EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:278:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 278, 12. juli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 278

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
12. juli 2021


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2021/C 278/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2021/C 278/02

Sag C-499/18 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. maj 2021 — Bayer CropScience AG og Bayer AG mod Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM) m. fl. (Appel – forordning (EF) nr. 1107/2009 – artikel 4 og 21 – godkendelseskriterier – fornyet vurdering af godkendelser – plantebeskyttelsesmidler – gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013 – aktivstofferne clothianidin og imidacloprid – frø behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer – forbud mod ikke-erhvervsmæssig anvendelse – forsigtighedsprincippet)

2

2021/C 278/03

Sag C-120/19: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 20. maj 2021 — X mod College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – indenlandsk transport af farligt gods – direktiv 2008/68/EF – artikel 5, stk. 1 – begrebet »bestemmelser vedrørende transportmidlernes konstruktion« – forbud mod at fastsætte strengere bestemmelser vedrørende transportmidlernes konstruktion – medlemsstats myndighed, som pålægger en tankstation udelukkende at blive forsynet med flydende petroleumsgas (LPG) fra tankvogne med varmebeskyttende beklædning, som ikke er fastsat i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) – retsstridighed – afgørelse, som ikke kan anfægtes retsligt af en gruppe af borgere – snævert afgrænset mulighed for at opnå annullation af en sådan afgørelse, såfremt den er åbenbart i strid med EU-retten – retssikkerhedsprincippet – effektivitetsprincippet)

3

2021/C 278/04

Sag C-128/19: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. maj 2021 — Azienda Sanitaria Provinciale di Catania mod Assessorato della Salute della Regione Siciliana (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – landbrugssektoren – slagtning af dyr, der er ramt af smitsomme sygdomme – godtgørelse til opdrætterne – anmeldelses- og stand still-forpligtelser – artikel 108, stk. 3, TEUF – begreberne »eksisterende støtte« og »ny støtte« – forordning (EF) nr. 659/1999 – fritagelse gennem kategorier af støtte – forordning (EU) nr. 702/2014 – de minimis-støtte – forordning (EU) nr. 1408/2013)

4

2021/C 278/05

Sag C-504/19: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. april 2021 — Banco de Portugal, Fundo de Resolução og Novo Banco SA, Sucursal en España mod VR (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – banktilsyn – sanering og likvidation af kreditinstitutter – direktiv 2001/24/EF – saneringsforanstaltning vedtaget af en myndighed i et kreditinstituts hjemland – overdragelse af rettigheder, aktiver eller forpligtelser til et »broinstitut« – tilbageførsel til kreditinstituttet under afvikling – artikel 3, stk. 2 – lex concursus – en saneringsforanstaltnings virkning i andre medlemsstater – gensidig anerkendelse – artikel 32 – en saneringsforanstaltnings virkninger på en verserende retssag – undtagelse fra anvendelsen af lex concursus – artikel 47, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – effektiv domstolsbeskyttelse – retssikkerhedsprincippet)

4

2021/C 278/06

Sag C-505/19: Domstolens dom (Store Afdeling) af 12. maj 2021 — WS mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Wiesbaden — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen – artikel 54 – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 50 – princippet ne bis in idem – artikel 21 TEUF – fri bevægelighed for personer – efterlysningsblad (rødt hjørne) fra INTERPOL – direktiv (EU) 2016/680 – lovlig behandling af personoplysninger indeholdt i et sådant efterlysningsblad)

5

2021/C 278/07

Forenede sager C-551/19 P og C-552/19 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. maj 2021 — ABLV Bank AS (sag C-551/19 P), Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA og Cassandra Holding Company SIA (sag C-552/19 P) mod Den Europæiske Centralbank (Appel – Den Økonomiske og Monetære Union – bankunion – forordning (EU) nr. 806/2014 – afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme (SRM) og en fælles afviklingsfond – artikel 18 – afviklingsprocedure – betingelser – nødlidende eller forventeligt nødlidende enhed – erklæring fra Den Europæiske Centralbank (ECB) om, at en enhed er nødlidende eller forventeligt nødlidende – forberedende retsakt – retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål – afvisning)

6

2021/C 278/08

Sag C-707/19: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 20. maj 2021 — K.S. mod A.B. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy dla Łodzi — Polen) (Præjudiciel forelæggelse – lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer – direktiv 2009/103/EF – artikel 3 – forpligtelse til at dække tingsskade – rækkevidde – en medlemsstats lovgivning, der begrænser forpligtelsen til at dække de udgifterne til bugsering af et køretøj, der har været involveret i et færdselsuheld, til de udgifter, der er afholdt på denne medlemsstats område, og til de udgifter til parkering, der er nødvendige i forbindelse med en strafferetlig efterforskning eller på andet grundlag)

7

2021/C 278/09

Sag C-709/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 12. maj 2021 — Vereniging van Effectenbezitters mod BP plc (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) [Præjudiciel forelæggelse – retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – forordning (EU) nr. 1215/2012 – artikel 7, nr. 2) – kompetence i sager om erstatning uden for kontrakt – det sted, hvor skaden er indtrådt – skade, der udelukkende består i et formuetab]

8

2021/C 278/10

Sag C-815/19: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. april 2021 — Natumi GmbH mod Land Nordrheim Westfalen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – landbrug og fiskeri – økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter – forordning (EF) nr. 834/2007 – artikel 19, stk. 2 – artikel 21 og 23 – forordning (EF) nr. 889/2008 – artikel 27, stk. 1 – artikel 28 – bilag IX, punkt 1.3 – forarbejdning af økologiske fødevarer – ikke-økologiske ingredienser af landbrugsoprindelse – algen Lithothamnium calcareum – pulver fremstillet af de rensede, formalede og tørrede sedimenter af denne alge – kvalificering – anvendelse i økologiske fødevarer med henblik på at berige disse produkter med calcium – tilladelse – betingelser)

8

2021/C 278/11

Sag C-844/19: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 12. maj 2021 — CS og Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, tidligere Finanzamt Graz-Stadt mod Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, tidligere Finanzamt Judenburg Liezen og technoRent International GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 90 – nedsættelse af afgiftsgrundlaget – artikel 183 – tilbagebetaling af overskydende moms – morarenter – ingen national lovgivning – princip om afgiftens neutralitet – EU-retlige bestemmelsers direkte anvendelighed – princippet om overensstemmende fortolkning)

9

2021/C 278/12

Sag C-847/19 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 29. april 2021 — Achemos Grupė UAB og Achema AB mod Europa-Kommissionen, Republikken Litauen og Klaipėdos Nafta AB (Appel – statsstøtte – beslutning om ikke at gøre indsigelser – artikel 108 TEUF – de interesserede parters rettigheder – princippet om god forvaltningsskik – omhyggelig og upartisk undersøgelse – omfanget af Rettens prøvelse – begrundelsespligt)

10

2021/C 278/13

Sag C-879/19: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 20. maj 2021 — FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe mod Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen) [Præjudiciel forelæggelse – social sikring – fastsættelse af den lovgivning, der finder anvendelse – forordning (EØF) nr. 1408/71 – artikel 13, stk. 2, litra a) – artikel 14, stk. 2 – person, der normalt har lønnet beskæftigelse på to eller flere medlemsstaters område – en enkelt arbejdskontrakt – arbejdsgiver med hjemsted i arbejdstagerens bopælsmedlemsstat – lønnet beskæftigelse, der alene udøves i andre medlemsstater – arbejde udført i forskellige medlemsstater i flere på hinanden følgende perioder – betingelser]

10

2021/C 278/14

Sag C-890/19 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 29. april 2021 — Fortischem a.s. mod Europa-Kommissionen og AlzChem AG (Appel – statsstøtte – fordel – tilbagesøgning – økonomisk kontinuitet)

11

2021/C 278/15

Sag C-913/19: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 20. maj 2021 — CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mod Gefion Insurance A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy w Białymstoku — Polen) [Præjudiciel forelæggelse – retligt samarbejde i civile sager – retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – forordning (EU) nr. 1215/2012 – kompetence i forsikringssager – artikel 10 – artikel 11, stk. 1, litra a) – mulighed for at anlægge sag mod en forsikringsgiver, der har bopæl på en medlemsstats område, i en anden medlemsstat ved retten på det sted, hvor sagsøgeren har bopæl, i tilfælde, hvor sagen anlægges af forsikringstageren, den sikrede eller den begunstigede – artikel 13, stk. 2 – tilfælde, hvor skadelidte anlægger sag direkte mod forsikringsgiveren – anvendelsesområde ratione personae – begrebet »skadelidte« – erhvervsdrivende i forsikringsbranchen – specielle kompetenceregler – artikel 7, nr. 2) og 5) – begreberne »filial«, »agentur« eller »anden virksomhed«]

11

2021/C 278/16

Sag C-4/20: Domstolens dom (Første Afdeling) af 20. maj 2021 — »ALTI« OOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Varhoven administrativen sad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 205 – personer, der er betalingspligtige for moms over for statskassen – solidarisk hæftelse for modtageren af en afgiftspligtig levering, der har udøvet sin ret til fradrag af moms, med viden om, at den person, der er betalingspligtig for denne afgift, ikke ville betale den – en sådan modtagers forpligtelse til at betale den moms, som den betalingspligtige herfor ikke har betalt, samt de morarenter, der skyldes som følge af sidstnævntes manglende betaling af momsen)

12

2021/C 278/17

Sag C-6/20: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. maj 2021 — Sotsiaalministeerium mod Riigi Tugiteenuste Keskus, tidligere Innove SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tallinna Ringkonnakohus — Estland) (Præjudiciel forelæggelse – offentlige vareindkøbskontrakter – direktiv 2004/18/EF – artikel 2 og 46 – projekt finansieret af Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede – kriterier for udvælgelse af tilbudsgivere – forordning (EF) nr. 852/2004 – artikel 6 – krav om en registrering eller en autorisation udstedt af den nationale myndighed for fødevaresikkerhed i den stat, hvor kontrakten skal udføres)

13

2021/C 278/18

Sag C-8/20: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 20. maj 2021 — L.R mod Forbundsrepublikken Tyskland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Tyskland) [Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – grænsekontrol, asyl og indvandring – asylpolitik – direktiv 2013/32/EU – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – ansøgning om international beskyttelse – afvisningsgrunde – artikel 2, litra q) – begrebet »fornyet ansøgning« – artikel 33, stk. 2, litra d) – en medlemsstats afvisning af en ansøgning om international beskyttelse som følge af et afslag på en tidligere ansøgning, som den pågældende har indgivet i et tredjeland, der har indgået en aftale med Den Europæiske Union om kriterier og mekanismer til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i en af de stater, der er parter i denne aftale – endelig afgørelse truffet af Kongeriget Norge]

14

2021/C 278/19

Sag C-11/20: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 12. maj 2021 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud – statsstøtte – støtte erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked – artikel 108, stk. 2, andet afsnit, TEUF – ugunstige vejrforhold – tab, der påføres landbrugere – støtte som kompensation – tilbagesøgningspligt – informationspligt – undladelse af gennemførelse)

14

2021/C 278/20

Sag C-19/20: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 29. april 2021 — I.W. og R.W. mod Bank BPH PS.A. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Okręgowy w Gdańsku — Polen) (Præjudiciel forelæggelse – forbrugerbeskyttelse – direktiv 93/13/EØF – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – virkningerne af, at et kontraktvilkår findes urimeligt – aftale om et lån mod pant i fast ejendom optaget i udenlandsk valuta – fastsættelse af vekselkursen mellem valutaerne – kontraktfornyelse – afskrækkende virkning – den nationale rets forpligtelser – artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1)

15

2021/C 278/21

Sag C-27/20: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 12. maj 2021 — PF og QG mod Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (CAF) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de grande instance de Rennes — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – arbejdskraftens frie bevægelighed – ligebehandling – sociale fordele – indtægtslofter – hensyntagen til indtægter i det næstsidste år forud for betalingsperioden for ydelser – arbejdstager, som vender tilbage til oprindelsesmedlemsstaten – nedsættelse af retten til børnetilskud)

16

2021/C 278/22

Sag C-47/20: Domstolens dom (Første Afdeling) af 29. april 2021 — F. mod Stadt Karlsruhe (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – transport – kørekort – inddragelse af kørekortet i en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har udstedt kørekortet – fornyelse af kørekortet i den medlemsstat, der har udstedt kørekortet, efter afgørelsen om inddragelse – ingen automatisk gensidig anerkendelse)

17

2021/C 278/23

Sag C-56/20: Domstolens dom (Første Afdeling) af 29. april 2021 — AR mod Stadt Pforzheim (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – transport – kørekort – gensidig anerkendelse – inddragelse af kørekortet i en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har udstedt kørekortet – anbringelse af en påtegning på kørekortet, der angiver, at det ikke er gyldigt på denne medlemsstats område)

17

2021/C 278/24

Sag C-63/20 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 20. maj 2021 — Sigrid Dickmanns mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (Appelsag – personalesag – midlertidigt ansatte – tidsbegrænset kontrakt med opsigelsesklausul – ikke-opførelse på reservelisten for en udvælgelsesprøve – rent bekræftende retsakt – klagefrist)

18

2021/C 278/25

Sag C-70/20: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 12. maj 2021 — YL mod Altenrhein Luftfahrt GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – lufttransport – Montrealkonventionen – artikel 17, stk. 1 – luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker – begrebet »ulykke« – hård landing, som ligger inden for et flys normale driftsområde – en passagers angivelige tilskadekomst ved en sådan landing – ingen ulykke)

18

2021/C 278/26

Sag C-87/20: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 12. maj 2021 — Hauptzollamt B mod XY (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed – forordning (EF) nr. 338/97 og nr. 865/2006 – kaviar fra størarter – indførsel af personlige effekter eller bohave i EU-toldområdet – importtilladelse – undtagelse – højst 125 gram kaviar pr. person – overskridelse – hensigt om at give den til tredjemand i gave)

19

2021/C 278/27

Sag C-122/20 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 6. maj 2021 — Bruno Gollnisch mod Europa-Parlamentet (Appel – regler for institutionerne – regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer – ændring af den supplerende, frivillige pensionsordning – begrebet »individuel afgørelse truffet med hensyn til et medlem af Parlamentet« – artikel 72 i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer – artikel 263, stk. 6, TEUF – søgsmålsfrist)

20

2021/C 278/28

Sag C-130/20: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 12. maj 2021 — YJ mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring – direktiv 79/7/EØF – artikel 4, stk. 1 – forskelsbehandling på grundlag af køn – national lovgivning om tildeling af et pensionstillæg for moderskab til kvinder, der har fået et vist antal børn – udelukkelse af kvinder, der har ansøgt om førtidspensionering, fra dette pensionstillæg – anvendelsesområdet for direktiv 79/7/EØF)

20

2021/C 278/29

Sag C-142/20: Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. maj 2021 — Analisi G. Caracciolo srl mod Regione Siciliana — Assessorato regionale della salute — Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia — Assessorato della salute — Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia — Ente Italiano di Accreditamento og Azienda sanitaria provinciale di Palermo (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – tilnærmelse af lovgivningerne – forordning (EF) nr. 765/2008 – krav til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter – ét enkelt nationalt akkrediteringsorgan – udstedelse af et akkrediteringscertifikat til overensstemmelsesvurderingsorganerne – akkrediteringsorgan, der har sit hjemsted i et tredjeland – artikel 56 TEUF – artikel 102 TEUF – artikel 20 og 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – gyldighed)

21

2021/C 278/30

Sag C-202/20 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 12. maj 2021 — Claudio Necci mod Europa-Kommissionen, Europa Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Appel – personalesager – tidligere kontraktansat – social sikring – den fælles sygeforsikringsordning – artikel 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union – fortsat tilslutning efter pensionering – krav om mere end tre års ansættelse – ansøgning om tilslutning til den fælles sygeforsikringsordning som følge af en overførsel af pensionsrettigheder – sidestilling af godskrevne pensionsgivende tjenesteår med tjenesteår – afslag på ansøgningen – annullationssøgsmål – bebyrdende retsakt – Rettens kendelse, hvorved søgsmålet blev afvist – ophævelse)

22

2021/C 278/31

Sag C-209/20: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 20. maj 2021 — Renesola UK Ltd mod The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse – toldunion – bedømmelse af gyldigheden – gennemførelsesforordning (EU) nr. 1357/2013 – fastlæggelse af oprindelseslandet for solcellemoduler, der er samlet i et tredjeland på basis af solceller, der er fremstillet i et andet tredjeland – forordning (EØF) nr. 2913/92 – EF-toldkodeksen – artikel 24 – oprindelsen af varer, ved hvis fremstilling flere tredjelande har deltaget – begrebet »sidste væsentlige bearbejdning eller forarbejdning)

22

2021/C 278/32

Sag C-230/20: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 20. maj 2021 — »BTA Baltic Insurance Company« AAS mod Valsts ieņēmumu dienests (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākā tiesa (Senāts) — Letland) [Præjudiciel forelæggelse – forordning (EØF) nr. 2913/92 – EF-toldkodeks – artikel 195 – artikel 232, stk. 1, litra a) – artikel 221, stk. 3 – den fælles toldtarif – opkrævning af toldskyldsbeløb – underretning af debitor om afgiftsbeløbet – forældelsesfrist – adcitation af kautionisten – tvangsfuldbyrdelse med henblik på betaling – rimelig frist]

23

2021/C 278/33

Sag C-665/20: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 29. april 2021 — fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre udstedt mod X (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Amsterdam — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – præjudiciel hasteprocedure – retligt samarbejde i straffesager – rammeafgørelse 2002/584/RIA – europæisk arrestordre – fakultative grunde til at afslå fuldbyrdelse – artikel 4, nr. 5) – eftersøgt person, der er blevet endeligt dømt for de samme forhold i et tredjeland – sanktion, der er fuldbyrdet eller ikke længere kan fuldbyrdes efter domslandets lovgivning – gennemførelse – den fuldbyrdende judicielle myndigheds skøn – begrebet »de samme forhold« – ikke-judiciel myndigheds eftergivelse af straf i henhold til en generel amnesti)

24

2021/C 278/34

Sag C-428/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polen) den 11. september 2020 — A.K. mod Skarb Państwa

24

2021/C 278/35

Sag C-580/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Neamţ (Rumænien) den 3. november 2020 — Ministerul Public –D.N.A. — Serviciul Teritorial Bacău mod XXX og YYY

25

2021/C 278/36

Sag C-190/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Overlandesgericht Stuttgart (Tyskland) den 26. marts 2021 — Paypal (Europe) Sàrl et Cie, SCA mod PQ

25

2021/C 278/37

Sag C-206/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Dijon (Frankrig) den 31. marts 2021 — X mod Préfet de Saône-et-Loire

26

2021/C 278/38

Sag C-245/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 19. april 2021 — Forbundsrepublikken Tyskland, repræsenteret af Bundesministerium des Innern, für Bau og Heimat mod MA og PB

27

2021/C 278/39

Sag C-248/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 21. april 2021 — Forbundsrepublikken Tyskland repræsenteret af Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat mod LE

28

2021/C 278/40

Sag C-254/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale ordinario di Roma (Italien) den 22. april 2021 — DG mod Ministero dell'Interno — Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione — Direzione Centrale dei Servizi Civili per L’Immigrazione e l’Asilo — Unità Dublino

28

2021/C 278/41

Sag C-256/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht München (Tyskland) den 22. april 2021 — KP mod TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshaften

29

2021/C 278/42

Sag C-264/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein oikeus (Finland) den 22. april 2021 — Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia mod Koninklijke Philips N.V.

30

2021/C 278/43

Sag C-277/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Belgien) den 29. april 2021 — Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoît de Maredsous ASBL og Pouvoir Organisateur des Centres PMS libres à Woluwé mod Institut des Comptes nationaux (ICN) og Banque nationale de Belgique

30

2021/C 278/44

Sag C-278/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 28. april 2021, Dansk Akvakultur som mandatar for AquaPri A/S mod Miljø- og Fødevareklagenævnet

31

2021/C 278/45

Sag C-279/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 28. april 2021, X mod Udlændingenævnet

32

2021/C 278/46

Sag C-280/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 30. april 2021 — P.I. mod Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

33

2021/C 278/47

Sag C-287/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Salzburg (Østrig) den 5. maj 2021 — FC mod FTI Touristik GmbH

33

2021/C 278/48

Sag C-288/21 P: Appel iværksat den 5. maj 2021 af Universität Koblenz-Landau til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tiende Udvidede Afdeling) den 24. februar 2021 i sag T-108/18, Universität Koblenz-Landau mod Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur

34

2021/C 278/49

Sag C-291/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 7. maj 2021 — Starkinvest SRL

35

2021/C 278/50

Sag C-297/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Ordinario di Firenze (Italien) den 10. maj 2021 — XXX.XX mod Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità Dublino

36

2021/C 278/51

Sag C-303/21: Sag anlagt den 11. maj 2021 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

37

2021/C 278/52

Sag C-342/21: Sag anlagt den 3. juni 2021 — Europa-Kommissionen mod Den Slovakiske Republik

37

 

Retten

2021/C 278/53

Sag T-769/16: Rettens dom af 24. marts 2021 — Picard mod Kommissionen (Personalesag – kontraktansatte – ændring af personalevedtægten af 2014 – overgangsforanstaltninger vedrørende visse nærmere regler for beregning af pensionsrettigheder – ændring af ansættelsesvilkårene efter indgåelsen af en ny kontrakt som kontraktansat – begrebet »at være i tjeneste«)

39

2021/C 278/54

Sag T-223/18: Rettens dom af 2. juni 2021 — Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo mod Kommissionen (Statsstøtte – sundhedsydelser – direkte tilskud til offentlige hospitaler i regionen Lazio (Italien) – afgørelse, hvorved det fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte – annullationssøgsmål – regelfastsættende retsakt, der ikke omfatter gennemførelsesforanstaltninger – umiddelbart berørt – formaliteten – begrundelsespligt – begrebet økonomisk virksomhed)

39

2021/C 278/55

Sag T-854/19: Rettens dom af 2. juni 2021 — Franz Schröder mod EUIPO — RDS Design (MONTANA) [EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-ordmærket MONTANA – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001] – ret til kontradiktion – artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001 – prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder – tilladelse af beviser fremlagt for første gang for appelkammeret – artikel 95, stk. 1 og 2, i forordning 2017/1001]

40

2021/C 278/56

Sag T-855/19: Rettens dom af 2. juni 2021 — Franz Schröder mod EUIPO — RDS Design (MONTANA) [EU-varemærker – ugyldighedssag – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – figurmærket MONTANA – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001] – ret til kontradiktion – artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001 – prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder – tilladelse af beviser fremlagt for første gang for appelkammeret – artikel 95, stk. 1 og 2, i forordning 2017/1001]

41

2021/C 278/57

Sag T-856/19: Rettens dom af 2. juni 2021 — Franz Schröder mod EUIPO — RDS Design (MONTANA) [EU-varemærker – ugyldighedssag – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – ordmærket MONTANA – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001] – ret til kontradiktion – artikel 94, stk. 1 i forordning 2017/1001 – prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder – tilladelse af beviser fremlagt for første gang for appelkammeret – artikel 95, stk. 1 og 2, i forordning 2017/1001]

41

2021/C 278/58

Sag T-17/20: Rettens dom af 2. juni 2021 — adp Gauselmann mod EUIPO — Gameloft (GAMELAND) (EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærke GAMELAND – det ældre EU-ordmærke Gameloft – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – reel brug af det ældre varemærke – artikel 47, stk. 2, i forordning 2017/1001 – begrænsning af de i varemærkeansøgningen angivne tjenesteydelser)

42

2021/C 278/59

Sag T-177/20: Rettens dom af 2. juni 2021 — Himmel mod EUIPO — Ramirez Monfort (Hispano Suiza) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket Hispano Suiza – det ældre EU-ordmærke HISPANO SUIZA – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

43

2021/C 278/60

Sag T-183/20: Rettens dom af 2. juni 2021 –Schneider mod EUIPO — Raths (Teslaplatte) [EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-ordmærket Teslaplatte – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]]

43

2021/C 278/61

Sag T-233/20: Rettens kendelse af 25. maj 2021 — Rochem Group mod EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services) (EU-varemærker – tilbagekaldelse af den anfægtede beslutning – bortfald af tvistens genstand – ufornødent at træffe afgørelse)

44

2021/C 278/62

Sag T-261/20: Rettens kendelse af 25. maj 2021 — Rochem Group mod EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM) (EU-varemærker – tilbagekaldelse af den anfægtede beslutning – bortfald af tvistens genstand – ufornødent at træffe afgørelse)

44

2021/C 278/63

Sag T-262/20: Rettens kendelse af 25. maj 2021 — Rochem Group mod EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM) (EU-varemærker – tilbagekaldelse af den anfægtede beslutning – bortfald af tvistens genstand – ufornødent at træffe afgørelse)

45

2021/C 278/64

Sag T-263/20: Rettens kendelse af 25. maj 2021 — Rochem Group mod EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services) (EU-varemærker – tilbagekaldelse af den anfægtede beslutning – bortfald af tvistens genstand – ufornødent at træffe afgørelse)

46

2021/C 278/65

Sag T-328/20: Rettens kendelse af 17. maj 2021 — Electrodomésticos Taurus mod EUIPO — Shenzhen Aukey E-Business (AICOOK) (Annullationssøgsmål – EU-varemærker – indsigelsessag – påstand af deklaratorisk karakter – påstand om pålæg – afvisning)

46

2021/C 278/66

Sag T-482/20: Rettens kendelse af 20. maj 2021 — LG m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål – beskyttelse af Unionens finansielle interesser – OLAF’s undersøgelse – fortrolighed af korrespondancen mellem advokat og klient – retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål – forberedende akt – afvisning)

47

2021/C 278/67

Sag T-54/21 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 26. maj 2021 — OHB System mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer – offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter – levering af Galileo-overgangssatellitter – afvisning af en ansøgers bud – begæring om foreløbige forholdsregler – fumus boni juris – uopsættelighed – interesseafvejning)

47

2021/C 278/68

Sag T-92/21 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 26. maj 2021 — Darment mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer – miljø – fluorholdige drivhusgasser – forordning (EU) nr. 517/2014 – markedsføring af hydrofluorcarboner – afgørelse, hvorved en virksomhed, der har overskredet den kvote, som den er blevet tildelt, pålægges en sanktion – begæring om foreløbige forholdsregler – ingen uopsættelighed)

48

2021/C 278/69

Sag T-223/21: Sag anlagt den 27. april 2021 — SE mod Kommissionen

48

2021/C 278/70

Sag T-231/21: Sag anlagt den 30. april 2021 — Praesidiad mod EUIPO — Zaun (Post)

50

2021/C 278/71

Sag T-249/21: Sag anlagt den 7. maj 2021 — SN mod Parlamentet

51

2021/C 278/72

Sag T-250/21: Sag anlagt den 10. maj 2021 — Zdút mod EUIPO — Nehera m.fl. (nehera)

52

2021/C 278/73

Sag T-256/21: Sag anlagt den 15. maj 2021 — Domator24.com Paweł Nowak mod EUIPO — Siwek i Didyk (Lænestole)

53

2021/C 278/74

Sag T-262/21: Sag anlagt den 13. maj 2021 –Yanukovych mod Rådet

54

2021/C 278/75

Sag T-263/21: Sag anlagt den 13. maj 2021 — Yanukovych mod Rådet

55

2021/C 278/76

Sag T-270/21: Sag anlagt den 19. maj 2021 — Estetica Group Iwona Michalak mod EUIPO (PURE BEAUTY)

56

2021/C 278/77

Sag T-272/21: Sag anlagt den 19. maj 2021 — Puigdemont i Casamajó m.fl. mod Parlamentet

56

2021/C 278/78

Sag T-273/21: Sag anlagt den 19. maj 2021 — The Topps Company mod EUIPO — Trebor Robert Bilkiewicz (Formen på en sutteflaske)

57

2021/C 278/79

Sag T-276/21: Sag anlagt den 20. maj 2021 — Moio mod EUIPO — Paul Hartmann (moio.care)

58

2021/C 278/80

Sag T-277/21: Sag anlagt den 20. maj 2021 — Daimler mod EUIPO (Gengivelse af elementer med tre spidser på sort baggrund I)

59

2021/C 278/81

Sag T-278/21: Sag anlagt den 20. maj 2021 — Daimler AG mod EUIPO (Gengivelse af elementer med tre spidser på sort baggrund II)

60

2021/C 278/82

Sag T-279/21: Sag anlagt den 20. maj 2021 — Daimler mod EUIPO (Gengivelse af elementer med tre spidser på sort baggrund IV)

60

2021/C 278/83

Sag T-280/21: Sag anlagt den 20. maj 2021 — Daimler mod EUIPO (Gengivelse af elementer med tre spidser på sort baggrund III)

61

2021/C 278/84

Sag T-283/21: Sag anlagt den 21. maj 2021 — Pejovič mod EUIPO — ETA živilska industrija (TALIS)

61

2021/C 278/85

Sag T-284/21: Sag anlagt den 21. maj 2021 — Edvin Pejovič mod EUIPO — ETA živilska industrija (RENČKI HRAM)

62

2021/C 278/86

Sag T-285/21: Sag anlagt den 21. maj 2021 — Alliance française de Bruxelles Europe m.fl. mod Kommissionen

63

2021/C 278/87

Sag T-286/21: Sag anlagt den 21. maj 2021 — Pejovič mod EUIPO — ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM)

64

2021/C 278/88

Sag T-287/21: Sag anlagt den 21. MAJ 2021 — Pejovič mod EUIPO — ETA živilska industrija (SALATINA)

65

2021/C 278/89

Sag T-288/21: Sag anlagt den 21. maj 2021 — ALO jewelry CZ mod EUIPO — Cartier International (ALOve)

66

2021/C 278/90

Sag T-289/21: Sag anlagt den 25. maj 2021 — Bastion Holding m.fl. mod Kommissionen

66

2021/C 278/91

Sag T-293/21: Sag anlagt den 25. maj 2021 — Muschaweck mod EUIPO — Conze (UM)

67

2021/C 278/92

Sag T-294/21: Sag anlagt den 24. maj 2021 — Joules mod EUIPO — Star Gold (Jules Gents)

68

2021/C 278/93

Sag T-298/21: Sag anlagt den 27. maj 2021 — Bodegas Beronia mod EUIPO — Bodegas Carlos Serres (ALEGRA DE BERONIA)

69

2021/C 278/94

Sag T-306/21: Sag anlagt den 31. maj 2021 — Falke mod Kommissionen

70

2021/C 278/95

Sag T-376/20: Rettens kendelse af 28. maj 2021 — Poupart mod Kommissionen

71

2021/C 278/96

Sag T-25/21: Rettens kendelse af 28. maj 2021 — Corman mod Kommissionen

71

2021/C 278/97

Sag T-121/21: Rettens kendelse af 27. maj 2021 — Suez mod Kommissionen

71


DA

 

Top