EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:077:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 77, 9. marts 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 77

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang
9. marts 2020


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2020/C 77/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2020/C 77/02

Sag C-274/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 21. januar 2020 – sag indledt af Banco Santander SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Económico-Administrativo Central – Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 267 TEUF – begrebet »national ret« – kriterier – det omhandlede nationale organs uafhængighed – medlemmernes uafsættelighed – afvisning af anmodningen om præjudiciel afgørelse)

2

2020/C 77/03

C-175/18 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. januar 2020 – PTC Therapeutics International Ltd mod Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Appel – aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer – forordning (EF) nr. 1049/2001 – artikel 4, stk. 2, første led – undtagelse vedrørende beskyttelsen af forretningsmæssige interesser – artikel 4, stk. 3 – beskyttelse af beslutningsprocessen – dokumenter indgivet til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i forbindelse med en anmodning om markedsføringstilladelse for et lægemiddel – afgørelse om at give tredjemand aktindsigt – generel formodning for fortrolighed – ingen forpligtelse for en EU-institution eller et EU-organ, -kontor eller -agentur til at anvende en generel formodning for fortrolighed)

2

2020/C 77/04

Sag C-177/18: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. januar 2020 – Almudena Baldonedo Martín mod Ayuntamiento de Madrid (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid – Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – direktiv 1999/70/EF – rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP – § 4 – princippet om ikke-diskrimination – § 5 – bestemmelser, der skal forhindre misbrug hidrørende fra flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold – godtgørelse ved ansættelsesforholdets ophør – artikel 151 TEUF og 153 TEUF – artikel 20 og 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – anvendelse – forskelsbehandling på grundlag af den i henhold til national ret offentlige eller private karakter af den ordning, der regulerer ansættelsesforholdet)

3

2020/C 77/05

Sag C-178/18 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. januar 2020 – MSD Animal Health Innovation GmbH og Intervet International BV mod Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (Appel – aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer – forordning (EF) nr. 1049/2001 – artikel 4, stk. 2, første led – undtagelse vedrørende beskyttelsen af forretningsmæssige interesser – artikel 4, stk. 3 – beskyttelse af beslutningsprocessen – dokumenter indgivet til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i forbindelse med en ansøgning om markedsføringstilladelse for et veterinærlægemiddel – afgørelse om at give tredjemand aktindsigt – generel formodning for fortrolighed – ingen forpligtelse for en EU-institution eller et EU-organ, kontor eller agentur til at anvende en generel formodning for fortrolighed)

4

2020/C 77/06

Sag C-578/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 23. januar 2020 – sag indledt af Energiavirasto (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus – Finland) (Præjudiciel forelæggelse – det indre marked for elektricitet – direktiv 2009/72/EF – artikel 3 – forbrugerbeskyttelse – artikel 37 – den regulerende myndigheds opgaver og beføjelser – udenretslig tvistbilæggelse – begrebet »part« – ret til en effektiv domstolsbeskyttelse mod en afgørelse fra en regulerende myndighed – klage indgivet af en privatkunde mod et selskab, der forvalter et elektricitetsdistributionssystem)

5

2020/C 77/07

Sag C-814/18: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 22. januar 2020 – Ursa Major Services BV mod Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het bedrijfsleven – Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – fælles fiskeripolitik – forordning (EF) nr. 1198/2006 – artikel 55, stk. 1 – finansielt tilskud fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF) – støtteberettigede udgifter – betingelse – udgifter, der reelt er afholdt af modtagerne – begreb)

5

2020/C 77/08

Sag C-29/19: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 23. januar 2020 – ZP mod Bundesagentur für Arbeit (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundessozialgericht – Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – social sikring – vandrende arbejdstagere – forordning (EF) nr. 883/2004 – ydelser ved arbejdsløshed – beregning – ingen hensyntagen til den senest oppebårne løn i bopælsmedlemsstaten – for kort referenceperiode – løn udbetalt efter arbejdsforholdets ophør – person, der tidligere har haft erhvervsmæssig beskæftigelse i Schweiz)

6

2020/C 77/09

Sag C-32/19: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 22. januar 2020 – AT mod Pensionsversicherungsanstalt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof – Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – fri bevægelighed for personer – unionsborgerskab – retten til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område – direktiv 2004/38/EF – artikel 17, stk. 1, litra a) – ret til tidsubegrænset ophold – opnåelse af retten inden udløbet af et uafbrudt ophold på fem år – arbejdstagere, der, når de ophører med at være erhvervsaktive, har nået alderen for ret til alderspension)

7

2020/C 77/10

Sag C-506/18 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 21. januar 2020 – Europa-Parlamentet mod Erik Josefsson (Appel – personalesag – midlertidigt ansat – Europa-Parlamentet – opsigelse af kontrakten – aftale med henblik på at løse tvisten mellem parterne – sagens genstand bortfaldet under appelsagen – ufornødent at træffe afgørelse)

8

2020/C 77/11

Sag C-613/18: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 21. januar 2020 – Estado do Canadá mod Autoridade Tributária e Aduaneira (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Tributário de Lisboa – Portugal) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – restriktioner for de frie kapitalbevægelser til eller fra tredjelande – direkte beskatning – juridiske personers indkomstskat – overskud udloddet af hjemmehørende selskaber på det portugisiske område – nedsættelse af beskatningsgrundlaget)

8

2020/C 77/12

Sag C-47/19: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 7. oktober 2019 – HA mod Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg – Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 132, stk. 1, litra h)–j) – forskellige fritagelser med tilknytning til børn og unge og skole- og universitetsundervisning – undervisning i surfing og sejlads for skoler og universiteter – klasserejse)

9

2020/C 77/13

Sag C-813/19 PPU: Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 21. januar 2020 – europæisk arrestordre udstedt mod MN (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel d’Aix-En-Provence – Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren – artikel 99 i Domstolens procesreglement – retligt samarbejde i straffesager – europæisk arrestordre – rammeafgørelse 2002/584/RIA – artikel 6, stk. 1 – begrebet »den udstedende judicielle myndighed« – effektiv domstolsbeskyttelse)

10

2020/C 77/14

Sag C-58/19 P: Appel iværksat den 25. januar 2019 af Mykola Yanovych Azarov til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. december 2018 i sag T-247/17, Mykola Yanovych Azarov mod Rådet for Den Europæiske Union

11

2020/C 77/15

Sag C-236/19 P: Appel iværksat den 15. marts 2019 af István Szécsi og Nóra Somossy til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 16. januar 2019 i sag T-331/18, István Szécsi og Nóra Somossy mod Europa-Kommissionen

11

2020/C 77/16

Sag C-315/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gericht Erster Instanz Eupen (Belgien) den 16. april 2019 – YU mod Wallonische Region

12

2020/C 77/17

Sag C-461/19 P: Appel iværksat den 7. juni 2019 af All Star CV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 29. marts 2019 i sag T-611/17 – All Star mod EUIPO – Carrefour Hypermarchés

12

2020/C 77/18

Sag C-513/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polen) den 5. juli 2019 – P.J. mod (X) S.A.

13

2020/C 77/19

Sag C-548/19 P: Appel iværksat den 17. juli 2019 af Laurence Bonnafous til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 6. juni 2019 i sag T-614/17, Bonnafous mod EACEA

13

2020/C 77/20

Sag C-550/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgade de lo Social de Madrid (Spanien) den 17. juli 2019 – EV mod Obras y Servicios Públicos S.A. og Acciona Agua, S.A.

14

2020/C 77/21

Sag C-586/19 P: Appel iværksat den 1. august 2019 af L’Oréal til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 19. juni 2019 i sag T-179/16 – L’Oréal mod EUIPO - Guinot

15

2020/C 77/22

Sag C-587/19 P: Appel iværksat den 1. august 2019 af L’Oréal til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 19. juni 2019 i sag T-180/16 RENV – L’Oréal mod EUIPO – Guinot

15

2020/C 77/23

Sag C-588/19 P: Appel iværksat den 1. august 2019 af L’Oréal til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 19. juni 2019 i sag T-181/16 RENV – L’Oréal mod EUIPO – Guinot

16

2020/C 77/24

Sag C-589/19 P: Appel iværksat den 1. august 2019 af L’Oréal til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 19. juni 2019 i sag T-182/16 RENV – L’Oréal mod EUIPO – Guinot

16

2020/C 77/25

Sag C-590/19 P: Appel iværksat den 1. august 2019 af L’Oréal til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 19. juni 2019 i sag T-183/16 RENV – L’Oréal mod EUIPO – Guinot

17

2020/C 77/26

Sag C-664/19 P: Appel iværksat den 4. september 2019 af Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 26. juni 2019 i sag T-117/18 – Agencja Wydawnicza Technopol mod EUIPO

17

2020/C 77/27

Sag C-761/19: Sag anlagt den 17. oktober 2019 – Europa-Kommissionen mod Ungarn

17

2020/C 77/28

Sag C-805/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Salzburg (Østrig) den 31. oktober 2019 – CT mod VINI GmbH

19

2020/C 77/29

Sag C-810/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 4. november 2019 – Flightright GmbH mod Qatar Airways

19

2020/C 77/30

Sag C-815/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 6. november 2019 – Natumi GmbH mod Land Nordrhein-Westfalen

20

2020/C 77/31

Sag C-825/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Thüringer Finanzgericht (Tyskland) den 12. november 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH mod Hauptzollamt Erfurt

21

2020/C 77/32

Sag C-826/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Korneuburg (Østrig) den 13. november 2019 – WZ mod Austrian Airlines AG

22

2020/C 77/33

Sag C-844/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 15. november 2019 – CS og Finanzamt Graz-Stadt mod Finanzamt Judenburg Liezen og technoRent International GmbH

23

2020/C 77/34

Sag C-868/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 27. november 2019 – M-GmbH mod Finanzamt für Körperschaften

23

2020/C 77/35

Sag C-875/19 P: Appel iværksat den 28. november 2019 af FV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 19. september 2019 i sag T-27/18, FV mod Rådet

24

2020/C 77/36

Sag C-877/19 P: Appel iværksat den 28. november 2019 af FV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 19. september 2019 i sag T-153/17, FV mod Rådet

25

2020/C 77/37

Sag C-894/19 P: Appel iværksat den 3. december 2019 af Europa-Parlamentet til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 20. september 2019 i sag T-47/18, UZ mod Parlamentet

26

2020/C 77/38

Sag C-896/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) den 5. december 2019 – Repubblika mod Il-Prim Ministru

27

2020/C 77/39

Sag C-905/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Darmstadt (Tyskland) den 11. december 2019 – EP mod Kreis Groß-Gerau

28

2020/C 77/40

Sag C-927/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 18. december 2019 – »Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras« UAB, andre parter: »Ecoservice Klaipėda« UAB, »Klaipėdos autobusų parkas« UAB, »Parsekas« UAB og »Klaipėdos transportas« UAB

28

2020/C 77/41

Sag C-930/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgien) den 20. december 2019 – X mod État belge

30

2020/C 77/42

Sag C-940/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 30. december 2019 – Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes og Conseil national de l’Ordre des Infirmiers mod Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation og Premier ministre

31

2020/C 77/43

Sag C-948/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 31. december 2019 – UAB »Manpower Lit« mod E.S., M.L., M.P., V.V. og R.V.

32

2020/C 77/44

Sag C-950/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Helsingin hallinto-oikeus (Finland) den 17. december 2019 – A

33

2020/C 77/45

Sag C-3/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rīgas rajona tiesa (Letland) den 7. januar 2020 – straffesag mod AB, CE og SIA »MM investīcijas«

33

2020/C 77/46

Sag C-4/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 7. januar 2020 – »Alti« OOD mod Direktora na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

34

2020/C 77/47

Sag C-24/20: Sag anlagt den 17. januar 2020 – Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union

35

2020/C 77/48

Sag C-115/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 15. januar 2020 – Procureur de la République mod Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian og Rozenn Marechal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc - Chambre détachée de Guingamp – Frankrig)

36

2020/C 77/49

Sag C-297/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. oktober 2019 – sag anlagt af Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck og Wolfgang Semper mod Bezirkshauptmannschaft Murtal, procesdeltager: Finanzpolizei (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesverwaltungsgericht Steiermark – Østrig)

36

2020/C 77/50

Sag C-712/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. oktober 2019 – sag anlagt af ZR, AR og BS mod Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, procesdeltager: Finanzpolizei (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesverwaltungsgericht Steiermark (Østrig)

37

2020/C 77/51

Sag C-713/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. oktober 2019 – ZR, BS og AR mod Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, procesdeltager: Finanzpolizei (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesverwaltungsgericht Steiermark – Østrig)

37

2020/C 77/52

Sag C-138/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. oktober 2019 – EX mod Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, procesdelteger Finanzpolizei (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesverwaltungsgericht Steiermark – Østrig)

37

2020/C 77/53

Sag C-139/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. oktober 2019 – sag anlagt af DY (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesverwaltungsgericht Steiermark – Østrig)

38

2020/C 77/54

Sag C-154/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 7. oktober 2019 – Kypriaki Kentriki Archi mod GA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Eparchiako Dikastirio Larnakas – Cypern)

38

2020/C 77/55

Sag C-227/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. oktober 2019 – DX mod Bürgermeister der Stadt Graz, procesdeltager: Finanzpolizei (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesverwaltungsgericht Steiermark – Østrig)

38

2020/C 77/56

Sag C-334/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. oktober 2019 – Eurowings GmbH mod GD, HE og IF (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Stuttgart – Tyskland)

39

2020/C 77/57

Sag C-672/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 24. oktober 2019 – X mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil du Contentieux des Étrangers – Belgien)

39

 

Retten

2020/C 77/58

Forenede sager T-786/16 og T-224/18: Rettens dom af 30. januar 2020 – PV mod Kommissionen (Personalesag – tjenestemænd – psykisk chikane – vifte af afgørelser vedtaget af Kommissionen, som er bebyrdende for sagsøgeren – ansøgninger om bistand – disciplinær forfølgning – fjernelse fra tjenesten – tilbagetrækning af fjernelsen fra tjenesten – ny disciplinær forfølgning – ny fjernelse fra tjenesten)

40

2020/C 77/59

Sag T-168/17: Rettens dom af 30. januar 2020 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb mod Kommissionen (Aktindsigt – forordning (EF) nr. 1049/2001 – dokumenter, der vedrører en administrativ procedure angående en påstået statsstøtte ydet af de østrigske myndigheder til indehavere af en koncession i henhold til loven om hasardspil – afslag på aktindsigt – undtagelse vedrørende beskyttelsen af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision – tungtvejende offentlig interesse – begrundelsespligt – ulovlighedsindsigelse)

41

2020/C 77/60

Sag T-19/18: Rettens dom af 22. januar 2020 – Litauen mod Kommissionen (EGFL og ELFUL – udgifter udelukket fra finansiering – udgifter afholdt af Litauen – punktvise og faste finansielle korrektioner – udvikling af landdistrikterne – kontrolsystem i forbindelse med krydsoverensstemmelse – administrativ kontrol – kontrol på stedet – kvaliteten af kontrol – ansøgernes kvalitet – kunstigt skabte betingelser – omkostningernes rimelighed – udgifter afholdt inden for rammerne af projekter – risikoanalyse – risikofaktorer – forskelligheder i sanktionssystem, der ikke er foreskrevet i EU-retten – system til vurdering og pålæggelse af sanktioner for lempeligt – årlige, statistiske kontroloplysninger)

42

2020/C 77/61

Sag T-292/18: Rettens dom af 30. januar 2020 – Portugal mod Kommissionen (EGFL og ELFUL – udgifter udelukket fra EU-finansiering – udgifter afholdt af Portugal – artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 1290/2005 – artikel 54 i forordning (EU) nr. 1306/2013 – begrebet national domstol)

43

2020/C 77/62

Sag T-402/18: Rettens dom af 29. januar 2020 – Aquino m.fl. mod Parlamentet (Personalesag – tolkestrejke – foranstaltninger vedrørende rekvirering af tolke iværksat af Europa-Parlamentet – manglende lovhjemmel – ansvar – ikke-økonomisk skade)

43

2020/C 77/63

Sag T-598/18: Rettens dom af 30. januar 2020 – Grupo Textil Brownie mod EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket BROWNIE – de ældre nationale ordmærker BROWNIES, BROWNIE, Brownies og Brownie – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] – reel brug af det ældre varemærke – artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 47, stk. 2 og 3, i forordning 2017/1001))

44

2020/C 77/64

Sag T-697/18: Rettens dom af 29. januar 2020 – Aldi mod EUIPO – Titlbach (ALTISPORT) (EU-varemærker – indsigelsessag – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – EU-figurmærket ALTISPORT – ældre internationalt og nationalt ordmærke ALDI – relativ registreringshindring – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – sammenligning af de omhandlede varer og tjenesteydelser – begrundelsespligt – artikel 75 i forordning nr. 2017/1001)

45

2020/C 77/65

Sag T-42/19: Rettens dom af 29. januar 2020 – Volkswagen AG mod EUIPO (CROSS) (EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket CROSS – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001 – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001 – ligebehandling – begrundelsespligt – artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001)

46

2020/C 77/66

Sag T-239/19: Rettens dom af 29. januar 2020 – Vinos de Arganza mod EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO) (EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket ENCANTO – det ældre nationale ordmærke BELCANTO – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)

47

2020/C 77/67

Sag T-336/19: Rettens dom af 30. januar 2020 – BZ mod Kommissionen (Personalesag – kontraktansatte – afskedigelse som følge af klart utilfredsstillende arbejdsindsats – proportionalitet – artikel 84 i ansættelsesvilkårene – ansvar)

47

2020/C 77/68

Sag T-559/19: Rettens dom af 30. januar 2020 – Julius Sämann mod EUIPO – Maharishi Vedic University (Gengivelse af et træ) (EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærke, der gengiver et træ – EU-varemærke og de ældre internationale figurmærker, der gengiver et »magisk træ« – relative registreringshindringer – ingen risiko for forveksling – ingen lighed mellem tegnene – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – ingen krænkelse af renomméet – artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001)

48

2020/C 77/69

Sag T-751/18: Rettens kendelse af 22. januar 2020 – Daimler mod Kommissionen (Annullationssøgsmål – inddragelse af certificerede CO2-besparelser – miljøinnovationsordningen – forordning (EF) nr. 443/2009 – gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 – retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål – forberedende foranstaltning – afvisning)

49

2020/C 77/70

Sag T-125/19: Rettens kendelse af 21. januar 2020 – Clem & Jo Optique mod EUIPO – C&A (C&J) (EU-varemærker – indsigelsessag – tilbagetagelse af indsigelsen – ufornødent at træffe afgørelse)

50

2020/C 77/71

Sag T-128/19: Rettens kendelse af 16. januar 2020 – Hemp Foods Australia Pty Ltd mod EUIPO – Cabrejos (Sativa) (Annullationssøgsmål – EU-varemærker – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – manglende indførelse af ændring af indehaver i det internationale register – manglende søgsmålskompetence – afvisning)

50

2020/C 77/72

Sag T-161/19: Rettens kendelse af 21. januar 2020 – Deutsche Telekom mod Parlamentet og Rådet (Annullationssøgsmål – det indre marked for elektronisk kommunikation – detailpriser, som forbrugerne skal betale for reguleret EU-intern kommunikation – forordning (EU) 2018/1971 – lovgivningsmæssig retsakt – ikke individuelt berørt – afvisning)

51

2020/C 77/73

Sag T-162/19: Rettens kendelse af 21. januar 2020 – Telefónica og Telefónica de España mod Parlamentet og Rådet (Annullationssøgsmål – det indre marked for elektronisk kommunikation – detailpriser, som forbrugerne skal betale for reguleret EU-intern kommunikation – forordning (EU) 2018/1971 – lovgivningsmæssig retsakt – ikke individuelt berørt – afvisning)

52

2020/C 77/74

Sag T-671/19: Sag anlagt den 1. oktober 2019 – Qualcomm mod Kommissionen

53

2020/C 77/75

Sag T-870/19: Sag anlagt den 20. december 2019 – Worldwide Spirits Supply mod EUIPO – Melfinco (CLEOPATRA QUEEN)

54

2020/C 77/76

Sag T-3/20: Sag anlagt den 3. januar 2020 – Forbo Financial Services mod EUIPO – Windmöller (Canoleum)

55

2020/C 77/77

Sag T-8/20: Sag anlagt den 8. januar 2020 – Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen

56

2020/C 77/78

Sag T-32/20: Sag anlagt den 14. januar 2020 – Buxadé Villalba m.fl. mod Parlamentet

56

2020/C 77/79

Sag T-34/20: Sag anlagt den 20. januar 2020 – Datenlotsen Informationssysteme mod Kommissionen

58

2020/C 77/80

Sag T-38/20: Sag anlagt den 23. januar 2020 – Lotto24 mod EUIPO (LOTTO24)

59

2020/C 77/81

Sag T-41/20: Sag anlagt den 24. januar 2020 – Di Bernardo mod Kommissionen

60

2020/C 77/82

Sag T-45/20: Sag anlagt den 27. januar 2020 – KRBL mod EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)

60

2020/C 77/83

Sag T-35/18: Rettens kendelse af 22. januar 2020 – La Marchesiana mod EUIPO – Marchesi 1824 (MARCHESI)

61

2020/C 77/84

Sag T-139/18: Rettens kendelse af 15. januar 2020 – Avio mod Kommissionen

62

2020/C 77/85

Sag T-606/19: Rettens kendelse af 21. januar 2020 – Bartolomé Alvarado og Grupo Preciados Place mod Alpargatas (ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)

62


DA

 

Top