EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:024:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 24, 23. januar 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 24

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

66. årgang
23. januar 2023


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2023/C 24/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2023/C 24/02

Sag C-24/20: Domstolens dom (Store Afdeling) af 22. november 2022 — Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål – afgørelse (EU) 2019/1754 – Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser – artikel 3, stk. 1, TEUF – Unionens enekompetence – artikel 207 TEUF – fælles handelspolitik – handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret – artikel 218, stk. 6, TEUF – Europa-Kommissionens initiativret – Rådet for Den Europæiske Unions ændring af Kommissionens forslag – artikel 293, stk. 1, TEUF – anvendelighed – artikel 4, stk. 3, TEU, artikel 13, stk. 2, TEU og artikel 17, stk. 2, TEU – artikel 2, stk. 1, TEUF – princippet om kompetencetildeling, princippet om den institutionelle ligevægt og princippet om loyalt samarbejde)

2

2023/C 24/03

Forenede sager C-37/20 g C-601/20: Domstolens dom (Store Afdeling) af 22. november 2022 — WM (C-37/20) og Sovim SA (C-601/20) mod Luxembourg Business Registers (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal d’arrondissement de Luxembourg — Luxembourg) [Præjudiciel forelæggelse – forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme – direktiv (EU) 2018/843 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 – ændring af sidstnævnte direktivs artikel 30, stk. 5, første afsnit, litra c) – adgang for ethvert medlem af offentligheden til oplysninger om reelt ejerskab – gyldighed – artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – respekt for privatliv og familieliv – beskyttelse af personoplysninger]

3

2023/C 24/04

Sag C-638/20: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 24. november 2022 — MCM mod Centrala studiestödsnämnden (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Överklagandenämnden för studiestöd — Sverige) (Præjudiciel forelæggelse – fri bevægelighed for personer – artikel 45 TEUF – ligebehandling – sociale fordele – forordning (EU) nr. 492/2011 – artikel 7, stk. 2 – uddannelsesstøtte til videregående uddannelse i en anden medlemsstat – bopælskrav – alternativ betingelse om social integration for ikke-hjemmehørende studerende – situationen for en studerende, som er statsborger i den stat, der bevilger støtten, men som har haft bopæl i uddannelsesstaten siden sin fødsel)

4

2023/C 24/05

Sag C-69/21: Domstolens dom (Store Afdeling) af 22. november 2022 — X mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Den Haag — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – artikel 4, 7 og 19 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling – respekt for privatliv og familieliv – beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering – opholdsret af medicinske årsager – fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold – direktiv 2008/115/EF – tredjelandsstatsborger, der lider af en alvorlig sygdom – medicinsk behandling med henblik på smertelindring – behandling ikke tilgængelig i oprindelseslandet – betingelser, hvorunder udsendelsen skal udsættes)

4

2023/C 24/06

Sag C-90/21 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 24. november 2022 — Vincent Thunus m.fl. mod Den Europæiske Investeringsbank (EIB) (Appel – personalesag – ansatte i Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – løn – årlig tilpasning af lønninger – annullations- og erstatningssøgsmål)

6

2023/C 24/07

Sag C-91/21 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 24. november 2022 — Vincent Thunus m.fl. mod Den Europæiske Investeringsbank (EIB) (Appel – personalesag – ansatte i Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – løn – årlig tilpasning af lønninger – annullations- og erstatningssøgsmål)

6

2023/C 24/08

Sag C-166/21: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 24. november 2022 — Kommissionen mod Republikken Polen (Traktatbrud – punktafgifter for alkohol og alkoholholdige drikkevarer – direktiv 92/83/EØF – fritagelse for harmoniseret punktafgift – ethanol, der anvendes til fremstilling af lægemidler – artikel 27, stk. 1, litra d) – fritagelse betinget af, at alkoholen henføres under en afgiftssuspensionsordning – ikke muligt at opnå tilbagebetaling af erlagte punktafgifter – proportionalitetsprincippet)

7

2023/C 24/09

Sag C-259/21: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 24. november 2022 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål – fælles fiskeripolitik – forordning (EU) 2021/92 – fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande – bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger – artikel 15-17 og 20 samt artikel 59, stk. 2 – artikel 43, stk. 3, TEUF – magtfordrejning – princippet om loyalt samarbejde)

7

2023/C 24/10

Sag C-289/21: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 24. november 2022 — IG mod Varhoven administrativen sad (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – effektiv retsbeskyttelse – national processuel regel, hvorefter et søgsmål til anfægtelse af en national bestemmelses forenelighed med EU-retten mister sin genstand, hvis bestemmelsen ophæves under sagens behandling)

8

2023/C 24/11

Sag C-296/21: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 24. november 2022 — procedure indledt af A (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse – kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben – direktiv 91/477/EØF – bilag I, del III – deaktiveringsstandarder og deaktiveringsteknikker – gennemførelsesforordning (EU) 2015/2403 – kontrol og godkendelse af deaktivering af skydevåben – artikel 3 – kontrollerende enhed, der er bemyndiget af en national myndighed – udstedelse af en deaktiveringsattest – enhed, der ikke er angivet på den af Europa-Kommissionen offentliggjorte liste – overførsel af deaktiverede skydevåben inden for Den Europæiske Union – artikel 7 – gensidig anerkendelse)

8

2023/C 24/12

Sag C-302/21: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 24. november 2022 — Casilda mod Banco Cetelem SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia no 4 de Castelló de la Plana — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – tvisten i hovedsagen er blevet uden genstand – ufornødent at træffe afgørelse)

9

2023/C 24/13

Sag C-358/21: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 24. november 2022 — Tilman SA mod Unilever Supply Chain Company AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – retligt samarbejde i civile sager – retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – Lugano II-konventionen – værnetingsklausul – formkrav – klausul indeholdt i de almindelige forretningsbetingelser – almindelige forretningsbetingelser, der kan tilgås og printes via et hypertekstlink angivet i en skriftligt indgået aftale – parternes samtykke)

10

2023/C 24/14

Sag C-458/21: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 24. november 2022 — CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kúria — Ungarn) [Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 132, stk. 1, litra c) – fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse – behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv – ydelse, som anvendes af et forsikringsselskab med henblik på at efterprøve rigtigheden af diagnosticeringen af en alvorlig sygdom og at finde og levere den bedst mulige lægebehandling i udlandet]

11

2023/C 24/15

Sag C-596/21: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 24. november 2022 — A mod Finanzamt M (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Nürnberg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 167 og 168 – ret til fradrag af indgående moms – princippet om forbud mod svig – leveringskæde – nægtelse af retten til fradrag i tilfælde af svig – afgiftspligtig person – den anden erhverver af en vare – svig, der vedrører en del af den skyldige moms i forbindelse med den første erhvervelse – omfanget af nægtelsen af retten til fradrag)

11

2023/C 24/16

Sag C-658/21: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 24. november 2022 — VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), tidligere VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR) mod Vlaams Gewest (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester – direktiv (EU) 2015/1535 – begrebet »teknisk forskrift« – artikel 1, stk. 1 – national lovgivning, der forbyder anvendelsen af glyphosatholdige pesticider af privatpersoner på grunde til privat brug – artikel 5, stk. 1 – medlemsstaternes pligt til at sende ethvert udkast til teknisk forskrift til Europa-Kommissionen)

12

2023/C 24/17

Sag C-691/21: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 24. november 2022 — Cafpi SA og Aviva assurances SA mod Enedis SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – direktiv 85/374/EØF – artikel 3 – produktansvar – begrebet »producent« – operatøren af et elektricitetsdistributionssystem, der ændrer spændingsniveauet af elektriciteten med henblik på distributionen heraf)

13

2023/C 24/18

Sag C-333/19: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 21. september 2022 — DA mod Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) m.fl. og FC m.fl. mod Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Bruxelles — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – statsstøtte – artikel 107 TEUF og 108 TEUF – bilateral investeringsaftale – værnetingsklausul – Rumænien – voldgiftskendelse om tilkendelse af en betaling af erstatning – afgørelse fra Europa-Kommissionen, hvorved det fastslås, at denne betaling udgør statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, og som anordner tilbagesøgning heraf – tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelse for en ret i en anden medlemsstat end den medlemsstat, der er adressat for afgørelsen – tilsidesættelse af EU-retten – artikel 19 TEU – artikel 267 TEUF og 344 TEUF – EU-rettens autonomi)

14

2023/C 24/19

Sag C-49/20: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 5. oktober 2022 — SF mod Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prichodite — Plovdiv (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rajonen sad — Pazardzjik — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 53 og 99 i Domstolens procesreglement – direktiv (EU) 2015/849 – anvendelsesområde – national lovgivning, hvorefter der er krav om, at betalinger over et vist beløb udelukkende gennemføres ved bankoverførsel eller indbetaling på en betalingskonto)

14

2023/C 24/20

Sag C-650/20 og C-651/20: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 12. oktober 2022 — R1 og R2 (C-650/20) mod O1 og O2 (C-650/20) og C (C-651/20) mod T og O (C-651/20) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polen) (Slettelse)

15

2023/C 24/21

Sag C-307/21: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 27. september 2022 — AB m.fl. mod Ryanair DAC (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Kleve — Tyskland) [Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – lufttransport – forordning (EF) nr. 261/2004 – fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved aflysning eller lange forsinkelser – artikel 5, stk. 1, litra c) – ret til kompensation ved aflysning af en flyafgang – transportaftale indgået online via en rejseformidler – meddelelse om aflysning af en flyafgang via en e-mailadresse, der automatisk er genereret af rejseformidleren – manglende faktisk underretning af passageren]

16

2023/C 24/22

Sag C-374/21: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 20. oktober 2022 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) mod AB, CD og EF (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 53, stk. 2, og artikel 99 i Domstolens procesreglement – forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 – Den Europæiske Unions egne indtægter – beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – retsforfølgning af uregelmæssigheder – artikel 4 – vedtagelse af administrative foranstaltninger – artikel 3, stk. 1 – forældelsesfrist for retsforfølgning – udløb – mulighed for påberåbelse heraf i forbindelse med en tvangsinddrivelsesprocedure – artikel 3, stk. 2 – frist for fuldbyrdelse – anvendelighed – begyndelsestidspunkt – afbrydelse og suspension)

16

2023/C 24/23

Sag C-777/21: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 19. oktober 2022 — VB mod Comune di Portici (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Napoli — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – artikel 49 TEUF – etableringsfrihed – artikel 56 TEUF – fri udveksling af tjenesteydelser – færdsel – indregistrering og beskatning af motorkøretøjer – køretøj indregistreret i en anden medlemsstat – fører bosiddende i den medlemsstat, hvor køretøjet er indregistreret, og i en anden medlemsstat – en medlemsstats lovgivning, som forbyder personer, der har haft bopæl på denne medlemsstats område i mere end 60 dage, at færdes i denne medlemsstat med et køretøj, som er indregistreret i udlandet)

17

2023/C 24/24

Sag C-235/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Nacional (Spanien) den 5. april 2022 — straffesag mod Abel

18

2023/C 24/25

Sag C-295/22 P: Appel iværksat den 4. maj 2022 af Luis Miguel Novais til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 4. marts 2022 i sag T-66/22, Novais mod Portugal

19

2023/C 24/26

Sag C-324/22 P: Appel iværksat den 9. maj 2022 af Union nationale des indépendants solidaires (UNIS) til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tiende Afdeling) den 8. marts 2022 i sag T-431/21, UNIS mod Kommissionen

19

2023/C 24/27

Sag C-571/22 P: Appel iværksat den 25. august 2022 af Unite the Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 22. juni 2022 i sag T-739/20, Unite the Union mod EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)

20

2023/C 24/28

Sag C-577/22 P: Appel iværksat den 31. august 2022 af Munich, S.L. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 22. juni 2022 i sag T-502/20 — Munich mod EUIPO — Tone Watch (MUNICH10A.T.M.)

20

2023/C 24/29

Sag C-597/22 P: Appel iværksat den 16. september 2022 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tiende Afdeling) den 6. juli 2022 i sag T-408/21, HB mod Europa-Kommissionen

20

2023/C 24/30

Sag C-603/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Słupsku (Polen) den 19. september 2022 — straffesag mod M.S., J.W. og M.P.

21

2023/C 24/31

Sag C-612/22 P: Appel iværksat den 23. september 2022 af Tigercat International Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 13. juli 2022 i sag T-251/21, Tigercat International Inc. mod EUIPO

24

2023/C 24/32

Sag C-631/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Spanien) den 7. oktober 2022 — J.M.A.R mod C.N.N., SA

25

2023/C 24/33

Sag C-632/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 10. oktober 2022 — AB Volvo mod Transsaqui S.L.

25

2023/C 24/34

Sag C-633/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 11. oktober 2022 — Real Madrid Club de Fútbol og AE mod EE og Société Éditrice du Monde SA

26

2023/C 24/35

Sag C-634/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 10. oktober 2022 — straffesag mod OT, PG, CR, VT og MD

27

2023/C 24/36

Sag C-635/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Timişoara (Rumænien) den 11. oktober 2022 — SC Assofrutti Rom S.R.L. mod Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale og Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 5 Vest Timişoara

28

2023/C 24/37

Sag C-646/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 13. oktober 2022 — Compass Banca SpA mod Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

28

2023/C 24/38

Sag C-660/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 20. oktober 2022 — Ente Cambiano Società cooperativa per azioni mod Agenzia delle Entrate

29

2023/C 24/39

Sag C-684/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 8. november 2022 — S.Ö. mod Stadt Duisburg

30

2023/C 24/40

Sag C-685/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 8. november 2022 — N.Ö. og M.Ö. mod Stadt Wuppertal

30

2023/C 24/41

Sag C-686/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 8. november 2022 — M.S. og S.S. mod Stadt Krefeld

31

2023/C 24/42

Sag C-452/21: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Tiende Afdeling den 5. oktober 2022 — J.K. og B.K. mod Przedsiębiorstwo Państwowe X (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Okręgowy w Warszawie — Polen)

31

2023/C 24/43

Sag C-581/21: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Niende Afdeling den 6. oktober 2022 — Ryanair DAC og Laudamotion GmbH mod Europa-Kommissionen

32

2023/C 24/44

Sag C-639/21: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Anden Afdeling den 16. september 2022 — PB mod Geos SAS og Geos International Consulting Limited (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig)

32

2023/C 24/45

Sag C-51/22: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 13. oktober 2022 — onHitel Pénzügyi Zrt. mod Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Pesti Központi Kerületi Bíróság — Ungarn)

32

 

Retten

2023/C 24/46

Sagerne T-122/20 og T-123/20: Rettens dom af 16. november 2022 — Sciessent mod Kommissionen [Biocidholdige produkter – aktivstoffer – sølvzeolit og sølvkobberzeolit – afslag på godkendelse for produkttype 2 og 7 – artikel 4 og artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012 – effektivitet – aktivstoffer til anvendelse i behandlede artikler – vurdering af effektiviteten af selve de behandlede artikler – Kommissionens kompetence – princippet om forbud mod forskelsbehandling – retssikkerhed – berettiget forventning]

33

2023/C 24/47

Forenede sager T-279/20 og T-288/20 og sag T-283/20: Rettens dom af 23. november 2022 — CWS Powder Coatings m.fl. mod Kommissionen (Miljø og beskyttelse af den menneskelige sundhed – forordning (EF) nr. 1272/2008 – klassificering, mærkning og emballering af visse stoffer – forordning (EU) 2020/217 – klassificering af titandioxid i pulverform indeholdende mindst 1 % partikler med en diameter på ≤ 10 μm – kriterierne for klassificering af et stof som kræftfremkaldende – studiernes pålidelighed og acceptabilitet – stof, der har den iboende egenskab, at det kan fremkalde kræft – beregning af partiklers overbelastning af lungerne – åbenbart urigtigt skøn)

34

2023/C 24/48

Sag T-469/20: Rettens dom af 16. november 2022 — Nederlandene mod Kommissionen (Statsstøtte – nederlandsk lov om forbud mod anvendelse af kul til fremstilling af elektricitet – førtidig lukning af et kulkraftværk, der fremstiller elektricitet – tildeling af en erstatning – afgørelse om ikke at rejse indsigelser – afgørelse, hvorved erstatningen erklæres forenelig med det indre marked – ingen udtrykkelig kvalificering af »statsstøtte« – annullationssøgsmål – anfægtelig retsakt – formaliteten – artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) 2015/1589 – retssikkerhed)

35

2023/C 24/49

Sag T-72/21: Rettens dom af 23. november 2022 — Bowden og Young mod Europol (Personalesag – midlertidigt ansatte – ansatte i Europol – Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen – intet statsborgerskab i en medlemsstat – opsigelse af kontrakten – ansættelsesvilkårenes artikel 47, litra b), nr. iii) – ansøgning om fravigelse af den betingelse for ansættelse, der er fastsat i ansættelsesvilkårenes artikel 12, stk. 2, litra a) – afslag på fravigelse – begrundelsespligt – ret til at blive hørt – varigheden af den administrative procedure – rimelig frist – berettiget forventning – ligebehandling – tjenestens interesse – omsorgspligt – åbenbart urigtigt skøn)

36

2023/C 24/50

Sag T-512/21: Rettens dom af 16. november 2022 — Epsilon Data Management mod EUIPO — Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES) [EU-varemærker – fortabelsessag – det figurative EU-varemærke EPSILON TECHNOLOGIES – reel brug af varemærket – artikel 18, stk. 1, andet afsnit, litra a), og artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001 – arten af brugen – form, der afviger ved enkeltheder, som ikke forandrer særpræget – brug for de tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret]

37

2023/C 24/51

Sag T-796/21: Rettens dom af 16. november 2022 — Grupo Eig Multimedia mod EUIPO — Globalización de Valores CFC & GCI (FORO16) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket FORO16 – de ældre EU-figur- og ordmærker Cambio16, Energia16, Cambio16 radio – de ældre nationale figur- og ordmærker, Camb16, DEFENSA Y SEGURIDAD 16, CAMBIO16 DIGITAL, EVENTOS 16, Salón16 – relativ registreringshindring – varemærkefamilie – manglende bevis – ingen risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]

37

2023/C 24/52

Sag T-14/22: Rettens dom af 23. november 2022 — uwe JetStream mod EUIPO (JET STREAM) [EU-varemærker – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – ordmærke JET STREAM – absolutte registreringshindringer – mangel på fornødent særpræg – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001]

38

2023/C 24/53

Sag T-672/21: Rettens kendelse af 8. november 2022 — Grupa »Lew« mod EUIPO — Lechwerke (GRUPALEW.) [EU-varemærker – indsigelsessag – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – figurmærke GRUPALEW. – det ældre nationale figurmærke LEW – relative registreringshindringer – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] – bevis for reel brug – artikel 10, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2018/625 – artikel 71, stk. 1, i delegeret forordning 2018/625 – søgsmålet åbenbart retligt ugrundet]

39

2023/C 24/54

Sag T-161/22: Rettens kendelse af 7. november 2022 — Ortega Montero mod Parlamentet (Personalesag – repræsentation af personalet – ændring af Parlamentets personaleudvalgs forretningsorden – udpegning af personalerepræsentanter til de vedtægtsmæssige og administrative organer – vedtægtens artikel 90, stk. 2 – undladelse af at træffe en foranstaltning, der er påbudt i vedtægten – forudgående klage til ansættelsesmyndigheden – søgsmålsfrister – for sent indgivet – afvisning)

39

2023/C 24/55

Sag T-231/22: Rettens kendelse af 8. november 2022 — Growth Finance Plus mod EUIPO (doglover) [EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket doglover – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – åbenbart, at sagen er retligt ugrundet]

40

2023/C 24/56

Sag T-232/22: Rettens kendelse af 8. november 2022 — Growth Finance Plus mod EUIPO (catlover) [EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket catlover – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – åbenbart, at sagen er retligt ugrundet]

41

2023/C 24/57

Sag T-528/22 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 11. november 2022 — Belaruskali mod Rådet (Særlige rettergangsformer – fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus’ involvering i den russiske aggression mod Ukraine – anmodning om udsættelse af gennemførelsen – ingen uopsættelighed)

41

2023/C 24/58

Sag T-623/22: Sag anlagt den 7. oktober 2022 — SD mod EMA

42

2023/C 24/59

Sag T-625/22: Sag anlagt den 7. oktober 2022 — Østrig mod Kommissionen

43

2023/C 24/60

Sag T-628/22: Sag anlagt den 10. oktober 2022 — Repasi mod Kommissionen

45

2023/C 24/61

Sag T-634/22: Sag anlagt den 10. oktober 2022 — ZR mod EUIPO

46

2023/C 24/62

Sag T-678/22: Sag anlagt den 8. november 2022 — van der Linde mod EDPS

47

2023/C 24/63

Sag T-681/22: Sag anlagt den 14. november 2022 — Spanien mod Kommissionen

48

2023/C 24/64

Sag T-683/22: Sag anlagt den 11. november 2022 — Newalliance mod Kommissionen

49

2023/C 24/65

Sag T-684/22: Sag anlagt den 11. november 2022 — Norwood mod Kommissionen

49

2023/C 24/66

Sag T-685/22: Sag anlagt den 11. november 2022 — Lycatelcom mod Kommissionen

50

2023/C 24/67

Sag T-686/22: Sag anlagt den 11. november 2022 — Kingbird mod Kommissionen

50

2023/C 24/68

Sag T-687/22: Sag anlagt den 11. november 2022 — Standbycom mod Kommissionen

51

2023/C 24/69

Sag T-690/22: Sag anlagt den 11. november 2022 — Kiana mod Kommissionen

51

2023/C 24/70

Sag T-692/22: Sag anlagt den 12. november 2022 — Dabrezco Internacional mod Kommissionen

52

2023/C 24/71

Sag T-693/22: Sag anlagt den 12. november 2022 — Hilza mod Kommissionen

52

2023/C 24/72

Sag T-695/22: Sag anlagt den 12. november 2022 — Khayamedia mod Kommissionen

53

2023/C 24/73

Sag T-696/22: Sag anlagt den 12. november 2022 — Fratelli Cosulich mod Kommissionen

53

2023/C 24/74

Sag T-697/22: Sag anlagt den 12. november 2022 — Ommiacrest mod Kommissionen

54

2023/C 24/75

Sag T-698/22: Sag anlagt den 12. november 2022 — Swan Lake mod Kommissionen

54

2023/C 24/76

Sag T-699/22: Sag anlagt den 12. november 2022 — Seamist mod Kommissionen

55

2023/C 24/77

Sag T-701/22: Sag anlagt den 12. november 2022 — Pamastock Investments mod Kommissionen

55

2023/C 24/78

Sag T-702/22: Sag anlagt den 12. november 2022 — TA mod Kommissionen

56

2023/C 24/79

Sag T-703/22: Sag anlagt den 12. november 2022 — Everblacks Towage mod Kommissionen

57

2023/C 24/80

Sag T-704/22: Sag anlagt den 12. november 2022 — Poppysle mod Kommissionen

57

2023/C 24/81

Sag T-709/22: Sag anlagt den 17. november 2022 — Illumina mod Kommissionen

58

2023/C 24/82

Sag T-714/22: Sag anlagt den 14. november 2022 — Nutmark mod Kommissionen

59

2023/C 24/83

Sag T-715/22: Sag anlagt den 14. november 2022 — Piamark mod Kommissionen

60

2023/C 24/84

Sag T-718/22: Sag anlagt den 14. november 2022 — Eutelsat Madeira mod Kommissionen

61

2023/C 24/85

Sag T-722/22: Sag anlagt den 15. november 2022 — AFG mod Kommissionen

61

2023/C 24/86

Sag T-723/22: Sag anlagt den 15. november 2022. — Sonasurf Internacional m.fl. mod Kommissionen

62

2023/C 24/87

Sag T-727/22: Sag anlagt den 21. november 2022 — Odeon Cinemas Holdings mod EUIPO — Academy of Motion Picture Arts and Sciences (OSCAR)

63

2023/C 24/88

Sag T-728/22: Sag anlagt den 22. november 2022 — Industrias Lácteas Asturianas mod EUIPO — Qingdao United Dairy (NAMLAC)

63

2023/C 24/89

Sag T-729/22: Sag anlagt den 22. november 2022 — Complejo Agrícola Las Lomas mod Kommissionen

64

2023/C 24/90

Sag T-731/22: Sag anlagt den 24. november 2022 — Kozitsyn mod Rådet

65

2023/C 24/91

Sag T-732/22: Sag anlagt den 24. november 2022 — Deripaska mod Rådet

66

2023/C 24/92

Sag T-733/22: Sag anlagt den 24. november 2022 — Khudaynatov mod Rådet

67

2023/C 24/93

Sag T-734/22: Sag anlagt den 25. november 2022 — Pumpyanskiy mod Rådet

67

2023/C 24/94

Sag T-735/22: Sag anlagt den 25. november 2022 — Falqui mod Parlamentet

68

2023/C 24/95

Sag T-736/22: Sag anlagt den 25. november 2022 — Campofrio Food Group mod EUIPO — Cerioti Holding (SNACK MI)

69

2023/C 24/96

Sag T-737/22: Sag anlagt den 24. november 2022 — Pumpyanskaya mod Rådet

70

2023/C 24/97

Sag T-738/22: Sag anlagt den 25. november 2022 — Rotenberg mod Rådet

70

2023/C 24/98

Sag T-739/22: Sag anlagt den 25. november 2022 — Rashevsky mod Rådet

72

2023/C 24/99

Sag T-740/22: Sag anlagt den 24. november 2022 — Pumpyanskiy mod Rådet

73

2023/C 24/100

Sag T-741/22: Sag anlagt den 24. november 2022 — Ezubov mod Rådet

74

2023/C 24/101

Sag T-742/22: Sag anlagt den 25. november 2022 — Mazepin mod Rådet

75

2023/C 24/102

Sag T-744/22: Sag anlagt den 25. november 2022 — Tokareva mod Rådet

76

2023/C 24/103

Sag T-745/22: Sag anlagt den 28. november 2022 — DGNB mod EUIPO (Gengivelse af en buet hvid linje i et mørkt kvadrat)

77

2023/C 24/104

Sag T-746/22: Sag anlagt den 29. november 2022 — BIW Invest mod EUIPO — New Yorker Marketing & Media International (COMPTON)

78

2023/C 24/105

Sag T-747/22: Sag anlagt den 29. november 2022 — BIW Invest mod EUIPO — New Yorker Marketing & Media International (Compton)

79

2023/C 24/106

Sag T-748/22: Sag anlagt den 25. november 2022 — Kantor mod Rådet

80

2023/C 24/107

Sag T-749/22: Sag anlagt den 29. november 2022 — Parlamentet mod Union Technique du Bâtiment og Argest

80

2023/C 24/108

Sag T-753/22: Sag anlagt den 2. december 2022 — Nieß mod EUIPO — Thema Products (Gartenlux)

81

2023/C 24/109

Sag T-754/22: Sag anlagt den 2. december 2022 — Nieß mod EUIPO — Terrasoverkapping-inkoop.nl (GARTENLÜX)

82

2023/C 24/110

Sag T-755/22: Sag anlagt den 5. december 2022 — TG mod Kommissionen

82

2023/C 24/111

Sag T-756/22: Sag anlagt den 5. december 2022 — Roethig López mod EUIPO — William Grant & Sons Irish Brands (AMAZONIAN GIN COMPANY)

83

2023/C 24/112

Sag T-763/19: Rettens kendelse af 24. november 2022 — Ultra Electronics Holdings m.fl. mod Kommissionen

84

2023/C 24/113

Sag T-764/19: Rettens kendelse af 24. november 2022 — Keller Holdings mod Kommissionen

84

2023/C 24/114

Sag T-238/22: Rettens kendelse af 22. november 2022 — Narzieva mod Rådet

84


DA

 

Top