EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_162_R_0078_01

2004/484/EF: Rådets afgørelse af 22. september 2003 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet - Protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet

OJ L 162, 30.4.2004, p. 78–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32004D0484

2004/484/EF: Rådets afgørelse af 22. september 2003 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet

EU-Tidende nr. L 162 af 30/04/2004 s. 0078 - 0082


Rådets afgørelse

af 22. september 2003

om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet

(2004/484/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side(1) (i det følgende benævnt "Europaaftalen") fastsætter visse gensidige handelsindrømmelser for visse landbrugsprodukter.

(2) Ifølge artikel 20, stk. 4, i Europaaftalen skal EF og Letland for hvert enkelt produkt på et ordnet og gensidigt grundlag undersøge mulighederne for at indrømme hinanden yderligere lempelser.

(3) De første forbedringer af præferenceordningerne under Europaaftalen blev fastsat i protokollen om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen for at tage hensyn til Republikken Finlands, Kongeriget Sveriges og Republikken Østrigs tiltrædelse af Den Europæiske Union og resultaterne af landbrugsforhandlingerne under Uruguay-runden, herunder forbedringer af de eksisterende præferenceordninger, godkendt ved afgørelse 1999/790/EF(2).

(4) Der blev også gennemført forbedringer af præferenceordningerne som følge af forhandlingerne om liberalisering af handelen på landbrugsområdet, der blev afsluttet i 2000. For EF's vedkommende blev disse implementeret fra 1. juli 2000 ved Rådets forordning (EF) nr. 2341/2000 af 17. oktober 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Republikken Letland(3). Denne anden tilpasning af præferenceordningerne er endnu ikke blevet inkorporeret i Europaaftalen i form af en tillægsprotokol.

(5) Den 4. april 2002 afsluttedes forhandlingerne om yderligere forbedringer af præferenceordningerne under Europaaftalen. Forhandlingsresultaterne er indtil videre blevet implementeret af parterne i form af selvstændige foranstaltninger med virkning fra 1. juli 2002. EF's selvstændige foranstaltninger blev implementeret ved Rådets forordning (EF) nr. 1362/2002 af 22. juli 2002 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Letland(4). Letland har vedtaget og implementeret tilsvarende lovgivningsforanstaltninger.

(6) Den nye tillægsprotokol til Europaaftalen om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side (i det følgende benævnt "protokollen") bør godkendes med henblik på at konsolidere alle indrømmelserne i landbrugsaftalen mellem de to parter, herunder resultaterne af de forhandlinger, der blev afsluttet i 2000 og 2002.

(7) Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks(5) blev der fastlagt forvaltningsregler for toldkontingenter, der er baseret på toldangivelsernes kronologiske rækkefølge. Visse toldkontingenter under denne afgørelse bør derfor forvaltes i overensstemmelse med disse regler.

(8) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6).

(9) Som et resultat af ovennævnte forhandlinger har forordning (EF) nr. 1362/2002 i realiteten mistet sin berettigelse og bør derfor ophæves -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet godkendes på EF's vegne.

Teksten til protokollen er vedlagt denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne protokollen for EF, og til at give den meddelelse om godkendelse, der er omhandlet i protokollens artikel 4.

Artikel 3

1. Når denne afgørelse træder i kraft, erstatter ordningerne i bilagene til den protokol, der er vedlagt denne afgørelse, ordningerne i bilag Va, X og XI som omhandlet i artikel 20, stk. 2, som ændret, i Europaaftalen.

2. Kommissionen fastsætter gennemførelsesbestemmelser til denne protokol efter proceduren i artikel 5.

Artikel 4

Løbenumrene for toldkontingenterne i bilaget til denne afgørelse kan ændres af Kommissionen efter proceduren i artikel 5. Toldkontingenter med et løbenummer, der er højere end 09.5100, forvaltes af Kommissionen efter artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af den komité for korn, der er omhandlet i artikel 23 i Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(7) eller eventuelt af den komité, der er nedsat efter de relevante bestemmelser i de øvrige forordninger om de fælles markedsordninger for landbruget.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til én måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 6

Forordning (EF) nr. 1362/2002 ophæves ved protokollens ikrafttrædelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2003.

På Rådets vegne

F. Frattini

Formand

(1) EFT L 26 af 2.2.1998, s. 3.

(2) EFT L 317 af 10.12.1999, s. 1.

(3) EFT L 271 af 24.10.2000, s. 7.

(4) EFT L 198 af 27.7.2002, s. 13.

(5) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2286/2003 (EFT L 343 af 31.12.2003, s. 1).

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1).

BILAG

Løbenumre for EU-toldkontingenter for produkter med oprindelse i Letland

(jf. artikel 4)

>TABELPOSITION>

Top