EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:338:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 338, 23. august 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 338

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
23. august 2021


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

2021/C 338/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2021/C 338/02

Sag C-428/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. juli 2021 — OL, PM og RO mod Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse – direktiv 96/71/EØF – artikel 1, stk. 1, samt artikel 3 og 5 – udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser – internationale lastbilchauffører – overholdelse af udstationeringslandets mindsteløn – diæter – forordning (EF) nr. 561/2006 – artikel 10 – løn, der tildeles ansatte afhængigt af brændstofforbruget)

2

2021/C 338/03

Sag C-695/19: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 8. juli 2021 — Rádio Popular — Electrodomésticos SA mod Autoridade Tributária e Aduaneira (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) [Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2006/112/EF – merværdiafgift (moms) – fritagelser – artikel 135, stk. 1, litra a) – begreberne »forsikringstransaktioner« og »ydelser udført af forsikringsmæglere og formidlere i forbindelse med disse transaktioner« – artikel 174, stk. 2 – ret til fradrag – pro rata-satsen for fradraget – udvidelse af garantien for husholdningsapparater og andre artikler på området for informationsteknologi og telekommunikation – begrebet »finansielle transaktioner«]

3

2021/C 338/04

Sag C-830/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. juli 2021 — C.J. mod Région wallonne (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première instance de Namur — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – landbrug – Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – forordning (EU) nr. 1305/2013 – delegeret forordning (EU) nr. 807/2014 – etablering af unge landbrugere – modernisering af landbrugsbedrifter – støtte til virksomhedsetablering til unge landbrugere – betingelser for adgang – tilsvarende betingelser – ikke etablering som eneste driftsleder på en landbrugsbedrift – tærskler – fastsættelse – kriterier – landbrugsbedriftens standardoutput)

4

2021/C 338/05

Sag C-937/19: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 8. juli 2021 — KA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Köln — Tyskland) [Præjudiciel forelæggelse – forordning (EF) nr. 1072/2009 – artikel 1, stk. 5, litra d) – artikel 8 – international godskørsel fra en medlemsstat til en anden medlemsstat – cabotagekørsler i tilslutning til denne internationale transport på denne sidstnævnte medlemsstats område – restriktioner – krav om en fællesskabstilladelse og alt efter omstændighederne en transporttilladelse – undtagelser – cabotagekørsler i tilslutning til en international transport for egen regning – betingelser]

4

2021/C 338/06

Sag C-71/20: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 8. juli 2021 — straffesag mod VAS Shipping ApS (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Østre Landsret) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 49 TEUF og 54 TEUF – etableringsfrihed – national lovgivning, hvorefter der er krav om, at tredjelandsstatsborgere, der arbejder på skibe, som er indflaget i en medlemsstat, skal have arbejdstilladelse i denne medlemsstat – undtagelse for skibe, der ikke anløber i medlemsstatens havne mere end 25 gange inden for en periode på et år – restriktion – artikel 79, stk. 5, TEUF – national lovgivning, der fastlægger antallet af tredjelandsstatsborgere, der kan indrejse fra tredjelande på den pågældende medlemsstats område for at søge arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende)

5

2021/C 338/07

Sag C-120/20: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 8. juli 2021 — Koleje Mazowieckie — KM Sp. z o.o mod Skarb Państwa — Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego og PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy– Polen) (Præjudiciel forelæggelse – jernbanetransport – tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur – direktiv 2001/14/EF – artikel 4, stk. 5 – opkrævning af afgifter – artikel 30 – nationalt tilsynsorgan, der skal sikre infrastrukturafgifternes forenelighed med dette direktiv – aftale om udnyttelse af infrastruktur indgået mellem infrastrukturforvalteren og en jernbanevirksomhed – ukorrekt gennemførelse – statens ansvar – erstatningspåstand – forudgående klage til det nationale tilsynsorgan)

6

2021/C 338/08

Sag C-166/20: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 8. juli 2021 — BB mod Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litauen) [Præjudiciel forelæggelse – anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer – direktiv 2005/36/EF – artikel 1 og artikel 10, litra b) – erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i flere medlemsstater – betingelser for opnåelse – manglende uddannelsesbevis – artikel 45 TEUF og 49 TEUF – arbejdstagere – etableringsfrihed]

7

2021/C 338/09

Sag C-178/20: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 8. juli 2021 — Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft mod Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Törvényszék — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse – frie varebevægelser – humanmedicinske lægemidler – direktiv 2001/83/EF – artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 1, og artikel 70-73 – lægemidler, der er godkendt i en første medlemsstat – klassificering som ikke-receptpligtige lægemidler – salg på apoteker i en anden medlemsstat uden tilladelse til markedsføring i denne medlemsstat – national lovgivning, der pålægger en anmeldelse til den kompetente myndighed og en erklæring fra denne om anvendelsen af dette lægemiddel – artikel 34 TEUF – kvantitative restriktioner)

8

2021/C 338/10

Sag C-295/20: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 8. juli 2021 — »Sanresa« UAB mod Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse – offentlige kontrakter – indgåelse af en offentlig kontrakt om affaldsbehandling – direktiv 2014/24/EU – artikel 58 og 70 – kvalificering af en erhvervsdrivendes forpligtelse til at have et forudgående skriftligt samtykke for grænseoverskridende overførsel af affald – betingelse for kontraktens gennemførelse)

8

2021/C 338/11

Sag C-330/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgien) den 27. maj 2021 — The Escape Center BVBA mod Belgische Staat

9

2021/C 338/12

Sag C-344/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de commerce de Paris (Frankrig) den 2. juni 2021 — AA, BB, AA’s ægtefælle, Groupe AA SNC, SI, AM, RH, RT, OE, MD, CJ, MI og Brouard-Daude SCP ved Xavier Brouard som domstolsudpeget kurator for Groupe AA SNC mod Allianz Bank SA, Allianz France SA, der er indtrådt i Métropole SA’s rettigheder, Abitbol & Rousselet SCP ved Frédéric Abitbol som domstolsudpeget administrator for Groupe AA SNC, BDR & Associés ved Xavier Brouard som kurator for Groupe AA SNC, SELAFA MJA ved Jérôme Pierrel, domstolsudpeget medkurator for AA, SELARL Axym ved Didier Courtoux, domstolsudpeget medkurator for AA, Bibus SA, tidligere Matinvest og Allianz I.A.R.D. SA, der er indtrådt i Métropole SA’s rettigheder

10

2021/C 338/13

Sag C-347/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 4. juni 2021 — straffesag mod DD

12

2021/C 338/14

Sag C-348/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 4. juni 2021 — straffesag mod HYA m.fl.

12

2021/C 338/15

Sag C-349/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 4. juni 2021 — straffesag mod HYA m.fl.

13

2021/C 338/16

Sag C-350/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 4. juni 2021 — straffesag

13

2021/C 338/17

Sag C-351/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Justice de paix du canton de Forest (Belgien) den 4. juni 2021 — ZG mod Beobank SA

14

2021/C 338/18

Sag C-358/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Belgien) den 9. juni 2021 — Tilman SA mod Unilever Supply Chain Company AG

14

 

Retten

2021/C 338/19

Sag T-692/15 RENV: Rettens dom af 7. juli 2021 — HTTS mod Rådet (Ansvar uden for kontraktforhold – fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger over for Iran – liste over personer og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer – tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder)

16

2021/C 338/20

Sag T-587/16 RENV: Rettens dom af 7. juli 2021 — HM mod Kommissionen (Personalesag – tjenestemænd – ansættelse – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AST-SC/03/15 – ikke adgang til at deltage i bedømmelsesprøverne – anmodning om revurdering – forelæggelse af denne anmodning for udvælgelseskomitéen afvist på grund af forsinkelse – kompetencefordeling mellem EPSO og udvælgelseskomitéen – søgsmålsinteresse)

17

2021/C 338/21

Sag T-455/17: Rettens dom af 7. juli 2021 — Bateni mod Rådet (Ansvar uden for kontraktforhold – fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger over for Iran – liste over personer og enheder, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer – Rettens kompetence – forældelse – tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder)

17

2021/C 338/22

Sag T-648/19: Rettens dom af 14. juli 2021 — Nike European Operations Netherlands og Converse Netherlands mod Kommissionen (Statsstøtte – støtte gennemført af Nederlandene til fordel for Nike – forhåndsafgørelser på skatteområdet (tax rulings) – afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure – armslængdeprincippet – fordel – selektivitet – ligebehandling – god forvaltningspraksis – utilstrækkelig foreløbig efterprøvelse – alvorlige vanskeligheder – begrundelsespligt)

18

2021/C 338/23

Sag T-680/19: Rettens dom af 7. juli 2021 — Irish Wind Farmers’ Association m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte – energisektoren – irsk lovgivning om ejendomsskatter for virksomheder – metode for beregning af den skat, som producenter af elektricitet på grundlag af fossile brændstoffer skylder – klage fra operatører af vindmølleparker – afgørelse, hvorved det fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte – ingen indledning af den formelle undersøgelsesprocedure – alvorlige vanskeligheder – interesserede parters proceduremæssige rettigheder)

19

2021/C 338/24

Sag T-28/20: Rettens dom af 7. juli 2021 — ID mod EU-Udenrigstjenesten (Personalesag – kontraktansatte – afgørelse om afskedigelse inden prøvetidens udløb – klart utilfredsstillende arbejdsindsats – upassende adfærd – ansættelsesvilkårenes artikel 84)

19

2021/C 338/25

Sag T-205/20: Rettens dom af 7. juli 2021 — Frommer mod EUIPO — Minerva (I-cosmetics) [EU-varemærker – fortabelsessag – EU-ordmærket I-cosmetics – reel brug af varemærket – artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001]]

20

2021/C 338/26

Sag T-386/20: Rettens dom af 7. juli 2021 — Micron Technology mod EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED) [EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket INTELLIGENCE, ACCELERATED – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]

20

2021/C 338/27

Sag T-492/20: Rettens dom af 7. juli 2021 — S. Tous mod EUIPO — Zhejiang China-Best Import & Export (Belysningsarmaturer) [EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, der gengiver belysningsarmaturer – tidligere EU-figurmærker, der gengiver en tøjbamse – ugyldighedsgrunde – artikel 25, stk. 1, litra b) og e), i forordning (EF) nr. 6/2002]

21

2021/C 338/28

Sag T-777/19 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 2. juli 2021 — Bourel m.fl. mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer – statsstøtte – opførelse af vindmølleparker – individuelle støtteforanstaltninger indrømmet af Frankrig til flere havvindmølleparker – afgørelse, der erklærer støtten forenelig med det indre marked – arbejdets påbegyndelse – anmodning om foreløbige forholdsregler – ingen uopsættelighed)

22

2021/C 338/29

Sag T-728/20: Rettens kendelse af 25. juni 2021 — OM mod Kommissionen (Annullationssøgsmål – personalesag – tjenestemænd – social sikring – den fælles sygeforsikringsordning – godtgørelse af lægeudgifter – afslag på ansøgningen – afvisning af klagen – ny begrundelse – indgivelse af en ny klage – søgsmålsfrist – afvisning)

22

2021/C 338/30

Sag T-75/21: Rettens kendelse af 8. juli 2021 — Mendes de Almeida mod Rådet (Annullationssøgsmål – regler for institutionerne – forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed – forordning (EU) 2017/1939 – udpegelse af de europæiske anklagere ved Den Europæiske Anklagemyndighed – udpegelse af en af de kandidater, der er indstillet af Portugal – søgsmålsfrist – begyndelsestidspunkt – afvisning)

23

2021/C 338/31

Sag T-349/21: Sag anlagt den 21. juni 2021 — Tyskland mod Kommissionen

23

2021/C 338/32

Sag T-358/21: Sag anlagt den 25. juni 2021 — Hotel Cipriani mod EUIPO — Altunis (CIPRIANI FOOD)

25

2021/C 338/33

Sag T-359/21: Sag anlagt den 18. juni 2021 — ClientEarth mod Kommissionen

25

2021/C 338/34

Sag T-366/21: Sag anlagt den 29. juni 2021 — Coinbase mod EUIPO — bitFlyer (coinbase)

26

2021/C 338/35

Sag T-369/21: Sag anlagt den 30. juni 2021 — Unimax Stationery mod EUIPO — Mitsubishi Pencil (uni)

27

2021/C 338/36

Sag T-373/21: Sag anlagt den 1. juli 2021 — Etablissements Nicolas mod EUIPO — St. Nicolaus (NICOLAS)

28

2021/C 338/37

Sag T-376/21: Sag anlagt den 2. juli 2021 — Instituto Cervantes mod Kommissionen

28

2021/C 338/38

Sag T-380/21: Sag anlagt den 5. juli 2021 — Flybe mod Kommissionen

29

2021/C 338/39

Sag T-383/21: Sag anlagt den 7. juli 2021 — Banque postale mod SRB

30

2021/C 338/40

Sag T-384/21: Sag anlagt den 7. juli 2021 — Confédération nationale du Crédit Mutuel m.fl. mod SRB

31

2021/C 338/41

Sag T-385/21: Sag anlagt den 7. juli 2021 — BPCE m.fl. mod SRB

32

2021/C 338/42

Sag T-386/21: Sag anlagt den 7. juli 2021 — Crédit agricole SA og Crédit agricole Corporate and Investment Bank mod Kommissionen

33

2021/C 338/43

Sag T-387/21: Sag anlagt den 7. juli 2021 — Société générale m.fl. mod SRB

34

2021/C 338/44

Sag T-388/21: Sag anlagt den 7. juli 2021 — Crédit agricole m.fl. mod SRB

35

2021/C 338/45

Sag T-397/21: Sag anlagt den 7. juli 2021 — BNP Paribas mod SRB

35

2021/C 338/46

Sag T-398/21: Sag anlagt den 6. juli 2021 — Ryanair og Ryanair Sun mod Kommissionen

36

2021/C 338/47

Sag T-401/21: Sag anlagt den 7. juli 2021 — KN mod Parlamentet

37

2021/C 338/48

Sag T-405/21: Sag anlagt den 7. juli 2021 — Dexia Crédit Local mod SRB

38

2021/C 338/49

Sag T-406/21: Sag anlagt den 8. juli 2021 — Credit Suisse Group og Credit Suisse Securities (Europe) mod Kommissionen

39

2021/C 338/50

Sag T-407/21: Sag anlagt den 9. juli 2021 — PB mod Kommissionen

40

2021/C 338/51

Sag T-408/21: Sag anlagt den 9. juli 2021 — HB mod Kommissionen

41

2021/C 338/52

Sag T-418/21: Sag anlagt den 12. juli 2021 — Alauzun m.fl. mod Kommissionen og EMA

42

2021/C 338/53

Sag T-420/21: Sag anlagt den 12. juli 2021 — Cargolux mod Kommissionen

43

2021/C 338/54

Sag T-426/21: Sag anlagt den 14. juli 2021 — Assaad mod Rådet

44


DA

 

Top