EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:152:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 152, 6. april 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 152

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang
6. april 2022


Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

EØSU's 565. plenarforsamling — INTERACTIO, 8.12.2021-9.12.2021

2022/C 152/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »detailvirksomheders muligheder for digital omstilling og de europæiske forbrugeres fordele heraf« (Initiativudtalelse)

1

2022/C 152/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »tiltag, der rækker ud over BNP, med henblik på en vellykket genopretning og en bæredygtig og modstandsdygtig økonomi i EU« (initiativudtalelse)

7

2022/C 152/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »selskabsbeskatningens rolle inden for virksomhedsledelse« (initiativudtalelse)

13

2022/C 152/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Frivillige — Borgerne skaber Europas fremtid« (initiativudtalelse)

19

2022/C 152/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »sikring af anstændigt arbejde for unge og sikring af inklusion af NEET'er gennem passende udarbejdelse af nationale genopretningsplaner« (initiativudtalelse)

27

2022/C 152/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »atypisk beskæftigelse og platformskooperativer under den digitale omstilling af industrien« (initiativudtalelse)

38

2022/C 152/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »hvordan ressource- og energiintensive industrier kan udnytte EU's genopretningsplan i deres socialt forsvarlige omstilling til dekarbonisering og digitalisering« (initiativudtalelse)

44

2022/C 152/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »foregribelse af strukturelle og sektorspecifikke forandringer og omstrukturering af industrielle kulturer — mod nye grænser for genopretning og modstandsdygtighed i forskellige dele af Europa« (initiativudtalelse)

50

2022/C 152/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »et stærkt transatlantisk partnerskab baseret på de fælles værdier demokrati og retsstatsprincip, som er afgørende for at tackle globale udfordringer og bevare den internationale orden« (initiativudtalelse)

56

2022/C 152/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »tilpasning af fødevarevirksomheders strategier og aktiviteter til verdensmålene for bæredygtig udvikling med henblik på en bæredygtig genopretning efter covid-19« (initiativudtalelse)

63


 

III   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

EØSU's 565. plenarforsamling — INTERACTIO, 8.12.2021-9.12.2021

2022/C 152/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Europa-Kommissionens vejledning om styrkelse af adfærdskodeksen om desinformation (COM(2021) 262 final)

72

2022/C 152/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Beretning om konkurrencepolitikken 2020«(COM(2021) 373 final)

77

2022/C 152/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/53/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet«(COM(2021) 547 final — 2021/0291 (COD))

82

2022/C 152/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/746 for så vidt angår overgangsbestemmelser for visse former for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og udskydelse af anvendelsen af krav til internt udstyr«(COM(2021) 627 final — 2021/0323 (COD))

85

2022/C 152/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme«(COM(2021) 420 final 0151 2021/0239 (COD)), om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver (omarbejdning)«(COM(2021) 422 final — 2021/0241 (COD)) og om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de mekanismer, medlemsstaterne skal indføre for at forebygge, at det finansielle system anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849«(COM(2021) 423 final — 2021/0250 (COD))

89

2022/C 152/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Strategi for finansiering af omstillingen til en bæredygtig økonomi«(COM(2021) 390 final)

97

2022/C 152/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske grønne obligationer«(COM(2021) 391 final — 2021/0191 (COD))

105

2022/C 152/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2014/59/EU for så vidt angår den tilsynsmæssige behandling af globale systemisk vigtige institutkoncerner med en multiple point of entry-afviklingsstrategi og en metode til indirekte tegning af instrumenter, der er nedskrivningsrelevante med henblik på at opfylde minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver«(COM(2021) 665 final — 2021/0343 (COD))

111

2022/C 152/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Udnyttelse af de tidlige erfaringer fra covid-19-pandemien«(COM(2021) 380 final)

116

2022/C 152/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk ungdomsår 2022«(COM(2021) 634 final — 2021/0328 (COD))

122

2022/C 152/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF for så vidt angår fremme af energi fra vedvarende energikilder og om ophævelse af Rådets direktiv (EU) 2015/652«(COM(2021) 557 final — 2021/0218 (COD))

127

2022/C 152/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet (omarbejdning)«(COM(2021) 558 final — 2021/0203 (COD))

134

2022/C 152/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU«(COM(2021) 559 final — 2021/0223 (COD)) og om »meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En strategisk plan for udrulning med henblik på skitsering af en række supplerende foranstaltninger til støtte for hurtig udbredelse af infrastruktur for alternative brændstoffer«(COM(2021) 560 final)

138

2022/C 152/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelsen af vedvarende og kulstoffattige brændstoffer i søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF«(COM(2021) 562 final — 2021/0210 (COD))

145

2022/C 152/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for så vidt angår luftfartens bidrag til Unionens emissionsreduktionsmål for økonomien som helhed og passende gennemførelse af en global markedsbaseret foranstaltning«(COM(2021) 552 final)

152

2022/C 152/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en social klimafond«(COM(2021) 568 endelig — 2021/0206 (COD))

158

2022/C 152/27

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger over for transportvirksomheder, der letter eller deltager i menneskehandel eller smugling af migranter i forbindelse med ulovlig indrejse på Den Europæiske Unions område«(COM(2021) 753 final — 2021/0387 (COD))

166

2022/C 152/28

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om »Ny EU-skovstrategi for 2030««(COM(2021) 572 final)

169

2022/C 152/29

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen, afgørelse (EU) 2015/1814 om oprettelse og drift af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og forordning (EU) 2015/757«(COM(2021) 551 final — 2021/0211 (COD)) og om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/1814 for så vidt angår den mængde kvoter, der skal overføres til markedsstabilitetsreserven for Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner frem til 2030«(COM(2021) 571 final — 2021/0202 (COD))

175

2022/C 152/30

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme«(COM(2021) 564 final — 2021/0214 (COD))

181

2022/C 152/31

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2018/842 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen«(COM(2021) 555 final — 2021/0200(COD))

189

2022/C 152/32

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2018/841 for så vidt angår anvendelsesområdet, forenkling af overholdelsesregler, fastsættelse af medlemsstaternes mål for 2030 og forpligtelse til kollektiv opnåelse af klimaneutralitet senest i 2035 i arealanvendelses-, skovbrugs- og landbrugssektoren og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 for så vidt angår forbedring af overvågning, rapportering, sporing af fremskridt og revision«(COM(2021) 554 final)

192

2022/C 152/33

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte«(COM(2021) 656 final — 2021/0340 (COD))

197


DA

 

Top