Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0136_01

2007/825/EF: Rådets afgørelse af 8. november 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

OJ L 334, 19.12.2007, p. 136–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/136


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2007

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

(2007/825/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Republikken Serbien om en aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.

(2)

Aftalen blev den 18. september 2007 undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne under forbehold af dens senere indgåelse i overensstemmelse med en rådsafgørelse, der blev vedtaget den 18. september 2007.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Ved aftalen nedsættes der et blandet udvalg til forvaltning af aftalen, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Det er hensigtsmæssigt at indføre en forenklet procedure for fastlæggelsen af Fællesskabets holdning hertil.

(5)

I overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling og protokollen om integrering af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Det Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den.

(6)

I overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa godkendes hermed på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til afgørelsen.

Artikel 2

Formanden for Rådet giver de i aftalens artikel 14, stk. 1, omhandlede meddelelser (2).

Artikel 3

I det i aftalens artikel 12 omhandlede blandede ekspertudvalg repræsenteres Fællesskabet af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 4

I det blandede ekspertudvalg fastlægges Fællesskabets holdning til vedtagelsen af den i aftalens artikel 12, stk. 4, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg udpeget af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2007.

På Rådets vegne

R. PEREIRA

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Datoen for aftalens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

REPUBLIKKEN SERBIEN, i det følgende benævnt »parterne«,

DER HENVISER TIL Republikken Serbiens udsigter til medlemskab af EU, indledningen af forhandlingerne om en stabiliserings- og associeringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab/EU-medlemsstaterne og Republikken Serbien, og det europæiske partnerskab, som Rådet vedtog i januar 2006

DER PÅ NY BEKRÆFTER deres hensigt om at arbejde tæt sammen inden for rammerne af de fremtidige strukturer for stabiliserings- og associeringsaftalen med henblik på en liberalisering af visumordningen for Republikken Serbien og Den Europæiske Union i overensstemmelse med konklusionerne af topmødet mellem EU og det vestlige Balkan, der blev afholdt i Thessaloniki den 21. juni 2003

DER ØNSKER som et første konkret skridt hen imod en visumfri rejseordning at lette de mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for en stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd ved at lempe reglerne for udstedelse af visa til serbiske statsborgere

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at alle statsborgere i Den Europæiske Union er fritaget for visumpligten ved rejser til Republikken Serbien af en varighed på højst 90 dage eller ved transit gennem Republikken Serbiens område

SOM ANERKENDER, at hvis Republikken Serbien genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes serbiske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed

SOM ANERKENDER, at lempelsen af visumreglerne ikke må føre til ulovlig migration, og

SOM ER SÆRLIG OPMÆRKSOMME PÅ sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Irlands stilling og protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Kongeriget Danmark

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Formålet med denne aftale er at lempe reglerne for udstedelse af visa til serbiske statsborgere til et forventet ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

2.   Hvis Republikken Serbien genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, skal de samme lempelser, som indrømmes serbiske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for statsborgere i Den Europæiske Union på basis af princippet om gensidighed.

Artikel 2

Generel bestemmelse

1.   De i denne aftale indeholdte bestemmelser om lempelse af reglerne for visumudstedelse finder kun anvendelse på serbiske statsborgere i det omfang, de ikke i henhold til Fællesskabets eller medlemsstaternes lovgivning, denne aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2.   Republikken Serbiens eller medlemsstaternes eller Fællesskabets lovgivning finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder bl.a. afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark, Republikken Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien

b)

»statsborger i Den Europæiske Union«: en statsborger i en medlemsstat som defineret under litra a)

c)

»serbisk statsborger«: enhver, som har serbisk statsborgerskab i overensstemmelse med national ret

d)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af en medlemsstat, som kræves for

indrejse med henblik på et forventet ophold i denne medlemsstat eller i flere medlemsstater på højst 90 dage i alt

indrejse med henblik på transit gennem denne medlemsstats eller flere medlemsstaters områder

e)

»person med lovligt ophold«: en serbisk statsborger med tilladelse eller ret til at opholde sig i mere end 90 dage på en medlemsstats område i henhold til fællesskabsretten eller national ret.

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1.   For følgende kategorier af serbiske statsborgere er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for formålet med rejsen til den anden part:

a)

for medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Serbien, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en medlemsstats område:

et brev udfærdiget af en serbisk myndighed, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af dens delegation på rejse til den anden parts område med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

b)

for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person eller virksomhed, filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier afholdt på medlemsstaternes område, som er godkendt af det serbiske handelskammer

c)

for chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Serbien:

en skriftlig anmodning fra det nationale forbund af transportvirksomheder i Republikken Serbien, som foretager international transport ad landevej, med angivelse af turenes formål, varighed og hyppighed

d)

for medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område:

en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Republikken Serbien med angivelse af rejsernes formål, varighed og hyppighed

e)

for journalister:

attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation for, at den pågældende person er uddannet journalist, samt et dokument udstedt af vedkommendes arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde

f)

for personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitetsprogrammer og andre udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

g)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter:

en skriftlig indbydelse eller et optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -akademiet, -instituttet, -læreanstalten eller -skolen eller studiekort eller beviser på de kurser, der skal følges

h)

for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen: kompetente myndigheder, nationale sportsforbund eller nationale olympiske komitéer i medlemsstaterne

i)

for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer:

en skriftlig indbydelse fra disse byers borgmester/kommunaldirektør

j)

for pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — der besøger serbiske statsborgere, der har lovligt ophold på medlemsstaternes område:

en skriftlig indbydelse fra værten

k)

til besøg på militære og civile gravsteder:

et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

l)

for slægtninge, som deltager i en begravelse:

et officielt dokument, der bekræfter dødsfaldet samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

m)

til besøg af lægelige årsager og for de nødvendige ledsagende personer:

et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet for behandling på denne institution og for at være ledsaget, og dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for lægebehandlingen

n)

for repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, når de rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, en bekræftelse af, at den pågældende person repræsenterer en organisation i civilsamfundet, og en etableringstilladelse for organisationen fra det relevante register og udstedt af en statslig myndighed i overensstemmelse med national ret

o)

for repræsentanter for religiøse samfund i Republikken Serbien:

en skriftlig anmodning fra et religiøst samfund, der er registreret i Republikken Serbien med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

p)

for medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område:

en skriftlig anmodning fra værtsorganisationen, der bekræfter, at den pågældende person deltager i arrangementet

q)

for turister:

en attest eller en voucher fra et rejsebureau eller en rejsearrangør, der er godkendt af medlemsstaterne i forbindelse med det lokale konsulære samarbejde, hvori det bekræftes, at der er reserveret en organiseret rejse.

2.   Den i stk. 1 omhandlede skriftlige indbydelse eller anmodning skal indeholde følgende oplysninger:

a)

for den indbudte person: fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer eller nummer på andet identitetsbevis, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt når det er relevant, navnet på ægtefælle og eventuelle mindreårige børn, der ledsager den indbudte

b)

den indbydende persons fulde navn og bopæl

c)

den indbydende juridiske persons, virksomheds eller organisations fulde navn og adresse samt

hvis indbydelsen er udsendt af en organisation, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

hvis den, som indbyder, er en juridisk person eller virksomhed eller afdeling/filial heraf eller en virksomhed beliggende på en medlemsstats område, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer.

3.   Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål, som måtte være foreskrevet i medlemsstaternes lovgivning.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i op til fem år til følgende kategorier af personer:

a)

medlemmer af nationale og regionale regeringer/provinsregeringer samt nationale og regionale parlamenter/provinsparlamenter, forfatningsdomstolen og højesteret, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale, når de rejser i embeds medfør, med en gyldighed begrænset til deres mandatperiode, hvis denne er under 5 år

b)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Serbien, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

c)

ægtefæller og børn (også adopterede), der er under 21 år eller er forsørgelsesberettigede, og forældre, som besøger serbiske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område, med en gyldighed begrænset til varigheden af det lovlige ophold.

2.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på op til et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum, har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og har grund til at ansøge om et visum til flere indrejser:

a)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Serbien, regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

b)

forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der jævnligt rejser til medlemsstaterne

c)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Serbien

d)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

e)

journalister

f)

personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

g)

studerende eller universitetsuddannede under videreuddannelse, der regelmæssigt rejser med henblik på studier eller uddannelse, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

h)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

i)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

j)

personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager, samt de nødvendige ledsagende personer

k)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, når de rejser regelmæssigt til medlemsstaterne med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

l)

repræsentanter for religiøse samfund, der er registreret i Republikken Serbien, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

m)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område.

3.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst 2 år og højst 5 år til de i stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående 2 år har gjort brug af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område og stadig har gyldig grund til at ansøge om et visum til flere indrejser.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes område må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1.   Gebyret for behandling af visumansøgninger fra serbiske statsborgere er på 35 EUR.

Dette gebyr kan ændres efter reglerne i artikel 14, stk. 4.

Hvis Republikken Serbien genindfører visumpligt for statsborgere i Den Europæiske Union, må det serbiske visumgebyr ikke være på mere end 35 EUR eller et andet aftalt beløb, hvis gebyret ændres efter proceduren i artikel 14, stk. 4.

2.   For følgende personkategorier beregnes der ikke gebyr for behandling af visumansøgninger:

a)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Republikken Serbien, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

b)

medlemmer af nationale og regionale regeringer/provinsregeringer samt nationale og regionale parlamenter/provinsparlamenter, forfatningsdomstolen og højesteret, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale

c)

personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer

d)

elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter

e)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

f)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabskommuner og -byer

g)

handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

h)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der rejser med henblik på møder, seminarer, udvekslingsprogrammer eller uddannelseskurser

i)

personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. med henblik på presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller med henblik på at deltage i en pårørendes begravelse eller besøge en pårørende, der er alvorligt syg

j)

journalister

k)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Republikken Serbien

l)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører til medlemsstaternes område

m)

pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — til serbiske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område, og som besøger sidstnævnte

n)

repræsentanter for religiøse samfund, der er registreret i Republikken Serbien, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

o)

medlemmer af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område

p)

pensionister

q)

børn under 6 år.

3.   Uanset stk. 1 ovenfor kan Bulgarien og Rumænien, der er bundet af Schengen-reglerne, men som endnu ikke kan udstede Schengen-visa, fritage serbiske statsborgere for gebyret for at behandle ansøgninger om visa til kortvarigt ophold, indtil datoen for landenes fuldstændige gennemførelse af Schengen-reglerne på visumområdet er fastsat ved rådsafgørelse

Artikel 7

Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer træffer afgørelse om ansøgningen inden for en frist på 10 kalenderdage efter datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 dage i enkelttilfælde, bl.a. når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til 3 arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

Artikel 8

Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

Statsborgere i Den Europæiske Union og Republikken Serbien, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på Republikken Serbiens eller medlemsstaternes område, kan rejse ud af dette område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Republikken Serbiens diplomatiske og konsulære repræsentationer uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Serbiske statsborgere, der på grund af force majeure ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland.

Artikel 10

Diplomatpas

1.   Serbiske statsborgere, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

2.   De i stk. 1 omhandlede personer kan opholde sig på medlemsstaternes område i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 11

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har serbiske statsborgere ret til at rejse på medlemsstaternes område på lige fod med statsborgere i Den Europæiske Union.

Artikel 12

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   Parterne nedsætter et blandet ekspertudvalg (»udvalget«), bestående af repræsentanter for Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien. Fællesskabet repræsenteres af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2.   Udvalget har bl.a. til opgave at:

a)

overvåge gennemførelsen af denne aftale

b)

fremsætte forslag til ændring eller udvidelse af denne aftale

c)

bilægge tvister, der opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser.

3.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst én gang om året.

4.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 13

Denne aftales forhold til bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Republikken Serbien

1.   Denne aftale har fra og med sin ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem de enkelte medlemsstater og Republikken Serbien, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af denne aftale.

2.   Bestemmelserne i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Republikken Serbien, der blev undertegnet inden 1. januar 2007, og som indeholder bestemmelser om visumfritagelse for indehavere af tjenestepas, finder fortsat anvendelse i en femårig periode fra denne aftales ikrafttrædelse, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Republikken Serbiens ret til at opsige eller suspendere de bilaterale aftaler i den femårige periode.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

2.   Uanset stk. 1 træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetagelsesaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien, såfremt denne dato er senere end den i stk. 1 omhandlede dato.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, medmindre den opsiges efter reglerne i stk. 6.

4.   Aftalen kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

5.   Hver af parterne kan suspendere hele aftalen eller en del af den, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen herom meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttrædelse. Den part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden part, når grundene til suspensionen ikke længere består.

6.   Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft 90 dage efter tidspunktet for denne meddelelse.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusinde og syv i to eksemplarer på hvert af parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

BILAG

PROTOKOL TIL AFTALEN ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER, DER IKKE I FULDT OMFANG ANVENDER SCHENGEN-REGLERNE

De medlemsstater, der er bundet af Schengen-reglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengen-visa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

Disse medlemsstater kan ensidigt anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser i forbindelse med transit gennem deres område i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006.

Da Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF af 14. juni 2006 ikke finder anvendelse på Rumænien og Bulgarien, vil Europa-Kommissionen fremsætte forslag om lignende bestemmelser for derved at sætte disse lande i stand til unilateralt at anerkende Schengen-visa og -opholdstilladelser samt andre lignende dokumenter, som andre medlemsstater, der endnu ikke er fuldt integreret i Schengen-området, har udstedt med henblik på transit gennem deres område.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Kongeriget Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Kongeriget Danmark og Republikken Serbien snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien.

FÆLLESERKLÆRING OM DET FORENEDE KONGERIGE OG IRLAND

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke gælder for Det Forenede Kongeriges og Irlands område.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Det Forenede Kongerige, Irland og Republikken Serbien snarest indgår bilaterale aftaler om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

Parterne noterer sig de tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge, navnlig i henhold til aftalen af 18. maj 1999 vedrørende disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengen-reglerne.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island og Republikken Serbien snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Serbien.

FÆLLESERKLÆRING VEDRØRENDE DET SCHWEIZISKE FORBUND OG LIECHTENSTEIN

(om nødvendigt)

Hvis aftalen mellem EU, EF og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i Schengen-reglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling og protokollerne til denne aftale vedrørende Liechtenstein er trådt i kraft på det tidspunkt, hvor forhandlingerne med Republikken Serbien er afsluttet, vil der blive afgivet en lignende erklæring for så vidt angår Schweiz og Liechtenstein.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM REVISION AF VISUMKRAVENE TIL INDEHAVERE AF TJENESTEPAS

Da fritagelsen af indehavere af tjenestepas for visumpligten, der er fastsat bestemmelser om i bilaterale aftaler eller ordninger mellem individuelle medlemsstater og Republikken Serbien, og som blev undertegnet inden 1. januar 2007, kun fortsat skal finde anvendelse i en femårig periode fra ikrafttrædelsen af denne aftale, uden at dette påvirker de pågældende medlemsstaters eller Republikken Serbiens ret til at opsige eller suspendere de bilaterale aftaler i den femårige periode, vil Det Europæiske Fællesskab revurdere situationen for indehavere af tjenestepas senest fire år efter, at denne aftale er trådt i kraft, med henblik på en eventuel ændring af aftalen i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 4.

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM VISUMANSØGERES ADGANG TIL INFORMATION OG HARMONISERING AF INFORMATION OM PROCEDURERNE FOR UDSTEDELSE AF VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD OG DOKUMENTATION, SOM SKAL FREMLÆGGES VED ANSØGNING OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD

Det Europæiske Fællesskab erkender, at det er vigtigt at skabe åbenhed omkring visumansøgninger, og henviser i den forbindelse til, at forslaget vedrørende omarbejdningen af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 19. juli 2006 og drøftes på nuværende tidspunkt mellem Europa-Parlamentet og Rådet. Forslaget indeholder bestemmelser om betingelserne for visumansøgeres adgang til medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Med hensyn til information af visumansøgere mener Det Europæiske Fællesskab, at der bør tages passende skridt til:

generelt at tilvejebringe grundlæggende oplysninger til ansøgerne om procedurerne og betingelserne for ansøgning om visa og de udstedte visas gyldighed

at Det Europæiske Fællesskab opstiller en liste over minimumskrav for at sikre serbiske ansøgere sammenhængende og ensartet grundlæggende oplysninger og for at sikre, at der i princippet stilles samme krav til dokumentationen for ansøgninger.

Ovennævnte oplysninger, herunder listen over rejsebureauer og rejsearrangører, der er godkendt inden for rammerne af det lokale konsulære samarbejde, skal sikres vid udbredelse (opslagstavler i konsulater, pjecer, websteder osv.).

Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer skal fra sag til sag oplyse om eksisterende muligheder i henhold til Schengen-bestemmelserne for lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.

Det Europæiske Fællesskab noterer sig, at de serbiske myndigheder har givet udtryk for, at de er rede til at bistå med formidlingen af ovennævnte oplysninger.

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS ERKLÆRING OM AT LEMPE REGLERNE FOR FAMILIEMEDLEMMER OG BONA FIDE-ANSØGERE

Det Europæiske Fællesskab noterer sig Republikken Serbiens forslag om at anvende en bredere definition af begrebet familiemedlemmer, der bør kunne drage fordel af lempelsen af reglerne for visumudstedelse, og den betydning, Republikken Serbien tillægger en forenkling af reglerne for bevægelsesfriheden for denne personkategori.

For at forbedre bevægelsesfriheden for et større antal personer med familiebånd (navnlig søskende og deres børn) til serbiske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område opfordrer Det Europæiske Fællesskab medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende de eksisterende muligheder i fællesskabsretten til at lempe reglerne for visumudstedelse til denne personkategori, herunder navnlig en forenkling af den dokumentation, der kræves af ansøgeren, fritagelse for gebyret til behandling af ansøgningen og i givet fald til udstedelse af visa til flere indrejser.

Derudover opfordrer Det Europæiske Fællesskab desuden medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at anvende disse muligheder for at lempe reglerne for udstedelse af visa til bona fide-ansøgere.

POLITISK ERKLÆRING FRA BULGARIEN, UNGARN OG RUMÆNIEN OM LOKAL GRÆNSETRAFIK

Bulgarien, Ungarn og Rumænien erklærer, at de er rede til at indlede forhandlinger om bilaterale aftaler med Republikken Serbien om anvendelse af den ordning for lokal grænsetrafik, som er indført ved forordning (EF) nr. 1931/2006 af 20. december 2006 om fastsættelse af regler for lokal grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landegrænser og om ændring af Schengen-konventionen.


Top