Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1985_199_R_0044_031

Rådets afgørelse af 16. juli 1985 om indgåelse af en samordningsaftale Fællesskabet-COST om en samordnet aktion vedrørende brug af biprodukter indeholdende træcellulose og af andre planterester til foder (COST aktion 84 bis)
Samordningsaftale Fællesskabet-COST om en samordnet aktion vedrørende brug af biprodukter indeholdende træcellulose og af andre planterester til foder (COST-aktion 84 bis)

OJ L 199, 31.7.1985, p. 44–49 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

31985D0366

85/366/EØF: Rådets afgørelse af 16. juli 1985 om indgåelse af en samordningsaftale Fællesskabet-COST om en samordnet aktion vedrørende brug af biprodukter indeholdende træcellulose og af andre planterester til foder (COST-aktion 84 bis)

EF-Tidende nr. L 199 af 31/07/1985 s. 0044
den spanske specialudgave: Kapitel 16 bind 2 s. 0011
den portugisiske specialudgave: Kapitel 16 bind 2 s. 0011


*****

RAADETS AFGOERELSE

af 16. juli 1985

om indgaaelse af en samordningsaftale Faellesskabet-COST om en samordnet aktion vedroerende brug af biprodukter indeholdende traecellulose og af andre planterester til foder (COST-aktion 84 bis)

(85/366/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til udkast til afgoerelse forelagt af Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Raadet vedtog ved afgoerelse 84/197/EOEF (1) en samordnet aktion for Det europaeiske oekonomiske Faellesskab vedroerende brug af biprodukter indeholdende traecellulose og af andre planterester til foder;

i henhold til artikel 6 i afgoerelse 84/197/EOEF kan Faellesskabet indgaa en aftale med tredjelande, der deltager i det europaeiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (COST), med henblik paa at samordne Faellesskabets aktion med tilsvarende programmer i disse stater;

Raadet bemyndigede ved afgoerelse af 20. februar 1984 Kommissionen til af forhandle om indgaaelse af en aftale med dette formaal;

Kommissionen har afsluttet disse forhandlinger;

den paagaeldende aftale boer godkendes -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Samordningsaftalen Faellesskabet-COST om en samordnet aktion vedroerende brug af biprodukter indeholdende traecellulose og af andre planterester til foder (COST-aktion 84 bis) godkendes herved paa Faellesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgoerelse.

Artikel 2

Formanden for Raadet foranstalter den notifikation, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i samordningsaftalen.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 16. juli 1985.

Paa Raadets vegne

M. FISCHBACH

Formand

(1) EFT nr. L 103 af 16. 4. 1984, s. 23.

SAMORDNINGSAFTALE FAELLESSKABET-COST

om en samordnet aktion vedroerende brug af biprodukter indeholdende traecellulose og af andre planterester til foder (COST-aktion 84 bis)

DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB,

i det foelgende benaevnt »Faellesskabet«, og

DE STATER, DER HAR UNDERTEGNET DENNE AFTALE,

i det foelgende benaevnt »deltagende ikke-medlemsstater«,

ER -

ud fra foelgende betragtninger:

En forskningsaktion inden for fremstilling af encellet protein til foder, der blev ivaerksat ved en faelles hensigtserklaering undertegnet den 27. marts 1980 som led i det europaeiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (COST) (COST-aktion 83/84), har givet meget opmuntrende resultater;

ved afgoerelse af 2. april 1984 har Raadet for De europaeiske Faellesskaber vedtaget en samordnet faellesskabsaktion vedroerende brug af biprodukter indeholdende traecellulose og af andre planterester til foder;

Faellesskabets medlemsstater og de deltagende ikke-medlemsstater, i det foelgende benaevnt »staterne«, har til hensigt inden for rammerne af de regler og procedurer, der gaelder for deres nationale programmer, at udfoere den forskning, der er beskrevet i bilag A, og er rede til at lade den paagaeldende forskning indgaa i en samordningsproces, som de mener vil vaere til gensidig fordel;

gennemfoerelsen af den forskning, der er omfattet af den samordnede aktion, vil kraeve et finansielt bidrag fra staterne paa ca. 25 mio ECU -

BLEVET ENIGE OM FOELGENDE:

Artikel 1

Faellesskabet og de deltagende ikke-medlemsstater, i det foelgende benaevnt »de kontraherende parter«, deltager i perioden indtil den 1. april 1988 i en samordnet aktion vedroerende brug af biprodukter indeholdende traecellulose og af andre planterester til foder.

Aktionen bestaar i en samordning af programmet for Faellesskabets samordnede aktion og de tilsvarende programmer i de deltagende ikke-medlemsstater. De forskningsomraader, der er omfattet af denne aftale, er anfoert i bilag A.

Staterne er fortsat fuldt ud ansvarlige, for den forskning, som udfoeres af deres nationale institutter og organer.

Artikel 2

Samordningen mellem de kontraherende parter finder sted i et udvalg vedroerende samordning Faellesskabet-COST, i det foelgende benaevnt »udvalget«.

Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden. Dets sekretariatsforretninger varetages af Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber, i det foelgende benaevnt »Kommissionen«.

Udvalgets mandat og sammensaetning er fastlagt i bilag B.

Artikel 3

For at sikre den stoerst mulige effektivitet ved gennemfoerelsen af den samordnede aktion kan Kommissionen i forstaaelse med de deltagende ikke-medlemsstaters delegerede i udvalget udnaevne en projektleder.

Artikel 4

De kontraherende parters maksimale finansielle bidrag til samordningsudgifterne i den i artikel 1, stk. 1, naevnte periode fastsaettes til:

- 650 000 ECU fra Faellesskabet

- 65 000 ECU fra hver deltagende ikke-medlemsstat.

ECUen er den, der er fastlagt ved den gaeldende finansforordning vedroerende De europaeiske Faellesskabers almindelige budget og ved de finansielle bestemmelser truffet i henhold til denne.

Reglerne for aftalens finansiering er anfoert i bilag C.

Artikel 5

1. Inden for udvalgets rammer udveksler staterne regelmaessigt alle formaalstjenlige oplysninger hidroerende fra den forskning, der er omfattet af den samordnede aktion. De bestraeber sig endvidere paa at tilvejebringe oplysninger om lignende forskning, som planlaegges eller udfoeres af andre organer. Oplysningerne behandles fortroligt, saafremt den medlemsstat, som fremsender dem, anmoder derom.

2. Efter hoering af udvalget udarbejder Kommissionen paa grundlag af de modtagne oplysninger aarlige rapporter om aktionens forloeb og fremsender dem til staterne. 3. Ved samordningsperiodens udloeb fremsender Kommissionen efter hoering af udvalget til staterne en sammenfattende rapport om aktionens gennemfoerelse og dens resultater. Kommissionen offentliggoer denne rapport senest seks maaneder efter dens fremsendelse, medmindre en stat modsaetter sig dette. I sidstnaevnte tilfaelde behandles rapporten som fortrolig og fremsendes efter anmodning og med udvalgets samtykke kun til de institutioner og virksomheder, hvis forsknings- eller produktionsaktiviteter berettiger dem til at faa adgang til resultaterne af den forskning, der er omfattet af den samordnede aktion.

Artikel 6

1. Denne aftale er aaben for undertegnelse af Faellesskabet og af de ikke-medlemsstater, der deltog i ministerkonferencen i Bruxelles den 22. og 23. november 1971.

2. Som en forudsaetning for sin deltagelse i den i artikel 1 omhandlede samordnede aktion skal hver af de kontraherende parter, efter undertegnelsen af denne aftale, senest den 31. december 1985, give generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber notifikation om afslutningen af de procedurer, der i henhold til deres nationale bestemmelser er noedvendige for aftalens ikrafttraeden.

3. For de kontraherende parter, som har foretaget den i stk. 2 omhandlede notifikation, traeder aftalen i kraft paa den foerste dag i maaneden efter den maaned, i hvilken Faellesskabet og mindst én af de deltagende ikke-meldemsstater har foretaget denne notifikation.

For de kontraherende parter, der foretager notifikationen efter aftalens ikrafttraeden, traeder aftalen i kraft paa den foerste dag i den anden maaned efter den maaned, i hvilken notifikationen har fundet sted.

Kontraherende parter, som paa tidspunktet for aftalens ikraftraeden endnu ikke har foretaget naevnte notifikation, kan uden stemmeret deltage i udvalgets arbejde indtil 31. december 1985.

4. Generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber giver hver af de kontraherende parter meddelelse om deponeringen af de i stk. 2 omhandlede notifikationer og om datoen for aftalens ikrafttraeden.

Artikel 7

Denne aftale gaelder paa den ene side for de omraader, hvor traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab finder anvendelse, og paa de betingelser, der er fastsat i naevnte traktat, og paa den anden side for de deltagende ikke-medlemsstaters omraader.

Artikel 8

Denne aftale, der er udfaerdiget i ét eksemplar paa dansk, engelsk, fransk, graesk, italiensk, nederlandsk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Raadet for De europaeiske Faellesskaber, som fremsender en bekraeftet genpart til hver af de kontraherende parter.

BILAG A

FORSKNINGSEMNER OMFATTET AF AFTALEN

1. Anvendelse af substrater.

2. Anvendelse af produkter, som er omdannet til foderstoffer.

BILAG B

MANDAT FOR OG SAMMENSAETNING AF SAMORDNINGSUDVALGET FAELLESSKABET-COST VEDROERENDE BRUG AF BIPRODUKTER INDEHOLDENDE TRAECELLULOSE OG AF ANDRE PLANTERESTER TIL FODER

1. Udvalget:

1.1. skal bidrage til den bedst mulige gennemfoerelse af aktionen ved at afgive udtalelse om alle forhold i forbindelse med dens forloeb;

1.2. skal vurdere resultaterne af aktionen og drage konklusioner med hensyn til deres anvendelse;

1.3. skal paase, at den i artikel 5, stk. 1, i aftalen omhandlede udveksling af oplysninger finder sted;

1.4. skal foreslaa retningslinjer over for projektlederen;

1.5. kan for hvert af de forskningsemner, der er anfoert i bilag A, nedsaette et underudvalg for at sikre, at programmet gennemfoeres paa tilfredsstillende maade.

2. Udvalgets rapporter og udtalelser fremsendes til staterne.

3. Udvalget sammensaettes af én delegeret fra Kommissionen, som koordinator for Faellesskabets samordnede aktion, én delegeret fra hver deltagende ikke-medlemsstat, én delegeret fra hver medlemsstat som repraesentant for dennes nationale program samt den eventuelle projektleder. Hver delegeret kan lade sig bistaa af eksperter.

BILAG C

REGLER FOR FINANSIERING

Artikel 1

I disse bestemmelser fastsaettes de regler for finansiering, der er omhandlet i artikel 4 i samordningsaftalen Faellesskabet-COST om en samordnet aktion vedroerende brug af biprodukter indeholdende traecellulose og af andre planterester til foder (COST-aktion 84 bis).

Artikel 2

Ved hvert regnskabsaars begyndelse fremsender Kommissionen til hver af de deltagende ikke-medlemsstater en indkaldelse af midler svarende til deres andel af de aarlige samordningsomkostninger i henhold til aftalen beregnet i forhold til de maksimale beloeb, der er fastsat i artikel 4 i aftalen.

Dette bidrag angives baade i ECU og i den paagaeldende ikke-meldlemsstats valuta, idet vaerdien af ECUen er fastlagt i finansforordningen vedroerende De europaeiske Faellesskabers almindelige budget og fastsaettes svarende til datoen for indkaldelsen af midler.

De samlede bidrag skal daekke befordrings- og opholdsudgifterne for de delegerede i udvalget foruden de egentlige samordningsomkostninger, som omfatter udgifter til moeder, til kontrakter, der skal indgaas med personer eller organer i de deltagende stater med henblik paa at sikre samordningen, samt til udveksling af forskningsmedarbejdere mellem laboratorier.

Hver deltagende ikke-medlemsstat indbetaler sit aarlige bidrag til sarmordningsomkostningerne i henhold til aftalen ved hvert aars begyndelse og senest den 31. marts. Enhver forsinkelse i indbetalingen af de aarlige bidrag medfoerer, at den paagaeldende deltagende ikke-medlemsstat skal betale en rente, hvis sats er lig med den hoejeste diskontosats, der er gaeldende i staterne paa forfaldsdagen. Satsen forhoejes med 0,25 procentpoints for hver maaneds forsinkelse. Den forhoejede sats anvendes i hele forsinkelsesperioden. En saadan rente kan dog kun kraeves erlagt, hvis indbetalingen foretages mere end tre maaneder efter, at indkaldelsen af midler er udsendt af Kommissionen.

Artikel 3

De midler, der indbetales af deltagende ikke-medlemsstater, godskrives den samordnede aktion som budgetindtaegter opfoert paa en post i oversigten over indtaegter i De europaeiske Faellesskabers almindelige budget (sektion III-Kommissionen).

Artikel 4

Den foreloebige forfaldsplan for de samordningsomkostninger, der er omhandlet i artikel 4 i aftalen, er gengivet i tillaegget.

Artikel 5

Den gaeldende finansforordning vedroerende De europaeiske Faellesskabers almindelige budget finder anvendelse ved forvaltningen af bevillingerne.

Artikel 6

Ved afslutningen af hvert regnskabsaar udarbejdes en oversigt over bevillingerne til den samordnede aktion, som fremsendes til underretning til de deltagende ikke-medlemsstater.

Tillaeg

FORELOEBIG FORFALDSPLAN FOR DEN SAMORDNEDE AKTION »BRUG AF BIPRODUKTER INDEHOLDENDE TRAECELLULOSE OG AF ANDRE PLANTERESTER TIL FODER« (COST-aktion 84 bis)

(ECU)

1.2,3.4,5.6,7.8,9.10,11.12,13 // // // // // // // // // 1984 // 1985 // 1986 // 1987 // 1988 // I alt // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // FB // BB // FB // BB // FB // BB // FB // BB // FB // BB // FB // BB // // // // // // // // // // // // // // 1. Foerste overslag over samlede behov // // // // // // // // // // // // // - Personale (1) // - // - // 17 000 // 17 000 // 36 000 // 36 000 // 39 000 // 39 000 // 14 000 // 14 000 // 106 000 // 106 000 // - Loebende administrationsudgifter // 40 000 // 40 000 // 69 000 // 69 000 // 54 000 // 54 000 // 60 000 // 60 000 // 36 000 // 36 000 // 259 000 // 259 000 // - Kontrakter // 60 000 // 20 000 // 90 000 // 39 000 // 45 000 // 90 000 // 90 000 // 54 000 // - // 82 000 // 285 000 // 285 000 // I alt // 100 000 // 60 000 // 176 000 // 125 000 // 135 000 // 180 000 // 189 000 // 153 000 // 50 000 // 132 000 // 650 000 // 650 000 // // // // // // // // // // // // // // 2. Revideret overslag over udgifter under hensyntagen til yderligere behov som foelge af deltagende ikke medlemsstaters tiltraedelse // // // // // // // // // // // // // - Personale // - // - // // // // // // // // // // // - Loebende administrationsudgifter - Kontrakter // 100 000 n100 000 10 // 60 000 n60 000 10 // 176 000 n176 000 10 // 125 000 n125 000 10 // 135 000 n135 000 10 // 180 000 n180 000 10 // 189 000 n189 000 10 // 153 000 n153 000 10 // 50 000 n50 000 10 // 132 000 n132 000 10 // 650 000 n650 000 10 // 650 000 n650 000 10 // // // // // // // // // // // // // // 3. Difference mellem 1 og 2 der skal daekkes ved bidrag fra deltagende ikke-medlemsstater // n100 000 10 // n60 000 10 // n176 000 10 // n125 000 10 // n135 000 10 // n180 000 10 // n189 000 10 // n153 000 10 // n50 000 10 // n132 000 10 // n650 000 10 // n650 000 10 // // // // // // // // // // // // // 1.2 // n // = antal deltagende ikke-medlemsstater. // FB // = forpligtelsesbevillinger. // BB // = betalingsbevillinger. // (1) // Som supplement til programbeslutningen af 2. april 1984 (EFT nr. L 103/1984) har Kommissionen for 1985 anmodet om at faa ansat en medarbejder i kategori C til stoette for dette programs gennemfoerelse. I 1985 vil den forelaegge et nyt program vedroerende raamaterialesektoren til Raadets godkendelse. Naervaerende aktion og det personale, budgetmyndigheden har bevilget til dette formaal, vil indgaa i det nye program.

Top