EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_224_R_0015_01

2006/537/EF: Rådets afgørelse af 29. april 2004 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen og om tilpasninger af partnerskabs- og samarbejdsaftalen
Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen og om tilpasninger af partnerskabs- og samarbejdsaftalen

OJ L 224, 16.8.2006, p. 15–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 224/15


RÅDETS AFGØRELSE

af 29. april 2004

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen og om tilpasninger af partnerskabs- og samarbejdsaftalen

(2006/537/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44, stk. 2, artikel 47, stk. 2, sidste punktum, og artikel 55, 57, stk. 2, 71, 80, stk. 2, 93, 94, 133 og 181a sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til tiltrædelsestraktaten af 16. april 2003, særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten, der er knyttet til tiltrædelsestraktaten, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 8. december 2003 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne med Ukraine om en protokol til partnerskabsaftalen for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union og for at foretage visse tekniske tilpasninger som følge af institutionelle og juridiske udviklinger i Den Europæiske Union.

(2)

Protokollen, der blev paraferet den 30. mart 2004, bør undertegnes på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne med forbehold af senere indgåelse.

(3)

Protokollen bør anvendes midlertidigt fra tiltrædelsestidspunktet, indtil de relevante procedurer for dens formelle indgåelse er afsluttet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), som er beføjet til på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne at undertegne protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen og om tilpasninger af partnerskabs- og samarbejdsaftalen med forbehold af senere indgåelse.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse (1).

Artikel 2

Protokollen anvendes midlertidigt fra tiltrædelsestidspunktet, indtil den træder i kraft.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. april 2004.

På Rådets vegne

M. McDOWELL

Formand


(1)  Se side 16 i denne EUT.


PROTOKOL

til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen og om tilpasninger af partnerskabs- og samarbejdsaftalen

KONGERIGET BELGIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskaberne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen,

på den ene side, og

UKRAINE,

på den anden side,

i det følgende med henblik på denne protokol benævnt »parterne«,

SOM HENVISER TIL bestemmelserne i traktaten mellem Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (medlemmer af Den Europæiske Union) og Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union, som blev undertegnet i Athen den 16. april 2003, og som træder i kraft den 1. maj 2004,

SOM TAGER HENSYN TIL den nye situation i forbindelserne mellem Ukraine og Den Europæiske Union som følge af ti nye medlemsstaters tiltrædelse, som åbner muligheder og skaber udfordringer for samarbejdet mellem Ukraine og Den Europæiske Union,

SOM TAGER HENSYN TIL, at parterne ønsker at realisere målene og principperne i partnerskabs- og samarbejdsaftalen,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet er part i partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, som blev undertegnet i Luxembourg den 14. juni 1994 og trådte i kraft den 1. marts 1998, i det følgende benævnt »aftalen«, og godkender og noterer sig på samme måde som andre medlemsstater teksten til aftalen såvel som fælleserklæringerne, erklæringerne og brevvekslingerne, der er knyttet til slutakten, undertegnet samme dato, og protokollen til aftalen af 10. april 1997, som trådte i kraft den 12. oktober 2000.

Artikel 2

1.   For at tage hensyn til de seneste institutionelle udviklinger i Den Europæiske Union er parterne enige om, at de bestående bestemmelser i aftalen, som henviser til Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som følge af udløbet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab anses for at henvise til Det Europæiske Fællesskab, som er indtrådt i alle Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs rettigheder og forpligtelser.

2.   For at tage hensyn til de institutionelle udviklinger i det internationale handelssystem under GATT-WTO er parterne enige om, at de bestående henvisninger til GATT i teksten til partnerskabs- og samarbejdsaftalen anses for at være henvisninger til GATT 1994, og at udtrykket »Ukraines tiltrædelse af GATT« læses som »Ukraines tiltrædelse af WTO«.

3.   For at tage hensyn til udviklingen i traktatgrundlaget for det europæiske energicharter er parterne enige om, at de eksisterende henvisninger til det europæiske energicharter anses for at omfatte henvisninger til energichartertraktaten og energicharterprotokollen om energieffektivitet og de hermed forbundne miljøaspekter.

Artikel 3

Denne protokol udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 4

1.   Denne protokol godkendes af Fællesskaberne, ved Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne, og af Ukraine i overensstemmelse med egne procedurer.

2.   Parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 5

1.   Denne protokol træder i kraft samme dag som tiltrædelsestraktaten af 2003, forudsat at alle godkendelsesinstrumenter vedrørende denne protokol er blevet deponeret før denne dato.

2.   Hvis ikke alle godkendelsesinstrumenterne vedrørende denne protokol er deponeret før nævnte dato, træder denne protokol i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

3.   Hvis ikke alle godkendelsesinstrumenterne vedrørende denne protokol er deponeret før den 1. maj 2004, anvendes denne protokol midlertidig med virkning fra den 1. maj 2004.

Artikel 6

Teksten til aftalen, slutakten og alle dertil knyttede dokumenter samt protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen af 10. april 1997 er udfærdiget på estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk.

Disse tekster er knyttet til denne protokol og har samme gyldighed som teksterne på de andre sprog, på hvilke aftalen, slutakten og alle dertil knyttede dokumenter samt protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen af 10. april 1997 er udfærdiget (1).

Artikel 7

Denne protokol er udarbejdet i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og ukrainsk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.

V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.

Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Dublin, le vingt-neuf avril deux mille quatre.

Fatto a Dublino, addì ventinove aprile duemilaquattro.

Dublinā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Dubline.

Kelt Dublinban, a kétezer-negyedik év április havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f' Dublin fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Dublin, de negenentwintigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Dublim, em vinte e nove de Abril de dois mil e quatro.

V Dubline dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícštyri.

V Dublinu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Dublinissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Dublin den tjugonionde april tjugohundrafyra.

Вчинено у Дубліні, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі четвертого року.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

За Держави-Чпени

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

За Европейські Співтовариства

Image

Image

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Україну

Image


(1)  Den estiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den polske, den slovakiske, den slovenske, den tjekkiske og den ungarske udgave af aftalen offentliggøres i særudgaven af EU-Tidende på et senere tidspunkt.


Top