EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:424:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 424, 7. november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 424

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang
7. november 2022


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2022/C 424/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2022/C 424/02

Forenede sager C-793/19 og C-794/19: Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. september 2022 — Bundesrepublik Deutschland mod SpaceNet AG (C-793/19) og Telekom Deutschland GmbH (C-794/19) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – behandling af personoplysninger i den elektroniske kommunikationssektor – kommunikationshemmelighed – udbydere af elektroniske kommunikationstjenester – generel og udifferentieret lagring af trafikdata og lokaliseringsdata – direktiv 2002/58/EF – artikel 15, stk. 1 – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 6, 7, 8 og 11 samt artikel 52, stk. 1 – artikel 4, stk. 2, TEU)

2

2022/C 424/03

Forenede sager C-339/20 og 397/20: Domstolens dom (Store Afdeling) af 20. september 2022 — straffesag mod VD (C-339/20) og SR (C-397/20) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) [Præjudiciel forelæggelse – det indre marked for finansielle tjenesteydelser – markedsmisbrug – insiderhandel – direktiv 2003/6/EF – artikel 12, stk. 2, litra a) og d) – forordning (EU) nr. 596/2014 – artikel 23, stk. 2, litra g) og h) – tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser for Autorité des marchés financiers (AMF) – formål af almen interesse om at beskytte Den Europæiske Unions finansielle markeders integritet og den offentlige tillid til finansielle instrumenter – AMF’s mulighed for at få udleveret fortegnelser over trafikdata, som indehaves af en operatør af elektroniske kommunikationstjenester – behandling af personoplysninger i den elektroniske kommunikationssektor – direktiv 2002/58/EF – artikel 15, stk. 1 – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 7, 8 og 11 samt artikel 52, stk. 1 – kommunikationshemmelighed – begrænsninger – national lovgivning, der foreskriver, at operatører af elektroniske kommunikationstjenester foretager generel og udifferentieret lagring af trafikdata – den nationale rets mulighed for at begrænse de tidsmæssige virkninger af, at det fastslås, at nationale lovbestemmelser, der er uforenelige med EU-retten, er ugyldige – udelukket]

3

2022/C 424/04

Forenede sager C-475/20 — C-482/20: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. september 2022 — Admiral Gaming Network Srl m.fl. mod Agenzia delle Dogane e dei Monopoli m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – etableringsfrihed – restriktioner – hasardspil – koncessioner til forvaltning af spil på spilleautomater – national lovgivning, der pålægger koncessionshaverne en afgift – princippet om beskyttelse af den berettigede forventning)

4

2022/C 424/05

Forenede sager C-518/20 og 727/20: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. september 2022 — XP mod Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20) og AR mod St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Bundesarbeitsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed – tilrettelæggelse af arbejdstiden – artikel 31, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – direktiv 2003/88/EF – artikel 7, stk. 1 – ret til årlig betalt ferie – fuldstændigt tab af arbejdsevnen eller uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, som er indtrådt i en referenceperiode – national lovgivning, der foreskriver fortabelse af retten til årlig betalt ferie ved udløbet af en bestemt periode – arbejdsgiverens forpligtelse til at sætte arbejdstageren i stand til at gøre brug af sin ret til årlig betalt ferie)

5

2022/C 424/06

Sag C-538/20: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. september 2022 — Finanzamt B mod W AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – etableringsfrihed – artikel 49 TEUF og 54 TEUF – fradrag for endelige underskud, der er oparbejdet i et ikke-hjemmehørende fast driftssted – stat, der har givet afkald på sin beskatningskompetence i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst – sammenlignelige situationer)

6

2022/C 424/07

Forenede sager C-619/20 P og C-620/20 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. september 2022 — International Management Group (IMG) mod Europa-Kommissionen (Appel – udviklingssamarbejde – gennemførelse af Unionens budget under indirekte forvaltning ved en international organisation – afgørelse om ikke længere at overdrage budgetgennemførelsesopgaver til en enhed på grund af tvivl om dens status som international organisation – annullationssøgsmål – opfyldelse af en dom om annullation – retskraft – forpligtelser og beføjelser for ophavsmanden til den annullerede retsakt – forberedende retsakt – formaliteten – erstatningspåstand – retsregel, som har til formål at tillægge borgerne rettigheder – Unionens finansforordninger – forpligtelse til at udvise omhu – eksistensen af en tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af denne forpligtelse – konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde – ikke-økonomisk skade – passende og tilstrækkelig erstatning ved annullation af den ulovlige retsakt – økonomisk skade – sagen ikke moden til påkendelse – hjemvisning af sagen til Retten)

7

2022/C 424/08

Forenede sager C-14/21 og C-15/21: Domstolens dom (Store Afdeling) af 1. august 2022 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italien) — Sea Watch eV mod Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C-14/21 og C-15/21), Capitaneria di Porto di Palermo (C-14/21) og Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (C-15/21) (Præjudiciel forelæggelse – eftersøgning og redning af mennesker i livsfare eller havsnød foretaget af en ikke-statslig organisation (NGO), der arbejder i humanitært øjemed – ordning for skibe – direktiv 2009/16/EF – De Forenede Nationers havretskonvention – den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen – flagstatens og havnestatens respektive kompetencer og beføjelser – inspektion og tilbageholdelse af skibe)

8

2022/C 424/09

Sag C-120/21: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 22. september 2022 — LB mod TO (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesarbeitsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed – tilrettelæggelse af arbejdstiden – artikel 31, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – direktiv 2003/88/EF – artikel 7 – ret til årlig betalt ferie – finansiel godtgørelse for ferie, der ikke er afholdt ved arbejdsforholdets ophør – forældelsesfrist på tre år – begyndelsestidspunkt – tilstrækkelige oplysninger til arbejdstageren)

9

2022/C 424/10

Sag C-159/21: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. september 2022 — GM mod Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal og Terrorelhárítási Központ (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Törvényszék — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse – fælles asyl- og indvandringspolitik – direktiv 2011/95/EU – standarder for tildeling af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus – fratagelse af denne status – direktiv 2013/32/EU – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – fare for den nationale sikkerhed – en specialiseret myndigheds stillingtagen – aktindsigt)

10

2022/C 424/11

Sag C-215/21: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 22. september 2022 — Zulima mod Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia no 2 de Las Palmas de Gran Canaria — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – forbrugerkreditaftale – urimeligt vilkår vedrørende den ordinære rentesats – søgsmål anlagt af en forbruger med påstand om, at det fastslås, at denne aftale er ugyldig – udenretslig fyldestgørelse af forbrugerens krav – ifaldne omkostninger, der skal betales af nævnte forbruger – effektivitetsprincippet – national lovgivning, som kan afholde forbrugeren fra at udøve de rettigheder, som er tillagt ved direktiv 93/13)

11

2022/C 424/12

Forenede sager C-245/21 og C-248/21: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. september 2022 — Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat mod MA (sag C-245/21), PB (sag C-245/21) og LE (sag C-248/21) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – forordning (EU) nr. 604/2013 – afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse – artikel 27 og 29 – overførsel af den berørte person til den medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af den pågældendes ansøgning – udsættelse af overførslen som følge af covid-19-pandemien – umuligt at gennemføre overførslen – retsbeskyttelse – konsekvenser for fristen for overførsel)

12

2022/C 424/13

Sag C-330/21: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 22. september 2022 — The Escape Center BVBA mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 98 – medlemsstaternes mulighed for at anvende en nedsat momssats på visse leveringer af varer og tjenesteydelser – bilag III, nr. 14) – begrebet »adgang til brug af sportsfaciliteter« – fitnesscentre – personlig instruktion eller holdinstruktion)

12

2022/C 424/14

Sag C-335/21: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 22. september 2022 — Vicente mod Delia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – direktiv 93/13/EØF – urimelig handelspraksis over for forbrugerne – effektivitetsprincippet – artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – forenklet procedure om betaling af advokatsalærer – den eventuelt urimelige karakter af de vilkår, der er indeholdt i en salæraftale – national lovgivning, der ikke fastsætter mulighed for domstolsprøvelse – artikel 4, stk. 2 – rækkevidden af undtagelsen – direktiv 2005/29/EF – artikel 7 – vildledende handelspraksis – kontrakt indgået mellem en advokat og dennes klient, der forbyder sidstnævnte at frafalde søgsmålet uden advokatens vidende eller i modstrid med sidstnævntes rådgivning, idet der ellers pålægges en bod)

13

2022/C 424/15

Sag C-497/21: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 22. september 2022 — SI m.fl. mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Tyskland) [Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – grænsekontrol, asyl og indvandring – asylpolitik – direktiv 2013/32/EU – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – ansøgning om international beskyttelse – afvisningsgrunde – artikel 2, litra q) – begrebet »fornyet ansøgning« – artikel 33, stk. 2, litra d) – en medlemsstats afvisning af en ansøgning om international beskyttelse som følge af et afslag på en tidligere ansøgning, som den pågældende har indgivet til Danmark – endelig afgørelse truffet af Kongeriget Danmark]

14

2022/C 424/16

Sag C-95/22: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 6. september 2022 — sag anlagt af Delgaz Grid SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Judecătoria Târgu-Mureş — Rumænien (Præjudiciel forelæggelse – retligt samarbejde i straffesager – artikel 82 TEUF – ret til information under straffesager – ret til at blive informeret om tiltalen – direktiv 2012/13/EU – artikel 6, stk. 1 – anvendelsesområde – artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – effektiv domstolsbeskyttelse – klagesøgsmål om straffesagens uforholdsmæssigt lange varighed – national lovgivning, der kun tillader personer, der har status som mistænkt eller tiltalt, at indgive et sådant klagesøgsmål – artikel 267 TEUF – artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement – åbenbart, at Domstolen ikke har kompetence)

15

2022/C 424/17

Sag C-271/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil de Prud’hommes d’Agen (Frankrig) den 21. april 2022 — XT mod Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/18

Sag C-272/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil de Prud’hommes d’Agen (Frankrig) den 21. april 2022 — KH mod Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/19

Sag C-273/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil de Prud’hommes d’Agen (Frankrig) den 21. april 2022 — BX mod Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/20

Sag C-274/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil de Prud’hommes d’Agen (Frankrig) den 21. april 2022 — FH mod Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/21

Sag C-275/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil de Prud’hommes d’Agen (Frankrig) den 21. april 2022 — NW mod Keolis Agen SARL

18

2022/C 424/22

Sag C-320/22 P: Appel iværksat den 12. maj 2022 af the airscreen company GmbH & Co. KG til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 7. marts 2022 i sag T-382/21 — the airscreen company GmbH & Co. KG mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

19

2022/C 424/23

Sag C-327/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Kroatien) den 16. maj 2022 — Centar za restrukturiranje i prodaju mod PROM-VIDIJA d.o.o.

19

2022/C 424/24

Sag C-338/22 P: Appel iværksat den 24. maj 2022 af Anna Hrebenyuk til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 23. marts 2022 i sag T-252/21 — Anna Hrebenyuk mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

19

2022/C 424/25

Sag C-342/22 P: Appel iværksat den 25. maj 2022 af Laboratorios Ern, SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 16. marts 2022 i sag T-315/21, Laboratorios Ern mod EUIPO — Nordesta (APIAL)

20

2022/C 424/26

Sag C-471/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia grad (Bulgarien) den 13. juli 2022 — Agentsia »Patna infrastruktura« mod Rakovoditel na upravlyavashtia organ na operativna programa »Transport« 2007 — 2013 i direktor na direktsia »Koordinatsia na programi i proekti« v Ministerstvoto na transporta

20

2022/C 424/27

Sag C-472/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) den 14. juli 2022 — NO mod Autoridade Tributária e Aduaneira

21

2022/C 424/28

Sag C-501/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 22. juli 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) mod Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/29

Sag C-502/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 22. juli 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) mod Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/30

Sag C-503/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 22. juli 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) mod Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/31

Sag C-504/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 22. juli 2022 — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) mod Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/32

Sag C-505/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) den 25. juli 2022 — Deco Proteste — Editores, Lda. mod Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 424/33

Sag C-508/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Braşov (Rumænien) den 27. juli 2022 — KL og PO mod Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

26

2022/C 424/34

Sag C-510/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumænien) den 28. juli 2022 — Romaqua Group SA mod Societatea Națională a Apelor Minerale og Agenția Națională pentru Resurse Minerale

26

2022/C 424/35

Sag C-518/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 3. august 2022 — J.M.P. mod AP Assistenzprofis GmbH

27

2022/C 424/36

Sag C-523/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Apelativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarien) den 4. august 2022 — UT mod SO

27

2022/C 424/37

Sag C-531/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polen) den 9. august 2022 — Getin Noble Bank m.fl.

28

2022/C 424/38

Sag C-545/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Düsseldorf (Tyskland) den 15. august 2022 — Air Europa Lineas Aereas mod VO og GR

29

2022/C 424/39

Sag C-548/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Giudice di pace di Fondi (Italien) den 18. august 2022 — M.M. mod Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia og Ministero dell’Economia e delle Finanze

29

2022/C 424/40

Sag C-562/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rayonen sad Burgas (Bulgarien) den 25. august 2022 — JD mod OB

30

2022/C 424/41

Sag C-573/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 26. august 2022, A, B og Foreningen C mod Skatteministeriet

31

2022/C 424/42

Sag C-574/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 26. august 2022 — Straffesag mod CI, VF og DY

32

2022/C 424/43

Sag C-583/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 7. september 2022 — straffesag mod MV

32

2022/C 424/44

Sag C-588/22 P: Appel iværksat den 7. september 2022 af Ryanair DAC til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tiende Udvidede Afdeling) den 22. juni 2022 i sag T-657/20, Ryanair mod Kommissionen (Finnair II; Covid-19)

33

2022/C 424/45

Sag C-599/22: Sag anlagt den 16. september 2022 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

34

2022/C 424/46

Sag C-602/22 P: Appel iværksat den 16. september 2022 af ABLV Bank AS under likvidation til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tiende Udvidede Afdeling) den 6. juli 2022 i sag T-280/18, ABLV Bank mod Afviklingsinstansen

34

2022/C 424/47

Sag C-622/22: Sag anlagt den 29. september 2022 — Europa-Kommissionen mod Republikken Malta

36

 

Retten

2022/C 424/48

Sag T-500/22: Sag anlagt den 16. august 2022 — Vleuten Insects og New Generation Nutrition mod Kommissionen

37

2022/C 424/49

Sag T-550/22: Sag anlagt den 5. september 2022 — QW mod Kommissionen

38

2022/C 424/50

Sag T-551/22: Sag anlagt den 5. september 2022 — QY mod Kommissionen

39

2022/C 424/51

Sag T-553/22: Sag anlagt den 6. september 2022 — RC mod Kommissionen

39

2022/C 424/52

Sag T-556/22: Sag anlagt den 8. september 2022 — House Foods Group mod CPVO (SK20)

40

2022/C 424/53

Sag T-560/22: Sag anlagt den 5. september 2022 — Fachverband Eisenhüttenschlacken mod Kommissionen

40

2022/C 424/54

Sag T-563/22: Sag anlagt den 2. september 2022 — VP mod Cedefop

42

2022/C 424/55

Sag T-564/22: Sag anlagt den 13. september 2022 — Pierre Balmain mod EUIPO — Story Time (Gengivelse af et løvehoved)

43

2022/C 424/56

Sag T-566/22: Sag anlagt den 13. september 2022 — Sports Group Denmark mod EUIPO (ENDURANCE)

44

2022/C 424/57

Sag T-576/22: Sag anlagt den 15. september 2022 — Bora Creations mod EUIPO — True Skincare (TRUE SKIN)

44

2022/C 424/58

Sag T-578/22: Sag anlagt den 16. september 2022 — EDPS mod Parlamentet og Rådet

45

2022/C 424/59

Sag T-582/22: Sag anlagt den 16. september 2022 — British Airways mod Kommissionen

46

2022/C 424/60

Sag T-587/22: Sag anlagt den 22. september 2022 — Crown Holdings og Crown Cork & Seal Deutschland mod Kommissionen

47

2022/C 424/61

Sag T-588/22: Sag anlagt den 22. september 2022 — Renco Valore mod Kommissionen

48

2022/C 424/62

Sag T-589/22: Sag anlagt den 22. september 2022 — Silgan Holdings m.fl. mod Kommissionen

49

2022/C 424/63

Sag T-590/22: Sag anlagt den 22. september 2022 — Cristescu mod Kommissionen

50

2022/C 424/64

Sag T-592/22: Sag anlagt den 22. september 2022 — Liquid Advertising mod EUIPO — Liqui.do (Liquid+Arcade)

51

2022/C 424/65

Sag T-599/22: Sag anlagt den 26. september 2022 — Hypo Vorarlberg Bank mod Afviklingsinstansen

51

2022/C 424/66

Sag T-600/22: Sag anlagt den 26. september 2022 — ST mod Frontex

53

2022/C 424/67

Sag T-605/22: Sag anlagt den 27. september 2022 — RT France mod Rådet

54


DA

 

Top