EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:119:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 119, 14. marts 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 119

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang
14. marts 2022


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2022/C 119/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2022/C 119/02

Sag C-594/19 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. januar 2022 — Deutsche Lufthansa AG mod Europa-Kommissionen og Land Rheinland-Pfalz (Appel – statsstøtte – støtte til fordel for lufthavne og luftfartsselskaber – afgørelse, hvorved foranstaltningerne til fordel for Frankfurt Hahn lufthavn kvalificeres som statsstøtte, der er forenelig med det indre marked, og det fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte til fordel for luftfartsselskaber, der benytter denne lufthavn – formaliteten vedrørende et annullationssøgsmål – artikel 263, stk. 4, TEUF – fysisk eller juridisk person, der ikke er umiddelbart og individuelt berørt af den anfægtede afgørelse – effektiv domstolsbeskyttelse)

2

2022/C 119/03

Sag C-638/19 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 25. januar 2022 — Europa-Kommissionen mod European Food SA m.fl. (Appel – statsstøtte – artikel 107 TEUF og 108 TEUF – bilateral investeringsaftale – voldgiftsklausul – Rumænien – tiltrædelse af Den Europæiske Union – ophævelse af en skattemæssig incitamentsordning inden tiltrædelsen – voldgiftskendelse om tilkendelse af erstatning og renter efter tiltrædelsen – afgørelse fra Europa-Kommissionen, hvorefter denne udbetaling udgør en statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked og anordnes tilbagesøgt – Kommissionens kompetence – tidsmæssig anvendelse af EU-retten – fastlæggelse af det tidspunkt, hvor retten til at modtage støtten overdrages til støttemodtageren – artikel 19 TEU – artikel 267 TEUF og 344 TEUF – EU-rettens autonomi)

3

2022/C 119/04

Sag C-788/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 27. januar 2022 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud – artikel 258 TEUF – kapitalens frie bevægelighed – oplysningsforpligtelse vedrørende formuegoder og rettigheder, der besiddes i andre medlemsstater i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) – overtrædelse af denne forpligtelse – forældelse – sanktioner)

3

2022/C 119/05

Sag C-891/19 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 20. januar 2022 — Europa-Kommissionen mod Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s. og Vallourec Deutschland GmbH (Appel – dumping – gennemførelsesforordning (EU) 2017/804 – import af visse sømløse rør med oprindelse i Kina – endelig antidumpingtold – forordning (EU) 2016/1036 – artikel 3, stk. 2, 3 og 6, og artikel 17 – fastlæggelse af skaden – undersøgelse af dumpingimportens indvirkning på priserne på de samme varer, der sælges på markedet i Den Europæiske Union – prisunderbudsanalyse – anvendelse af metoden med varekontrolnumre – pligt for Europa-Kommissionen til at tage hensyn til de forskellige markedssegmenter vedrørende den omhandlede vare og til alt salg af samme varer fra de stikprøveudtagne EU-producenter)

4

2022/C 119/06

Sag C-899/19 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. januar 2022 — Rumænien mod Europa-Kommissionen og Ungarn [Appel – regler for institutionerne – borgerinitiativ – forordning (EU) nr. 211/2011 – artikel 4, stk. 2, litra b) – registrering af et forslag til borgerinitiativ – betingelse om, at dette forslag ikke åbenbart falder uden for Europa-Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelsen af traktaterne – afgørelse (EU) 2017/652 – borgerinitiativet »Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe« – delvis registrering – artikel 5, stk. 2, TEU – princippet om kompetencetildeling – artikel 296 TEUF – begrundelsespligt – kontradiktionsprincippet]

5

2022/C 119/07

Sag C-51/20: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. januar 2022 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud – statsstøtte – støtte, der er erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked – tilbagesøgningsforpligtelse – Domstolens dom, der fastslår traktatbruddet – undladelse af gennemførelse – manglende overholdelse af forpligtelsen til at tilbagesøge ulovlig og uforenelig støtte – økonomiske sanktioner – forholdsmæssig og afskrækkende karakter – tvangsbøde – fast beløb – betalingsevne – vægtning af stemmerne for medlemsstaten i Europa-Parlamentet)

5

2022/C 119/08

Sag C-90/20: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. januar 2022 — Højesteret — Danmark (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Apcoa Parking Danmark A/S mod Skatteministeriet) [Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 2, stk. 1, litra c) – anvendelsesområde – afgiftspligtige transaktioner – virksomhed, der udøves af et privatretligt selskab – drift af parkeringsanlæg på privat område – kontrolgebyrer, der opkræves af dette selskab ved bilisters overtrædelse af de almindelige vilkår for brug af disse parkeringsanlæg – kvalificering – transaktioners økonomiske og forretningsmæssige virkelighed]

6

2022/C 119/09

Sag C-118/20: Domstolens dom (Store Afdeling) af 18. januar 2022 — JY mod Wiener Landesregierung (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – unionsborgerskab – artikel 20 TEUF og 21 TEUF – anvendelsesområde – afkald på statsborgerskab i en medlemsstat med henblik på at opnå statsborgerskab i en anden medlemsstat i overensstemmelse med tilsagn om naturalisation fra denne anden medlemsstat – tilbagekaldelse af dette tilsagn af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed – proportionalitetsprincippet – statsløshed)

7

2022/C 119/10

Sag C-165/20: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 20. januar 2022 — ET, som kurator for Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner – direktiv 2003/87/EF – artikel 3e – inddragelse af luftfartsaktiviteter – direktiv 2008/101/EF – gratistildeling og gratis udstedelse af kvoter til luftfartøjsoperatører – en sådan operatørs indstilling af sin virksomhed på grund af insolvens – den kompetente nationale myndigheds afgørelse om afslag på at udstede kvoter til kurator i det konkursramte selskab)

7

2022/C 119/11

Sag C-179/20: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 27. januar 2022 — Fondul Proprietatea SA mod Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, under likvidation, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice »Transelectrica« SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bucureşti — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse – det indre marked for elektricitet – direktiv 2009/72/EF – artikel 15, stk. 4 – prioriteret lastfordeling – forsyningssikkerhed – artikel 32, stk. 1 – fri adgang for tredjeparter – garanteret adgang til transmissionssystemerne – direktiv 2009/28/EF – artikel 16, stk. 2 – garanteret adgang – artikel 107, stk. 1, TEUF – artikel 108, stk. 3, TEUF – statsstøtte)

8

2022/C 119/12

Sag C-181/20: Domstolens dom (Store Afdeling) af 25. januar 2022 — VYSOČINA WIND a.s. mod Česká republika — Ministerstvo životního prostředí (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší soud České republiky — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse – miljø – direktiv 2012/19/EU – affald af elektrisk og elektronisk udstyr – forpligtelse til finansiering af omkostningerne ved håndtering af affald fra fotovoltaiske paneler – tilbagevirkende kraft – retssikkerhedsprincippet – ukorrekt gennemførelse af et direktiv – medlemsstatens ansvar)

9

2022/C 119/13

Sag C-234/20: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 27. januar 2022 — »Sātiņi-S« SIA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākā tiesa (Senāts) — Letland) [Præjudiciel forelæggelse – Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – forordning (EU) nr. 1305/2013 – støtte til udvikling af landdistrikterne – artikel 30, stk. 6, litra a) – betalinger i henhold til Natura 2000 – kompensation for indtægtstab i landbrugs- og skovbrugsområder – tørvebundsarealer – forbud mod at foretage beplantninger med tranebær – ingen kompensation – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 17 – ejendomsret]

10

2022/C 119/14

Sag C-238/20: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 27. januar 2022 — »Sātiņi-S« SIA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākā tiesa (Senāts)– Letland) (Præjudiciel forelæggelse – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 17 – ejendomsret – direktiv 2009/147/EF – erstatning for skader på akvakultur forårsaget af beskyttede vilde fugle i et Natura 2000-område – erstatning, der er mindre end den faktisk lidte skade – artikel 107, stk. 1, TEUF – statsstøtte – begrebet »fordel« – betingelser – forordning (EU) nr. 717/2014 – de minimis-regel)

11

2022/C 119/15

Sag C-261/20: Domstolens dom (Store Afdeling) af 18. januar 2022 — Thelen Technopark Berlin GmbH mod MN (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – fri udveksling af tjenesteydelser – artikel 49 TEUF – direktiv 2006/123/EF – artikel 15 – arkitekters og ingeniørers honorarer – obligatoriske minimumspriser – direkte virkning – traktatbrudsdom afsagt, mens en sag verserer ved en national ret)

11

2022/C 119/16

Sag C-347/20: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 27. januar 2022 — SIA »Zinātnes parks« mod Finanšu ministrija (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administratīvā rajona tiesa– Letland) (Præjudiciel forelæggelse – strukturfonde – Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) – forordning (EU) nr. 1303/2013 – program for medfinansiering – statsstøtte – forordning (EU) nr. 651/2014 – anvendelsesområde – grænser – begreberne »selskabets tegnede kapital« og »kriseramt virksomhed« – udelukkelse af kriseramte virksomheder fra støtte fra EFRU – bestemmelser om, hvorledes en forhøjelse af selskabets tegnede kapital får virkning – tidspunktet for fremlæggelsen af beviser for denne forhøjelse – princippet om forbud mod forskelsbehandling og proportionalitetsprincippet)

12

2022/C 119/17

Sag C-432/20: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 20. januar 2022 — ZK mod (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Wien — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – indvandringspolitik – direktiv 2003/109/EF – artikel 9, stk. 1, litra c) – fortabelse af tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding – fravær fra Den Europæiske Unions område i en periode på 12 på hinanden følgende måneder – afbrydelse af denne fraværsperiode – ulovlige og kortvarige ophold på EU’s område)

13

2022/C 119/18

Sag C-151/21: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 13. december 2021 — Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) mod BF (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanien) (Rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP – § 4 – princippet om ikke-diskrimination – området for folkesundhed – beregning af anciennitetstillæg – national lovgivning, hvorefter der ved beregningen af anciennitetstillæg til vedtægtsmæssigt fastansat personale ikke tages hensyn til de perioder, hvori der midlertidigt er udøvet tjeneste i en højere stillingsgruppe)

14

2022/C 119/19

Sag C-226/21: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 13. december 2021 — KQ mod Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Toledo — Spanien) (Rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP – § 4 – princippet om ikke-diskrimination – begrebet »ansættelsesvilkår« – fritagelse fra lægevagttjeneste på grund af alder, som alene indrømmes fastansatte)

14

2022/C 119/20

Sag C-740/21: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5. januar 2022– SN m. fl. mod Eurowings GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Düsseldorf, Tyskland) (Luftransport – kompensation til passagerer i tilfælde af boardingafvisning – passagerer, som er mødt op i lufthavnen i tilstrækkelig tid – situation, hvor et fly ikke nås på grund af usædvanligt lang indcheckningstid – organisationsmangler eller forstyrrelser i lufthavnen)

15

2022/C 119/21

Sag C-169/21 P: Appel iværksat den 15. marts 2021 af Sergio Spadafora til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 10. februar 2021 i sag T-130/19, Spadafora mod Kommissionen

15

2022/C 119/22

Sag C-514/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Irland) den 20. august 2021 — LU mod Minister for Justice and Equality

16

2022/C 119/23

Sag C-515/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Irland) den 20. august 2021 — PH mod Minister for Justice and Equality

17

2022/C 119/24

Sag C-518/21 P: Appel iværksat den 20. august 2021 af FT m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 9. juni 2021 i sag T-699/19, FT m.fl. mod Kommissionen

18

2022/C 119/25

Sag C-713/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 25. november 2021 — A mod Finanzamt X

18

2022/C 119/26

Sag C-741/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Saarbrücken (Tyskland) den 1. december 2021 — GP mod juris GmbH

19

2022/C 119/27

Sag C-746/21 P: Appel iværksat den 2. december 2021 af Altice Group Lux Sàrl, tidligere New Altice Europe BV, under likvidation, til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 22. september 2021 i sag T-425/18, Altice Europe mod Kommissionen

19

2022/C 119/28

Sag C-766/21 P: Appel iværksat den 8. december 2021 af Europa-Parlamentet til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 29. september 2021 i sag T-384/19, Parlamentet mod Axa Assurances Luxembourg SA m.fl.

21

2022/C 119/29

Sag C-778/21 P: Appel iværksat den 14. december 2021 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 29. september 2021 i forenede sager T-344/19 og T-356/19, Front Polisario mod Rådet

22

2022/C 119/30

Sag C-779/21 P: Appel iværksat den 14. december 2021 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Udvidet Afdeling) den 29. september 2021 i sag T-279/19, Front Polisario mod Rådet

23

2022/C 119/31

Sag C-798/21 P: Appel iværksat den 16. december 2021 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 29. september 2021 i de forenede sager T-344/19 og T-356/19, Front Polisario mod Rådet

23

2022/C 119/32

Sag C-799/21 P: Appel iværksat den 16. december 2021 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 29. september 2021 i sag T-279/19, Front Polisario mod Rådet

24

2022/C 119/33

Sag C-822/21: Sag anlagt den 30. december 2021 — Republikken Letland mod Kongeriget Sverige

25

2022/C 119/34

Sag C-832/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 27. december 2021 — Beverage City & Lifestyle GmbH m.fl. mod Advance Magazine Publishers, Inc.

26

2022/C 119/35

Sag C-7/22 P: Appel iværksat den 4. januar 2022 af RQ til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 17. november 2021 i sag T-147/17, Anastassopoulos m.fl. mod Rådet og Kommissionen

27

2022/C 119/36

Sag C-10/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale ordinario di Roma (Italien) den 5. januar 2022 — Liberi editori e autori (LEA) mod Jamendo SA

28

2022/C 119/37

Sag C-11/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tallinna Halduskohus (Estland) den 5. januar 2022 — Est Wind Power OÜ mod AS Elering

28

2022/C 119/38

Sag C-20/22: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 10. januar 2022 — Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM) mod Ministre des Solidarités et de la Santé

29

2022/C 119/39

Sag C-46/22 P: Appel iværksat den 20. januar 2022 af Liam Jenkinson til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Udvidet Afdeling) den 10. november 2021 i sag T- 602/15 RENV, Jenkinson mod Rådet m.fl.

30

 

Retten

2022/C 119/40

Sag T-303/16: Rettens dom af 26. januar 2022 — Mylan IRE Healthcare mod Kommissionen [Humanmedicinske lægemidler – lægemidler til sjældne sygdomme – markedsføringstilladelser for lægemidlerne Tobramycin VVB og relaterede navne – fravigelse fra den eksklusive ret på markedet for Tobi Podhaler, som indeholder det virksomme stof tobramycin – artikel 8, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 141/2000 – begrebet »væsentlig gavn« – begrebet »klinisk overlegenhed« – artikel 3, stk. 2, og artikel 3, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 847/2000 – pligt til at udvise omhu – åbenbart urigtigt skøn]

31

2022/C 119/41

Sag T-757/18: Rettens dom af 19. januar 2022 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou mod Kommissionen (Statsstøtte – græske kasinoer – ordning, der pålægger en afgift på 80 % på entrépriser med forskellige beløb – sondring mellem offentlige og private kasinoer – klage – afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked og ulovlig og anordnet tilbagesøgt – afgørelsen annulleres ved Rettens dom – afgørelse, hvorved det fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte – annullationssøgsmål – anfægtelig retsakt – formalteten – ret til forsvar)

31

2022/C 119/42

Sag T-610/19: Rettens dom af 19. januar 2022 — Deutsche Telekom mod Kommissionen [Annullations- og erstatningssøgsmål – konkurrence – misbrug af dominerende stilling – det slovakiske marked for højhastighedstelekommunikationstjenester – afgørelse, hvorved fastslås en overtrædelse af artikel 102 TEUF og EØS-aftalens artikel 54 – dom, hvorved afgørelsen annulleres delvis, og den pålagte bøde nedsættes – Kommissionens afslag på betaling af morarenter – artikel 266 TEUF – artikel 90, stk. 4, litra a), i delegeret forordning (EU) nr. 1268/2012 – tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder – fratagelse af rådigheden over den med urette betalte bøde – tab af indtægter – morarenter – satser – skade]

32

2022/C 119/43

Sag T-325/20: Rettens dom af 26. januar 2022 — Unger Marketing International mod EUIPO — Orben Wasseraufbereitung (Vandrensere) [EU-varemærker – ugyldighedssag – design, der gengiver en vandrenser – ugyldighedsgrund – manglende overholdelse af betingelserne for beskyttelse – artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002 – elementer af et produkts udseende, der alene er bestemt af produktets tekniske funktion – artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 – ugyldighedserklæring]

33

2022/C 119/44

Sag T-366/20: Rettens dom af 12. januar 2022 — 1031023 B.C. mod EUIPO — Bodegas San Valero (Gengivelse af en cirkel tegnet med pensel) (EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærke, der gengiver en cirkel tegnet med pensel – det ældre nationale figurmærke ORIGIUM 1944 – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)

34

2022/C 119/45

Sag T-483/20: Rettens dom af 19. januar 2022 — Tecnica Group mod EUIPO — Zeitneu (Formen på en støvle) [EU-varemærker – ugyldighedssag – ansøgning om et tredimensionalt EU-varemærke – formen på en støvle – erklæring om delvis ugyldighed – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] – EU-varemærkedomstoles afgørelser i søgsmål til fastslåelse af, at der ikke foreligger krænkelse – retskraft]

34

2022/C 119/46

Sag T-570/20: Rettens dom af 26. januar 2022 — Kedrion mod EMA (Aktindsigt – forordning (EF) nr. 1049/2001 – indsamling og behandling af plasma – Plasma Master File – afslag på aktindsigt – undtagelse vedrørende beskyttelsen af en tredjemands forretningsmæssige interesser – fejlagtig fastlæggelse af begæringens genstand – forpligtelse til at begrunde afslaget på aktindsigt specifikt og konkret)

35

2022/C 119/47

Sag T-586/20: Rettens dom af 26. januar 2022 — MN mod Europol (Personalesag – midlertidigt ansatte – ikke-forlængelse af en tidsbegrænset kontrakt for en tidsubegrænset periode – åbenbart urigtigt skøn)

36

2022/C 119/48

Sag T-630/20: Rettens dom af 12. januar 2022 — MW mod Parlamentet (Personalesag – midlertidigt ansatte – politisk gruppe – afskedigelse – brud på tillidsforhold – psykisk chikane – åbenbart fejlskøn – magtfordrejning – ansvar)

36

2022/C 119/49

Sag T-647/20: Rettens dom af 12. januar 2022 — Verelst mod Rådet (Regler for institutionerne – forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed – forordning (EU) 2017/1939 – udpegelse af de europæiske anklagere ved Den Europæiske Anklagemyndighed – udpegelse af en af de kandidater, der er indstillet af Belgien – reglerne om udpegelse af europæiske anklagere)

37

2022/C 119/50

Sag T-76/21: Rettens dom af 19. januar 2022 — Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann mod EUIPO — Cirillo (POMODORO) [EU-varemærker – fortabelsessag – ansøgning om EU-ordmærket POMODORO – reel brug af varemærket – artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001 – skriftlig begrundelse for klagen – frist for indgivelse – artikel 58, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2018/625 – kendsgerninger og beviser, der er fremlagt for første gang for appelkammeret – artikel 27, stk. 4, i delegeret forordning 2018/625 – bevis for reel brug]

37

2022/C 119/51

Sag T-99/21: Rettens dom af 19. januar 2022 — Construcciones Electromecánicas Sabero mod EUIPO — Magdalenas de las Heras (Heras Bareche) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket Heras Bareche – det ældre figurmærke MAGDALENAS DeLasHeras – relativ registreringshindring – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]

38

2022/C 119/52

Sag T-160/21: Rettens dom af 12. januar 2022 — Laboratorios Ern mod EUIPO — Malpricht (APIRETAL) [EU-varemærker – fortabelsessag – ordmærke APIRETAL – fortabelseserklæring – manglende reel brug af varemærket – ingen rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted – artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (UE) 2017/1001]

39

2022/C 119/53

Sag T-259/21: Rettens dom af 12. januar 2022 — Neolith Distribution mod EUIPO (Formen på et ornamentalt mønster) [EU-varemærker – ansøgning om et EU-mønstermærke – gengivelse af et ornamentalt mønster – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]

39

2022/C 119/54

Sag T-270/21: Rettens dom af 19. januar 2022 — Estetica Group Iwona Michalak mod EUIPO (PURE BEAUTY) [EU-varemærker – ansøgning om EU-figurmærke PURE BEAUTY – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]

40

2022/C 119/55

Sag T-300/21: Rettens dom af 26. januar 2022 — CNH Industrial mod EUIPO (SOILXPLORER) [EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket SOILXPLORER – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]

40

2022/C 119/56

Sag T-301/21: Rettens dom af 26. januar 2022 — CNH Industrial mod EUIPO (CROPXPLORER) [EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket CROPXPLORER – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]

41

2022/C 119/57

Sag T-730/19: Rettens kendelse af 4. januar 2022 — CR og CT mod ECB (Økonomisk og monetær politik – sagsøger, der er ophørt med at besvare Rettens henvendelser – ufornødent at træffe afgørelse)

41

2022/C 119/58

Sag T-148/20: Rettens kendelse af 19. januar 2022 — FC mod EASO (Annullationssøgsmål – personalesag – midlertidigt ansatte – afslag på at udlevere et bevis for vandel og hæderlighed – afvisning af at acceptere en tilbagetrækning af opsigelsen – rent bekræftende retsakt – klagefrist – den administrative procedure ulovlig – afvisning – erstatningssøgsmål – tæt forbundet med påstanden om annullation – afvisning)

42

2022/C 119/59

Sag T-571/20: Rettens kendelse af 21. december 2021 — Luna Italia mod EUIPO — Luna (LUNA SPLENDIDA) [EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-figurmærket LUNA SPLENDIDA – det ældre EU-figurmærke Luna – relativ registreringshindring – artikel 53, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 60, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] – åbenbart, at sagen er retligt ugrundet]

43

2022/C 119/60

Sag T-604/20: Rettens kendelse af 22. december 2021 — Guangdong Haomei New Materials og Guangdong King Metal Light Alloy Technology mod Kommissionen (Dumping – import af ekstruderet aluminium med oprindelse i Kina – retsakt, som gør importen til genstand for registrering – midlertidig antidumpingtold – ophævelse af registreringspligten – endelig antidumpingtold – søgsmålsinteresse ophørt – ufornødent at træffe afgørelse)

43

2022/C 119/61

Sag T-725/20: Rettens kendelse af 22. december 2021 — Guangdong Haomei New Materials og Guangdong King Metal Light Alloy Technology mod Kommissionen (Dumping – import af ekstruderet aluminium med oprindelse i Kina – retsakt om indførelse af midlertidig antidumpingtold – retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål – forberedende retsakt – afvisning – endelig antidumpingtold – søgsmålsinteresse ophørt – ufornødent at træffe afgørelse)

44

2022/C 119/62

Sag T-743/20: Rettens kendelse af 17. januar 2022 — Car-Master 2 mod Kommissionen (Konkurrence – karteller – markedet for reparation af motorkøretøjer i Polen – afgørelse om afvisning af en klage – artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 – en national konkurrencemyndigheds behandling af sagen – søgsmål, der er retligt ugrundet)

45

2022/C 119/63

Sagerne T-161/21 og T-161/21 AJ I: Rettens kendelse af 14. december 2021 — McCord mod Kommissionen (Annullationssøgsmål – passivitetssøgsmål – udkast til Kommissionens forordning om at gøre udførslen fra Unionen af visse varer betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse – Kommissionens forslag om at gøre udførslen af vacciner mod covid-19 til Nordirland betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse under henvisning til artikel 16 i protokollen om Irland/Nordirland til aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab – manglende offentliggjort politik for de omstændigheder, hvorunder Unionen iværksætter nævnte protokols artikel 16 – delvist åbenbart afvisningsgrundlag – åbenbart, at sagen er retligt ugrundet)

45

2022/C 119/64

Sag T-205/21: Rettens kendelse af 21. december 2021 — Kewazo mod EUIPO (Liftbot) (EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket Liftbot – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001 – åbenbart, at sagen er retligt ugrundet)

46

2022/C 119/65

Sag T-381/21: Rettens kendelse af 22. december 2021 — D&A Pharma mod EMA (Annullationssøgsmål – humanmedicinske lægemidler – markedsføringstilladelse for lægemidlet Hopveus – nedlæggelse af en stående videnskabelig rådgivende gruppe – manglende søgsmålsinteresse – afvisning)

46

2022/C 119/66

Sag T-540/21: Rettens kendelse af 4. januar 2022 — Vivostore mod EUIPO — Linda (VIVO LIFE) (EU-varemærker – indsigelsessag – tilbagetagelse af indsigelsen – ufornødent at træffe afgørelse)

47

2022/C 119/67

Sag T-574/21: Rettens kendelse af 21. januar 2022 — Santos mod EUIPO (Formen af en citruspresser) (EU-varemærker – tilbagekaldelse af den anfægtede beslutning – bortfald af tvistens genstand – ufornødent at træffe afgørelse)

48

2022/C 119/68

Sag T-665/21 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 22. december 2021 — Civitta Eesti mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer – offentlige tjenesteydelseskontrakter – juridisk, socio-økonomisk og teknisk bistand på området for energi, mobilitet og transport – anmodning om foreløbige forholdsregler – ingen uopsættelighed)

48

2022/C 119/69

Sag T-717/21 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 26. januar 2022 — ICA Traffic mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer – offentlige kontrakter – levering af desinfektionsrobotter – anmodning om foreløbige forholdsregler – ingen uopsættelighed)

49

2022/C 119/70

Sag T-731/21 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 24. januar 2022 — Společnost pro eHealth databáze mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer – tilskudsaftale indgået som led i rammeprogrammet for innovation og konkurrenceevne (2007-2013) – tilbagesøgning af udbetalte midler – anmodning om udsættelse af gennemførelse – ingen uopsættelighed)

49

2022/C 119/71

Sag T-14/22: Sag anlagt den 10. januar 2022 — uwe JetStream mod EUIPO (JET STREAM)

50

2022/C 119/72

Sag T-29/22: Sag anlagt den 18. januar 2022 — Polynt mod ECHA

50

2022/C 119/73

Sag T-30/22: Sag anlagt den 18. januar 2022 — Sanoptis mod EUIPO — Sanoptis Pharma (SANOPTIS)

51

2022/C 119/74

Sag T-33/22: Sag anlagt den 19. januar 2022 — Vallegre mod EUIPO — Joseph Phelps Vineyards (PORTO INSÍGNIA)

52

2022/C 119/75

Sag T-35/22: Sag anlagt den 20. januar 2022 — Kaminski mod EUIPO — Polfarmex (SYRENA)

53

2022/C 119/76

Sag T-43/22: Sag anlagt den 21. januar 2022 — Sanrio mod EUIPO — Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS)

54

2022/C 119/77

Sag T-44/22: Sag anlagt den 24. januar 2022 — International Masis Tabak mod EUIPO — Philip Morris Brands (Gengivelse af en pakke cigaretter)

54

2022/C 119/78

Sag T-51/22: Sag anlagt den 28. januar 2022 — Santos mod EUIPO (Formen på en citruspresse)

55

2022/C 119/79

Sag T-55/22: Sag anlagt den 23. januar 2022 — Swords mod Kommissionen og ECDC

56

2022/C 119/80

Sag T-57/22: Sag anlagt den 28. januar 2022 — Ungarn mod Kommissionen

57

2022/C 119/81

Sag T-61/22: Sag anlagt den 31. januar 2022 — OD mod Eurojust

57

2022/C 119/82

Sag T-361/20: Rettens kendelse af 21. december 2021 — El Corte Inglés mod EUIPO — Europull (GREEN COAST)

58

2022/C 119/83

Sag T-724/20: Rettens kendelse af 21. december 2021 — Senseon Tech mod EUIPO — Accuride International (SENSEON)

58

2022/C 119/84

Forenede sager T-23/21, T-50/21 og T-51/21: Rettens kendelse af 27. januar 2022 — About You mod EUIPO — Safe 1 Immobilieninvest (Y/O/U), (Y/O/U YOUR ORIGINAL U) og (/Y/O/U YOUR ORIGINAL U)

59

2022/C 119/85

Sag T-380/21: Rettens kendelse af 13. januar 2022 — Flybe mod Kommissionen

59

2022/C 119/86

Sag T-488/21: Rettens kendelse af 20. januar 2022 — Tralux m.fl. mod Parlamentet

59


DA

 

Top