Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_129_R_0039_01

2008/372/EF: Rådets afgørelse af 12. februar 2008 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om de almindelige betingelser for Staten Israels deltagelse i Fællesskabets programmer
Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om de almindelige betingelser for Staten Israels deltagelse i Fællesskabets programmer

OJ L 129, 17.5.2008, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/39


RÅDETS AFGØRELSE

af 12. februar 2008

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om de almindelige betingelser for Staten Israels deltagelse i Fællesskabets programmer

(2008/372/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første og andet punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. juni 2007 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger om en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering med Staten Israel vedrørende en rammeaftale om de almindelige principper for Staten Israels deltagelse i Fællesskabets programmer.

(2)

Forhandlingerne er blevet ført til ende til Kommissionens tilfredshed.

(3)

Ifølge artikel 10 i den med Staten Israel forhandlede protokol skal protokollen anvendes midlertidigt inden dens ikrafttræden.

(4)

Med forbehold af dens indgåelse bør protokollen undertegnes på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne og anvendes midlertidigt —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den(de) person(er), der er beføjet til på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne at undertegne protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om de almindelige principper for Staten Israels deltagelse i Fællesskabets programmer.

Artikel 2

Denne protokol anvendes midlertidigt fra datoen for dens undertegnelse med forbehold af dens indgåelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. februar 2008.

På Rådets vegne

A. BAJUK

Formand


PROTOKOL

til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om de almindelige betingelser for Staten Israels deltagelse i Fællesskabets programmer

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side,

og

STATEN ISRAEL, i det følgende benævnt »Israel«,

på den anden side,

som tager følgende i betragtning:

(1)

Israel indgik den 20. november 1995 en Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Israel på den anden side (1).

(2)

Det Europæiske Råd noterede sig på sit møde i Bruxelles den 17. og 18. juni 2004 med tilfredshed Kommissionens forslag til en EU-naboskabspolitik (ENP) og godkendte Rådets dermed forbundne konklusioner af 14. juni 2004.

(3)

Rådet har ved flere andre lejligheder vedtaget konklusioner om dets opbakning af denne politik.

(4)

Rådet erklærede den 5. marts 2007 sin støtte til de generelle og alsidige strategier, som Kommissionen beskriver i sin meddelelse af 4. december 2006 til at muliggøre ENP-partnerlandenes deltagelse i Fællesskabets agenturer og programmer efter egen fortjeneste, og når retsgrundlaget tillader det.

(5)

Israel har udtrykt ønske om at deltage i en række fællesskabsprogrammer.

(6)

De specifikke vilkår og betingelser, herunder det finansielle bidrag og rapporterings- og evalueringsprocedurer, for Israels deltagelse i hvert enkelt program fastsættes ved aftale mellem Kommissionen på Fællesskabets vegne og Israel,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Israel kan deltage i alle igangværende og fremtidige fællesskabsprogrammer, som er åbne for Israels deltagelse i overensstemmelse med bestemmelserne for oprettelsen af disse programmer.

Artikel 2

Israel bidrager finansielt til Den Europæiske Unions almindelige budget svarende til de specifikke programmer, det deltager i.

Artikel 3

Repræsentanter for Israel kan deltage som observatører og for så vidt angår punkter, der vedrører Israel, i de forvaltningsudvalg, der er ansvarlige for overvågningen af de programmer, som Israel bidrager til finansielt.

Artikel 4

Projekter og initiativer, der forelægges af deltagere fra Israel, skal så vidt muligt opfylde de samme betingelser, regler og procedurer for de pågældende programmer, som gælder for medlemsstaterne.

Artikel 5

De specifikke vilkår og betingelser, herunder det finansielle bidrag og rapporterings- og evalueringsprocedurer, for Israels deltagelse i hvert enkelt program fastsættes ved aftale mellem Kommissionen på Fællesskabets vegne og Israels kompetente myndigheder (aftalememorandum).

Hvis Israel anmoder om ekstern fællesskabsbistand til at deltage i et givet fællesskabsprogram på basis af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (2) eller en tilsvarende forordning vedrørende ekstern fællesskabsbistand til Israel, som måtte blive vedtaget i fremtiden, nedfældes betingelserne for Israels brug af fællesskabsbistanden i en finansieringsaftale.

Artikel 6

Det fastlægges i hvert aftalememorandum i overensstemmelse med Fællesskabets finansforordning, at finanskontrol eller revision forestås af Kommissionen, OLAF og Revisionsretten eller efter disses bemyndigelse.

Der fastlægges nærmere bestemmelser for finanskontrol eller revision, administrative foranstaltninger, sanktioner og tilbagesøgning, som giver Kommissionen, OLAF og Revisionsretten samme beføjelser, som de har over for modtagere og kontrahenter, der er etableret i Fællesskabet.

Artikel 7

Denne rammeaftale, i det følgende benævnt »aftalen«, anvendes, så længe Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side er i kraft.

Denne protokol undertegnes og godkendes af Fællesskabet og Israel i overensstemmelse med egne procedurer.

Hver af parterne kan opsige protokollen ved skriftlig notifikation til den anden part. Denne protokol ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for denne notifikation.

Artikel 8

Senest tre år efter datoen for denne protokols ikrafttræden og hvert tredje år derefter kan hver af parterne vurdere gennemførelsen af denne protokol på grundlag af Israels reelle deltagelse i et eller flere fællesskabsprogrammer.

Artikel 9

Denne protokol gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, og på den anden side for Israels område.

Artikel 10

Denne protokol træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne ad diplomatisk vej giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende.

Parterne er enige om i afventning af denne protokols ikrafttræden og uanset, om deres interne procedurer er afsluttet, midlertidigt at anvende bestemmelserne i denne protokol fra datoen for dens undertegnelse med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 11

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på hvert af parternes officielle sprog.

Hver sproglige udgave af teksten har samme gyldighed.

Artikel 12

Denne protokol udgør en integrerende del af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side.

Съставено в Брюксел на петнадесетия ден от месец април две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de abril de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year two thousand and eight, which corresponds to the tenth day of Av in the year five thousand seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le quinze avril deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici aprile duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende april tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Abril de dois mil e oito.

Adoptat la Bruxelles, cincisprezece aprilie două mii opt.

V Bruseli dňa pätnásteho apríla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde april tjugohundraåtta.

Image

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' l-Iżrael

Voor de staat Israël

W imieniu państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

Image

Image


(1)  EFT L 147 af 21.6.2000, s. 3.

(2)  EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1.


Top