EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:297:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 297, 7. september 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 297

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang
7. september 2020


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2020/C 297/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2020/C 297/02

Sag C-378/16 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. juli 2020 — Inclusion Alliance for Europe GEIE mod Europa-Kommissionen (Appel – voldgiftsbestemmelse – tilskudsaftaler indgået inden for rammerne af syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) samt rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) – projekterne MARE, Senior og ECRN – Kommissionens afgørelse om inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb – Unionens retsinstansers kompetence)

2

2020/C 297/03

Sag C-517/17: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 16. juli 2020 — Milkiyas Addis mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – asylpolitik – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – artikel 14 og 34 – forpligtelse til at tilbyde en ansøger om international beskyttelse en personlig samtale, inden der træffes en afgørelse om afvisning – tilsidesættelse af forpligtelsen i første instans – følger)

2

2020/C 297/04

Sag C-584/17 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. juli 2020 — ADR Center SpA mod Europa-Kommissionen (Appel – voldgiftsbestemmelse – tilskudsaftaler indgået i forbindelse med særprogrammet om »Civilret« for perioden 2007-2013 – revisionsrapporter, der rejser tvivl om visse omkostningers støtteberettigelse – Europa-Kommissionens afgørelse om inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb – artikel 299 TEUF – Kommissionens beføjelse til at vedtage en afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes, som led i et kontraktforhold – Unionens retsinstansers kompetence – effektiv retsbeskyttelse)

3

2020/C 297/05

Sag C-311/18: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. juli 2020 — Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court (Irlande) — (Irland) (Præjudiciel forelæggelse – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 7, 8 og 47 – forordning (EU) 2016/679 – artikel 2, stk. 2 – anvendelsesområde – overførsel af personoplysninger til tredjelande til forretningsmæssige formål – artikel 45 – Kommissionens afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet – artikel 46 – overførsler omfattet af fornødne garantier – artikel 58 – tilsynsmyndighedernes beføjelser – behandling af de overførte oplysninger, som de offentlige myndigheder i et tredjeland foretager af hensyn til den nationale sikkerhed – vurdering af tilstrækkeligheden af det beskyttelsesniveau, der er sikret i tredjelandet – afgørelse 2010/87/EU – standardbestemmelser om beskyttelse ved overførsel af personoplysninger til tredjelande – fornødne garantier, der gives af den dataansvarlige – gyldighed – gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 – tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af Den Europæiske Unions og USA’s værn om privatlivets fred – gyldighed – klage fra en fysisk person, hvis oplysninger er blevet overført fra Den Europæiske Union til USA)

4

2020/C 297/06

Sag C-549/18: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. juli 2020 — Europa-Kommissionen mod Rumænien (Traktatbrud – artikel 258 TEUF – forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme – direktiv (EU) 2015/849 – manglende gennemførelse og/eller meddelelse af gennemførelsesforanstaltninger – artikel 260, stk. 3, TEUF – påstand om betaling af et fast beløb)

5

2020/C 297/07

Sag C-550/18: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. juli 2020 — Europa-Kommissionen mod Irland (Traktatbrud – artikel 258 TEUF – forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme – direktiv (EU) 2015/849 – manglende gennemførelse og/eller meddelelse af gennemførelsesforanstaltninger – artikel 260, stk. 3, TEUF – påstand om betaling af et fast beløb)

6

2020/C 297/08

Sag C-606/18 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juli 2020 — Nexans France SAS og Nexans SA mod Europa-Kommissionen (Appel – konkurrence – karteller – det europæiske marked for jord- og undervandselkabler – opdeling af markedet inden for rammerne af projekter – forordning (EF) nr. 1/2003 – artikel 20 – Europa-Kommissionens kontrolundersøgelsesbeføjelser i kartelsager – beføjelse til at kopiere oplysninger uden forudgående undersøgelse og efterfølgende at undersøge dem i Kommissionens lokaler – bøder – fuld prøvelsesret)

6

2020/C 297/09

Sag C-610/18: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. juli 2020 — AFMB Ltd m.fl. mod Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Centrale Raad van Beroep — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – vandrende arbejdstagere – social sikring – lovgivning, der finder anvendelse – forordning (EØF) nr. 1408/71 – artikel 14, nr. 2), litra a) – begrebet »en person, der hører til det kørende […] personel i en virksomhed« – forordning (EF) nr. 883/2004 – artikel 13, stk. 1, litra b) – begrebet »arbejdsgiver« – lastbilchauffører, der normalt har lønnet beskæftigelse i to eller flere medlemsstater eller stater i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) – lastbilchauffører, der har indgået en ansættelseskontrakt med en virksomhed, men som placeres under en anden virksomheds faktiske ledelsesbeføjelser, der er hjemmehørende i disse chaufførers bopælsmedlemsstat – fastlæggelse af, hvilken virksomhed der har status som »arbejdsgiver«)

7

2020/C 297/10

Sag C-658/18: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juli 2020 — UX mod Governo della Repubblica italiana (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Giudice di pace di Bologna — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – formaliteten – artikel 267 TEUF – begrebet »national ret« – kriterier – socialpolitik – direktiv 2003/88/EF – anvendelsesområde – artikel 7 – årlig betalt ferie – direktiv 1999/70/EF – rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP – § § 2 og 3 – begrebet »en person med tidsbegrænset ansættelse« – fredsdommere og ordinære dommere – forskelsbehandling – § 4 – princippet om ikke-diskrimination – begrebet »objektive forhold«)

8

2020/C 297/11

Sag C-686/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 16. juli 2020 — OC m.fl., Adusbef, Federconsumatori, PB m.fl. og QA m.fl. mod Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri og Ministero dell’Economia e delle Finanze (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – formaliteten – artikel 63 TEUF ff. – frie kapitalbevægelser – artikel 107 TEUF ff. – statsstøtte – artikel 16 og 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – frihed til at oprette og drive egen virksomhed – ejendomsretten – forordning (EU) nr. 575/2013 – tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber – artikel 29 – forordning (EU) nr. 1024/2013 – artikel 6, stk. 4 – tilsyn med kreditinstitutter – specifikke opgaver, der overdrages til Den Europæiske Centralbank (ECB) – delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 – reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter – national lovgivning, der fastsætter et loft over aktiver for andelsbanker, der er oprettet som kooperative aktieselskaber, og som giver mulighed for at begrænse retten til indfrielse af en udtrædende aktionærs aktier)

9

2020/C 297/12

Sag C-714/18 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juli 2020 — ACTC GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Taiga AB (Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – ansøgning om registrering af EU-ordmærket tigha – indsigelse rejst af indehaveren af det ældre EU-varemærke TAIGA – delvist afslag på registreringsansøgningen – artikel 8, stk. 1, litra b) – vurdering af risikoen for forveksling – vurdering af de omtvistede tegns begrebsmæssige lighed – artikel 42, stk. 2 – bevis for reel brug af det ældre varemærke – bevis for brug »for en del af […] varer[ne] eller tjenesteydelser[ne]« – fastlæggelse af en selvstændig underkategori af varer)

10

2020/C 297/13

Sag C-771/18: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 16. juli 2020 — Europa-Kommissionen mod Ungarn (Traktatbrudssøgsmål – de indre markeder for elektricitet og naturgas – elektricitets- og naturgastransmissionsnet – adgangsbetingelser – forordning (EF) nr. 714/2009 – artikel 14, stk. 1 – forordning (EF) nr. 715/2009 – artikel 13, stk. 1 – omkostninger – fastsættelse af afgifter for netadgang – direktiv 2009/72/EF – artikel 37, stk. 17 – direktiv 2009/73/EF – artikel 41, stk. 17 – nationale retsmidler – princippet om en effektiv domstolsbeskyttelse)

10

2020/C 297/14

Sag C-73/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 16. juli 2020 — Belgische Staat, ved Minister van Werk, Economie en Consumenten, ansvarlig for Buitenlandse handel, og ved Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, nu Algemene Directie Economische Inspectie, og Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, nu Algemene Directie Economische Inspectie mod Movic BV, Events Belgium BV og Leisure Tickets & Activities International BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van beroep te Antwerpen — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – retligt samarbejde i civile sager – forordning (EU) nr. 1215/2012 – artikel 1, stk. 1 – anvendelsesområde – begrebet »det civil- og handelsretlige område« – søgsmål med påstand om forbud mod urimelig handelspraksis anlagt af en offentlig myndighed med henblik på beskyttelse af forbrugernes interesser)

11

2020/C 297/15

Sag C-80/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 16. juli 2020 — sag anlagt af E.E. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse – retligt samarbejde i civile sager – forordning (EU) nr. 650/2012 – anvendelsesområde – begrebet »arvesag med grænseoverskridende virkninger« – begrebet »afdødes sædvanlige opholdssted« – artikel 3, stk. 2 – begrebet »ret« – spørgsmålet, om notarer er underlagt reglerne om retslig kompetence – artikel 3, stk. 1, litra g) og i) – begrebet »retsafgørelse« og begrebet »officielt bekræftet dokument« – artikel 5, 7 og 22 – aftale om værneting og valg af, hvilken lov der skal finde anvendelse på arven – artikel 83, stk. 2 og 4 – overgangsbestemmelser)

12

2020/C 297/16

Sag C-97/19: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. juli 2020 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG mod Hauptzollamt Köln (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – toldkodeks – toldangivelser – kodeksens artikel 78 – revision af toldangivelsen – klarererens navn – ændring af oplysningerne vedrørende klarererens identitet med henblik på at påvise et indirekte repræsentationsforhold – indirekte repræsentation af den person, der har opnået en importlicens)

13

2020/C 297/17

Sag C-129/19: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. juli 2020 — Presidenza del Consiglio dei Ministri mod BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2004/80/EF – artikel 12, stk. 2 – nationale ordninger, som garanterer en rimelig og passende erstatning til ofre for forsætlige voldsforbrydelser – anvendelsesområde – offer, der er bosiddende i den medlemsstat, på hvis område den forsætlige voldsforbrydelse er blevet begået – forpligtelse til at lade dette offer være omfattet af den nationale erstatningsordning – begrebet »rimelig og passende erstatning« – medlemsstaternes ansvar i tilfælde af tilsidesættelse af EU-retten)

13

2020/C 297/18

Forenede sager C-133/19, C-136/19 og C-137/19: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. juli 2020 — B.M.M. (sag C-133/19 og sag C-136/19), B. S. (sag C-133/19), B.M. (sag C-136/19) og B.M.O. (sag C-137/19) mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – indvandringspolitik – ret til familiesammenføring – direktiv 2003/86/EF – artikel 4, stk. 1 – begrebet »mindreårigt barn« – artikel 24, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – barnets tarv – artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder – adgang til effektive retsmidler – referencepersonens børn, der er blevet myndige under beslutningsproceduren eller den retslige procedure til prøvelse af afgørelsen om afslag på ansøgningen om familiesammenføring)

14

2020/C 297/19

Forenede sager C-224/19 og C-259/19: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 16. juli 2020 — CY mod Caixabank SA (sag C-224/19) og LG og PK mod Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (sag C-259/19) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca og Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – forbrugerbeskyttelse – direktiv 93/13/EØF – artikel 6 og 7 – forbrugeraftaler – realkreditlån – urimelige aftalevilkår – vilkår, som pålægger låntageren samtlige omkostninger til oprettelse og aflysning af pant – virkningerne af, at disse klausuler er blevet erklæret ugyldige – den nationale retsinstans’ beføjelser i forbindelse med et »urimeligt« kontraktvilkår – fordeling af omkostninger – anvendelse af nationale bestemmelser, der har deklaratorisk karakter – artikel 3, stk. 1 – vurdering af, om kontraktvilkårene er urimelige – artikel 4, stk. 2 – undtagelse, der gælder for vilkår om aftalens hovedgenstand eller for prisens eller betalingens tilstrækkelighed – betingelse – artikel 5 – pligt til at affatte kontraktvilkårene klart og forståeligt – omkostninger – forældelse – effektivitetsprincippet)

15

2020/C 297/20

Sag C-249/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 16. juli 2020 — JE mod KF (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Bucureşti — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse – forordning (EU) nr. 1259/2010 – forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation – ensartede regler – artikel 10 – anvendelse af loven i domstolslandet)

16

2020/C 297/21

Sag C-253/19: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 16. juli 2020 — MH og NI mod OJ og Novo Banco SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse – retligt samarbejde i civile sager – insolvensbehandling – forordning (EU) 2015/848 – artikel 3 – international kompetence – centret for skyldnerens hovedinteresser – fysisk person, som hverken udøver liberalt erhverv eller er selvstændig erhvervsdrivende – afkræftelig formodning om, at centret for denne persons hovedinteresser er vedkommendes sædvanlige opholdssted – afkræftelse af denne formodning – en situation, hvor skyldnerens eneste faste ejendom befinder sig uden for den medlemsstat, hvor denne person har sit sædvanlige opholdssted)

16

2020/C 297/22

Sag C-411/19: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 16. juli 2020 — WWF Italia o.n.l.u.s., m.fl. mod Presidenza del Consiglio dei Ministri og Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – miljø – direktiv 92/43/EØF – artikel 6 – bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – særlige bevaringsområder – anlæggelse af en vejstrækning – vurdering af dette projekts virkninger på det pågældende særlige bevaringsområde – tilladelse – bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser)

17

2020/C 297/23

Sag C-424/19: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 16. juli 2020 — Cabinet de avocat UR mod Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ og NK (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bucureşti — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2006/112/EF – merværdiafgift (moms) – artikel 9, stk. 1 – begrebet »afgiftspligtig person« – person, der udøver erhverv som advokat – endelig retsafgørelse – princippet om retskraft – rækkevidden af dette princip, såfremt afgørelsen er uforenelig med EU-retten)

18

2020/C 297/24

Sag C-496/19: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 16. juli 2020 — Antonio Capaldo SpA mod Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Salerno (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria regionale della Campania — Italien) (Præjudiciel forelæggelse – toldunion – EF-toldkodeksen – forordning (EØF) nr. 2913/92 – kontrol med varer – anmodning om revision af toldangivelsen – efterfølgende kontrol)

19

2020/C 297/25

Sag C-686/19: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 16. juli 2020 — SIA »Soho Group« mod Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākā tiesa (Senāts) — Letland) (Præjudiciel forelæggelse – forbrugerbeskyttelse – forbrugerkreditaftaler – direktiv 2008/48/EF – begrebet »samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten« – omkostninger forbundet med kreditforlængelse)

19

2020/C 297/26

Sag C-436/19 P: Appel iværksat den 6. juni 2019 af Abaco Energy SA m.fl. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 25. marts 2019 i sag T-186/18, Abaco Energy m.fl. mod Kommissionen

20

2020/C 297/27

Sag C-176/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Alba Iulia (Rumænien) den 7. april 2020 — SC Avio Lucos SRL mod Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

20

2020/C 297/28

Sag C-179/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bucureşti (Rumænien) den 7. april 2020 — Fondul Proprietatea SA mod Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, under likvidation, Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA og SC Complexul Energetic Oltenia SA

21

2020/C 297/29

Sag C-182/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Suceava (Rumænien) den 23. april 2020 — BE og DT mod Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, Accer Ipurl — lichidator judiciar al BE og EP

22

2020/C 297/30

Sag C-217/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Overijssel (Nederlandene) den 25. maj 2020 — XXXX mod Staatssecretaris van Financiën

22

2020/C 297/31

Sag C-218/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Mureş (Rumænien) den 27. maj 2020 — Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, TD mod SC Samidani Trans SRL

23

2020/C 297/32

Sag C-225/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Constanța (Rumænien) den 29. maj 2020 — Euro Delta Danube SRL mod Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea

23

2020/C 297/33

Sag C-233/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 4. juni 2020 — WD mod job-medium GmbH under likvidation

24

2020/C 297/34

Sag C-237/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 5. juni 2020 — Federatie Nederlandse Vakbeweging mod Heiploeg Seafood International BV og Heitrans International BV

25

2020/C 297/35

Sag C-241/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgien) den 5. juni 2020 — BJ mod État belge

26

2020/C 297/36

Sag C-245/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Midden-Nederland (Nederlandene) den 29. maj 2020 — X og Z mod Autoriteit Persoonsgegevens

27

2020/C 297/37

Sag C-246/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgien) den 3. juni 2020 — Openbaar Ministerie mod EA

28

2020/C 297/38

Sag C-251/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 10. juni 2020 — Gtflix mod DR

28

2020/C 297/39

Sag C-253/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 9. juni 2020 — Impexeco N.V. mod Novartis AG

29

2020/C 297/40

Sag C-254/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 9. juni 2020 — PI Pharma NV mod Novartis AG og Novartis Pharma NV

29

2020/C 297/41

Sag C-269/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 18. juni 2020 — Finanzamt T mod S

30

2020/C 297/42

Sag C-274/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Giudice di pace di Massa (Italien) den 19. juni 2020 — GN og WX mod Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

31

2020/C 297/43

Sag C-283/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgien) den 25. juni 2020 — CO, ME, GC og 42 andre mod MJ, Europa-Kommissionen, Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), Rådet for Den Europæiske Union og Eulex Kosovo

32

2020/C 297/44

Sag C-288/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal judiciaire — Bobigny (Frankrig) den 30. juni 2020 — BNP Paribas Personal Finance SA mod ZD

32

2020/C 297/45

Sag C-289/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour d’appel de Paris (Frankrig) den 30. juni 2020 — IB mod FA

34

2020/C 297/46

Sag C-290/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Satversmes tiesa (Letland) den 30. juni 2020 — AS Latvijas Gāze mod Latvijas Republikas Saeima og Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

34

2020/C 297/47

Sag C-299/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 6. juli 2020 — Icade Promotion Logement SAS mod Ministère de l'Action et des Comptes publics

35

2020/C 297/48

Sag C-328/20: Sag anlagt den 22. juli 2020 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

36

2020/C 297/49

Sag C-331/20 P: Appel iværksat den 22. juli 2020 af Volotea, SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 13. maj 2020 i sag T-607/17, Volotea mod Kommissionen

37

2020/C 297/50

Sag C-343/20 P: Appel iværksat den 23. juli 2020 af easyJet Airline Co. Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 13. maj 2020 i sag T-8/18, easyJet Airline mod Kommissionen

38

 

Retten

2020/C 297/51

Sag T-371/20: Sag anlagt den 15. juni 2020 — Pollinis France mod Kommissionen

39

2020/C 297/52

Sag T-381/20: Sag anlagt den 20. juni 2020 — Datax mod REA

39

2020/C 297/53

Sag T-392/20: Sag anlagt den 19. juni 2020 — Flašker mod Kommissionen

40

2020/C 297/54

Sag T-404/20: Sag anlagt den 27. juni 2020 — Global Translation Solutions mod Kommissionen

41

2020/C 297/55

Sag T-415/20: Sag anlagt den 3. juli 2020 — KT mod EIB

42

2020/C 297/56

Sag T-425/20: Sag anlagt den 3. juli 2020 — KU mod EU-Udenrigstjenesten

43

2020/C 297/57

Sag T-435/20: Sag anlagt den 7. juli 2020 — JR mod Kommissionen

44

2020/C 297/58

Sag T-440/20: Sag anlagt den 10. juli 2020 — Jindal Saw og Jindal Saw Italia mod Kommissionen

44

2020/C 297/59

Sag T-441/20: Sag anlagt den 10. juli 2020 — Jindal Saw og Jindal Saw Italia mod Kommissionen

45

2020/C 297/60

Sag T-442/20: Sag anlagt den 13. juli 2020 — Grangé og Van Strydonck mod EUIPO — Nema (âme)

46

2020/C 297/61

Sag T-443/20: Sag anlagt den 13. juli 2020 — Sanford mod EUIPO — Avery Zweckform (Labels)

46

2020/C 297/62

Sag T-457/20: Sag anlagt den 13. juli 2020 — VeriGraft mod EASME

47

2020/C 297/63

Sag T-464/20: Sag anlagt den 21. juli 2020 — EggyFood mod EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN)

48

2020/C 297/64

Sag T-474/20: Sag anlagt den 24. juli 2020 — LD mod Kommissionen

48


DA

 

Top