EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:138:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 138, 19. april 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 138

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
19. april 2021


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2021/C 138/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2021/C 138/02

Sag C-95/19: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 24. februar 2021 — Agenzia delle Dogane mod Silcompa SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – direktiv 76/308/EØF – artikel 6 og 8 samt artikel 12, stk. 1-3 – gensidig bistand ved inddrivelse af visse fordringer – punktafgift, der skal betales i to medlemsstater for de samme transaktioner – direktiv 92/12/EØF – artikel 6 og 20 – varers overgang til forbrug – forfalskning af administrativt ledsagedokument – overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med omsætning af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning – tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning – »fordobling af afgiftskravet« for punktafgifter – prøvelse, der foretages af retterne i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig – afslag på anmodning om bistand indgivet af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat – betingelser)

2

2021/C 138/03

Sag C-389/19 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. februar 2021 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Sverige, Kongeriget Danmark, Republikken Finland, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Kemikalieagentur (Appel – forordning (EF) nr. 1907/2006 – registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier – Europa-Kommissionens afgørelse om tilladelse til visse anvendelser af blysulfochromatgul og blychromatmolybdatsulfatrød, hvilke stoffer er opført i bilag XIV til den nævnte forordning – særligt problematiske stoffer – betingelser for godkendelse – undersøgelse af, at der ikke findes alternativer)

3

2021/C 138/04

Sag C-403/19: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 25. februar 2021 — Société Générale SA mod Ministre de l’Action et des Comptes publics (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 63 TEUF – frie kapitalbevægelser – selskabsskat – bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster – beskatning af udbytte, der udloddes af et ikke-hjemmehørende selskab, der allerede er pålagt skat i en anden medlemsstat – loft over skattegodtgørelse – juridisk dobbeltbeskatning)

4

2021/C 138/05

Sag C-604/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. februar 2021 — Gmina Wroclaw mod Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polen) [Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 2, stk. 1, litra a) – artikel 9, stk. 1 – artikel 13, stk. 1 – artikel 14, stk. 1, og artikel 14, stk. 2, litra a) – begrebet »levering af varer« – konvertering ved lov af en langvarig brugsret over en fast ejendom til en fuld ejendomsret – kommune, der opkræver vederlag for konverteringen – begrebet »erstatningsydelse« – begrebet »en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab« – undtagelse – offentligretlige organer, som udøver eller foretager virksomhed eller transaktioner i deres egenskab af offentlig myndighed]

4

2021/C 138/06

Sag C-615/19 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. februar 2021 — John Dalli mod Europa-Kommissionen (Appel – erstatningssøgsmål – Den Europæiske Unions ansvar uden for kontraktforhold – angiveligt ulovlig adfærd udvist af Europa-Kommissionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) – et kommissionsmedlems ophør som medlem af Kommissionen – procedurereglerne for OLAF’s undersøgelse – indledning af en undersøgelse – retten til at blive hørt – OLAF-Overvågningsudvalget – uskyldsformodning – vurdering af det hævdede tab)

5

2021/C 138/07

Sag C-658/19: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. februar 2021 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud – artikel 258 TEUF – direktiv (EU) 2016/680 – behandling af personoplysninger – forebyggelse, efterforskning, opdagelse og retsforfølgning af straffelovsovertrædelser – ingen gennemførelse eller meddelelse af gennemførelsesforanstaltninger – artikel 260, stk. 3, TEUF – påstand om betaling af et fast beløb og en tvangsbøde)

6

2021/C 138/08

Sag C-673/19: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 24. februar 2021 — M, A og Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid og T (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – asyl og migration – direktiv 2008/115/EF – artikel 3, 4, 6 og 15 – flygtning med ulovligt ophold på en medlemsstats område – frihedsberøvelse med henblik på overførsel til en anden medlemsstat – flygtningestatus i denne anden medlemsstat – non-refoulement-princippet – manglende afgørelse om tilbagesendelse – anvendelse af direktiv 2008/115)

7

2021/C 138/09

Sag C-689/19 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 25. februar 2021 — VodafoneZiggo Group BV mod Europa-Kommissionen (Appel – elektroniske kommunikationsnet og tjenester – direktiv 2002/21/EF, som ændret ved direktiv 2009/140/EF – konsolidering af det indre marked for elektronisk kommunikation – artikel 7, stk. 3 og 7 – påtænkt foranstaltning stillet til rådighed af den nationale regelfastsættende myndighed – markedet for engrosforsyning på et fast sted i Nederlandene – betydelig samlet markedsmagt – Europa-Kommissionens bemærkninger meddeles den nationale tilsynsmyndighed – forpligtelse for den nationale tilsynsmyndighed til at tage hensyn hertil i videst mulig udstrækning – rækkevidde – artikel 263 TEUF – annullationssøgsmål – formaliteten – anfægtelig retsakt – artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder)

7

2021/C 138/10

Sag C-712/19: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 25. februar 2021 — Novo Banco SA mod Junta de Andalucía (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – etableringsfrihed – frie kapitalbevægelser – skatter og afgifter – afgift, som påhviler kundeindskud i kreditinstitutter – afgiftsfradrag, som kun indrømmes institutter, der har deres hjemsted eller agenturer på den selvstyrende region Andalusiens område – afgiftsfradrag, som kun indrømmes for projekter, der gennemføres i denne selvstyrende region – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 401 – forbud mod at opkræve andre nationale afgifter, der har karakter af omsætningsafgift – begrebet »omsætningsafgift« – momsens væsentlige kendetegn – foreligger ikke)

8

2021/C 138/11

Sag C-772/19: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 25. februar 2021 — Bartosch Airport Supply Services GmbH mod Zollamt Wien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – kombineret nomenklatur – tarifering – toldposition 8701 og 8705 – fortolkning – flybugserer)

9

2021/C 138/12

Sag C-804/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. februar 2021 — BU mod Markt24 GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Salzburg — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – forordning (EU) nr. 1215/2012 – kompetence i sager om individuelle arbejdsaftaler – bestemmelserne i afdeling 5 i kapitel II – anvendelighed – aftale indgået i en medlemsstat om ansættelse hos et selskab, der er etableret i en anden medlemsstat – intet arbejde udført i hele aftaleperioden – anvendelse af nationale kompetenceregler udelukket – artikel 21, stk. 1, litra b), nr. i) – begrebet »det sted, hvor eller hvorfra arbejdstageren sædvanligvis udfører sit arbejde« – arbejdsaftale – opfyldelsesstedet for aftalen – arbejdstagerens forpligtelser over for arbejdsgiveren)

10

2021/C 138/13

Sag C-857/19: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. februar 2021 — Slovak Telekom a.s. mod Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovakiet) (Præjudiciel forelæggelse – konkurrence – artikel 102 TEUF – misbrug af dominerende stilling – kompetencefordeling mellem Europa-Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder – forordning (EF) nr. 1/2003 – artikel 11, stk. 6 – de nationale konkurrencemyndigheder mister deres kompetence – princippet ne bis in idem – artikel 50 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder)

11

2021/C 138/14

Sag C-940/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. februar 2021 — Les Chirurgiens-Dentistes de France m.fl. mod Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation og Premier ministre (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer – direktiv 2005/36/EF – artikel 4f, stk. 6 – national lovgivning – indrømmelse af mulighed for delvis adgang til et af de erhverv, som er omfattet af mekanismen for automatisk anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer)

12

2021/C 138/15

Sag C-129/20: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. februar 2021 — XI mod Caisse pour l’avenir des enfants (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) (Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – direktiv 2010/18/EU – den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov – national lovgivning, som betinger retten til forældreorlov af, at arbejdstageren er beskæftiget og i denne egenskab obligatorisk tilknyttet den relevante sociale sikringsordning på tidspunktet for barnets fødsel)

12

2021/C 138/16

Sag C-108/19: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 14. januar 2021 — Krakvet sp. z o.o. sp.k. mod Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti og Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bucureşti — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 33 – fastsættelse af stedet for afgiftspligtige transaktioner – levering af varer med transport – levering af varer, der forsendes eller transporteres af leverandøren eller for hans regning – salg på et websted – aftale om transport af varer indgået mellem køberen og et selskab, som foreslås af leverandøren)

13

2021/C 138/17

Sag C-706/19 P: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 20. januar 2021 — CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. mod Europa-Kommissionen (Appel – artikel 108 i Den Europæiske Unions Domstols procesreglement – konkurrence – karteller – markedet for fødevareemballage til detailhandelen – appel rettet mod præmisser – åbenbart, at appellen skal afvises)

14

2021/C 138/18

Sag C-769/19: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 14. januar 2021 — straffesag mod UC og TD (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – retligt samarbejde i straffesager – direktiv 2012/13/EU – ret til information under straffesager – artikel 6 – retten til information for mistænkte og tiltalte personer vedrørende deres rettigheder – artikel 47, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – behandling af en sag inden for en rimelig frist – national lovgivning, hvorefter den retslige procedure skal afsluttes, såfremt retten konstaterer, at anklageskriftet er behæftet med formalitetsmangler – hjemvisning af sagen til anklagemyndigheden med henblik på udarbejdelse af et nyt anklageskrift – tilladt)

14

2021/C 138/19

Sag C-892/19 P: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 14. januar 2021 — Camelia Manea mod Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Appel – artikel 181 i Domstolens procesreglement – personalesag – midlertidigt ansat – tidsbegrænset kontrakt – afgørelse om ikke at forlænge kontrakten – tilbagetrækning af afgørelsen og vedtagelse af en ny afgørelse om ikke-forlængelse med virkning fra datoen for den første afgørelse – annullations- og erstatningssøgsmål – åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

15

2021/C 138/20

Sag C-105/20: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 21. januar 2021 — UF mod Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) og Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal du travail de Nivelles — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 53, stk. 2, og artikel 94 i Domstolens procesreglement – forelæggelsesafgørelse – manglende præcisering af de grunde, som begrunder nødvendigheden af et svar på de præjudicielle spørgsmål med henblik på afgørelsen af tvisten i hovedsagen – åbenbart, at anmodningen om præjudiciel afgørelse må afvises)

16

2021/C 138/21

Sag C-455/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 23. september 2020 — Ts.M.Ts. og T.M.M.

16

2021/C 138/22

Sag C-676/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spanien) den 11. december 2020 — ASADE — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio mod Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

16

2021/C 138/23

Sag C-3/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Irland) den 4. januar 2021 — FS mod Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires og Minister for Social Protection

18

2021/C 138/24

Sag C-22/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court (Irland) den 14. januar 2021 — SRS og AA mod Minister for Justice and Equality

18

2021/C 138/25

Sag C-71/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 4. februar 2021 — straffesag mod KT

19

2021/C 138/26

Sag C-72/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) den 4. februar 2021 — SIA »PRODEX« mod Valsts ieņēmumu dienests

20

2021/C 138/27

Sag C-78/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administratīvā apgabaltiesa (Letland) den 1. februar 2021 — AS »PrivatBank«, A, B og Unimain Holdings Limited mod Finanšu un kapitāla tirgus komisija

20

2021/C 138/28

Sag C-92/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal du travail de Liège (Belgien) den 15. februar 2021 — VW mod Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

21

2021/C 138/29

Sag C-96/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Bremen (Tyskland) den 16. februar 2021 — DM mod CTS Eventim AG & Co. KGaA

22

2021/C 138/30

Sag C-121/21: Sag anlagt den 26. februar 2021 — Den Tjekkiske Republik mod Republikken Polen

23

2021/C 138/31

Sag C-156/21: Sag anlagt den 11. marts 2021 — Ungarn mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

24

2021/C 138/32

Sag C-157/21: Sag anlagt den 11. marts 2021 –Polen mod Parlamentet og Rådet

26

2021/C 138/33

Sag C-761/19: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Femte den 11. januar 2021 — Europa-Kommissionen mod Ungarn

28

2021/C 138/34

Sag C-865/19: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Sjette Afdeling den 30. november 2020 — Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue mod OG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal d'instance de Rennes — Frankrig)

28

2021/C 138/35

Sag C-38/20: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 27. november 2020 — ZP mod Delegación del Gobierno en Melilla (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla — Spanien)

28

2021/C 138/36

Sag C-227/20: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. januar 2021 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

29

2021/C 138/37

Sag C-335/20: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. januar 2021 — PR mod Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal du travail du Brabant wallon — Belgien)

29

2021/C 138/38

Sag C-407/20: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 25. januar 2021 — Österreichische Apothekerkammer mod HA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Wien — Østrig)

29

2021/C 138/39

Sag C-512/20: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. januar 2021 — P mod Swiss International Air Lines AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Noord-Holland — Nederlandene)

29

 

Retten

2021/C 138/40

Sag T-238/20: Rettens dom af 17. februar 2021 — Ryanair mod Kommissionen [Statsstøtte – markedet for lufttransport i Sverige, fra Sverige og til Sverige – lånegarantier med henblik på at støtte luftfartsselskaberne i forbindelse med i COVID-19-pandemien – beslutning om ikke at gøre indsigelse – midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger – foranstaltning til afhjælpning af en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi – fri udveksling af tjenesteydelser – ligebehandling – proportionalitet – kriteriet om at være indehaver af en licens udstedt af de svenske myndigheder – ingen afvejning af støttens gunstige virkninger og dens negative indvirkning på samhandelsvilkårene og på opretholdelsen af en ufordrejet konkurrence – artikel 107, stk. 3, litra b), TEUF – ratio legis – begrundelsespligt]

30

2021/C 138/41

Sag T-259/20: Rettens dom af 17. februar 2021 — Ryanair mod Kommissionen [Statsstøtte – det franske marked for lufttransport – betalingsmoratorium for afgiften for civil luftfart og solidaritetsafgiften på flybilletter til månedlig betaling i perioden fra marts til december 2020 i forbindelse med COVID-19-pandemien – beslutning om ikke at gøre indsigelse – støtte, hvis formål er at afhjælpe skader, der er forårsaget af en usædvanlig begivenhed – fri udveksling af tjenesteydelser – ligebehandling – kriteriet om at være indehaver af en licens udstedt af de franske myndigheder – proportionalitet – artikel 107, stk. 2, litra b), TEUF – begrundelsespligt]

31

2021/C 138/42

Sag T-19/20: Rettens kendelse af 12. februar 2021 — sprd.net mod EUIPO — Shirtlabor (I love) [Annullationssøgsmål – EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-figurmærket I love – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] – varemærke bestående af et reklameslogan – begrundelsespligt – artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001 – artikel 16, stk. 1, litra a), i delegeret forordning (EU) 2018/625 finder ikke anvendelse – formaliteten vedrørende beviser – artikel 97, stk. 1, i forordning 2017/1001 – upartiskhed – artikel 95, stk. 1, i forordning 2017/1001 – åbenbart, at sagen er retligt ugrundet]

31

2021/C 138/43

Sag T-92/20: Rettens kendelse af 11. februar 2021 — Fryč mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold – statsstøtte – gruppefritagelsesforordninger – program for støtte ydet af de tjekkiske myndigheder til visse virksomheder – Kommissionens afgørelse om godkendelse af dette program – annullationssøgsmål afvist som for sent anlagt – skade angiveligt forårsaget af Kommissionens og Unionens retsinstanser handlinger – forældelse – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling – årsagsforbindelse – åbenbart, at søgsmålet delvist er ugrundet)

32

2021/C 138/44

Sag T-176/20: Rettens kendelse af 11. februar 2021 — Sam McKnight mod EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL) (EU-varemærker – tilbagekaldelse af den anfægtede beslutning – bortfald af tvistens genstand – ufornødent at træffe afgørelse)

33

2021/C 138/45

Sag T-230/20 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 8. februar 2021 — PNB Banka mod ECB (Særlige rettergangsformer – økonomisk og monetær politik – tilsyn med kreditinstitutter – specifikke tilsynsopgaver, der overdrages til ECB – afgørelse om inddragelse af et kreditinstituts tilladelse – anmodning om udsættelse af gennemførelse – ingen uopsættelighed)

33

2021/C 138/46

Sag T-748/20: Sag anlagt den 19. december 2020 — Kommissionen mod CEVA m.fl.

34

2021/C 138/47

Sag T-53/21: Sag anlagt den 29. januar 2021 — EVH mod Europa-Kommissionen

35

2021/C 138/48

Sag T-55/21: Sag anlagt den 29. januar 2021 — Stadtwerke Leipzig mod Kommissionen

37

2021/C 138/49

Sag T-56/21: Sag anlagt den 29. januar 2021 — TEAG mod Kommissionen

37

2021/C 138/50

Sag T-58/21: Sag anlagt den 29. januar 2021 — GWS Stadtwerke Hameln mod Kommissionen

38

2021/C 138/51

Sag T-59/21: Sag anlagt den 29. januar 2021 — eins energie in sachsen mod Kommissionen

38

2021/C 138/52

Sag T-60/21: Sag anlagt den 29. januar 2021 — Naturstrom mod Kommissionen

39

2021/C 138/53

Sag T-61/21: Sag anlagt den 29. januar 2021 — EnergieVerbund Dresden mod Kommissionen

40

2021/C 138/54

Sag T-62/21: Sag anlagt den 29. januar 2021 — GGEW mod Kommissionen

40

2021/C 138/55

Sag T-63/21: Sag anlagt den 29. januar 2021 — Stadtwerke Frankfurt am Main mod Kommissionen

41

2021/C 138/56

Sag T-64/21: Sag anlagt den 29. januar 2021 — Mainova mod Kommissionen

42

2021/C 138/57

Sag T-65/21: Sag anlagt den 29. januar 2021 — enercity mod Kommissionen

42

2021/C 138/58

Sag T-68/21: Sag anlagt den 28. januar 2021 — QA mod Kommissionen

43

2021/C 138/59

Sag T-73/21: Sag anlagt den 4. februar 2021 — PIC CO mod EUIPO — Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.)

44

2021/C 138/60

Sag T-77/21: Sag anlagt den 4. februar 2021 — QC mod Kommissionen

44

2021/C 138/61

Sag T-88/21: Sag anlagt den 12. februar 2021 — Paesen mod EU-Udenrigstjenesten

45

2021/C 138/62

Sag T-93/21: Sag anlagt den 13. februar 2021 — Creaticon mod EUIPO — Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE)

46

2021/C 138/63

Sag T-95/21: Sag anlagt den 15. februar 2021 — Portugal mod Kommissionen

47

2021/C 138/64

Sag T-99/21: Sag anlagt den 17. februar 2021 — Construcciones Electromecanicas Sabero mod EUIPO — Magdalenas de las Heras (Heras Bareche)

48

2021/C 138/65

Sag T-111/21: Sag anlagt den 19. februar 2021 — Ryanair mod Kommissionen

49

2021/C 138/66

Sag T-121/21: Sag anlagt den 25. februar 2021 — Suez mod Kommissionen

49

2021/C 138/67

Sag T-122/21: Sag anlagt den 25. februar 2021 — QI mod Kommissionen

50

2021/C 138/68

Sag T-124/21: Sag anlagt den 25. februar 2021 — Mariani m.fl. mod Parlamentet

51

2021/C 138/69

Sag T-549/18: Rettens kendelse af 10. februar 2021 — Hexal mod EMA

52

2021/C 138/70

Sag T-511/19: Rettens kendelse af 12. februar 2021 — Staciwa mod Kommissionen

52

2021/C 138/71

Sag T-188/20: Rettens kendelse af 10. februar 2021 — Close og Cegelec mod Parlamentet

53

2021/C 138/72

Sag T-507/20: Rettens kendelse af 12. februar 2021 — Colombani mod EU-Udenrigstjenesten

53


DA

 

Top