EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_062_R_0023_01

2008/202/EF: Rådets afgørelse af 28. januar 2008 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

EUT L 62 af 6.3.2008, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 62/23


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. januar 2008

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

(2008/202/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede den 5. april 1993 Kommissionen til på Det Europæiske Fællesskabs vegne at indlede forhandlinger om toldsamarbejdsaftaler med nogle af Fællesskabets vigtigste handelspartnere.

(2)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Kommissionen, der bistås af repræsentanter for medlemsstaterne, repræsenterer Fællesskabet i Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg, der nedsættes i henhold til aftalens artikel 21.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Fællesskabets vegne.

Artikel 4

Formanden for Rådet foranstalter på Fællesskabets vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 22 (1).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2008.

På Rådets vegne

D. RUPEL

Formand


(1)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og JAPANS REGERING (i det følgende benævnt »de kontraherende parter«),

SOM ERKENDER betydningen af de handelsmæssige bånd mellem Japan og Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »Fællesskabet«), og som ønsker at bidrage til en harmonisk udvikling af disse bånd til gavn for begge de kontraherende parter,

SOM ER AF DEN OPFATTELSE, at der med henblik på at nå dette mål bør træffes foranstaltninger, der tager sigte på at udvikle toldsamarbejdet,

SOM TAGER HENSYN TIL udviklingen af toldsamarbejdet mellem de kontraherende parter for så vidt angår toldprocedurer,

SOM ANSER transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen, for at være til skade for begge kontraherende parters økonomiske, afgiftsmæssige og handelsmæssige interesser, og som erkender betydningen af at sikre en korrekt beregning af told og andre afgifter,

SOM ER OVERBEVIST OM, at der kan opnås en mere effektiv indsats over for sådanne transaktioner gennem samarbejde mellem parternes toldmyndigheder,

SOM ANERKENDER toldmyndighedernes væsentlige rolle og toldprocedurernes betydning i forbindelse med at fremme samhandelen,

SOM TAGER HENSYN TIL begge kontraherende parters stærke engagement over for toldforanstaltninger og toldsamarbejde i forbindelse med bekæmpelsen af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder,

SOM TAGER HENSYN TIL forpligtelser i henhold til internationale konventioner, som de kontraherende parter allerede har accepteret eller anvender, samt toldrelaterede aktiviteter, der varetages af Verdenshandelsorganisationen (i det følgende benævnt »WTO«),

SOM TAGER HENSYN TIL henstillingen fra Toldsamarbejdsrådet (i det følgende benævnt »CCC«) om gensidig administrativ bistand af 5. december 1953,

SOM HENVISER til den fælles erklæring fra 1991 om forbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Japan, der fastsatte generelle retningslinjer for forholdet og proceduremæssige målsætninger for en videreudbygning af forbindelserne,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»toldlovgivning«: enhver lov og retsforskrift udstedt af Japan eller Fællesskabet vedrørende import, eksport og transit af varer og henførsel af varer under enhver anden toldprocedure, herunder forbud, restriktioner og kontrol, der henhører under toldmyndighedernes kompetence

b)

»den kontraherende parts love og retsforskrifter« og »hver kontraherende parts love og retsforskrifter«: love og retsforskrifter udstedt af Japan eller love og retsforskrifter udstedt af Fællesskabet alt efter sammenhængen

c)

»toldmyndighed«: i Japan finansministeriet og i Fællesskabet de tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, der er ansvarlige for toldspørgsmål, og toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater

d)

»bistandssøgende myndighed«: en kontraherende parts toldmyndighed, som fremsætter en anmodning om bistand på baggrund af denne aftale

e)

»bistandssøgte myndighed«: en kontraherende parts toldmyndighed, som modtager en anmodning om bistand på baggrund af denne aftale

f)

»personoplysninger«: alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar enkeltperson

g)

»overtrædelse af toldlovgivningen«: enhver overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af toldlovgivningen

h)

»person«: enhver fysisk person, juridisk person eller enhver anden enhed, som ikke er en juridisk person, der er stiftet eller organiseret efter lovene og retsforskrifterne i en kontraherende part, og som udfører import, eksport eller transit af varer, og

i)

»oplysninger«: data, dokumenter, rapporter og andre meddelelser i et hvilket som helst format, herunder elektroniske kopier heraf.

Artikel 2

Territorial anvendelse

Denne aftale finder på den ene side anvendelse på Japans område, hvor dets toldlovgivning er i kraft, og på den anden side på de områder, som er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og på denne traktats betingelser.

Artikel 3

Gennemførelse

Denne aftale gennemføres af de kontraherende parter i henhold til hver kontraherende parts love og retsforskrifter og inden for rammerne af de disponible ressourcer i deres respektive toldmyndigheder.

Artikel 4

Samarbejdets rækkevidde

1.   I henhold til denne aftale omfatter toldsamarbejdet alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af toldlovgivningen.

2.   De kontraherende parter forpligter sig til at udbygge toldsamarbejdet via deres toldmyndigheder. De kontraherende parter samarbejder navnlig om:

a)

at etablere og opretholde kommunikationskanaler mellem deres respektive toldmyndigheder med henblik på at fremme en sikker og hurtig informationsudveksling

b)

at fremme en effektiv koordination mellem deres toldmyndigheder, og

c)

ethvert andet administrativt anliggende af relevans for denne aftale, hvor en fælles indsats kan være påkrævet.

3.   De kontraherende parter forpligter sig ligeledes til via deres respektive toldmyndigheder at samarbejde om at udbygge samhandelsfremmende foranstaltninger inden for toldområdet i overensstemmelse med internationale standarder.

Artikel 5

Bistandens omfang

1.   De kontraherende parter yder via deres toldmyndigheder inden for deres respektive kompetenceområder og inden for rammerne af de disponible ressourcer og på den måde og de betingelser, der er fastsat i denne aftale, hinanden bistand for at sikre en korrekt anvendelse af toldlovgivningen, især ved at forebygge, efterforske og bekæmpe transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

2.   Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne aftale ydes af de kontraherende parters toldmyndigheder, som er kompetente med hensyn til anvendelsen af denne aftale. Den berører ikke hver kontraherende parts rettigheder og forpligtelser vedrørende gensidig bistand i straffesager i henhold til internationale aftaler eller hver kontraherende parts love og retsforskrifter. Den omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på en retlig myndigheds anmodning.

3.   Bistand med hensyn til inddrivelse af afgifter, skatter eller bøder er ikke omfattet af denne aftale.

Artikel 6

Forbindelse med andre internationale aftaler

1.   Denne aftale berører ikke hver kontraherende parts rettigheder og forpligtelser i henhold til andre internationale aftaler.

2.   Uanset bestemmelserne i stk. 1, har bestemmelserne i denne aftale forrang frem for bestemmelserne i enhver bilateral aftale om toldsamarbejde og gensidig administrativ bistand, som er blevet eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater i Fællesskabet og Japan, hvis bestemmelserne i sidstnævnte aftaler er uforenelige med denne aftales bestemmelser.

3.   Bestemmelserne i denne aftale berører ikke Fællesskabets bestemmelser for meddelelse mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger, der er indhentet i medfør af denne aftale, og som kunne være af interesse for Fællesskabet.

AFSNIT II

TOLDSAMARBEJDE

Artikel 7

Samarbejde om toldprocedurer

Med henblik på at fremme lovlige varebevægelser udveksler toldmyndighederne oplysninger og knowhow om foranstaltninger til forbedring af toldteknikker og -procedurer og om edb-systemer i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

Artikel 8

Teknisk samarbejde

Toldmyndighederne kan yde hinanden teknisk samarbejde og udveksle personale og ekspertviden om foranstaltninger til forbedring af toldteknikker og -procedurer samt om edb-systemer med henblik på at nå disse mål i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

Artikel 9

Drøftelser i internationale organisationer

Toldmyndighederne bestræber sig på at udbygge og styrke deres samarbejde om spørgsmål af fælles interesse for at fremme drøftelserne om toldspørgsmål inden for relevante internationale organisationer som CCC og WTO.

AFSNIT III

GENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND

Artikel 10

Bistand efter anmodning

1.   Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed denne alle relevante oplysninger, som gør det muligt for den sidstnævnte bistandssøgende myndighed at sikre, at den kontraherende parts toldlovgivning anvendes korrekt af den bistandssøgende myndighed, herunder oplysninger om konstaterede eller planlagte aktiviteter, som er eller kan være i strid med toldlovgivningen.

Efter anmodning skal den bistandssøgte myndighed navnlig give den bistandssøgende myndighed oplysninger om aktiviteter, der kan føre til aktivitet fra den bistandssøgende myndighed, der overtræder den kontraherende parts toldlovgivning, f.eks. ukorrekte toldangivelser og oprindelsescertifikater, fakturaer eller andre dokumenter, som vides eller mistænkes for at være ukorrekte eller forfalskede.

2.   Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed giver den bistandssøgte myndighed oplysninger om, hvorvidt:

a)

varer, der udføres fra en af de kontraherende parters område, er blevet behørigt indført til den anden kontraherende part, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under, og

b)

varer, der indføres til en af de kontraherende parters område, er blevet behørigt udført fra den anden kontraherende part, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3.   Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed skal den bistandssøgte myndighed inden for rammerne af den kontraherende parts love og retsforskrifter for den bistandssøgte myndighed give oplysninger om og foretage særlig overvågning af:

a)

personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de er eller har været involveret i aktiviteter, der overtræder den kontraherende parts toldlovgivning for den bistandssøgende myndighed

b)

steder, hvor lagre af varer har været opbevaret eller kan opbevares på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der udgør en overtrædelse af den kontraherende parts toldlovgivning for den bistandssøgende myndighed

c)

varer, som transporteres eller kan transporteres på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der udgør en overtrædelse af den kontraherende parts toldlovgivning for den bistandssøgende myndighed, og

d)

transportmidler, der har været benyttet eller kan benyttes på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der udgør en overtrædelse af den kontraherende parts toldlovgivning for den bistandssøgende myndighed.

Artikel 11

Uopfordret bistand

De kontraherende parter yder på eget initiativ og inden for rammerne af deres love og retsforskrifter hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig i tilfælde, der kan indebære betydelig skade for den anden kontraherende parts økonomi, folkesundhed, offentlige sikkerhed eller lignende vitale interesser, ved navnlig at videregive indhentede oplysninger vedrørende:

a)

aktiviteter, som er eller forekommer at udgøre en overtrædelse af toldlovgivningen, og som kan være af interesse for den anden kontraherende part

b)

nye midler eller metoder, der er anvendt til at udføre aktiviteter, som udgør en overtrædelse af toldlovgivningen

c)

varer, som vides at være genstand for transaktioner, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen

d)

personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de er eller har været involveret i transaktioner, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen, og

e)

transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med transaktioner, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 12

Bistandsanmodningernes form og indhold

1.   Anmodninger i henhold til denne aftale fremsættes skriftligt. Den nødvendige dokumentation til at efterkomme sådanne anmodninger skal vedlægges anmodningen. Om fornødent kan mundtlige anmodninger accepteres, når hastende omstændigheder kræver det, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2.   Anmodninger i henhold til stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

a)

den bistandssøgende myndigheds navn

b)

hvilke tiltag der anmodes om

c)

genstanden og begrundelsen for anmodningen

d)

så nøjagtige og udtømmende oplysninger som muligt om de personer, der er målet for efterforskninger

e)

et sammendrag af sagsomstændighederne og af de allerede foretagne undersøgelser, og

f)

de involverede retlige aspekter.

3.   Anmodninger skal forelægges på et sprog, der kan accepteres af både den bistandssøgte og den bistandssøgende myndighed. Dette krav gælder også i fornødent omfang dokumenter, som ledsager anmodninger i henhold til stk. 1.

4.   Hvis anmodningen ikke opfylder ovennævnte formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; retsbevarende foranstaltninger kan træffes af den bistandssøgte myndighed i mellemtiden.

Artikel 13

Efterkommelse af anmodninger

1.   For at efterkomme en anmodning om bistand træffer den bistandssøgte myndighed inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer alle rimelige foranstaltninger i form af at videregive oplysninger, den i forvejen råder over, udføre passende undersøgelser eller sørge for, at de udføres.

2.   Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med de for den kontraherende part for den bistandssøgte myndighed gældende love og retsforskrifter.

3.   Behørigt bemyndigede tjenestemænd fra den bistandssøgende myndighed kan efter aftale med den bistandssøgte myndighed og på de af denne fastsatte betingelser møde op hos den bistandssøgte myndighed og indhente sådanne oplysninger vedrørende aktiviteter, der er eller kan være i strid med toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne aftale.

4.   Behørigt bemyndigede tjenestemænd fra den bistandssøgende myndighed kan efter aftale med den bistandssøgte myndighed og på de af denne fastsatte betingelser være til stede ved undersøgelser af specifikke sager, der foretages inden for sidstnævntes jurisdiktion.

5.   Kan anmodningen ikke efterkommes, underrettes den bistandssøgende myndighed omgående herom med angivelse af begrundelsen herfor. Begrundelsen kan ledsages af relevante oplysninger, som den bistandssøgte myndighed anser for at være nyttige for den bistandssøgende myndighed.

6.   Den bistandssøgte myndighed underretter, hvis den bistandssøgende myndighed anmoder herom, og den bistandssøgte myndighed anser det for hensigtsmæssigt, den bistandssøgende myndighed om tid og sted for de tiltag, den agter at træffe som reaktion på anmodningen om bistand, således at disse tiltag kan koordineres.

Artikel 14

Hvordan oplysninger skal meddeles

1.   Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultaterne skriftligt og fremsender samtidig alle relevante dokumenter og lignende.

2.   Disse oplysninger kan være i edb-baseret form.

Artikel 15

Undtagelser fra forpligtelsen til at yde bistand

1.   Bistand kan nægtes eller tilbageholdes eller vil kun kunne ydes under forudsætning af opfyldelse af visse betingelser eller krav, hvis den kontraherende part for den bistandssøgte myndighed er af den opfattelse, at bistand ydet i henhold til denne aftale ville krænke en af Fællesskabets medlemsstaters eller Japans suverænitet eller en af Fællesskabets medlemsstaters eller Japans sikkerhed, offentlige politik eller andre vitale interesser, jf. artikel 16, stk. 2.

Navnlig kan hver kontraherende part begrænse de oplysninger, der meddeles den anden kontraherende part, hvis sidstnævnte kontraherende part ikke er i stand til at opfylde de af førstnævnte kontraherende part stillede krav om tavshedspligt eller begrænsninger i de formål, hvortil oplysningerne vil blive benyttet.

2.   Bistand kan tilbageholdes af den bistandssøgte myndighed, hvis bistanden griber ind i en igangværende efterforskning, herunder en efterforskning iværksat af de relevante retshåndhævende organer, anklagemyndigheden eller som led i retslige og administrative procedurer. I så fald konsulterer den bistandssøgte myndighed den bistandssøgende myndighed for at fastslå, om der kan ydes bistand på de vilkår eller betingelser, som den bistandssøgte myndighed måtte kræve.

3.   Hvis den bistandssøgende myndighed søger bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

4.   I de i stk. 1 og 2 omhandlede tilfælde meddeles den bistandssøgte myndigheds beslutning og begrundelse herfor snarest muligt til den bistandssøgende myndighed.

Artikel 16

Informationsudveksling og tavshedspligt

1.   Oplysninger, der meddeles i henhold til denne aftale og uanset disses form, behandles som værende omfattet af tavshedspligt i overensstemmelse med gældende love og retsforskrifter i hver kontraherende part og er omfattet af den beskyttelse, der ydes tilsvarende oplysninger i overensstemmelse med de relevante love og retsforskrifter i den kontraherende part for den toldmyndighed, der modtog dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for Fællesskabets myndigheder, medmindre den kontraherende part, som afgav oplysningerne, på forhånd indvilliger i, at oplysningerne må videregives.

2.   Personoplysninger må kun udveksles, hvis den kontraherende part, der modtager dem, forpligter sig til at beskytte sådanne oplysninger på mindst samme måde som den, der gælder i det særlige tilfælde hos den kontraherende part, der leverer oplysningerne. Den kontraherende part, der leverer oplysningerne, må ikke fastsætte krav, der er strengere end dem, der gælder i dens egen jurisdiktion.

De kontraherende parter udveksler oplysninger om gældende love og retsforskrifter i hver kontraherende part, herunder i givet fald i Fællesskabets medlemsstater.

3.   De indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i denne aftale fastsatte formål. Hvis en kontraherende part ønsker at anvende sådanne oplysninger til andre formål, indhenter den forudgående skriftligt samtykke fra den toldmyndighed, som har afgivet oplysningerne. Anvendelsen er da underlagt de betingelser, som stilles af den pågældende myndighed.

4.   Stk. 3 hindrer ikke anvendelse af oplysninger, der tilvejebringes i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser, som bevismateriale i administrative procedurer, som efterfølgende indledes i forbindelse med aktiviteter, der udgør en overtrædelse af toldlovgivningen. De kontraherende parter kan således i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i administrative procedurer som bevis anvende oplysninger, der er indhentet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale. Den toldmyndighed, som har leveret oplysningerne, underrettes om sådanne tilfælde.

5.   Uanset bestemmelserne i denne artikels stk. 3 må den toldmyndighed, der modtager oplysningerne, videregive oplysninger, som modtages i henhold til denne aftale, til de relevante retshåndhævende organer i sin kontraherende part, medmindre den toldmyndighed, der tilvejebragte oplysningerne, meddeler andet. Disse organer må kun benytte oplysningerne til at sikre korrekt anvendelse af toldlovgivningen og er underlagt de betingelser, der er fastsat i denne aftales artikel 16 og 17.

6.   Denne artikel udelukker ikke, at oplysninger anvendes eller videregives i det omfang, der består en forpligtelse hertil i gældende love og retsforskrifter i den kontraherende part for toldmyndigheden, der modtog dem. Denne toldmyndighed giver så vidt muligt på forhånd den toldmyndighed, der tilvejebragte oplysningerne, meddelelse om, at sådan videregivelse vil finde sted.

Den modtagende kontraherende part træffer i givet fald alle disponible forholdsregler i henhold til gældende love og retsforskrifter i denne kontraherende part til at iagttage fortrolighed med oplysningerne og beskytte personoplysninger i forbindelse med tredjemands eller andre myndigheders anvendelse med henblik på videregivelse af de pågældende oplysninger, medmindre den kontraherende part, der tilvejebragte oplysningerne, indvilliger i andet.

Artikel 17

Straffesager

Oplysninger, der videregives af toldmyndigheden i en kontraherende part til toldmyndigheden i den anden kontraherende part i henhold til denne aftale, må ikke benyttes af sidstnævnte kontraherende part i straffesager indbragt for en domstol eller en dommer.

Artikel 18

Udgifter i forbindelse med ydelse af bistand

1.   Udgifter, der påføres i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale, afholdes af de respektive kontraherende parter.

2.   Hvis det under efterkommelsen af en anmodning fremgår, at færdigbehandlingen af den pågældende anmodning vil give anledning til ekstraordinære udgifter, konsulterer toldmyndighederne hinanden for at fastlægge de vilkår og betingelser, hvorpå efterkommelsen af anmodningen kan fortsætte.

AFSNIT IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Overskrifter

Overskrifterne til afsnittene og artiklerne i denne aftale er alene indsat af overskuelighedshensyn og berører ikke fortolkningen af aftalen.

Artikel 20

Høring

Alle spørgsmål eller uoverensstemmelser i forbindelse med aftalens fortolkning eller gennemførelse afgøres ved fælles overenskomst mellem de kontraherende parter.

Artikel 21

Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg

1.   Der nedsættes et blandet toldsamarbejdsudvalg, der sammensættes af embedsmænd fra Japans finans- og udenrigsministerier og af embedsmænd fra Det Europæiske Fællesskab med ansvar for toldspørgsmål. Andre embedsmænd fra begge kontraherende parter med den fornødne sagkundskab inden for de emneområder, der skal drøftes, kan inddrages på ad hoc-basis. Det træder sammen på et sted og en dato og med en dagsorden, der fastsættes efter fælles overenskomst.

2.   Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg skal bl.a.:

a)

overvåge, at denne aftale fungerer efter hensigten

b)

træffe foranstaltninger, der er nødvendige for toldsamarbejdet i overensstemmelse med målsætningerne for denne aftale

c)

udveksle synspunkter om alle spørgsmål af fælles interesse for toldsamarbejdet, herunder nye foranstaltninger og ressourcer af betydning herfor

d)

anbefale løsninger med henblik på at opfylde målsætningerne for denne aftale og

e)

vedtage sin forretningsorden.

Artikel 22

Ikrafttrædelse og varighed

1.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i måneden efter den dato, på hvilken de kontraherende parter gennem udveksling af diplomatiske noter har givet hinanden notifikation om, at de hertil nødvendige procedurer er gennemført.

2.   Denne aftale kan ændres ved fælles overenskomst af de kontraherende parter gennem udveksling af diplomatiske noter. Ændringer træder i kraft på de samme betingelser som dem, der er anført i stk. 1, medmindre de kontraherende parter aftaler andet.

3.   Hver kontraherende part kan opsige aftalen med skriftligt varsel til den anden kontraherende part. Opsigelsen træder i kraft tre måneder efter datoen for dette varsel til den anden kontraherende part. Anmodninger om bistand, der er modtaget forud for aftalens opsigelse, skal dog færdigbehandles i overensstemmelse med aftalens bestemmelser.

Artikel 23

Autentiske tekster

Denne aftale udfærdiges i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og japansk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelse har den engelske og den japanske udgave forrang frem for de øvrige sprogudgaver.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte januar 2008.

På Det Europæiske Fællesskab vegne

Image

Image

På Japans regering vegne

Image


Top