EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:024:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 24, 17. januar 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 24

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang
17. januar 2022


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2022/C 24/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2022/C 24/02

Sag C-680/19 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 18. november 2021 — Fulmen mod Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (Appel – fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) – restriktive foranstaltninger over for Den Islamiske Republik Iran – skade, som appellanten angiveligt har lidt som følge af opførelsen og opretholdelsen af vedkommendes navn på den liste over personer og enheder, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer – erstatningssøgsmål – Domstolens kompetence til at træffe afgørelse om en påstand om erstatning for skade, som angiveligt er lidt som følge af restriktive foranstaltninger, der er fastsat i afgørelser, som henhører under FUSP – tilstrækkelig kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, der har til formål at tillægge borgerne rettigheder)

2

2022/C 24/03

Sag C-681/19 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 18. november 2021 — Fereydoun Mahmoudian mod Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (Appel – fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) – restriktive foranstaltninger over for Den Islamiske Republik Iran – skade, som appellanten angiveligt har lidt som følge af opførelsen og opretholdelsen af vedkommendes navn på den liste over personer og enheder, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer – erstatningssøgsmål – Domstolens kompetence til at træffe afgørelse om en påstand om erstatning for skade, som angiveligt er lidt som følge af restriktive foranstaltninger, der er fastsat i afgørelser, som henhører under FUSP – tilstrækkelig kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, der har til formål at tillægge borgerne rettigheder)

3

2022/C 24/04

Forenede sager C-748/19 — C-754/19: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. november 2021 — straffesager mod WB (sag C-748/19), XA, YZ (sag C-749/19), DT (sag C-750/19), ZY (sag C-751/19), AX (sag C-752/19), BV (sag C-753/19) og CU (sag C-754/19) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Okręgowy w Warszawa — Polen) (Præjudiciel forelæggelse – retsstat – domstolenes uafhængighed – artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU – national lovgivning, der giver justitsministeren mulighed for at forflytte dommere til højere retsinstanser og for at tilbagekalde disse forflyttelser – dommerkollegier i straffesager, som omfatter dommere, der er forflyttet af justitsministeren – direktiv (EU) 2016/343 – uskyldsformodning)

3

2022/C 24/05

Sag C-821/19: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. november 2021 — Europa-Kommissionen mod Ungarn (Traktatbrud – Traktatbrudssøgsmål – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – asylpolitik – direktiv 2013/32/EU og 2013/33/EU – procedure for tildeling af international beskyttelse – afvisningsgrunde – begreberne »sikkert tredjeland« og »første asylland« – hjælp ydet til asylansøgere – kriminalisering – forbud mod indrejse i den pågældende medlemsstats grænsezone)

4

2022/C 24/06

Sag C-107/20 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 18. november 2021 — Den Hellenske Republik mod Europa-Kommissionen [Appel – den fælles landbrugspolitik – Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – udgifter udelukket fra EU-finansiering – udgifter afholdt af Den Hellenske Republik – forordning (EU) nr. 1306/2013 – artikel 52, stk. 4, litra c) – finansielle korrektioner til fast takst – frist på 24 måneder – udgifter omfattet af denne frist – metode til beregning af korrektionen – tilpasning af korrektionssatsen]

5

2022/C 24/07

Sag C-212/20: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 18. november 2021 — M.P. og B.P. mod »A.« prowadzący działalność za pośrednictwem »A.« S.A. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawa — Polen) (Præjudiciel forelæggelse – forbrugerbeskyttelse – direktiv 93/13/EØF – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – aftale om et lån mod pant i fast ejendom indekseret efter en udenlandsk valuta – kontraktvilkår vedrørende købs- og salgskursen for en udenlandsk valuta – krav om forståelighed og gennemsigtighed – den nationale rets beføjelser)

5

2022/C 24/08

Sag C-306/20: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 18. november 2021– »Visma Enterprise« SIA mod Konkurences padome (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administratīvā apgabaltiesa — Letland) (Præjudiciel forelæggelse – konkurrence – konkurrencebegrænsende aftaler – artikel 101, stk. 1 og 3, TEUF – vertikale aftaler – konkurrencebegrænsende »formål« eller konkurrencebegrænsende »virkning« – fritagelse – forhandlerens registrering af den potentielle transaktion med slutbrugeren – vilkår, hvorved forhandleren gives »fortrinsret til at foretage salgstransaktionen« i seks måneder fra registreringen – undtagelse – brugerens indsigelse – Domstolens kompetence – rent intern situation – national lovgivning i overensstemmelse med de løsninger, der er valgt i EU-retten)

6

2022/C 24/09

Sag C-358/20: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 18. november 2021 — Promexor Trade SRL mod Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Judecătoria Oradea — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse – harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – ret til fradrag af moms – inddragelse af en afgiftspligtig persons momsregistrering – nægtelse af fradragsretten – formelle betingelser)

7

2022/C 24/10

Sag C-413/20: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 18. november 2021 — État belge mod LO m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – lufttransport – forordning (EU) nr. 1178/2011 – tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart – del A, punkt 9 og 10, i tillæg 3 til bilag I – træningskursus med henblik på udstedelse af et erhvervsmæssigt pilotcertifikat – flyvetræning – instrumenttid på jorden – beregning – simulatortræning – praktisk prøve – retssikkerhedsprincippet – tidsmæssig begrænsning af virkningerne af en dom afsagt i form af en præjudiciel afgørelse)

8

2022/C 24/11

Sag C-479/21 PPU: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. november 2021 — Fuldbyrdelse af europæiske arrestordrer udstedt mod SN og SD (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court — Irland) (Præjudiciel forelæggelse – præjudiciel hasteprocedure – artikel 50 TEU – aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab – artikel 217 TEUF – handels- og samarbejdsaftale med Det Forenede Kongerige – protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed – retligt samarbejde i straffesager – europæisk arrestordre – rammeafgørelse 2002/584/RIA – udtrædelsesaftalen opretholder ordningen med den europæiske arrestordre over for Det Forenede Kongerige i en overgangsperiode – anvendelse af bestemmelserne vedrørende den overgivelsesmekanisme, der er blevet indført ved handels- og samarbejdsaftalen med Det Forenede Kongerige, på en europæisk arrestordre – bindende ordninger for Irland)

9

2022/C 24/12

Sag C-686/20: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 11. oktober 2021 — YE m.fl. mod Vueling Airlines SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois — Frankrig) [Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – lufttransport – forordning (EF) nr. 261/2004 – fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser – artikel 3, stk. 3 – anvendelsesområde – passagerer, der rejser gratis eller til en nedsat billetpris, der ikke direkte eller indirekte er til rådighed for offentligheden – lille barn, der rejser gratis – artikel 2, litra f) – begrebet »billet«]

9

2022/C 24/13

Sag C-688/20: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 29. oktober 2021 — HG og TC mod Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy w Opatowie — Polen) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – obligatorisk ansvarsforsikring for motorkøretøjer – direktiv 2009/103/EF – artikel 3, stk. 1 – forpligtelse til at tegne en forsikringsaftale – rækkevidde – køretøj, som er uegnet til brug, ikke er indregistreret og taget ud af brug i overensstemmelse med lovgivningen)

10

2022/C 24/14

Sag C-345/21 P: Appel iværksat den 3. juni 2021 af Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 24. marts 2021 i sag T-282/19 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mod EUIPO

11

2022/C 24/15

Sag C-452/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okręgowy w Warszawie (Polen) den 21. juli 2021 — J.K. og B.K. mod Przedsiębiorstwu Państwowemu X

11

2022/C 24/16

Sag C-469/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 29. juli 2021 — Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España mod Administración General del Estado

12

2022/C 24/17

Sag C-498/21 P: Appel iværksat den 12. august 2021 af Birkenstock IP GmbH og Birkenstock Sales GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 2. juni 2021 i sag T-365/20 — Birkenstock Sales GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

12

2022/C 24/18

Sag C-521/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Polen) den 23. august 2021 — MJ mod AA

13

2022/C 24/19

Sag C-541/21 P: Appel iværksat den 30. august 2021 af Joëlle Mélin til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 30. juni 2021 i sag T-51/20, Mélin mod Parlamentet

14

2022/C 24/20

Sag C-570/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polen) den 13. september 2021 — I.S. og K.S. mod YYY. S.A.

15

2022/C 24/21

Sag C-573/21 P: Appel iværksat den 17. september 2021 af Marie-Christine Arnautu til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 14. juli 2021 i sag T-740/20, Arnautu mod Parlamentet

16

2022/C 24/22

Sag C-620/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 6. oktober 2021 — Momtrade Ruse OOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

17

2022/C 24/23

Sag C-621/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 6. oktober 2021 — WS mod Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet

17

2022/C 24/24

Sag C-631/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 14. oktober 2021 — Taxi Horn Tours BV mod Gemeente Weert, Gemeente Nederweert og Touringcars VOF

18

2022/C 24/25

Sag C-637/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 18. oktober 2021 — K.R. mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

19

2022/C 24/26

Sag C-646/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af rechtbank Den Haag, tingstedet ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 25. oktober 2021 — K og L mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

20

2022/C 24/27

Sag C-660/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Frankrig) den 29. oktober 2021 — Procureur de la République mod K.B. og F.S.

21

2022/C 24/28

Sag C-662/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 4. november 2021 — Booky.fi Oy

22

2022/C 24/29

Sag C-666/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hovrätten för Nedre Norrland (Sverige) den 5. november 2021 — AI og Åklagarmyndigheten

22

 

Retten

2022/C 24/30

Sag T-147/17: Rettens dom af 17. november 2021 — Anastassopoulos m.fl. mod Rådet og Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold – økonomisk og monetær politik – omstrukturering af den græske offentlige gæld – den private sektors deltagelse – klausuler om kollektiv optræden – private kreditorer – tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en retsregel, som tillægger borgerne rettigheder – ligebehandling – fysiske og juridiske personer – forældelse – tilregnelse – formaliteten – ubetinget hæftelse – usædvanligt og særligt tab)

24

2022/C 24/31

Sag T-612/17: Rettens dom af 10. november 2021 — Google og Alphabet mod Kommissionen (Google Shopping) (Konkurrence – misbrug af dominerende stilling – generel søgning og specialiseret søgning af produkter på internettet – afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 – misbrug gennem løftestangseffekt – konkurrence på ydelser eller konkurrencebegrænsende adfærd – betingelser for konkurrenters adgang til en dominerende virksomheds tjenesteydelse, hvis anvendelse faktisk ikke kan erstattes – den dominerende virksomhed giver fortrin til visning af resultater fra dens egen specialiserede søgetjeneste – retsvirkninger – behov for at opstille et kontrafaktisk scenario – foreligger ikke – objektive begrundelser – foreligger ikke – mulighed for at pålægge en bøde henset til særlige omstændigheder – retningslinjerne for beregning af bøder – fuld prøvelsesret)

25

2022/C 24/32

Sag T-160/19: Rettens dom af 24. november 2021 — LTTE mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger truffet med henblik på at bekæmpe terrorisme – indefrysning af midler – liste over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer – opretholdelse af sagsøgerens navn på listen – faktuelt grundlag for afgørelserne om indefrysning af midler – urigtigt skøn – begrundelsespligt – ret til forsvar – ret til en effektiv domstolsbeskyttelse)

26

2022/C 24/33

Sag T-298/19: Rettens dom af 17. november 2021 — Think Schuhwerk mod EUIPO (Gengivelse af røde snørebåndsender) [EU-varemærker – ansøgning om EU-figurmærket, der gengiver røde snørebåndsender – afslag på ansøgningen – absolutte registreringshindringer – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – tidligere i det væsentlige identisk ansøgning – ingen materiel retskraft – begrundelsespligt – ret til kontradiktion – artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001 – prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder – artikel 95 i forordning 2017/1001]

27

2022/C 24/34

Sag T-193/20: Rettens dom af 10. november 2021 — Eternit mod EUIPO — Eternit Österreich (Panel til byggeri) [EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, der gengiver et panel til byggeri – tidligere design, der gengiver et støjdæmpende vægpanel – ugyldighedsgrund – manglende individuel karakter – relevante sektor – informeret bruger – designerens grad af frihed – andet helhedsindtryk foreligger ikke – betydningen af de faktisk markedsførte produkter – artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002]

27

2022/C 24/35

Sag T-408/20: Rettens dom af 17. november 2021 — KR mod Kommissionen (Personalesag – tjenestemænd – løn – tilskud for børn, over for hvem der består forsørgerpligt – artikel 2 i bilag VII til vedtægten – begrebet »barn, over for hvem der består forsørgerpligt« – afslag på at give status som barn, over for hvem der består forsørgerpligt, til en studerende, der modtager uddannelsesstøtte – faktisk forsørgelse af barnet – sygesikringsordning)

28

2022/C 24/36

Sag T-430/20: Rettens dom af 17. november 2021 — KV mod Kommissionen (Personalesag – tjenestemænd – ansættelse – almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/371/19 – udvælgelseskomitéens afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til den næste fase af udvælgelsesprøven – adgangskriterium knyttet til erhvervserfaring – meddelelsen om udvælgelsesprøves overensstemmelse med det af udvælgelseskomitéen anvendte kriterium)

29

2022/C 24/37

Sag T-434/20: Rettens dom af 24. november 2021 — Włodarczyk mod EUIPO — Ave Investment (dziandruk) [EU-varemærke – ugyldighedssag – EU-figurmærke dziandruk – absolut ugyldighedsgrund – ingen ond tro – artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

29

2022/C 24/38

Sag T-504/20: Rettens dom af 17. november 2021 — Soapland mod EUIPO — Norma (Manòu) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket Manòu – det ældre nationale og internationale ordmærke MANOU – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] – bevis for reel brug af de ældre varemærker]

30

2022/C 24/39

Sag T-517/20: dom af 10. november 2021 — VF International mod EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC) [EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-ordmærket NATIONAL GEOGRAPHIC – det ældre ikke-registrerede varemærke geographic – relativ registreringshindring – erhvervsmæssig brug af et tegn, som ikke kun har lokal betydning – artikel 8, stk. 4, og artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 4, og artikel 60, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001]]

30

2022/C 24/40

Sag T-518/20: Rettens dom af 10. november 2021 — VF International mod EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC) [EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-figurmærke NATIONAL GEOGRAPHIC – ældre ikke-registrerede varemærke GEOGRAPHIC – relativ registreringshindring – erhvervsmæssig brug af et tegn, som ikke kun har lokal betydning – artikel 8, stk. 4, og artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 4, og artikel 60, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001]]

31

2022/C 24/41

Sag T-538/20: Rettens dom af 17. november 2021 — Guasch Pubill mod EUIPO — Nap Kings (Bordtekstil) [EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, der gengiver et bordtekstil – offentliggørelse af tidligere design – artikel 7 i forordning (EF) nr. 6/2002 – ugyldighedsgrund – manglende individuel karakter – artikel 6 og artikel 25, stk.1, litra b), i forordning nr. 6/2002 – afvisning af ugyldighedsbegæringen – artikel 52, stk. 3, i forordning nr. 6/2002]

32

2022/C 24/42

Sag T-551/20: Rettens dom af 24. november 2021 — Jeronimo Martins Polska mod EUIPO — Rivella International (Riviva) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket Riviva – det ældre EU-ordmærke RIVELLA – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – delvis afslag på registreringsansøgningen – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk.1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] – bevis for reel brug af det ældre varemærke – artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 47, stk. 2, i forordning 2017/1001)]

32

2022/C 24/43

Sag T-616/20: Rettens dom af 17. november 2021 — Société des produits Nestlé mod EUIPO — Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect – det ældre EU-ordmærke ONE – relative registreringshindringer – artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EU) 2017/1001] – afgørelse truffet efter Rettens annullation af en tidligere afgørelse – artikel 72, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1001 – retskraft]

33

2022/C 24/44

Sag T-658/20: Rettens dom af 17. november 2021 — Jakober mod EUIPO (Formen på en kop) [EU-varemærker – ansøgning om et tredimensionalt EU-varemærke – formen på en kop – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – Artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] – fornødent særpræg ikke opnået ved brug – Artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 7, stk. 3, i forordning 2017/1001)]

34

2022/C 24/45

Sag T-247/16 RENV: Rettens kendelse af 17. november 2021 — Trasta Komercbanka mod ECB (Annullationssøgsmål – tilsyn med kreditinstitutter – specifikke tilsynsopgaver, der overdrages til ECB – afgørelse om inddragelse af et kreditinstituts tilladelse – søgsmålets genstand bortfaldet – søgsmålsinteresse ophørt – ufornødent at træffe afgørelse i sagen)

34

2022/C 24/46

Sag T-271/19: Rettens kendelse af 12. november 2021 — Proodeftiki mod Kommissionen (Statsstøtte – sagsøger, der er ophørt med at besvare Rettens henvendelser – ufornødent at træffe afgørelse)

35

2022/C 24/47

Sag T-689/19: Rettens kendelse af 11. november 21 — ZU mod EU-Udenrigstjenesten (Annullations- og erstatningssøgsmål – personalesag – tjenestemænd – personale ved Kommissionen, som gør tjeneste hos EU-Udenrigstjenesten – ansøgning om godtgørelse af udgifter i forbindelse med tjenesterejser – ansøgning om bistand – afslag – den udstedende myndigheds kompetence – delegation af beføjelser – administrativ procedure – angivelse af sagsøgte – delvis afvisning – princip om forsvarlig økonomisk forvaltning – magtfordrejning – åbenbart, at søgsmålet delvist er ugrundet)

36

2022/C 24/48

Sag T-136/20: Rettens kendelse af 11. november 2021 — Ardex mod EUIPO — Chen (ArtiX PAINTS) (EU-varemærker – tilbagekaldelse af den anfægtede beslutning – bortfald af tvistens genstand – ufornødent at træffe afgørelse)

36

2022/C 24/49

Sag T-771/20: Rettens kendelse af 10. november 2021 — KS og KD mod Rådet m.fl. (Erstatningssøgsmål – fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – mission Eulex Kosovo – åbenbart, at Domstolen ikke har kompetence)

37

2022/C 24/50

Sag T-5/21: Rettens kendelse af 4. november 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt mod EEA (Annullationssøgsmål – miljø – direktiv 2008/50/EF – medlemsstaternes forpligtelse til at beskytte og forbedre luftkvaliteten – EEA’s afslag på at forelægge Domstolen et spørgsmål – forordning (EF) nr. 1367/2006 – anmodning om intern prøvelse – afvisning)

38

2022/C 24/51

Sag T-77/21: Rettens kendelse af 11. november 2021 — QC mod Kommissionen (Personalesag – tjenestemænd – pension – overførsel af nationale pensionsrettigheder – afgørelse om fastsættelse af antallet af pensionsgivende tjenesteår – bundet kompetence – annullations- og erstatningssøgsmål – åbenbart, at sagen er retligt ugrundet – ingen indledning af traktatbrudsprocedure – afvisning – påstand om påbud – åbenbart manglende kompetence)

38

2022/C 24/52

Sag T-96/21: Rettens kendelse af 9. november 2021 — Amort m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål – humanmedicinske lægemidler – markedsføringstilladelse på særlige vilkår til det humanmedicinske lægemiddel »Comirnaty — COVID-19 mRNA vaccine (nukleosidmodificeret)« – manglende søgsmålsinteresse – ikke umiddelbart berørt – ikke individuelt berørt – ikke-regelfastsættende retsakt – afvisning)

39

2022/C 24/53

Sag T-136/21: Rettens kendelse af 9. november 2021 — Amort m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål – humanmedicinske lægemidler – tilladelse på særlige vilkår til markedsføring af det humanmedicinske lægemiddel »COVID-19-Vaccine Moderna — mRNA-vaccine (modificeret nucleosid) mod COVID-19« – manglende søgsmålsinteresse – ikke umiddelbart berørt – ikke individuelt berørt – ikke-regelfastsættende retsakt – afvisning)

40

2022/C 24/54

Sag T-165/21: Rettens kendelse af 9. november 2021 — Amort m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål – humanmedicinske lægemidler – markedsføringstilladelse på særlige vilkår til det humanmedicinske lægemiddel »COVID-19 Vaccine AstraZeneca — COVID-19 vaccine (ChAdOx1-S (rekombinant))« – manglende søgsmålsinteresse – ikke umiddelbart berørt – ikke individuelt berørt – ikke-regelfastsættende retsakt – afvisning)

41

2022/C 24/55

Sag T-267/21: Rettens kendelse af 9. november 2021 — Amort m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål – humanmedicinske lægemidler – markedsføringstilladelse på særlige vilkår til det humanmedicinske lægemiddel »COVID-19 Vaccine Janssen — COVID-19-vaccine (Ad26.COV2-S (rekombinant))« – manglende søgsmålsinteresse – ikke umiddelbart berørt – ikke individuelt berørt – ikke-regelfastsættende retsakt – afvisning)

42

2022/C 24/56

Sag T-653/21: Sag anlagt den 6. oktober 2021 — Callaway mod Kommissionen

42

2022/C 24/57

Sag T-661/21: Sag anlagt den 7. oktober 2021 — ClientEarth mod Kommissionen

44

2022/C 24/58

Sag T-663/21: Sag anlagt den 8. oktober 2021 — Zegers mod Kommissionen

44

2022/C 24/59

Sag T-702/21: Sag anlagt den 30. oktober 2021 — Ekobulkos mod Kommissionen

45

2022/C 24/60

Sag T-707/21: Sag anlagt den 3. november 2021 — Hoteles Olivencia mod EUIPO — Corporacion H10 Hotels (HOTELES HO)

46

2022/C 24/61

Sag T-721/21: Sag anlagt den 10. november 2021 — Sunrise Medical og Sunrise Medical Logistics mod Kommissionen

47

2022/C 24/62

Sag T-730/21: Sag anlagt den 12. november 2021 — Łosowski mod EUIPO — Skawiński (KOMBI)

48

2022/C 24/63

Sag T-740/21: Sag anlagt den 19. november 2021 — Alcogroup og Alcodis mod Kommissionen

48

2022/C 24/64

Sag T-491/19: Rettens kendelse af 16. november 2021 — Vodafone Group m.fl. mod Kommissionen

49


DA

 

Top