EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_097_R_0053_01

2003/263/EF: Rådets afgørelse af 27. marts 2003 om undertegnelse og indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet - Protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet - Meddelelse om ikrafttrædelsen af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet

EUT L 97 af 15.4.2003, p. 53–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0263

2003/263/EF: Rådets afgørelse af 27. marts 2003 om undertegnelse og indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet

EU-Tidende nr. L 097 af 15/04/2003 s. 0053 - 0056


Rådets afgørelse

af 27. marts 2003

om undertegnelse og indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet

(2003/263/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side(1) (i det følgende benævnt "Europa-aftalen") er der fastsat visse gensidige handelsindrømmelser for visse landbrugsprodukter.

(2) Ifølge artikel 20, stk. 5, i Europaaftalen skal EF og Polen for hvert enkelt produkt på et ordnet og gensidigt grundlag undersøge mulighederne for at indrømme hinanden yderligere lempelser.

(3) De første forbedringer af præferenceordningerne under Europaaftalen blev fastsat i protokollen om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen for at tage hensyn til Republikken Finlands, Kongeriget Sveriges og Republikken Østrigs tiltrædelse af Den Europæiske Union og resultaterne af landbrugsforhandlingerne under Uruguay-runden, herunder forbedringer af de eksisterende præferenceordninger, godkendt ved Rådets afgørelse 2002/63/EF(2).

(4) Der blev også gennemført forbedringer af præferenceordningerne som følge af forhandlingerne om liberalisering af handelen på landbrugsområdet, der blev afsluttet i 2000. For EF's vedkommende blev disse implementeret fra den 1. januar 2001 ved Rådets forordning (EF) nr. 2851/2000 af 22. december 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalen med Republikken Polen(3). Denne anden tilpasning af præferenceordningerne er endnu ikke blevet inkorporeret i Europaaftalen i form af en tillægsprotokol.

(5) Den 23. december 2002 afsluttedes forhandlingerne om yderligere forbedringer af præferenceordningerne under Europaaftalen.

(6) Den nye tillægsprotokol til Europaaftalen om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Polen på den anden side (i det følgende benævnt "protokollen") bør godkendes med henblik på at konsolidere alle indrømmelserne i landbrugsaftalen mellem de to parter, herunder resultaterne af de forhandlinger, der blev afsluttet i 2000 og 2002.

(7) Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks(4) blev der fastlagt forvaltningsregler for toldkontingenter, der er baseret på toldangivelsernes kronologiske rækkefølge. Visse toldkontingenter under denne afgørelse bør derfor forvaltes i overensstemmelse med disse regler.

(8) Yderligere nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages efter forvaltningsproceduren i afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5).

(9) Som et resultat af ovennævnte forhandlinger har forordning (EF) nr. 2851/2000 i realiteten mistet sin berettigelse og bør derfor ophæves -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Vedlagte protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet godkendes på Fællesskabets vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne protokollen på Fællesskabets vegne og til at give den i protokollens artikel 3 omhandlede notifikation af godkendelsen.

Artikel 3

Kommissionen fastsætter gennemførelsesbestemmelser til denne protokol efter proceduren i artikel 5, stk. 2.

Artikel 4

Løbenumrene for toldkontingenterne i bilaget til denne afgørelse kan ændres af Kommissionen efter proceduren i artikel 5, stk. 2. Toldkontingenter med et løbenummer, der er højere end 09.5100, forvaltes af Kommissionen efter artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af den komité for sukker, der er omhandlet i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1260/2001(6), eller eventuelt af den komité, der er nedsat efter de relevante bestemmelser i de øvrige forordninger om de fælles markedsordninger for landbruget.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 6

Forordning (EF) nr. 2851/2000 ophæves ved protokollens ikrafttrædelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2003.

På Rådets vegne

M. Stratakis

Formand

(1) EFT L 348 af 31.12.1993, s. 2.

(2) EFT L 27 af 30.1.2002, s. 1.

(3) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 7.

(4) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 444/2002 (EFT L 68 af 12.3.2002, s. 11).

(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002 (EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26).

BILAG

Løbenumre for EU-toldkontingenter for produkter med oprindelse i Polen

(jf. artikel 4)

>TABELPOSITION>

Top