Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_304_R_NS004

2004/634/EF: Rådets afgørelse af 30. marts 2004 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om styrkelse og udvidelse af aftalen om samarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål til også at omfatte samarbejde om containersikkerhed og dermed forbundne spørgsmål
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om styrkelse og udvidelse af aftalen om samarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål til også at omfatte samarbejde om containersikkerhed og dermed forbundne spørgsmål

OJ L 304, 30.9.2004, p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303

30.9.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/32


RÅDETS AFGØRELSE

af 30. marts 2004

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om styrkelse og udvidelse af aftalen om samarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål til også at omfatte samarbejde om containersikkerhed og dermed forbundne spørgsmål

(2004/634/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om samarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål (1) (i det følgende benævnt »toldsamarbejdsaftalen«) giver mulighed for at udvide denne aftale med henblik på at øge toldsamarbejdet og supplere det ved hjælp af aftaler om specifikke sektorer eller spørgsmål.

(2)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne forhandlet en aftale med USA om styrkelse og udvidelse af toldsamarbejdsaftalen til også at omfatte samarbejde om containersikkerhed og dermed forbundne spørgsmål (i det følgende benævnt »aftalen«).

(3)

Med denne aftale udvides toldsamarbejdet mellem Fællesskabet og USA til at omfatte containersikkerhed og dermed forbundne spørgsmål. Formålet med aftalen er en omgående og vellykket udvidelse af CSI-initiativet (Container Security Initiative (CSI) — initiativ vedrørende containersikkerhed) til alle EF-havne, der opfylder de relevante krav. Aftalen omfatter ligeledes et arbejdsprogram for yderligere foranstaltninger til gennemførelse af samarbejdet, herunder udvikling af standarder for risikoforvaltningsteknikker og for, hvilke oplysninger der er nødvendige for at kunne identificere højrisikoforsendelser, der importeres af parterne, samt for erhvervspartnerskabsprogrammer.

(4)

Den eksterne koordinering af toldkontrolstandarder med USA er nødvendig for at opnå sikkerhed i forsyningskæden og samtidig sikre kontinuiteten i den legale samhandel med containere. Det er navnlig væsentligt at sikre, at alle EF-havne kan deltage i CSI-initiativet på grundlag af ensartede principper, og at tilsvarende standarder fremmes i amerikanske havne. Det umiddelbare formål med aftalen og aftalens indhold er derfor at lette den legale samhandel mellem Fællesskabet og USA og samtidig, på et gensidigt grundlag, sikre et højt sikkerhedsniveau ved at åbne mulighed for samarbejde om udvikling af aktioner på bestemte kontrolområder, hvor Fællesskabet har kompetence.

(5)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at udvide CSI-initiativet til at omfatte alle havne i Det Europæiske Fællesskab gennem arrangementer med USA, der udpeger de EF-havne, der deltager i CSI-initiativet, og som giver mulighed for stationering af amerikanske toldembedsmænd i disse havne, eller til at opretholde gældende principerklæringer med dette formål under forudsætning af, at disse er i overensstemmelse med traktaten og forenelige med toldsamarbejdsaftalen, som udvidet ved denne aftale.

(6)

Det er nødvendigt at sikre et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og Det Europæiske Fællesskabs institutioner med henblik på yderligere styrkelse og udvidelse af toldsamarbejdet i henhold til den udvidede toldsamarbejdsaftale.

(7)

Med henblik herpå bør der oprettes en konsultationsprocedure, hvorefter medlemsstater, der har til hensigt at indlede forhandlinger med USA om arrangementer vedrørende anliggender, der er omfattet af den udvidede toldsamarbejdsaftale, øjeblikkelig giver besked herom og meddeler alle relevante oplysninger. Hvis en medlemsstat eller Kommissionen anmoder herom, bør oplysningerne inden for en kort frist gøres til genstand for konsultationer mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

(8)

Hovedformålet med konsultationerne bør være at lette udvekslingen af oplysninger og at sikre, at arrangementerne er i overensstemmelse med traktaten og med de fælles politikker, navnlig det fælles grundlag for samarbejdet med USA, som det er fastsat i den udvidede toldsamarbejdsaftale.

(9)

Hvis Kommissionen finder, at et arrangement, som en medlemsstat ønsker at gennemføre med USA, ikke er i overensstemmelse med den udvidede toldsamarbejdsaftale, eller at det pågældende spørgsmål bør behandles inden for rammerne af den udvidede toldsamarbejdsaftale, bør den informere medlemsstaten herom.

(10)

Konsultationsproceduren bør dog ikke anfægte medlemsstaternes eller Fællesskabets respektive beføjelser hvad angår indgåelse af de påtænkte arrangementer.

(11)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om styrkelse og udvidelse af aftalen om samarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål til også at omfatte samarbejde om containersikkerhed og dermed forbundne spørgsmål (i det følgende benævnt »aftalen«) godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de(n) person(er), der er beføjet til at undertegne aftalen, med henblik på at forpligte Fællesskabet.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne kan opretholde eller indgå arrangementer med USA med henblik på at medtage EF-havne i CSI-initiativet. Sådanne arrangementer skal henvise til den udvidede toldsamarbejdsaftale og være i overensstemmelse med denne, herunder minimumsstandarder, når sådanne er vedtaget.

Kommissionen og de pågældende medlemsstater kan konsultere hinanden for at sikre sig, at disse arrangementer opfylder den udvidede toldsamarbejdsaftale.

2.   Inden en medlemsstat indleder forhandlinger om arrangementer med USA vedrørende andre spørgsmål end dem, der henvises til i stk. 1, men som er omfattet af den udvidede toldsamarbejdsaftale, underretter den Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom og meddeler dem samtidig alle relevante oplysninger.

3.   Medlemsstaterne eller Kommissionen kan senest otte arbejdsdage efter modtagelsen af underretningen anmode om konsultationer med de andre medlemsstater og Kommissionen. Sådanne konsultationer finder sted senest tre uger efter modtagelsen af underretningen. Hvis sagen haster, finder konsultationerne sted straks.

4.   Kommissionen afgiver senest fem dage efter afslutningen af konsultationerne skriftlig udtalelse om, hvorvidt de arrangementer, der er givet underretning om, er forenelige med den udvidede toldsamarbejdsaftale, herunder i givet fald hvorvidt det er nødvendigt af at tage spørgsmålet op inden for rammerne af den udvidede toldsamarbejdsaftale.

5.   Konsultationerne finder sted i det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 247 i forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2).

6.   Medlemsstaterne sender Kommissionen og de øvrige medlemsstater en kopi af de arrangementer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, og underretter dem ligeledes om enhver opsigelse eller ændring heraf.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.

På Rådets vegne

M. McDOWELL

Formand


(1)  EFT L 222 af 12.8.1997, s. 17.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 (EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17).


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om styrkelse og udvidelse af aftalen om samarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål til også at omfatte samarbejde om containersikkerhed og dermed forbundne spørgsmål

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG AMERIKAS FORENEDE STATER,

som henviser til bestemmelserne i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om samarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål, som blev undertegnet den 28. maj 1997, (i det følgende benævnt »toldsamarbejdsaftalen«), og

(1)

som bekræfter, at U.S. Customs and Border Protection fra 1. marts 2003 har erstattet United States Customs Service i toldsamarbejdsaftalen

(2)

som minder om, at de kontraherende parter i henhold til artikel 3 i toldsamarbejdsaftalen kan udvide samarbejdsområderne i aftalen ved fælles overenskomst

(3)

som minder om, at Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg i henhold til toldsamarbejdsaftalens artikel 22 består af repræsentanter for de kontraherende parters toldmyndigheder, som i Det Europæiske Fællesskab er de kompetente tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber med bistand fra toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater og i Amerikas Forenede Stater er U.S. Customs and Border Protection, Department of Homeland Security

(4)

som anerkender, at Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg blev nedsat i henhold til artikel 22 i toldsamarbejdsaftalen

(5)

som bekræfter, at toldmyndighederne i Amerikas Forenede Stater og i Fællesskabet har et langvarigt, nært og frugtbart samarbejde bag sig

(6)

som er overbevist om, at dette samarbejde kan styrkes yderligere ved bl.a. at øge udvekslingen af relevante oplysninger og erfaringer mellem U.S. Customs and Border Protection, Kommissionen og toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater for at sikre, at der i den generelle toldkontrol af den internationale samhandel tages højde for sikkerhedsspørgsmål

(7)

som bekræfter, at det er vigtigt at udvide dette samarbejde til samtlige former for international transport af alle slags varer, idet der i begyndelsen vil blive lagt mest vægt på transport af skibscontainere

(8)

som anerkender, at samhandelen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater er betydelig, både hvad angår skibscontainertransport og andre former for samhandel, og begge parter spiller en stor rolle som knudepunkter for containere fra mange lande

(9)

som anerkender, at skibscontainere fra hele verden importeres til, omlades i eller passerer igennem Amerikas Forenede Stater og Fællesskabet

(10)

som er overbevist om, at terroristers forsøg på at forstyrre den globale samhandel ved at skjule våben i skibscontainere eller andre internationale forsendelser eller ved at anvende sådanne forsendelser som våben bør afværges, forebygges og forbydes

(11)

som er overbevist om, at det er nødvendigt at øge sikkerheden for Fællesskabet og Amerikas Forenede Stater og samtidig lette den legale samhandel

(12)

som henviser til, at det er vigtigt i videst muligt omfang at udvikle gensidige systemer til sikring og lettelse af den legale samhandel, idet der tages behørigt hensyn til trusselvurderinger

(13)

som anerkender, at der kan opnås betydelig større sikkerhed i den lovlige samhandel ved hjælp af et system, der hviler på samarbejde mellem toldmyndighederne i importlandet og de toldmyndigheder, der har været involveret i de foregående led i forsyningskæden, således at de med rettidige informationer og den rette kontrolteknologi kan identificere og screene højrisiko-containere, før de udskibes fra de pågældende havne eller indladnings- eller omladningssteder

(14)

som støtter målene for CSI-initiativet (Container Security Initiative (CSI) — initiativ vedrørende containersikkerhed), da dette initiativ tager sigte på at beskytte den globale søfartshandel ved at styrke samarbejdet i alle havne med henblik på at kunne identificere og screene højrisiko-containere og sikre disses integritet under transporten

(15)

som minder om, at toldsamarbejdsaftalens artikel 5 indeholder bestemmelser om forholdet mellem nævnte aftale og enhver bilateral aftale om samarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål, der er eller bliver indgået mellem Fællesskabets enkelte medlemsstater og Amerikas Forenede Stater

(16)

som anerkender, at CSI-initiativet hurtigst muligt bør udvides til også at omfatte alle de havne i Fællesskabet, hvor containertrafikken til og fra Amerikas Forenede Stater overstiger et vist minimum, hvor visse minimumsstandarder opfyldes, og hvor der er tilstrækkelig kontrolteknologi til rådighed,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Toldsamarbejdet inden for rammerne af toldsamarbejdsaftalen styrkes og udvides med henblik på at øge sikkerheden for skibscontainere og for andre forsendelser fra hele verden, som importeres til, omlades i eller passerer igennem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater.

Artikel 2

Der tages behørigt hensyn til toldsamarbejdsaftalens artikel 5, der indeholder bestemmelser om forholdet mellem nævnte aftale og enhver bilateral aftale om samarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål mellem Fællesskabets medlemsstater og Amerikas Forenede Stater og enhver principerklæring i forbindelse med CSI-initiativet, der supplerer sådanne bilaterale aftaler.

Artikel 3

Målene for det styrkede og udvidede samarbejde omfatter, men er ikke begrænset til:

1)

støtte til omgående og vellykket udvidelse af CSI-initiativet til alle havne i Det Europæiske Fællesskab, der opfylder de relevante krav, og fremme af anvendelsen af sammenlignelige standarder i de pågældende havne i Amerikas Forenede Stater

2)

samarbejde om en styrkelse af de toldrelaterede aspekter af sikringen af den internationale samhandels logistikkæde og navnlig som topprioritet forbedring af metoderne til identifikation og screening af alle højrisiko-skibscontainere

3)

fastlæggelse i det omfang, det er praktisk muligt, af minimumsstandarder for risikostyringsteknikker og dermed forbundne krav og programmer, og

4)

koordinering i det omfang, det er praktisk muligt, af standpunkter i alle multilaterale fora, hvor det er på sin plads at rejse og drøfte spørgsmål om containersikkerhed.

Artikel 4

Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg overvejer, hvilken form og hvilket indhold dokumenter og/eller foranstaltninger skal have for at være hensigtsmæssige for den yderligere gennemførelse af det styrkede og udvidede toldsamarbejde i henhold til denne aftale.

Artikel 5

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for U.S. Customs and Border Protection og Kommissionen bistået af interesserede medlemsstater i Fællesskabet, der skal undersøge og fremsætte anbefalinger til Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg om bl.a., men ikke begrænset hertil, de spørgsmål, der er opført i bilaget.

Artikel 6

Arbejdsgruppen aflægger regelmæssige beretninger til Commissioner of U.S. Customs and Border Protection og generaldirektøren for Kommissionens Generaldirektorat for Beskatning og Toldunion og årlige beretninger til Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg om de fremskridt, den har gjort i sit arbejde.

Artikel 7

Denne aftale træder i kraft, når den er undertegnet af begge kontraherende parter, hvilket tilkendegiver deres samtykke til at være bundet heraf. Hvis aftalen ikke undertegnes samme dag på vegne af begge parter, træder den i kraft den dag, den forsynes med den anden underskrift.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

For Det Europæiske Fællesskab

Image

For Amerikas Forenede Stater

Image

BILAG

Bilag til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om styrkelse og udvidelse af toldsamarbejdsaftalen til også at omfatte samarbejde om containersikkerhed og dermed forbundne spørgsmål

Den arbejdsgruppe, der nedsættes i henhold til artikel 5 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om styrkelse og udvidelse af toldsamarbejdsaftalen til også at omfatte samarbejde om containersikkerhed og dermed forbundne spørgsmål, undersøger og fremsætter anbefalinger om spørgsmål, der bl.a. vedrører nedenstående områder, som er genstand for et samarbejde mellem U.S. Customs and Border Protection og toldmyndighederne i Fællesskabet, med henblik på at sikre, at der i den generelle toldkontrol af den internationale samhandel tages behørigt hensyn til sikkerhedsspørgsmål ved:

a)

fastlæggelse af minimumsstandarder, navnlig med henblik på deltagelse i CSI-initiativet og anbefaling af metoder, der gør det muligt at overholde disse standarder

b)

fastlæggelse af de mest velegnede metoder til sikkerhedskontrol af den internationale samhandel og udvidelse af disses anvendelsesområde, navnlig for så vidt angår de kontrolmetoder, der er udviklet inden for rammerne af CSI-initiativet

c)

i det omfang, det er praktisk muligt, definition og fastlæggelse af standarder for de oplysninger, der er nødvendige for at kunne identificere højrisikoforsendelser, som importeres til, omlades i eller passerer igennem Amerikas Forenede Stater og Fællesskabet

d)

i det omfang, det er praktisk muligt, forbedring og fastlæggelse af standarder for identifikation og screening af sådanne højrisikoforsendelser, herunder udveksling af oplysninger, anvendelse af automatiske identifikationssystemer og udarbejdelse af minimumsstandarder for kontrolteknologier og screeningmetoder

e)

i det omfang, det er praktisk muligt, forbedring og fastlæggelse af standarder for industrielle partnerskabsprogrammer, der tager sigte på at øge sikkerheden i forsyningskæden og lette den lovlige samhandel

f)

afklaring af, hvilke forskriftsmæssige eller lovgivningsmæssige ændringer der er nødvendige for at gennemføre arbejdsgruppens anbefalinger

g)

overvejelse af, hvilke dokumenter og foranstaltninger der kan bidrage til at gennemføre det styrkede og udvidede toldsamarbejde om spørgsmålene i dette bilag.


Top