LEUR CONSERVATION, POUDRES ET DÉCHETS DE PLUMES OU DE PARTIES DE PLUMES (À L'EXCL. DES PLUMES DES ESPÈCES UTILISÉES POUR LE REMBOURRAGE AINSI QUE DU DUVET)

30 %

3

050610

OSSÉINE ET OS ACIDULÉS

30 %

3

050690

OS ET CORNILLONS, BRUTS, DÉGRAISSÉS, DÉGÉLATINÉS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, ET POUDRES ET DÉCHETS DE CES MATIÈRES (À L'EXCL. DE L'OSSÉINE ET DES OS ACIDULÉS OU DÉCOUPÉS EN FORME)

30 %

3

050710

IVOIRE, BRUT OU SIMPLEMENT PRÉPARÉ, ET POUDRES ET DÉCHETS D'IVOIRE (À L'EXCL. DE L'IVOIRE DÉCOUPÉ EN FORME)

30 %

3

050790

ECAILLE DE TORTUE, FANONS — Y.C. LES BARBES — DE BALEINE OU D'AUTRES MAMMIFÈRES MARINS, CORNES, BOIS, SABOTS, ONGLES, GRIFFES ET BECS, BRUTS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, ET POUDRES ET DÉCHETS DE CES MATIÈRES (À L'EXCL. DES PRODUITS DÉCOUPÉS EN FORME AINSI QUE DE L'IVOIRE)

30 %

3

050800

CORAIL ET MATIÈRES SIMIL., BRUTS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS; COQUILLES ET CARAPACES DE MOLLUSQUES, DE CRUSTACÉS OU D'ÉCHINODERMES ET OS DE SEICHES, BRUTS OU SIMPLEMENT PRÉPARÉS, MAIS NON DÉCOUPÉS EN FORME, LEURS POUDRES ET LEURS DÉCHETS

30 %

3

050900

ÉPONGES NATURELLES D'ORIGINE ANIMALE

30 %

3

051000

AMBRE GRIS, CASTORÉUM, CIVETTE ET MUSC; CANTHARIDES; BILE, MÊME SÉCHÉE; GLANDES ET AUTRES SUBSTANCES D'ORIGINE ANIMALE UTILISÉES POUR LA PRÉPARATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU AUTREMENT CONSERVÉES DE FAÇON PROVISOIRE

30 %

3

051110

SPERME DE TAUREAUX

30 %

1

051191

PRODUITS DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES; POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, MORTS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE

30 %

5

051199

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, N.D.A.; ANIMAUX MORTS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCL. DES POISSONS, DES CRUSTACÉS, DES MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES)

30 %

3

060110

BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VÉGÉTATIF (À L'EXCL. DES PRODUITS SERVANT À L'ALIMENTATION HUMAINE AINSI QUE DES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE)

5 %

1

060120

BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN VÉGÉTATION OU EN FLEUR (À L'EXCL. DES PRODUITS SERVANT À L'ALIMENTATION HUMAINE); PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE (À L'EXCL. DES RACINES DE CHICORÉE DE LA VARIÉTÉ «CICHORIUM INTYBUS SATIVUM»)

5 %

1

060210

BOUTURES NON-RACINÉES ET GREFFONS

5 %

1

060220

ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS, À FRUITS COMESTIBLES, GREFFÉS OU NON

5 %

1

060230

RHODODENDRONS ET AZALÉES, GREFFÉS OU NON

5 %

1

060240

ROSIERS, GREFFÉS OU NON

5 %

1

060290

PLANTES VIVANTES, Y.C. LEURS RACINES, ET BLANC DE CHAMPIGNONS (À L'EXCL. DES BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES — Y.C. LES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE —, DES BOUTURES NON-RACINÉES, DES GREFFONS, DES ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS À FRUITS COMESTIBLES, DES RHODODENDRONS, AZALÉES AINSI QUE LES ROSIERS)

5 %

1

060310

FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS

30 %

5

060390

FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS

30 %

3

060410

MOUSSES ET LICHENS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS

30 %

2

060491

FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, SANS FLEURS NI BOUTONS DE FLEURS, ET HERBES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS

30 %

3

060499

FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, SANS FLEURS NI BOUTONS DE FLEURS, ET HERBES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS

30 %

3

070110

POMMES DE TERRE DE SEMENCE

5 %

1

070190

POMMES DE TERRE, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE)

30 %

5

070200

TOMATES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070310

OIGNONS ET ÉCHALOTES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070320

AULX, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070390

POIREAUX ET AUTRES LÉGUMES ALLIACÉS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES OIGNONS, DES ÉCHALOTES ET DES AULX)

30 %

5

070410

CHOUX-FLEURS ET CHOUX-FLEURS BROCOLIS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070420

CHOUX DE BRUXELLES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070490

CHOUX, CHOUX FRISÉS, CHOUX-RAVES ET PRODUITS COMESTIBLES SIMIL. DU GENRE «BRASSICA», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CHOUX-FLEURS, DES CHOUX-FLEURS BROCOLIS ET DES CHOUX DE BRUXELLES)

30 %

5

070511

LAITUES POMMÉES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070519

LAITUES «LACTUCA SATIVA», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES LAITUES POMMÉES)

30 %

5

070521

WITLOOFS «CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070529

CHICORÉES «CICHORIUM SPP.», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES WITLOOFS «CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM»)

30 %

5

070610

CAROTTES ET NAVETS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070690

BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, CÉLERIS-RAVES, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CAROTTES ET DES NAVETS)

30 %

5

070700

CONCOMBRES ET CORNICHONS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070810

POIS «PISUM SATIVUM», ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070820

HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070890

LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES POIS «PISUM SATIVUM» ET DES HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)

30 %

5

070910

ARTICHAUTS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070920

ASPERGES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070930

AUBERGINES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070940

CÉLERIS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CÉLERIS-RAVES)

30 %

5

070951

CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070952

TRUFFES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070959

CHAMPIGNONS COMESTIBLES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS» ET DES TRUFFES)

30 %

5

070960

PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070970

EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

30 %

5

070990

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (SAUF POMMES DE TERRE, TOMATES, LÉGUMES ALLIACÉS, CHOUX DU GENRE BRASSICA, LAITUES [LACTUCA SATIVA] ET CHICORÉES [CICHORIUM SPP.], CAROTTES, NAVETS, BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, CÉLERIS, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., CONCOMBRES ET CORNICHONS, LÉGUMES À COSSE, ARTICHAUTS, ASPERGES, AUBERGINES, CHAMPIGNONS ET TRUFFES, PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, ÉPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS])

30 %

5

071010

POMMES DE TERRE, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES

30 %

5

071021

POIS «PISUM SATIVUM», ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

30 %

5

071022

HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

30 %

5

071029

LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L'EXCL. DES POIS «PISUM SATIVUM» ET DES HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)

30 %

5

071030

EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

30 %

5

071040

MAÏS DOUX, NON CUIT OU CUIT À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉ

30 %

5

071080

LÉGUMES, NON-CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L'EXCL. DES POMMES DE TERRE, DES LÉGUMES À COSSE, DES ÉPINARDS, DES TÉTRAGONES, DES ARROCHES ET DU MAÏS DOUX)

30 %

5

071090

MÉLANGES DE LÉGUMES, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

30 %

5

071120

OLIVES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

3

071130

CÂPRES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

3

071140

CONCOMBRES ET CORNICHONS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

5

071151

CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

3

071159

CHAMPIGNONS ET TRUFFES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS»)

30 %

3

071190

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. U MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCL. DES OIGNONS, DES OLIVES, DES CÂPRES, DES CONCOMBRES ET DES CORNICHONS)

30 %

5

071220

OIGNONS, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS

30 %

5

071231

CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS

30 %

3

071232

OREILLES-DE-JUDAS «AURICULARIA SPP.», SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

3

071233

TRÉMELLES «TREMELLA SPP.», SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

3

071239

CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», DES OREILLES-DE-JUDAS «AURICULARIA SPP.» ET DES TRÉMELLES «TREMELLA SPP.»)

30 %

3

071290

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS (À L'EXCL. DES OIGNONS, DES CHAMPIGNONS ET DES TRUFFES, NON-MÉLANGÉS)

30 %

5

071310

POIS «PISUM SATIVUM», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071320

POIS CHICHES, SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071331

HARICOTS DES ESPÈCES «VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071332

HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUKI] «PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071333

HARICOTS COMMUNS «PHASEOLUS VULGARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

30 %

5

071339

HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L'EXCL. DES HARICOTS DES ESPÈCES «VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK», DES HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUKI] ET DES HARICOTS COMMUNS)

30 %

5

071340

LENTILLES, SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES

30 %

3

071350

FÈVES «VICIA FABA VAR. MAJOR» ET FÉVEROLES «VICIA FABA VAR. EQUINA ET VICIA FABA VAR. MINOR», SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES

30 %

3

071390

LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L'EXCL. DES POIS, DES POIS CHICHES, DES HARICOTS, DES LENTILLES, DES FÈVES ET DES FÉVEROLES)

30 %

3

071410

RACINES DE MANIOC, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME DÉBITÉES EN MORCEAUX OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS

30 %

1

071420

PATATES DOUCES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME DÉBITÉES EN MORCEAUX OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS

30 %

1

071490

RACINES D'ARROW-ROOT OU DE SALEP, TOPINAMBOURS ET RACINES ET TUBERCULES SIMIL. À HAUTE TENEUR EN FÉCULE OU EN INULINE, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS OU SÉCHÉS, MÊME DÉBITÉS EN MORCEAUX OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS ET MOELLE DE SAGOUTIER (À L'EXCL. DES RACINES DE MANIOC ET PATATES DOUCES)

30 %

1

080111

NOIX DE COCO, DESSÉCHÉES

30 %

3

080119

NOIX DE COCO, FRAÎCHES, MÊME SANS LEUR COQUES OU DÉCORTIQUÉES

30 %

3

080121

NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080122

NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES

30 %

3

080131

NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080132

NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES

30 %

3

080211

AMANDES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080212

AMANDES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES

30 %

3

080221

NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080222

NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES

30 %

3

080231

NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

30 %

3

080232

NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES

30 %

3

080240

CHÂTAIGNES ET MARRONS «CASTANEA SPP.», FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS

30 %

3

080250

PISTACHES, FRAICHES OU SECHES, MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUEES

30 %

5

080290

FRUITS À COQUES, FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS (À L'EXCL. DES NOIX DE COCO, DU BRÉSIL OU DE CAJOU AINSI QUE DES AMANDES, DES NOISETTES, DES NOIX COMMUNES, DES CHÂTAIGNES, DES MARRONS ET DES PISTACHES)

30 %

3

080300

BANANES, Y.C. LES PLANTAINS, FRAÎCHES OU SÈCHES

30 %

2

080410

DATTES, FRAÎCHES OU SÈCHES

30 %

3

080420

FIGUES, FRAÎCHES OU SÈCHES

30 %

3

080430

ANANAS, FRAIS OU SECS

30 %

2

080440

AVOCATS, FRAIS OU SECS

30 %

2

080450

GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS

30 %

2

080510

ORANGES, FRAÎCHES OU SÈCHES

30 %

5

080520

MANDARINES, Y.C. LES TANGERINES ET LES SATSUMAS; CLÉMENTINES, WILKINGS ET HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES, FRAIS OU SECS

30 %

5

080540

PAMPLEMOUSSES ET POMÉLOS, FRAIS OU SECS

30 %

5

080550

CITRONS «CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM» ET LIMES «CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA», FRAIS OU SECS

30 %

5

080590

AGRUMES, FRAIS OU SECS (À L'EXCL. DES ORANGES, DES CITRONS «CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM», DES LIMES «CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA», DES PAMPLEMOUSSES, DES POMÉLOS, DES MANDARINES — Y.C. LES TANGERINES ET LES SATSUMAS —, DES CLÉMENTINES, DES WILKINGS ET DES HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES)

30 %

5

080610

RAISINS, FRAIS

30 %

3

080620

RAISINS, SECS

30 %

3

080711

PASTÈQUES, FRAÎCHES

30 %

3

080719

MELONS, FRAIS (À L'EXCL. DES PASTÈQUES)

30 %

3

080720

PAPAYES, FRAÎCHES

30 %

2

080810

POMMES, FRAÎCHES

30 %

5

080820

POIRES ET COINGS, FRAIS

30 %

3

080910

ABRICOTS, FRAIS

30 %

3

080920

CERISES, FRAÎCHES

30 %

3

080930

PÊCHES, Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES, FRAÎCHES

30 %

3

080940

PRUNES ET PRUNELLES, FRAÎCHES

30 %

3

081010

FRAISES, FRAÎCHES

30 %

3

081020

FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER ET MÛRES-FRAMBOISES, FRAÎCHES

30 %

3

081030

GROSEILLES À GRAPPES, Y.C. LES CASSIS ET GROSEILLES À MAQUEREAU, FRAÎCHES

30 %

3

081040

AIRELLES, MYRTILLES ET AUTRES FRUITS DU GENRE «VACCINIUM», FRAIS

30 %

3

081050

KIWIS, FRAIS

30 %

3

081060

DURIANS, FRAIS

30 %

3

081090

TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS, SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS ET AUTRES FRUITS COMESTIBLES FRAIS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, AGRUMES, RAISINS, MELONS, POMMES, POIRES, COINGS, ABRICOTS, CERISES, PÊCHES, PRUNES ET PRUNELLES, FRAISES, FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE, MÛRES DE MURIER, MÛRES-FRAMBOISES, GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], BLANCHES OU ROUGES, GROSEILLES À MAQUEREAU, AIRELLES, FRUITS DE L'ESPÈCE VACCINIUM, KIWIS AINSI QUE DURIANS)

30 %

3

081110

FRAISES, NON-CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, MÊME ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

3

081120

FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBOISES ET GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, NON-CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, MÊME ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

3

081190

FRUITS COMESTIBLES, NON-CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES FRAISES, DES FRAMBOISES, DES MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, DES MÛRES-FRAMBOISES ET DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU)

30 %

3

081210

CERISES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

30 %

3

081290

FRUITS CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCL. DES CERISES)

30 %

3

081310

ABRICOTS, SÉCHÉS

30 %

3

081320

PRUNEAUX, SÉCHÉS

30 %

3

081330

POMMES, SÉCHÉES

30 %

3

081340

PÊCHES, POIRES, PAPAYES, TAMARINS ET AUTRES FRUITS COMESTIBLES, SÉCHÉS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MAGOUSTANS, AGRUMES, RAISINS, ABRICOTS, PRUNES ET POMMES, NON-MÉLANGÉS)

30 %

3

081350

MÉLANGES DE FRUITS SÉCHÉS COMESTIBLES OU DE FRUITS À COQUES COMESTIBLES

30 %

3

081400

ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS — Y.C. DE PASTÈQUES —, FRAÎCHES, CONGELÉES, PRÉSENTÉES DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION OU BIEN SÉCHÉES

30 %

3

090111

CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ

30 %

5

090112

CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ

30 %

5

090121

CAFÉ, TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ

30 %

5

090122

CAFÉ, TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ

30 %

5

090190

COQUES ET PELLICULES DE CAFÉ; SUCCÉDANÉS DU CAFÉ CONTENANT DU CAFÉ, QUELLES QUE SOIENT LES PROPORTIONS DU MÉLANGE

30 %

5

090210

THÉ VERT [THÉ NON FERMENTÉ], PRÉSENTÉ EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU <= 3 KG

30 %

5

090220

THÉ VERT [THÉ NON FERMENTÉ], PRÉSENTÉ EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU > 3 KG

30 %

5

090230

THÉ NOIR [FERMENTÉ] ET THÉ PARTIELLEMENT FERMENTÉ, MÊME AROMATISÉS, PRÉSENTÉS EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU <= 3 KG

30 %

5

090240

THÉ NOIR [FERMENTÉ] ET THÉ PARTIELLEMENT FERMENTÉ, MÊME AROMATISÉS, PRÉSENTÉS EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU > 3 KG

30 %

5

090300

MATÉ

30 %

5

090411

POIVRE DU GENRE «PIPER», NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ

30 %

3

090412

POIVRE DU GENRE «PIPER», BROYÉ OU PULVÉRISÉ

30 %

3

090420

PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», SÉCHÉS OU BROYÉS OU PULVÉRISÉS

30 %

3

090500

VANILLE

30 %

5

090610

CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, NON BROYÉES NI PULVÉRISÉES

30 %

5

090620

CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, BROYÉES OU PULVÉRISÉES

30 %

5

090700

GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES]

30 %

5

090810

NOIX MUSCADES

30 %

3

090820

MACIS

30 %

3

090830

AMOMES ET CARDAMOMES

30 %

3

090910

GRAINES D'ANIS OU DE BADIANE

30 %

3

090920

GRAINES DE CORIANDRE

30 %

3

090930

GRAINES DE CUMIN

30 %

3

090940

GRAINES DE CARVI

30 %

3

090950

GRAINES DE FENOUIL; BAIES DE GENIÈVRE

30 %

3

091010

GINGEMBRE

30 %

5

091020

SAFRAN

30 %

5

091030

CURCUMA

30 %

5

091040

THYM ET FEUILLES DE LAURIER

30 %

3

091050

CURRY

30 %

5

091091

MÉLANGES D'ÉPICES

30 %

5

091099

ÉPICES (SAUF POIVRE [DU GENRE PIPER], PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, VANILLE, CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES], NOIX DE MUSCADE, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES, GRAINES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN ET DE CARVI, BAIES DE GENIÈVRE, GINGEMBRE, SAFRAN, CURCUMA, THYM, FEUILLES DE LAURIER, CURRY ET ÉPICES EN MÉLANGES)

30 %

5

100110

FROMENT [BLÉ] DUR

5 %

3

100190

FROMENT [BLÉ] ET MÉTEIL (À L'EXCL. DU FROMENT [BLÉ] DUR)

10 %

3

100200

SEIGLE

10 %

3

100300

ORGE

10 %

3

100400

AVOINE

10 %

1

100510

MAÏS DE SEMENCE

5 %

1

100590

MAÏS (AUTRE QUE DE SEMENCE)

30 %

5

100610

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY]

20 %

5

100620

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN]

20 %

3

100630

RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI, MÊME POLI OU GLACÉ

20 %

3

100640

RIZ EN BRISURES

5 %

3

100700

SORGHO À GRAINS

30 %

3

100810

SARRASIN

30 %

3

100820

MILLET

30 %

3

100830

ALPISTE

30 %

3

100890

CÉRÉALES (À L'EXCL. DU FROMENT [BLÉ], DU MÉTEIL, DU SEIGLE, DE L'ORGE, DE L'AVOINE, DU MAÏS, DU RIZ, DU SORGHO À GRAINS, DU SARRASIN, DU MILLET ET DE L'ALPISTE)

30 %

5

110100

FARINES DE FROMENT [BLÉ] OU DE MÉTEIL

30 %

5

110210

FARINE DE SEIGLE

30 %

5

110220

FARINE DE MAÏS

30 %

5

110230

FARINE DE RIZ

30 %

5

110290

FARINES DE CÉRÉALES (À L'EXCL. DES FARINES DE FROMENT [BLÉ], DE MÉTEIL, DE SEIGLE, DE MAÏS ET DE RIZ)

30 %

5

110311

GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ]

10 %

5

110313

GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS

10 %

5

110319

GRUAUX ET SEMOULES DE CÉRÉALES (À L'EXCL. DES GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ] ET DE MAÏS)

20 %

5

110320

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE CÉRÉALES

30 %

5

110412

GRAINS D'AVOINE, APLATIS OU EN FLOCONS

20 %

5

110419

GRAINS DE CÉRÉALES, APLATIS OU EN FLOCONS (À L'EXCL. DES GRAINS D'ORGE ET D'AVOINE)

20 %

5

110422

GRAINS D'AVOINE, MONDÉS, PERLÉS, TRANCHÉS, CONCASSÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCL. DE LA FARINE D'AVOINE)

20 %

5

110423

GRAINS DE MAÏS, MONDÉS, PERLÉS, TRANCHÉS, CONCASSÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCL. DE LA FARINE DE MAÏS)

20 %

5

110429

GRAINS DE CÉRÉALES, MONDÉS, PERLÉS, TRANCHÉS, CONCASSÉS OU AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCL. DES GRAINS D'AVOINE ET DE MAÏS, DES FARINES DE GRAINS DE CÉRÉALES AINSI QUE DU RIZ DÉCORTIQUÉ, DU RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI ET DU RIZ EN BRISURES)

20 %

5

110430

GERMES DE CÉRÉALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS

20 %

5

110510

FARINE, SEMOULE ET POUDRE DE POMMES DE TERRE

30 %

5

110520

FLOCONS, GRANULÉS ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE POMMES DE TERRE

30 %

5

110610

FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE LÉGUMES À COSSE SECS DU No0713

30 %

5

110620

FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE SAGOU OU DES RACINES OU TUBERCULES DU No0714

30 %

5

110630

FARINES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE 8 «FRUITS COMESTIBLES, ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS»

30 %

5

110710

MALT, NON-TORRÉFIÉ

10 %

5

110720

MALT, TORRÉFIÉ

10 %

5

110811

AMIDON DE FROMENT [BLÉ]

30 %

5

110812

AMIDON DE MAÏS

10 %

5

110813

FÉCULE DE POMMES DE TERRE

10 %

5

110814

FÉCULE DE MANIOC [CASSAVE]

30 %

5

110819

AMIDONS ET FÉCULES (À L'EXCL. DES AMIDONS ET FÉCULES DE FROMENT [BLÉ], DE MAÏS, DE POMMES DE TERRE ET DE MANIOC)

30 %

5

110820

INULINE

10 %

1

110900

GLUTEN DE FROMENT [BLÉ], MÊME À L'ÉTAT SEC

10 %

3

120100

FÈVES DE SOJA, MÊME CONCASSÉES

10 %

3

120210

ARACHIDES, EN COQUES, NON-GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES

30 %

5

120220

ARACHIDES, DÉCORTIQUÉES, MÊME CONCASSÉES, NON GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES

30 %

5

120300

COPRAH

30 %

3

120400

GRAINES DE LIN, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120510

GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES»

10 %

1

120590

GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT >= 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES», MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120600

GRAINES DE TOURNESOL, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120710

NOIX ET AMANDES DE PALMISTES, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120720

GRAINES DE COTON, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120730

GRAINES DE RICIN, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120740

GRAINES DE SÉSAME, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120750

GRAINES DE MOUTARDE, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120760

GRAINES DE CARTHAME, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120791

GRAINES D'OEILLETTE OU DE PAVOT, MÊME CONCASSÉES

10 %

1

120799

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, MÊME CONCASSÉS (À L'EXCL. DES FRUITS À COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FÈVES DE SOJA, DES ARACHIDES, DU COPRAH, DES NOIX ET AMANDES DE PALMISTES ET DES GRAINES DE LIN, DE NAVETTE, DE COLZA, DE TOURNESOL, DE COTON, DE RICIN, DE SÉSAME, DE MOUTARDE, DE CARTHAME, D'OEILLETTE OU DE PAVOT)

10 %

1

120810

FARINE DE FÈVES DE SOJA

10 %

5

120890

FARINES DE GRAINES OU DE FRUITS OLÉAGINEUX (À L'EXCL. DES FARINES DE MOUTARDE ET DE FÈVES DE SOJA)

10 %

5

120910

GRAINES DE BETTERAVES À SUCRE, À ENSEMENCER

5 %

1

120921

GRAINES DE LUZERNE, À ENSEMENCER

5 %

1

120922

GRAINES DE TRÈFLE «TRIFOLIUM SPP.», À ENSEMENCER

5 %

1

120923

GRAINES DE FÉTUQUE, À ENSEMENCER

5 %

1

120924

GRAINES DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY [POA PRATENSIS L.], À ENSEMENCER

5 %

1

120925

GRAINES DE RAY-GRASS [LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.], À ENSEMENCER

5 %

1

120926

GRAINES DE FLÉOLE DES PRÉS, À ENSEMENCER

5 %

1

120929

GRAINES FOURRAGÈRES, À ENSEMENCER (À L'EXCL. DES GRAINES DE CÉRÉALES, DE BETTERAVES À SUCRE, DE LUZERNE, DE TRÈFLE [TRIFOLIUM SPP.], DE FÉTUQUE, DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY [POA PRATENSIS L.], DE RAY-GRASS [LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERRENNE L.] ET DE FLÉOLE DES PRÉS)

5 %

1

120930

GRAINES DE PLANTES HERBACÉES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS, À ENSEMENCER

5 %

1

120991

GRAINES DE LÉGUMES, À ENSEMENCER

5 %

1

120999

GRAINES, FRUITS ET SPORES À ENSEMENCER (À L'EXCL. DES LÉGUMES À COSSE, DU MAÏS DOUX, CAFÉ, THÉ, MATÉ, DES ÉPICES, CÉRÉALES, GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, BETTERAVES, PLANTES FOURRAGÈRES, GRAINES DE LÉGUMES AINSI QUE DES GRAINES DE PLANTES HERBACÉES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS OU DES ESPÈCES UTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MÉDECINE OU À USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMIL.)

5 %

1

121010

CONES DE HOUBLON, FRAIS OU SECS (SAUF BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS)

10 %

3

121020

CÔNES DE HOUBLON, BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS; LUPULINE

10 %

3

121110

RACINES DE RÉGLISSE, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

10 %

1

121120

RACINES DE GINSENG, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

10 %

1

121130

FEUILLES DE COCA, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

10 %

5

121140

PAILLE DE PAVOT, FRAÎCHE OU SÉCHÉE, MÊME COUPÉE, CONCASSÉE OU PULVÉRISÉE

10 %

5

121190

PLANTES, PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS DES ESPÈCES UTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MÉDECINE OU À USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMIL., FRAIS OU SECS, MÊME COUPÉS, CONCASSÉS OU PULVÉRISÉS (À L'EXCL. DES RACINES DE RÉGLISSE ET DE GINSENG, DES FEUILLES DE COCA ET DE LA PAILLE DE PAVOT)

10 %

1

121210

CAROUBES, Y.C. LEURS GRAINES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES

10 %

1

121220

ALGUES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES

10 %

1

121230

NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, DE PÊCHES [Y.C. DES BRUGNONS ET NECTARINES] OU DE PRUNES

10 %

1

121291

BETTERAVES À SUCRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES, SÉCHÉES OU EN POUDRE

10 %

2

121299

NOYAUX ET AMANDES DE FRUITS ET AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX — Y.C. LES RACINES DE CHICORÉE NON-TORRÉFIÉES DE LA VARIÉTÉ «CICHORIUM INTYBUS SATIVUM» —, SERVANT PRINCIPALEMENT À L'ALIMENTATION HUMAINE, N.D.A.

10 %

1

121300

PAILLES ET BALLES DE CÉRÉALES BRUTES, MÊME HACHÉES, MOULUES, PRESSÉES OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS

10 %

1

121410

FARINE ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE LUZERNE

10 %

5

121490

RUTABAGAS, BETTERAVES FOURRAGÈRES, RACINES FOURRAGÈRES, FOIN, LUZERNE, TRÈFLE, SAINFOIN, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS FOURRAGERS SIMIL., MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS (À L'EXCL. DE LA FARINE ET DES AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE LUZERNE)

10 %

1

130110

GOMME LAQUE

10 %

5

130120

GOMME ARABIQUE

10 %

5

130190

GOMMES, RÉSINES, GOMMES-RÉSINES, BAUMES ET AUTRES OLÉORÉSINES, NATURELLES (À L'EXCL. DE LA GOMME ARABIQUE)

10 %

2

130211

OPIUM

10 %

5

130212

EXTRAITS DE RÉGLISSE (À L'EXCL. DES EXTRAITS CONTENANT > 10 % EN POIDS DE SACCHAROSE OU PRÉSENTÉS COMME SUCRERIES)

10 %

5

130213

EXTRAITS DE HOUBLON

10 %

2

130214

EXTRAITS DE PYRTHÈRE OU DE RACINES DE PLANTES À ROTÉNONE

10 %

1

130219

SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX (À L'EXCL. DE L'OPIUM ET DES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX DE RÉGLISSE, DE HOUBLON, DE PYRÈTHRE ET DE RACINES DE PLANTES À ROTÉNONE)

10 %

5

130220

MATIÈRES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES

10 %

1

130231

AGAR-AGAR, MÊME MODIFIÉ

10 %

1

130232

MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUARÉE, MÊME MODIFIÉS

10 %

1

130239

MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DÉRIVÉS DES VÉGÉTAUX, MÊME MODIFIÉS (À L'EXCL. DE L'AGAR-AGAR ET DES MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUARÉE)

10 %

1

140110

BAMBOUS

10 %

1

140120

ROTINS

10 %

1

140190

ROSEAUX, JONCS, OSIERS, RAPHIA, PAILLES DE CÉRÉALES NETTOYÉES, BLANCHIES OU TEINTES, ÉCORCES DE TILLEUL ET AUTRES MATIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES EN VANNERIE OU EN SPARTERIE (À L'EXCL. DES BAMBOUS ET DES ROTINS)

10 %

1

140200

KAPOK, CRIN VÉGÉTAL, CRIN MARIN ET AUTRES MATIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES POUR LE REMBOURRAGE, MÊME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIÈRES

10 %

1

140300

SORGHO, PIASSAVA, CHIENDENT, ISTLE ET AUTRES MATIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES POUR LA FABRICATION DES BALAIS OU DES BROSSES, MÊME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX

10 %

5

140410

MATIÈRES PREMIÈRES VÉGÉTALES DES ESPÈCES PRINCIPALEMENT UTILISÉES POUR LA TEINTURE OU LE TANNAGE, N.D.A.

10 %

1

140420

LINTERS DE COTON

10 %

3

140490

PRODUITS VÉGÉTAUX, N.D.A.

10 %

5

150100

GRAISSES DE PORC, Y.C. LE SAINDOUX, ET GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES (À L'EXCL. DE LA STÉARINE SOLAIRE ET L'HUILE DE SAINDOUX)

30 %

5

150200

GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE OU CAPRINE (SAUF STÉARINE SOLAIRE, HUILE DE SAINDOUX, OLÉOSTÉARINE, OLÉOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES, NI AUTREMENT PRÉPARÉES)

30 %

5

150300

STÉARINE SOLAIRE, HUILE DE SAINDOUX, OLÉOSTÉARINE, OLÉOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES

10 %

1

150410

HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

30 %

3

150420

GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES DE FOIES)

10 %

1

150430

GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFÈRES MARINS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

30 %

3

150500

GRAISSE DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DÉRIVÉES, Y.C. LA LANOLINE

30 %

3

150600

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES GRAISSES ET HUILES DE PORCINS, DE VOLAILLES, DE BOVINS, D'OVINS, DE CAPRINS, DE POISSONS ET DE MAMMIFÈRES MARINS AINSI QUE DE LA STÉARINE SOLAIRE, DE L'HUILE DE SAINDOUX, DE L'OLÉOSTÉARINE, DE L'OLÉOMARGARINE, DE L'HUILE DE SUIF, DE LA GRAISSE DE SUINT ET DES SUBSTANCES GRASSES DÉRIVÉES)

30 %

5

150710

HUILE DE SOJA, BRUTE, MÊME DÉGOMMÉE

30 %

5

150790

HUILE DE SOJA ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE SOJA BRUTE)

30 %

5

150810

HUILE D'ARACHIDE, BRUTE

30 %

5

150890

HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE D'ARACHIDE BRUTE)

30 %

5

150910

HUILE D'OLIVE VIERGE ET SES FRACTIONS, OBTENUES, À PARTIR DES FRUITS DE L'OLIVIER, UNIQUEMENT PAR DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES OU PHYSIQUES, DANS DES CONDITIONS N'ALTÉRANT PAS L'HUILE

30 %

5

150990

HUILE D'OLIVE ET SES FRACTIONS, TRAITÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, OBTENUES, À PARTIR DES FRUITS DE L'OLIVIER, UNIQUEMENT PAR DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES OU PHYSIQUES, DANS DES CONDITIONS N'ALTÉRANT PAS L'HUILE

30 %

5

151000

HUILES ET LEURS FRACTIONS, OBTENUES EXCLUSIVEMENT À PARTIR D'OLIVES ET PAR DES PROCÉDÉS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU No 1509, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES ET MÉLANGES DE CES HUILES OU FRACTIONS AVEC DES HUILES OU FRACTIONS DU No1509

30 %

5

151110

HUILE DE PALME, BRUTE

30 %

5

151190

HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE PALME BRUTE)

30 %

5

151211

HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME, BRUTES

30 %

5

151219

HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES)

30 %

5

151221

HUILE DE COTON, BRUTE, MÊME DÉPOURVUE DE GOSSIPOL

30 %

5

151229

HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS, MÊME DÉPOURVUES DE GOSSIPOL OU RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE COTON BRUTE)

30 %

5

151311

HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE

30 %

5

151319

HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE DE COCO BRUTE)

30 %

5

151321

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES

10 %

5

151329

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES)

30 %

5

151411

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», BRUTES

30 %

5

151419

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %» ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES)

30 %

5

151491

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, BRUTES

30 %

5

151499

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES BRUTES)

30 %

5

151511

HUILE DE LIN, BRUTE

10 %

1

151519

HUILE DE LIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE BRUTE)

30 %

5

151521

HUILE DE MAÏS, BRUTE

30 %

5

151529

HUILE DE MAÏS ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DE L'HUILE BRUTE)

30 %

5

151530

HUILE DE RICIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

10 %

1

151540

HUILE DE TUNG [ABRASIN] ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

30 %

5

151550

HUILE DE SÉSAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

30 %

5

151590

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, FIXES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCL. DES HUILES DE SOJA, D'ARACHIDE, D'OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO [COPRAH], DE PALMISTE, DE BABASSU, DE NAVETTE, DE COLZA, DE MOUTARDE, DE LIN, DE MAÏS, DE RICIN, DE TUNG [ABRASIN] OU DE SÉSAME)

30 %

5

151610

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

5

151620

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

5

151710

MARGARINE (À L'EXCL. DE LA MARGARINE LIQUIDE)

30 %

5

151790

MÉLANGES OU PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DE FRACTIONS COMESTIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES (SAUF GRAISSES ET HUILES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES, MÉLANGES D'HUILES D'OLIVE OU LEURS FRACTIONS AINSI QUE LA MARGARINE À L'ÉTAT SOLIDE)

10 %

5

151800

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, CUITES, OXYDÉES, DÉSHYDRATÉES, SULFURÉES, SOUFFLÉES, STANDOLISÉES OU AUTREMENT MODIFIÉES CHIMIQUEMENT; MÉLANGES OU PRÉPARATIONS NON-ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU D'HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DE FRACTIONS NON-COMESTIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES, N.D.A.

10 %

2

152000

GLYCÉROL BRUT; EAUX ET LESSIVES GLYCÉRINEUSES

10 %

3

152110

CIRES VÉGÉTALES, MÊME RAFFINÉES OU COLORÉES (À L'EXCL. DES TRIGLYCÉRIDES)

10 %

1

152190

CIRES D'ABEILLES OU D'AUTRES INSECTES ET SPERMACETI, MÊME RAFFINÉS OU COLORÉS

10 %

1

152200

DÉGRAS; RÉSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VÉGÉTALES

10 %

1

160100

SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE CES PRODUITS

30 %

5

160210

PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G

30 %

5

160220

PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE DE DIFFÉRENTES ESPÈCES ANIMALES (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G)

30 %

5

160231

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE DINDE DES ESPÈCES DOMESTIQUES (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160232

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160239

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE CANARD, D'OIE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160241

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE JAMBONS ET DE MORCEAUX DE JAMBONS DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE

30 %

5

160242

PRÉPARATIONS ET CONSERVES D'ÉPAULES ET DE MORCEAUX D'ÉPAULES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE

30 %

5

160249

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE, Y.C. LES MÉLANGES (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES CONSTITUÉES UNIQUEMENT DE JAMBONS ET DE MORCEAUX DE JAMBON OU D'ÉPAULE ET DE MORCEAUX D'ÉPAULE, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160250

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE (À L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160290

PRÉPARATIONS ET CONSERVES À BASE DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DE VOLAILLES, DE PORCINS ET DE BOVINS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

30 %

5

160300

EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

30 %

5

160411

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS HACHÉS)

30 %

3

160412

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE HARENGS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE HARENGS HACHÉS)

30 %

3

160413

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE SARDINES, SARDINELLES, SPRATS OU ESPROTS, ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS HACHÉS)

30 %

5

160414

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE THONS, DE LISTAOS ET DE BONITES «SARDA SPP.», ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE THONS, DE LISTAOS ET DE BONITES HACHÉS)

30 %

5

160415

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE MAQUEREAUX ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE MAQUEREAUX HACHÉS)

30 %

5

160416

PRÉPARATIONS ET CONSERVES D'ANCHOIS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES D'ANCHOIS HACHÉS)

30 %

3

160419

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS HACHÉS, DE SAUMONS, DE HARENGS, DE SARDINES, DE SARDINELLES, DE SPRATS OU ESPROTS, DE THONS, DE LISTAOS, DE BONITES «SARDA SPP.», DE MAQUEREAUX ET D'ANCHOIS)

30 %

5

160420

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX)

30 %

5

160430

CAVIAR ET SES SUCCÉDANÉS, PRÉPARÉS À PARTIR D'OEUFS DE POISSONS

30 %

5

160510

CRABES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS

30 %

5

160520

CREVETTES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES

30 %

5

160530

HOMARDS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS

30 %

5

160540

CRUSTACÉS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS (À L'EXCL. DES CRABES, DES CREVETTES ET DES HOMARDS)

30 %

5

160590

MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS

30 %

5

170111

SUCRES DE CANNE, BRUTS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

30 %

5

170112

SUCRES DE BETTERAVE, BRUTS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

30 %

5

170191

SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, À L'ÉTAT SOLIDE, ADDITIONNÉS D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

30 %

5

170199

SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ET SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, À L'ÉTAT SOLIDE (À L'EXCL. DES SUCRES BRUTS ET DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ADDITIONNÉS D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS)

30 %

5

170211

LACTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS >= 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE

10 %

3

170219

LACTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS < 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE

10 %

3

170220

SUCRE D'ÉRABLE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP D'ÉRABLE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

10 %

5

170230

GLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE

10 %

3

170240

GLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC >= 20 % MAIS < 50 % DE FRUCTOSE (À L'EXCL. DU SUCRE INVERTI [OU INTERVERTI])

10 %

3

170250

FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR

10 %

3

170260

FRUCTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE FRUCTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC > 50 % DE FRUCTOSE (À L'EXCL. DU FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR ET DU SUCRE INVERTI [OU INTERVERTI])

10 %

5

170290

SUCRES, Y.C. LE SUCRE INVERTI [OU INTERVERTI] ET LE MALTOSE CHIMIQUEMENT PUR, À L'ÉTAT SOLIDE, SUCRES ET SIROPS DE SUCRES CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC 50 % DE FRUCTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, SUCCÉDANÉS DU MIEL, MÊME MÉLANGÉS DE MIEL NATUREL, ET SUCRES ET MÉLASSES CARAMÉLISÉS (À L'EXCL. DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, DU SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, DU LACTOSE, DU SUCRE D'ÉRABLE, DU GLUCOSE, DU FRUCTOSE ET DE LEURS SIROPS)

10 %

5

170310

MÉLASSES DE CANNE, RÉSULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE CANNE

30 %

3

170390

MÉLASSES DE BETTERAVE, RÉSULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE BETTERAVE

30 %

3

170410

GOMMES À MÂCHER [CHEWING-GUM], MÊME ENROBÉES DE SUCRE

30 %

5

170490

SUCRERIES SANS CACAO, Y.C. LE CHOCOLAT BLANC (À L'EXCL. DES GOMMES À MÂCHER)

30 %

5

180100

CACAO EN FÈVES ET BRISURES DE FÈVES, BRUTS OU TORRÉFIÉS

30 %

3

180200

COQUES, PELLICULES [PELURES] ET AUTRES DÉCHETS DE CACAO

30 %

5

180310

PÂTE DE CACAO, NON DÉGRAISSÉE

30 %

5

180320

PÂTE DE CACAO, COMPLÈTEMENT OU PARTIELLEMENT DÉGRAISSÉE

30 %

5

180400

BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO

30 %

5

180500

POUDRE DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

180610

POUDRE DE CACAO, ADDITIONNÉE DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

180620

CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, PRÉSENTÉS SOIT EN BLOCS OU EN BARRES D'UN POIDS > 2 KG, SOIT À L'ÉTAT LIQUIDE OU PÂTEUX OU EN POUDRES, GRANULÉS OU FORMES SIMIL., EN RÉCIPIENTS OU EN EMBALLAGES IMMÉDIATS, D'UN CONTENU > 2 KG (À L'EXCL. DE LA POUDRE DE CACAO)

30 %

5

180631

CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, PRÉSENTÉS EN TABLETTES, BARRES OU BÂTONS, D'UN POIDS <= 2 KG, FOURRÉS

30 %

5

180632

CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, PRÉSENTÉS EN TABLETTES, BARRES OU BÂTONS, D'UN POIDS <= 2 KG, NON-FOURRÉS

30 %

5

180690

CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO, EN RÉCIPIENTS OU EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU <= 2 KG (À L'EXCL. DE LA POUDRE DE CACAO ET DES PRODUITS PRÉSENTÉS EN TABLETTES, BARRES OU BÂTONS)

30 %

5

190110

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE FARINES, GRUAUX, SEMOULES, AMIDONS, FÉCULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 40 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A.; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE LAIT, DE CRÈME DE LAIT, DE BABEURRE, DE LAIT CAILLÉ, DE CRÈME CAILLÉE, DE LACTOSÉRUM, DE YOGHOURT, DE KÉPHIR ET AUTRES PRODUITS SIMIL. DU No0401 À 0404, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 5 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A., POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL

5 %

3

190120

MÉLANGES ET PÂTES À BASE DE FARINES, GRUAUX, SEMOULES, AMIDONS, FÉCULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 40 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A.; MÉLANGES ET PÂTES À BASE DE LAIT, DE CRÈME DE LAIT, DE BABEURRE, DE LAIT CAILLÉ, DE CRÈME CAILLÉE, DE LACTOSÉRUM, DE YOGHOURT, DE KÉPHIR ET AUTRES PRODUITS SIMIL. DU No0401 À 0404, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 5 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A., POUR LA PRÉPARATION DES PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PÂTISSERIE OU DE LA BISCUITERIE DU No1905

30 %

5

190190

EXTRAITS DE MALT; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE FARINES, GRUAUX, SEMOULES, AMIDONS, FÉCULES OU EXTRAITS DE MALT, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 40 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A.; PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE LAIT, DE CRÈME DE LAIT, DE BABEURRE, DE LAIT CAILLÉ, DE CRÈME CAILLÉE, DE LACTOSÉRUM, DE YOGHOURT, DE KÉPHIR ET AUTRES PRODUITS SIMIL. DU No0401 À 0404, NE CONTENANT PAS DE CACAO OU CONTENANT < 5 % EN POIDS DE CACAO CALCULÉS SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DÉGRAISSÉE, N.D.A. (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL AINSI QUE LES MÉLANGES ET PÂTES POUR LA PRÉPARATION DES PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PÂTISSERIE OU DE LA BISCUITERIE DU No1905)

30 %

5

190211

PÂTES ALIMENTAIRES NON CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PRÉPARÉES, CONTENANT DES OEUFS

30 %

5

190219

PÂTES ALIMENTAIRES NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PRÉPARÉES, NE CONTENANT PAS D'OEUFS

30 %

5

190220

PÂTES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MÊME CUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES

30 %

5

190230

PÂTES ALIMENTAIRES, CUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES (À L'EXCL. DES PÂTES ALIMENTAIRES FARCIES)

30 %

5

190240

COUSCOUS, MÊME PRÉPARÉ

30 %

3

190300

TAPIOCA ET SES SUCCÉDANÉS PRÉPARÉS À PARTIR DE FÉCULES, SOUS FORME DE FLOCONS, GRUMEAUX, GRAINS PERLÉS, CRIBLURES OU FORMES SIMIL.

30 %

5

190410

PRODUITS À BASE DE CÉRÉALES OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE [CORN FLAKES, P.EX.]

30 %

5

190420

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES OBTENUES À PARTIR DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS OU DE MÉLANGES DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS ET DE FLOCONS DE CÉRÉALES GRILLÉS OU DE CÉRÉALES SOUFFLÉS

30 %

5

190430

BULGUR DE BLÉ SOUS FORME DE GRAINS TRAVAILLÉS, OBTENU PAR CUISSON DES GRAINS DE BLÉ DUR

30 %

5

190490

CÉRÉALES (À L'EXCL. DU MAÏS) EN GRAINS OU SOUS FORME DE FLOCONS OU DE GRAINS AUTREMENT TRAVAILLÉS, PRÉCUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES, N.D.A. (À L'EXCL. DE LA FARINE, DU GRUAU ET DE LA SEMOULE, DES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES À BASE DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS OU DE MÉLANGES DE FLOCONS DE CÉRÉALES GRILLÉS ET NON-GRILLÉS OU DE CÉRÉALES SOUFFLÉES ET DU BULGUR DE BLÉ)

30 %

5

190510

PAIN CROUSTILLANT DIT KNÕCKEBROT

30 %

5

190520

PAIN D'ÉPICES, MÊME ADDITIONNÉ DE CACAO

30 %

5

190531

BISCUITS ADDITIONNÉS D'ÉDULCORANTS

30 %

5

190532

GAUFRES ET GAUFRETTES

30 %

5

190540

BISCOTTES, PAIN GRILLÉ ET PRODUITS SIMIL. GRILLÉS

30 %

3

190590

PRODUITS DE LA BOULANGERIE, PÂTISSERIE OU BISCUITERIE, MÊME ADDITIONNÉS DE CACAO, HOSTIES, CACHETS VIDES DES TYPES UTILISÉS POUR MÉDICAMENTS, PAINS À CACHETER, PÂTES SÉCHÉES DE FARINE, D'AMIDON OU DE FÉCULE EN FEUILLES ET PRODUITS SIMIL. (SAUF PAIN CROUSTILLANT DIT KNÄCKEBROT, PAIN D'ÉPICES, BISCUITS ADDITIONNÉS D'ÉDULCORANTS, GAUFRES ET GAUFRETTES D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU <= 10 %, BISCOTTES, PAIN GRILLÉ ET SIMIL.)

30 %

5

200110

CONCOMBRES ET CORNICHONS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

5

200190

LÉGUMES, FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCL. DES CONCOMBRES ET DES CORNICHONS)

30 %

5

200210

TOMATES, ENTIÈRES OU EN MORCEAUX, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

5

200290

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

30 %

5

200310

CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

5

200320

TRUFFES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

3

200390

CHAMPIGNONS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS»)

30 %

3

200410

POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONGELÉES

30 %

3

200490

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONGELÉS (À L'EXCL. DES CONFITS AU SUCRE AINSI QUE DES TOMATES, DES CHAMPIGNONS, DES TRUFFES ET DES POMMES DE TERRE, NON-MÉLANGÉS)

30 %

5

200510

LÉGUMES, PRÉSENTÉS SOUS LA FORME DE PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G

30 %

5

200520

POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON-CONGELÉES

30 %

3

200540

POIS [PISUM SATIVUM], PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉS

30 %

5

200551

HARICOTS [VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.], EN GRAINS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉS

30 %

5

200559

HARICOTS [VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.], PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉS (À L'EXCL. DES HARICOTS EN GRAINS)

30 %

5

200560

ASPERGES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉES

30 %

3

200570

OLIVES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON-CONGELÉES

30 %

3

200580

MAÏS DOUX [ZEA MAYS VAR. SACCHARATA], PRÉPARÉ OU CONSERVÉ AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉ

30 %

5

200590

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON-CONGELÉS (À L'EXCL. DES LÉGUMES CONFITS AU SUCRE, DES LÉGUMES HOMOGÉNÉISÉS DU No2005.10, AINSI QUE DES TOMATES, DES CHAMPIGNONS, DES TRUFFES, DES POMMES DE TERRE, DES POIS [PISUM SATIVUM], DES HARICOTS [VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.], DES ASPERGES, DES OLIVES ET DU MAÏS DOUX [ZEA MAYS VAR. SACCHARATA], NON-MÉLANGÉS)

30 %

5

200600

LÉGUMES, FRUITS, ÉCORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, CONFITS AU SUCRE [ÉGOUTTÉS, GLACÉS OU CRISTALLISÉS]

30 %

5

200710

CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, PRÉSENTÉES SOUS LA FORME DE PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G

30 %

5

200791

CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES D'AGRUMES, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS HOMOGÉNÉISÉES DU No2007.10)

30 %

5

200799

CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES PRÉPARATIONS HOMOGÉNÉISÉES DU No 2007.10 AINSI QUE DES CONFITURES, GELÉES, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES D'AGRUMES)

30 %

5

200811

ARACHIDES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES (SAUF CONFITES AU SUCRE)

30 %

5

200819

FRUITS À COQUE ET AUTRES GRAINES, Y.C. LES MÉLANGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON AINSI QUE DES ARACHIDES)

30 %

5

200820

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

5

200830

AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL, N.D.A.

30 %

5

200840

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL, N.D.A.

30 %

3

200850

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

3

200860

CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITES AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉES DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

3

200870

PÊCHES — Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES —, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF CONFITES AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉES DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

3

200880

FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL, N.D.A.

30 %

5

200891

COEURS DE PALMIER, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE)

30 %

3

200892

MÉLANGES DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (À L'EXCL. DES MÉLANGES DE FRUITS À COQUE, D'ARACHIDES ET D'AUTRES GRAINES, DES PRÉPARATIONS DU TYPE «MÜSLI» À BASE DE FLOCONS DE CÉRÉALES NON-GRILLÉS VISÉES AU No 1904.20.10, DES PRODUITS PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON)

30 %

5

200899

FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU D'ALCOOL (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON-CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, DES FRUITS À COQUE, DES ARACHIDES ET AUTRES GRAINES, DES ANANAS, DES AGRUMES, DES POIRES, DES ABRICOTS, DES CERISES, DES PÊCHES ET DES FRAISES)

30 %

5

200911

JUS D'ORANGE, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS

30 %

5

200912

JUS D'ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC (À L'EXCL. DES JUS CONGELÉS)

30 %

5

200919

JUS D'ORANGE, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES JUS CONGELÉS ET DES JUS D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC)

30 %

5

200921

JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC

30 %

5

200929

JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC

30 %

5

200931

JUS D'AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC (À L'EXCL. DES MÉLANGES, DES JUS D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

30 %

5

200939

JUS D'AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC (À L'EXCL. DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

30 %

5

200941

JUS D'ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC

30 %

5

200949

JUS D'ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC

30 %

5

200950

JUS DE TOMATE, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

200961

JUS DE RAISIN — Y.C. LES MOÛTS DE RAISIN —, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 30 À 20 oC

30 %

5

200969

JUS DE RAISIN — Y.C. LES MOÛTS DE RAISIN —, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 30 À 20 oC

30 %

5

200971

JUS DE POMME, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 oC

30 %

5

200979

JUS DE POMME, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 À 20 oC

30 %

5

200980

JUS DE FRUITS OU DE LÉGUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCL. DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D'AGRUMES, D'ANANAS, DE TOMATE, DE RAISIN — Y.C. LES MOÛTS — ET DE POMME)

30 %

5

200990

MÉLANGES DE JUS DE FRUITS — Y.C. LES MOÛTS DE RAISIN — ET DE JUS DE LÉGUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

30 %

5

210111

EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS DE CAFÉ

30 %

5

210112

PRÉPARATIONS À BASE D'EXTRAITS, ESSENCES OU CONCENTRÉS DE CAFÉ OU À BASE DE CAFÉ

30 %

5

210120

EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS DE THÉ OU DE MATÉ ET PRÉPARATIONS À BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS OU À BASE DE THÉ OU DE MATÉ

30 %

5

210130

CHICORÉE TORRÉFIÉE ET AUTRES SUCCÉDANÉS TORRÉFIÉS DU CAFÉ ET LEURS EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRÉS

30 %

5

210210

LEVURES VIVANTES

10 %

2

210220

LEVURES MORTES; AUTRES MICRO-ORGANISMES MONOCELLULAIRES MORTS (À L'EXCL. DES MICRO-ORGANISMES MONOCELLULAIRES CONDITIONNÉS COMME MÉDICAMENTS)

10 %

2

210230

POUDRES À LEVER PRÉPARÉES

10 %

2

210310

SAUCE DE SOJA

30 %

5

210320

TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMATES

30 %

3

210330

FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PRÉPARÉE

30 %

3

210390

PRÉPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PRÉPARÉES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSÉS (À L'EXCL. DE LA SAUCE DE SOJA, DU TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMATES, DE LA FARINE DE MOUTARDE ET DE LA MOUTARDE PRÉPARÉE)

30 %

5

210410

PRÉPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PRÉPARÉS

30 %

3

210420

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGÉNÉISÉES CONSISTANT EN UN MÉLANGE FINEMENT HOMOGÉNÉISÉ DE PLUSIEURS SUBSTANCES DE BASE, TELLES QUE VIANDE, POISSON, LÉGUMES, FRUITS, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G

30 %

5

210500

GLACES DE CONSOMMATION, MÊME CONTENANT DU CACAO

30 %

3

210610

CONCENTRATS DE PROTÉINES ET SUBSTANCES PROTÉIQUES TEXTURÉES

10 %

2

210690

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES, N.D.A.

30 %

5

220110

EAUX MINÉRALES ET EAUX GAZÉIFIÉES, NON ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS NI AROMATISÉES

30 %

5

220190

EAUX, NON ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS NI AROMATISÉES (À L'EXCL. DES EAUX MINÉRALES, DES EAUX GAZÉIFIÉES, DE L'EAU DE MER AINSI QUE DES EAUX DISTILLÉES, DE CONDUCTIBILITÉ OU DE MÊME DEGRÉ DE PURETÉ); GLACE ET NEIGE

30 %

5

220210

EAUX, Y.C. LES EAUX MINÉRALES ET LES EAUX GAZÉIFIÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU AROMATISÉES, DIRECTEMENT CONSOMMABLES EN L'ÉTAT EN TANT QUE BOISSONS

30 %

5

220290

BOISSONS NON-ALCOOLIQUES (À L'EXCL. DES EAUX, DES JUS DE FRUITS OU DE LÉGUMES AINSI QUE DU LAIT)

30 %

5

220300

BIÈRES DE MALT

30 %

5

220410

VINS MOUSSEUX PRODUITS À PARTIR DE RAISINS FRAIS

30 %

5

220421

VINS DE RAISINS FRAIS, Y.C. LES VINS ENRICHIS EN ALCOOL (À L'EXCL. DES VINS MOUSSEUX); MOÛTS DE RAISINS DONT LA FERMENTATION A ÉTÉ EMPÊCHÉE OU ARRÊTÉE PAR ADDITION D'ALCOOL, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE <= 2 L

30 %

5

220429

VINS DE RAISINS FRAIS, Y.C. LES VINS ENRICHIS EN ALCOOL, ET MOÛTS DE RAISINS DONT LA FERMENTATION A ÉTÉ EMPÊCHÉE OU ARRÊTÉE PAR ADDITION D'ALCOOL, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE > 2 L

30 %

5

220430

MOÛTS DE RAISINS, PARTIELLEMENT FERMENTÉS, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE ACQUIS > 0,5 % VOL (À L'EXCL. DES MOÛTS DE RAISINS DONT LA FERMENTATION A ÉTÉ EMPÊCHÉE OU ARRÊTÉE PAR ADDITION D'ALCOOL)

30 %

3

220510

VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PRÉPARÉS À L'AIDE DE PLANTES OU DE SUBSTANCES AROMATIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE <= 2 L

30 %

5

220590

VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PRÉPARÉS À L'AIDE DE PLANTES OU DE SUBSTANCES AROMATIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE > 2 L

30 %

5

220600

CIDRE, POIRÉ, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTÉES; MÉLANGES DE BOISSONS FERMENTÉES ET MÉLANGES DE BOISSONS FERMENTÉES ET DE BOISSONS NON-ALCOOLIQUES, N.D.A. (À L'EXCL. DE LA BIÈRE, DES VINS DE RAISINS FRAIS, DES MOÛTS DE RAISINS AINSI QUE DES VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PRÉPARÉS À L'AIDE DE PLANTES OU DE SUBSTANCES AROMATIQUES)

30 %

5

220710

ALCOOL ÉTHYLIQUE NON DÉNATURÉ D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE >= 80 % VOL

20 %

5

220720

ALCOOL ÉTHYLIQUE ET EAUX-DE-VIE DÉNATURÉS DE TOUS TITRES

20 %

5

220820

EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISINS

30 %

5

220830

WHISKIES

30 %

5

220840

RHUM ET TAFIA

30 %

5

220850

GIN ET GENIÈVRE

30 %

5

220860

VODKA

30 %

5

220870

LIQUEURS

30 %

5

220890

ALCOOL ÉTHYLIQUE D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE < 80 % VOL, NON-DÉNATURÉ; EAUX-DE-VIE ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES (À L'EXCL. DES EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISINS, DES WHISKIES, DU RHUM, DU TAFIA, DU GIN, DU GENIÈVRE, DE LA VODKA, DES LIQUEURS AINSI QUE DES PRÉPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSÉES DES TYPES UTILISÉS POUR LA FABRICATION DES BOISSONS)

30 %

5

220900

VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCÉDANÉS DE VINAIGRE COMESTIBLES OBTENUS À PARTIR D'ACIDE ACÉTIQUE

30 %

5

230110

FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE VIANDES OU D'ABATS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE; CRETONS

5 %

1

230120

FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE

5 %

1

230210

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DU MAÏS

10 %

1

230220

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DU RIZ

5 %

1

230230

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DU FROMENT

5 %

1

230240

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES CÉRÉALES (À L'EXCL. DU MAÏS, DU RIZ OU DU FROMENT)

5 %

1

230250

RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES LÉGUMINEUSES

5 %

1

230310

RÉSIDUS D'AMIDONNERIE ET RÉSIDUS SIMIL.

10 %

1

230320

PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNES À SUCRE ET AUTRES DÉCHETS DE SUCRERIE

10 %

1

230330

DRÊCHES ET DÉCHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE

10 %

1

230400

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE DE SOJA

5 %

3

230500

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'ARACHIDE

10 %

1

230610

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE COTON

10 %

1

230620

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE LIN

5 %

1

230630

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE TOURNESOL

5 %

1

230641

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES»

5 %

1

230649

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT >= 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES»

5 %

1

230650

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH

5 %

1

230660

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE

10 %

1

230670

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE GERMES DE MAÏS

10 %

1

230690

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE GRAISSES OU HUILES VÉGÉTALES (À L'EXCL. DES TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE SOJA, D'ARACHIDE, DE COTON, DE LIN, DE TOURNESOL, DE GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA, DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH, DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE AINSI QUE DE GERMES DE MAÏS)

5 %

1

230700

LIES DE VIN; TARTRE BRUT

10 %

1

230800

GLANDS DE CHÊNE, MARRONS D'INDE, MARCS DE FRUITS ET AUTRES MATIÈRES, DÉCHETS, RÉSIDUS ET SOUS-PRODUITS VÉGÉTAUX, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, N.D.A.

10 %

1

230910

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL

30 %

5

230990

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L'EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

30 %

3

240110

TABACS NON-ÉCOTÉS

10 %

5

240120

TABACS PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS

10 %

5

240130

DÉCHETS DE TABAC

10 %

5

240210

CIGARES, Y.C. CEUX À BOUTS COUPÉS, ET CIGARILLOS, CONTENANT DU TABAC

30 %

5

240220

CIGARETTES CONTENANT DU TABAC

30 %

5

240290

CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARETTES, EN SUCCÉDANÉS DU TABAC

30 %

5

240310

TABAC À FUMER, MÊME CONTENANT DES SUCCÉDANÉS DE TABAC EN TOUTE PROPORTION

10 %

5

240391

TABACS «HOMOGÉNÉISÉS» OU «RECONSTITUÉS», OBTENUS PAR AGGLOMÉRATION DE PARTICULES PROVENANT DE FEUILLES, DE DÉBRIS OU DE POUSSIÈRE DE TABAC

10 %

5

240399

TABAC À MÂCHER, TABAC À PRISER ET AUTRES TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC, FABRIQUÉS, ET POUDRE, EXTRAITS ET SAUCES DE TABAC (SAUF CIGARES, Y.C. CEUX À BOUTS COUPÉS, CIGARILLOS, CIGARETTES, TABAC À FUMER, MÊME CONTENANT DES SUCCÉDANÉS DE TABAC EN TOUTE PROPORTION, TABACS «HOMOGÉNÉISÉS» OU «RECONSTITUÉS», LA NICOTINE EXTRAITE DU TABAC AINSI QUE PRODUITS INSECTICIDES FABRIQUÉS À PARTIR D'EXTRAITS OU DE SAUCES DE TABAC)

30 %

5

250100

SEL, Y.C. LE SEL PRÉPARÉ POUR LA TABLE ET LE SEL DÉNATURÉ, ET CHLORURE DE SODIUM PUR, MÊME EN SOLUTION AQUEUSE OU ADDITIONNÉS D'AGENTS ANTIAGGLOMÉRANTS OU D'AGENTS ASSURANT UNE BONNE FLUIDITÉ; EAU DE MER

20 %

5

250200

PYRITES DE FER NON GRILLÉES

10 %

1

250300

SOUFRES DE TOUTE ESPÈCE (À L'EXCL. DU SOUFRE SUBLIMÉ, DU SOUFRE PRÉCIPITÉ OU DU SOUFRE COLLOÏDAL)

10 %

1

250410

GRAPHITE NATUREL, EN POUDRE OU EN PAILLETTES

10 %

1

250490

GRAPHITE NATUREL (AUTRE QU'EN POUDRE OU EN PAILLETTES)

10 %

1

250510

SABLES SILICEUX ET SABLES QUARTZEUX, MÊME COLORÉS

10 %

1

250590

SABLES NATURELS DE TOUTE ESPÈCE, MÊME COLORÉS (À L'EXCL. DES SABLES AURIFÈRES, PLATINIFÈRES, MONAZITÉS, BITUMINEUX, ASPHALTIQUES, SILICEUX OU QUARTZEUX AINSI QUE DES SABLES DE ZIRCON, DE RUTILE OU D'ILMÉNITE)

10 %

1

250610

QUARTZ (AUTRES QUE LES SABLES NATURELS)

10 %

1

250621

QUARTZITES, BRUTS OU DÉGROSSIS

10 %

1

250629

QUARTZITES, DÉBITÉS, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES QUARTZITES DÉGROSSIS)

10 %

1

250700

KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES, MÊME CALCINÉS

10 %

1

250810

BENTONITE

10 %

1

250820

TERRES DÉCOLORANTES ET TERRES À FOULON

10 %

1

250830

ARGILES RÉFRACTAIRES (À L'EXCL. DES ARGILES EXPANSÉES AINSI QUE DU KAOLIN ET DES AUTRES ARGILES KAOLINIQUES)

10 %

1

250840

ARGILES (À L'EXCL. DES ARGILES RÉFRACTAIRES OU EXPANSÉES AINSI QUE DU KAOLIN ET DES AUTRES ARGILES KAOLINIQUES)

10 %

1

250850

ANDALOUSITE, CYANITE ET SILLIMANITE

10 %

1

250860

MULLITE

10 %

1

250870

TERRES DE CHAMOTTE OU DE DINAS

10 %

1

250900

CRAIE

10 %

1

251010

PHOSPHATES DE CALCIUM ET PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURELS ET CRAIES PHOSPHATÉES, NON MOULUS

10 %

1

251020

PHOSPHATES DE CALCIUM ET PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURELS, ET CRAIES PHOSPHATÉES, MOULUS

10 %

1

251110

SULFATE DE BARYUM NATUREL [BARYTINE]

5 %

1

251120

CARBONATE DE BARYUM NATUREL [WITHÉRITE], MÊME CALCINÉ

10 %

1

251200

FARINES SILICEUSES FOSSILES [KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATOMITE, PAR EXEMPLE] ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, D'UNE DENSITÉ APPARENTE <= 1, MÊME CALCINÉES

10 %

1

251311

PIERRE PONCE BRUTE OU EN MORCEAUX IRRÉGULIERS, Y.C. LA PIERRE PONCE CONCASSÉE [GRAVIERS DE PIERRE PONCE OU «BIMSKIES»]

10 %

1

251319

PIERRE PONCE, BROYÉE OU PULVÉRISÉE

10 %

1

251320

EMERI, CORINDON NATUREL, GRENAT NATUREL ET AUTRES ABRASIFS NATURELS, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT

10 %

1

251400

ARDOISE, MÊME DÉGROSSIE OU SIMPLEMENT DÉBITÉE, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE; POUDRE D'ARDOISE ET DÉCHETS D'ARDOISE

10 %

1

251511

MARBRES ET TRAVERTINS, BRUTS OU DÉGROSSIS

10 %

2

251512

MARBRES ET TRAVERTINS, SIMPL. DÉBITÉS, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE

10 %

5

251520

ECAUSSINES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, D'UNE DENSITÉ APPARENTE >= 2,5, ET ALBÂTRE, MÊME DÉGROSSIS OU SIMPLEMENT DÉBITÉS, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES MARBRES ET TRAVERTINS AINSI QUE DES PIERRES PRÉSENTÉES SOUS LA FORME DE GRANULÉS, D'ÉCLATS OU DE POUDRES)

10 %

2

251611

GRANIT, BRUT OU DÉGROSSI (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE)

10 %

2

251612

GRANIT, SIMPL. DÉBITÉ, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE)

10 %

2

251621

GRÈS, BRUT OU DÉGROSSI (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE)

10 %

2

251622

GRÈS, SIMPLEMENT DÉBITÉ, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DES PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE)

10 %

2

251690

PORPHYRE, BASALTE ET AUTRES PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, MÊME DÉGROSSIS OU SIMPLEMENT DÉBITÉS, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (SAUF GRANIT, GRÈS, PIERRES PRÉSENTÉES SOUS LA FORME DE GRANULÉS, D'ÉCLATS OU DE POUDRES, PIERRES PRÉSENTANT LE CARACTÈRE DE PAVÉS, DE BORDURES DE TROTTOIRS OU DE DALLES DE PAVAGE AINSI QUE PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION D'UNE DENSITÉ APPARENTE >= 2,5)

10 %

2

251710

CAILLOUX, GRAVIERS, PIERRES CONCASSÉES, DES TYPES GÉNÉRALEMENT UTILISÉS POUR LE BÉTONNAGE OU POUR L'EMPIERREMENT DES ROUTES, DES VOIES FERRÉES OU AUTRES BALLASTS, GALETS ET SILEX, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT

10 %

2

251720

MACADAM DE LAITIER, DE SCORIES OU DE DÉCHETS INDUSTRIELS SIMIL., MÊME COMPRENANT DES MATIÈRES CITÉES DANS LE No2517.10

10 %

2

251730

TARMACADAM

10 %

2

251741

GRANULÉS, ÉCLATS ET POUDRES DE MARBRE, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT

10 %

1

251749

GRANULÉS, ÉCLATS ET POUDRES, MÊME TRAITÉS THERMIQUEMENT, DE TRAVERTINS, D'ÉCAUSSINES, D'ALBÂTRE, DE GRANIT, DE GRÈS, DE PORPHYRE, DE SYÉNITE, DE LAVE, DE BASALTE, DE GNEISS, DE TRACHYTE ET AUTRES PIERRES DU No2515 ET 2516 (À L'EXCL. DES GRANULÉS, ÉCLATS ET POUDRES DE MARBRE)

10 %

1

251810

DOLOMIE, NON CALCINÉE NI FRITTÉE, DITE «CRUE [À L'ÉTAT BRUT]», Y.C. LA DOLOMIE DÉGROSSIE OU SIMPLEMENT DÉBITÉE, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE (À L'EXCL. DE LA DOLOMIE CONCASSÉE DES TYPES GÉNÉRALEMENT UTILISÉS POUR LE BÉTONNAGE OU POUR L'EMPIERREMENT DES ROUTES, DES VOIES FERRÉES OU AUTRES BALLASTS)

10 %

2

251820

DOLOMIE, CALCINÉE OU FRITTÉE (À L'EXCL. DE LA DOLOMIE CONCASSÉE DES TYPES GÉNÉRALEMENT UTILISÉS POUR LE BÉTONNAGE OU POUR L'EMPIERREMENT DES ROUTES, DES VOIES FERRÉES OU AUTRES BALLASTS)

10 %

2

251830

PISÉ DE DOLOMIE

10 %

2

251910

CARBONATE DE MAGNÉSIUM NATUREL [MAGNÉSITE]

10 %

1

251990

MAGNÉSIE ÉLECTROFONDUE; MAGNÉSIE CALCINÉE À MORT [FRITTÉE], MÊME CONTENANT DE FAIBLES QUANTITÉS D'AUTRES OXYDES AJOUTÉS AVANT LE FRITTAGE; AUTRE OXYDE DE MAGNÉSIUM (À L'EXCL. DU CARBONATE DE MAGNÉSIUM NATUREL [MAGNÉSITE])

10 %

1

252010

GYPSE; ANHYDRITE

10 %

1

252020

PLÂTRES, MÊME COLORÉS OU ADDITIONNÉS DE FAIBLES QUANTITÉS D'ACCÉLÉRATEURS OU DE RETARDATEURS

10 %

2

252100

CASTINES; PIERRES À CHAUX OU À CIMENT

10 %

1

252210

CHAUX VIVE

5 %

1

252220

CHAUX ÉTEINTE

5 %

1

252230

CHAUX HYDRAULIQUE (À L'EXCL. DE L'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUM)

10 %

2

252310

CIMENTS NON PULVÉRISÉS DITS «CLINKERS»

10 %

2

252321

CIMENTS PORTLAND BLANCS, MÊME COLORÉS ARTIFICIELLEMENT

20 %

3

252329

CIMENT PORTLAND NORMAL OU MODÉRÉ (À L'EXCL. DES CIMENTS PORTLAND BLANCS, MÊME COLORÉS ARTIFICIELLEMENT)

20 %

3

252330

CIMENTS ALUMINEUX OU FONDUS

20 %

3

252390

CIMENTS, MÊME COLORÉS (À L'EXCL. DES CIMENTS PORTLAND ET DES CIMENTS ALUMINEUX)

20 %

3

252400

AMIANTE [ASBESTE] (À L'EXCL. DES OUVRAGES EN CETTE MATIÈRE)

10 %

5

252510

MICA BRUT OU CLIVÉ EN FEUILLES OU LAMELLES IRRÉGULIÈRES [«SPLITTINGS»]

10 %

2

252520

MICA EN POUDRE

10 %

2

252530

DÉCHETS DE MICA

10 %

2

252610

STÉATITE NATURELLE, MÊME DÉGROSSIE OU SIMPLEMENT DÉBITÉE, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE, AINSI QUE DU TALC, NON BROYÉS NI PULVÉRISÉS

10 %

1

252620

STÉATITE NATURELLE, BROYÉE OU PULVÉRISÉE

10 %

1

252810

BORATES DE SODIUM NATURELS ET LEURS CONCENTRÉS, MÊME CALCINÉS (À L'EXCL. DES BORATES EXTRAITS DES SAUMURES NATURELLES)

10 %

1

252890

BORATES NATURELS ET LEURS CONCENTRÉS, CALCINÉS OU NON (À L'EXCL. DES BORATES DE SODIUM ET LEURS CONCENTRÉS AINSI QUE DES BORATES EXTRAITS DES SAUMURES NATURELLES); ACIDE BORIQUE NATUREL TITRANT <= 85 % DE H3BO3 SUR PRODUIT SEC

10 %

1

252910

FELDSPATH

10 %

1

252921

SPATH FLUOR, CONTENANT EN POIDS <= 97 % DE FLUORURE DE CALCIUM

10 %

1

252922

SPATH FLUOR, CONTENANT EN POIDS > 97 % DE FLUORURE DE CALCIUM

10 %

1

252930

LEUCITE; NÉPHÉLINE ET NÉPHÉLINE SYÉNITE

10 %

1

253010

VERMICULITE, PERLITE ET CHLORITES, NON-EXPANSÉES

10 %

1

253020

KIESÉRITE, EPSOMITE [SULFATES DE MAGNÉSIUM NATURELS]

10 %

1

253090

SULFURES D'ARSENIC, ALUNITE, TERRE DE POUZZOLANE, TERRES COLORANTES ET AUTRES MATIÈRES MINÉRALES, N.D.A.

10 %

3

260111

MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRÉS, NON AGGLOMÉRÉS (À L'EXCL. DES PYRITES DE FER GRILLÉES [CENDRES DE PYRITES])

10 %

1

260112

MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRÉS, AGGLOMÉRÉS (À L'EXCL. DES PYRITES DE FER GRILLÉES [CENDRES DE PYRITES])

10 %

1

260120

PYRITES DE FER GRILLÉES [CENDRES DE PYRITES]

10 %

1

260200

MINERAIS DE MANGANÈSE ET LEURS CONCENTRÉS, Y.C. LES MINERAIS DE FER MANGANÉSIFÈRES D'UNE TENEUR EN MANGANÈSE >= 20 %, SUR PRODUIT SEC

10 %

1

260300

MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

260400

MINERAIS DE NICKEL ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

260500

MINERAIS DE COBALT ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

260600

MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

260700

MINERAIS DE PLOMB ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

260800

MINERAIS DE ZINC ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

260900

MINERAIS D'ÉTAIN ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261000

MINERAIS DE CHROME ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261100

MINERAIS DE TUNGSTÈNE ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261210

MINERAIS D'URANIUM ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261220

MINERAIS DE THORIUM ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261310

MINERAIS DE MOLYBDÈNE ET LEURS CONCENTRÉS, GRILLÉS

10 %

1

261390

MINERAIS DE MOLYBDÈNE ET LEURS CONCENTRÉS (À L'EXCL. DES PRODUITS GRILLÉS)

10 %

1

261400

MINERAIS DE TITANE ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261510

MINERAIS DE ZIRCONIUM ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261590

MINERAIS DE NIOBIUM, DE TANTALE OU DE VANADIUM ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261610

MINERAIS D'ARGENT ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261690

MINERAIS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET LEURS CONCENTRÉS (À L'EXCL. DES MINERAIS D'ARGENT ET DE LEURS CONCENTRÉS)

10 %

1

261710

MINERAIS D'ANTIMOINE ET LEURS CONCENTRÉS

10 %

1

261790

MINERAIS ET LEURS CONCENTRÉS (À L'EXCL. DES MINERAIS ET DES CONCENTRÉS DE MINERAIS DE FER, DE MANGANÈSE, DE CUIVRE, DE NICKEL, DE COBALT, D'ALUMINIUM, DE PLOMB, DE ZINC, D'ÉTAIN, DE CHROME, DE TUNGSTÈNE, D'URANIUM, DE THORIUM, DE MOLYBDÈNE, DE TITANE, DE NIOBIUM, DE TANTALE, DE VANADIUM, DE ZIRCONIUM, DE MÉTAUX PRÉCIEUX OU D'ANTIMOINE)

10 %

1

261800

LAITIER GRANULÉ [SABLE-LAITIER] PROVENANT DE LA FABRICATION DE LA FONTE, DU FER OU DE L'ACIER

10 %

1

261900

SCORIES, LAITIERS (AUTRES QUE LE LAITIER GRANULÉ), BATTITURES ET AUTRES DÉCHETS DE LA FABRICATION DE LA FONTE, DU FER OU DE L'ACIER

10 %

1

262011

MATTES DE GALVANISATION

10 %

1

262019

CENDRES ET RÉSIDUS, CONTENANT PRINCIPALEMENT DU ZINC (À L'EXCL. DES MATTES DE GALVANISATION)

10 %

1

262021

BOUES D'ESSENCE AU PLOMB ET BOUES DE COMPOSÉS ANTIDÉTONANTS CONTENANT DU PLOMB, PROVENANT DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE D'ESSENCE AU PLOMB ET DE COMPOSÉS ANTIDÉTONANTS CONTENANT DE PLOMB ET CONSTITUÉS ESSENTIELLEMENT DE PLOMB, DE COMPOSÉS DE PLOMB ET D'OXYDE DE FER

10 %

5

262029

CENDRES ET RÉSIDUS, CONTENANT PRINCIPALEMENT DU PLOMB (À L'EXCL. DES BOUES D'ESSENCE AU PLOMB ET DES BOUES DE COMPOSÉS ANTIDÉTONANTS CONTENANT DU PLOMB)

10 %

5

262030

CENDRES ET RÉSIDUS, CONTENANT PRINCIPALEMENT DU CUIVRE

10 %

5

262040

CENDRES ET RÉSIDUS, CONTENANT PRINCIPALEMENT DE L'ALUMINIUM

10 %

5

262060

CENDRES ET RÉSIDUS CONTENANT DE L'ARSENIC, DU MERCURE, DU THALLIUM OU LEURS MÉLANGES, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DE L'ARSENIC OU DE CES MÉTAUX OU POUR LA FABRICATION DE LEURS COMPOSÉS CHIMIQUES (À L'EXCL. DES CENDRES ET RÉSIDUS PROVENANT DE LA FABRICATION DU FER OU DE L'ACIER)

10 %

5

262091

CENDRES ET RÉSIDUS CONTENANT DE L'ANTIMOINE, DU BÉRYLLIUM, DU CADMIUM, DU CHROME OU LEURS MÉLANGES (À L'EXCL. DES CENDRES ET RÉSIDUS PROVENANT DE LA FABRICATION DU FER OU DE L'ACIER)

10 %

5

262099

CENDRES ET RÉSIDUS CONTENANT DU MÉTAL OU DES COMPOSÉS DE MÉTAUX (À L'EXCL. DES CENDRES ET RÉSIDUS PROVENANT DE LA FABRICATION DU FER OU DE L'ACIER, DES PRODUITS CONTENANT PRINCIPALEMENT DU ZINC, DU PLOMB, DU CUIVRE OU DE L'ALUMINIUM, DES PRODUITS CONTENANT DE L'ARSENIC, DU MERCURE, DU THALLIUM OU LEURS MÉLANGES DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DE L'ARSENIC OU DE CES MÉTAUX OU POUR LA FABRICATION DE LEURS COMPOSÉS CHIMIQUES AINSI QUE DES PRODUITS CONTENANT DE L'ANTIMOINE, DU BÉRYLLIUM, DU CADMIUM, DU CHROME OU LEURS MÉLANGES)

10 %

5

262110

CENDRES ET RÉSIDUS PROVENANT DE L'INCINÉRATION DES DÉCHETS MUNICIPAUX

10 %

5

262190

SCORIES ET CENDRES, Y.C. LES CENDRES DE VARECH (À L'EXCL. DU LAITIER GRANULÉ [SABLE-LAITIER], DES SCORIES, LAITIERS, BATTITURES ET AUTRES DÉCHETS DE LA FABRICATION DU FER OU DE L'ACIER, DES CENDRES ET RÉSIDUS CONTENANT DU MÉTAL OU DES COMPOSÉS DE MÉTAUX AINSI QUE CEUX PROVENANT DE L'INCINÉRATION DES DÉCHETS MUNICIPAUX)

10 %

3

270111

ANTHRACITE, MÊME PULVÉRISÉ, MAIS NON-AGGLOMÉRÉ

10 %

1

270112

HOUILLE BITUMINEUSE, MÊME PULVÉRISÉE, MAIS NON-AGGLOMÉRÉE

10 %

1

270119

HOUILLES, MÊME PULVÉRISÉES, MAIS NON AGGLOMÉRÉES (À L'EXCL. DE L'ANÈRACITE ET DE LA HOUILLE BITUMINEUSE)

10 %

1

270120

BRIQUETTES, BOULETS ET COMBUSTIBLES SOLIDES SIMIL. OBTENUS À PARTIR DE LA HOUILLE

10 %

1

270210

LIGNITES, MÊME PULVÉRISÉS, MAIS NON AGGLOMÉRÉS

10 %

1

270220

LIGNITES AGGLOMÉRÉS

10 %

1

270300

TOURBE, Y.C. LA TOURBE POUR LITIÈRE, MÊME AGGLOMÉRÉE

10 %

1

270400

COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE, DE LIGNITE OU DE TOURBE, MÊME AGGLOMÉRÉS; CHARBON DE CORNUE

10 %

1

270500

GAZ DE HOUILLE, GAZ À L'EAU, GAZ PAUVRE ET GAZ SIMIL. (À L'EXCL. DES GAZ DE PÉTROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX)

10 %

1

270600

GOUDRONS DE HOUILLE, DE LIGNITE OU DE TOURBE ET AUTRES GOUDRONS MINÉRAUX, MÊME DÉSHYDRATÉS OU ÉTÊTÉS, Y.C. LES GOUDRONS RECONSTITUÉS

10 %

1

270710

BENZOLS «BENZÈNE» CONTENANT > 50 % DE BENZÈNE (À L'EXCL. DES PRODUITS DE CONSTITUTION CHIMIQUE DÉFINIE)

10 %

2

270720

TOLUOL «TOLUÈNE» CONTENANT > 50 % DE TOLUÈNE (À L'EXCL. DES PRODUITS DE CONSTITUTION CHIMIQUE DÉFINIE)

10 %

2

270730

XYLOL «XYLÈNES» CONTENANT > 50 % DE XYLÈNES (À L'EXCL. DES PRODUITS DE CONSTITUTION CHIMIQUE DÉFINIE)

10 %

2

270740

NAPHTALÈNE CONTENANT > 50 % DE NAPHTALÈNE (À L'EXCL. DES PRODUITS DE CONSTITUTION CHIMIQUE DÉFINIE)

10 %

2

270750

MÉLANGES D'HYDROCARBURES AROMATIQUES DISTILLANT >= 65 % DE LEUR VOLUME, Y.C. LES PERTES, À 250 oC D'APRÈS LA MÉTHODE ASTM D 86 (À L'EXCL. DES PRODUITS DE CONSTITUTION CHIMIQUE DÉFINIE)

10 %

2

270760

PHÉNOLS CONTENANT > 50 % DE PHÉNOLS (À L'EXCL. DES PRODUITS DE CONSTITUTION CHIMIQUE DÉFINIE)

10 %

2

270791

HUILES DE CRÉOSOTE (À L'EXCL. DES PRODUITS DE CONSTITUTION CHIMIQUE DÉFINIE)

10 %

2

270799

HUILES ET AUTRES PRODUITS PROVENANT DE LA DISTILLATION DES GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPÉRATURE ET PRODUITS ANALOGUES DANS LESQUELS LES CONSTITUANTS AROMATIQUES PRÉDOMINENT EN POIDS PAR RAPPORT AUX CONSTITUANTS NON-AROMATIQUES (SAUF LES PRODUITS DE CONSTITUTION CHIMIQUE DÉFINIE, BENZOL «BENZÈNE», TOLUOL «TOLUÈNE», XYLOL «XYLÈNES», NAPHTALÈNE, PHÉNOLS, HUILES DE CRÉOSOTE AINSI QUE MÉLANGES D'HYDROCARBURES AROMATIQUES DU No2707.50)

10 %

2

270810

BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINÉRAUX

10 %

2

270820

COKE DE BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINÉRAUX

10 %

2

270900

HUILES BRUTES DE PÉTROLE OU DE MINÉRAUX BITUMINEUX

10 %

2

271011

HUILES LÉGÈRES ET PRÉPARATIONS DE PÉTROLE OU DE MINÉRAUX BITUMINEUX DISTILLANT EN VOLUME, Y.C. LES PERTES, >= 90 % À 210 oC, D'APRÈS LA MÉTHODE ASTM D 86

10 %

3

271019

HUILES MOYENNES ET PRÉPARATIONS, DE PÉTROLE OU DE MINÉRAUX BITUMINEUX, N.D.A.

10 %

3

271091

DÉCHETS D'HUILES CONTENANT DES DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS [PCB], DES TERPHÉNYLES POLYCHLORÉS [PCT] OU DES DIPHÉNYLES POLYBROMÉS [PBB]

10 %

3

271099

DÉCHETS D'HUILES CONTENANT PRINCIPALEMENT DES HUILES DE PÉTROLE OU DE MINÉRAUX BITUMINEUX (À L'EXCL. DES CELLES CONTENANT DES DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS [PCB], DES TERPHÉNYLES POLYCHLORÉS [PCT] OU DES DIPHÉNYLES POLYBROMÉS [PBB])

10 %

3

271111

GAZ NATUREL, LIQUÉFIÉ

10 %

1

271112

PROPANE, LIQUÉFIÉ

10 %

1

271113

BUTANES, LIQUÉFIÉS (À L'EXCL. DES BUTANES D'UNE PURETÉ >= 95 % EN N-BUTANE OU EN ISOBUTANE)

10 %

1

271114

ETHYLÈNE, PROPYLÈNE, BUTYLÈNE ET BUTADIÈNE, LIQUÉFIÉS (À L'EXCL. DE L'ÉTHYLÈNE D'UNE PURETÉ >= 95 % ET DU PROPYLÈNE, DU BUTYLÈNE ET DU BUTADIÈNE D'UNE PURETÉ >= 90 %)

10 %

1

271119

HYDROCARBURES GAZEUX, LIQUÉFIÉS, N.D.A. (À L'EXCL. DU GAZ NATUREL, DU PROPANE, DES BUTANES, DE L'ÉTHYLÈNE, DU PROPYLÈNE, DU BUTYLÈNE ET DU BUTADIÈNE)

10 %

1

271121

GAZ NATUREL, À L'ÉTAT GAZEUX

10 %

1

271129

HYDROCARBURES À L'ÉTAT GAZEUX, N.D.A. (À L'EXCL. DU GAZ NATUREL)

10 %

1

271210

VASELINE

20 %

5

271220

PARAFFINE CONTENANT EN POIDS < 0,75 % D'HUILE

10 %

1

271290

PARAFFINE CIRE DE PÉTROLE MICROCRISTALLINE, «SLACK WAX», OZOKÉRITE, CIRE DE LIGNITE, CIRE DE TOURBE, AUTRES CIRES MINÉRALES ET PRODUITS SIMIL. OBTENUS PAR SYNTHÈSE OU PAR D'AUTRES PROCÉDÉS, MÊME COLORÉS (À L'EXCL. DE LA VASELINE ET DE LA PARAFFINE CONTENANT EN POIDS < 0,75 % D'HUILE)

10 %

1

271311

COKE DE PÉTROLE, NON CALCINÉ

10 %

1

271312

COKE DE PÉTROLE, CALCINÉ

10 %

1

271320

BITUME DE PÉTROLE

10 %

1

271390

RÉSIDUS DES HUILES DE PÉTROLE OU DE MINÉRAUX BITUMINEUX (À L'EXCL. DU COKE DE PÉTROLE ET DU BITUME DE PÉTROLE)

10 %

1

271410

SCHISTES ET SABLES BITUMINEUX

10 %

1

271490

BITUMES ET ASPHALTES, NATURELS; ASPHALTITES ET ROCHES ASPHALTIQUES

10 %

1

271500

MASTICS BITUMINEUX, «CUT-BACKS» ET AUTRES MÉLANGES BITUMINEUX À BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATURELS, DE BITUME DE PÉTROLE, DE GOUDRON MINÉRAL OU DE BRAI DE GOUDRON MINÉRAL

10 %

1

271600

ENERGIE ÉLECTRIQUE

10 %

1

280110

CHLORE

10 %

1

280120

IODE

10 %

1

280130

FLUOR; BROME

10 %

1

280200

SOUFRE SUBLIMÉ OU PRÉCIPITÉ; SOUFRE COLLOÏDAL

10 %

1

280300

CARBONE [NOIRS DE CARBONE ET AUTRES FORMES DE CARBONE, N.D.A.]

10 %

1

280410