EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:270:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 270, 12. august 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 270

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
12. august 2019


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2019/C 270/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2019/C 270/02

Sag C-458/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 20. juni 2019 — straffesag mod K.P. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Saarbrücken — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — bekæmpelse af terrorisme — restriktive foranstaltninger truffet over for visse personer og enheder — indefrysning af midler — fælles holdning 2001/931/FUSP — artikel 1, stk. 4 og 6 — forordning (EF) nr. 2580/2001 — artikel 2, stk. 3 — afgørelse fra Rådet om opretholdelse af en organisation på listen over personer, grupper og enheder, der er involveret i terrorhandlinger — gyldighed)

2

2019/C 270/03

Sag C-612/16: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 19. juni 2019 — C & J Clark International Ltd mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — antidumping — fortolkning og gyldighed af forordninger om genindførelse af antidumpingtold efter Domstolens afsigelse af en dom om ugyldighed — retsgrundlag — ikketilbagevirkende kraft — forældelse)

3

2019/C 270/04

Sag C-591/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 18. juni 2019 — Republikken Østrig mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — artikel 18 TEUF, 34 TEUF, 56 TEUF og 92 TEUF — en medlemsstats lovgivning, hvorefter personbiler pålægges afgift for anvendelse af infrastrukturen — situation, hvor ejere af køretøjer, der er indregistreret i denne medlemsstat, fritages for motorkøretøjsafgiften med et beløb svarende til infrastrukturafgiften)

4

2019/C 270/05

Sag C-607/17: Domstolens dom (Første Afdeling) af 19. juni 2019 — Skatteverket mod Memira Holding AB (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Högsta förvaltningsdomstolen — Sverige) (Præjudiciel forelæggelse — selskabsskat — koncerner — etableringsfrihed — fradrag af et ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud — begrebet »endelige underskud« — fusion ved moderselskabets overtagelse af datterselskabet — lovgivning i datterselskabets hjemstat, der kun giver ret til fradrag af underskud i forbindelse med fusion til den enhed, der har lidt disse underskud)

5

2019/C 270/06

Sag C-608/17: Domstolens dom (Første Afdeling) af 19. juni 2019 — Skatteverket mod Holmen AB (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Högsta förvaltningsdomstolen — Sverige) (Præjudiciel forelæggelse — selskabsskat — koncerner — etableringsfrihed — fradrag af et ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud — begrebet »endelige underskud« — anvendelse på et datterdatterselskab — lovgivning i moderselskabets hjemstat, som kræver, at datterselskabet skal være ejet direkte — lovgivning i datterselskabets hjemstat, som begrænser modregning af underskud og forbyder dette i likvidationsåret)

6

2019/C 270/07

Sag C-660/17 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 19. juni 2019 — RF mod Europa-Kommissionen (Appel — annullationssøgsmål — fremsendelse af stævningen pr. telefax — indlevering uden for fristen af originaleksemplaret af stævningen til Rettens Justitskontor — forsinket postbefordring — begrebet »omstændigheder, som ikke kunne forudses, eller force majeure«)

7

2019/C 270/08

Sag C-682/17: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 20. juni 2019 — ExxonMobil Production Deutschland GmbH mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — direktiv 2003/87/EF — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — anlæg til behandling af naturgas — genvinding af svovl — »Claus-processen« — produktion af elektricitet på en sekundær installation — varmeproduktion — udledning af indeholdt kuldioxid (CO2) — artikel 2, stk. 1 — anvendelsesområde — bilag I — aktivitet i form af »forbrænding af brændsel« — artikel 3, litra u) — begrebet »elektricitetsgenerator« — artikel 10a, stk. 3 og 4 — overgangsordning for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter — afgørelse 2011/278/EU — anvendelsesområde — artikel 3, litra c) — begrebet »varmebenchmarket delinstallation«)

7

2019/C 270/09

Sag C-1/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 20. juni 2019 — »Oribalt Rīga« SIA, tidligere »Oriola Rīga« SIA mod Valsts ieņēmumu dienests (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Augstākā tiesa — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse — toldunion — forordning (EØF) nr. 2913/92 — artikel 30, stk. 2, litra b) og c) — forordning (EØF) nr. 2454/93 — artikel 152, stk. 1, litra a) og b) — angivelse af varers toldværdi — begrebet »lignende  varer« — lægemidler — hensyntagen til alle faktorer, som kan have indvirkning på det omhandlede lægemiddels økonomiske værdi — frist på 90 dage, inden for hvilken de indførte varer skal være solgt i Den Europæiske Union — præceptiv frist — manglende hensyntagen til rabatter)

8

2019/C 270/10

Sag C-41/18: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. juni 2019 — Meca Srl mod Comune de Napoli (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige kontrakter — direktiv 2014/24/EU — artikel 57, stk. 4, litra c) og g) — indgåelse af offentlige tjenesteydelseskontrakter — fakultative udelukkelsesgrunde fra deltagelse i en udbudsprocedure — alvorlig forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af et erhverv, der sår tvivl om den økonomiske aktørs integritet — en tidligere kontrakts ophævelse som følge af mangler i forbindelse med dens gennemførelse — anlæggelse af et søgsmål, som forhindrer den ordregivende myndighed i at tage stilling til misligholdelsen af kontrakten, inden retssagen er afsluttet)

9

2019/C 270/11

Sag C-72/18: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. juni 2019 — Daniel Ustariz Aróstegui mod Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — § 4, stk. 1 — princippet om ikke-diskrimination — den offentlige undervisningssektor — national lovgivning, hvorefter et løntillæg udelukkende tildeles undervisere, der er ansat inden for rammerne af et tidsubegrænset ansættelsesforhold som fastansatte tjenestemænd — udelukkelse af undervisere, der er kontraktansatte på forvaltningsretligt grundlag med tidsbegrænset ansættelse — begrebet »objektive forhold« — kendetegn, som er uløseligt forbundet med stillingen som fastansat tjenestemand)

10

2019/C 270/12

Sag C-100/18: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. juni 2019 — Línea Directa Aseguradora SA mod Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — ansvarsforsikring for motorkøretøjer — direktiv 2009/103/EF — artikel 3, stk. 1 — begrebet »færdsel med køretøjer« — materiel skade på en bygning forårsaget af en brand i et køretøj, der var parkeret i bygningens private garage — den lovpligtige forsikrings dækning)

11

2019/C 270/13

Sag C-291/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 20. juni 2019 — Grup Servicii Petroliere SA mod Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor og Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel București — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 148, litra a) og c) — fritagelse i forbindelse med internationale transporter — levering af offshore jackup-boreplatforme — begrebet »fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø« — rækkevidde)

12

2019/C 270/14

Sag C-404/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 20. juni 2019 — Tine Vandenbon, Jamina Hakelbracht og Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen mod WTG Retail BVBA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 2006/54/EF — ligebehandling af mænd og kvinder — adgang til beskæftigelse og arbejdsvilkår — artikel 24 — beskyttelse mod viktimiseringsforanstaltninger — afslag på at ansætte en ansøger på grund af hendes graviditet — arbejdstager, der er indtrådt til fordel for denne ansøger — afskedigelse af arbejdstageren)

12

2019/C 270/15

Sag C-313/19 P: Appel iværksat den 15. april 2019 af Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 14. februar 2019 i sag T-125/18, Associazione GranoSalus mod Kommissionen

13

2019/C 270/16

Sag C-336/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Grondwettelijk Hof (Belgien) den 18. april 2019 — Centraal Israëlitisch Consistorie van België m.fl., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België m.fl., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial og Congrès juif européen VZW m.fl., intervenienter: LI, Den flamske regering, Den wallonske regering, Kosher Pultry BVBA m.fl. en Centraal Israëlitisch Consistorie van België m.fl. og Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

15

2019/C 270/17

Sag C-360/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederlandene) den 3. maj 2019 — Crown Van Gelder BV mod Autoriteit Consument en Markt

16

2019/C 270/18

Sag C-361/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederlandene) den 3. maj 2019 — De Ruiter vof mod Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

17

2019/C 270/19

Sag C-372/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgien) den 10. maj 2019 –Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) mod Weareone.World BVBA og Wecandance NV

17

2019/C 270/20

Sag C-384/19: Sag anlagt den 16. maj 2019 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

18

2019/C 270/21

Sag C-387/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Belgien) den 17. maj 2019 — RTS infra BVBA og Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel mod Vlaams Gewest

19

2019/C 270/22

Sag C-388/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) den 17. maj 2019 — MK mod Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 270/23

Sag C-392/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 21. maj 2019 — VG Bild-Kunst mod Stiftung Preußischer Kulturbesitz

20

2019/C 270/24

Sag C-401/19: Sag anlagt den 24. maj 2019 — Republikken Polen mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

21

2019/C 270/25

Sag C-403/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 24. maj 2019 — Société Générale SA mod Ministre de l’Action et des Comptes publics

22

2019/C 270/26

Sag C-437/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour administrative (Luxembourg) den 31. maj 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg mod L

23

2019/C 270/27

Sag C-441/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 12. juni 2019 — TQ mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

24

2019/C 270/28

Sag C-445/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 6. juni 2019, Viasat Broadcasting UK Ltd mod TV2/Danmark A/S, Kongeriget Danmark

24

2019/C 270/29

Sag C-475/19 P: Appel iværksat den 20. juni 2019 af Forbundsrepublikken Tyskland til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 10. april 2019 i sag T-229/17, Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Kommissionen

25

2019/C 270/30

Sag C-498/19 P: Appel iværksat den 27. juni 2019 af Rumænien til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 30. april 2019 i sag T-530/18, Rumænien mod Kommissionen

27

 

Retten

2019/C 270/31

Sag T-488/18: Sag anlagt den 17. juni 2019 — XC mod Kommissionen

29

2019/C 270/32

Sag T-236/19: Sag anlagt den 8. april 2019 — Le Comité de Douzelage de Houffalize mod Europa-Kommissionen og EACEA

30

2019/C 270/33

Sag T-297/19: Sag anlagt den 6. maj 2019 — Dragomir mod Kommissionen

31

2019/C 270/34

Sag T-330/19: Sag anlagt den 31. maj 2019 — PNB Banka m.fl. mod ECB

32

2019/C 270/35

Sag T-344/19: Sag anlagt den 10. juni 2019 — Front Polisario mod Rådet

33

2019/C 270/36

Sag T-356/19: Sag anlagt den 12. juni 2019 — Front Polisario mod Rådet

35

2019/C 270/37

Sag T-358/19: Sag anlagt den 13. juni 2019 — Groupe Canal + mod Kommissionen

35

2019/C 270/38

Sag T-367/19: Sag anlagt den 19. juni 2019 — Camerin mod Kommissionen

36

2019/C 270/39

Sag T-368/19: Sag anlagt den 18. juni 2019 — Datenlotsen Informationssysteme mod Kommissionen

37

2019/C 270/40

Sag T-375/19: Sag anlagt den 20. juni 2019 — Pisoni mod Parlamentet

39

2019/C 270/41

Sag T-377/19: Sag anlagt den 21. juni 2019 — Topcart mod EUIPO — Carl International (TC CARL)

39

2019/C 270/42

Sag T-378/19: Sag anlagt den 21. juni 2019 — Topcart mod EUIPO — Carl International (TC CARL)

40

2019/C 270/43

Sag T-379/17: Sag anlagt den 21. juni 2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation mod EUIPO (Serviceplan)

41

2019/C 270/44

Sag T-380/19: Sag anlagt den 21. juni 2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation mod EUIPO (Serviceplan Solutions)

42

2019/C 270/45

Sag T-381/19: Sag anlagt den 21. juni 2019 — adp Gauselmann mod EUIPO — Gameloft (City Mania)

43

2019/C 270/46

Sag T-382/19: Sag anlagt den 25. juni 2019 — Turk Hava Yollari mod EUIPO — Sky (skylife)

44

2019/C 270/47

Sag T-383/19: Sag anlagt den 21. juni 2019 — CI m.fl. mod Parlamentet og Rådet

45

2019/C 270/48

Sag T-385/19: Sag anlagt den 25. juni 2019 — Mazzone mod Parlamentet

46

2019/C 270/49

Sag T-388/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Puigdemont i Casamajó og Comín i Oliveres mod Parlamentet

47

2019/C 270/50

Sag T-389/19: Sag anlagt den 27. juni 2019 — Coppo Gavazzi mod Parlamentet

48

2019/C 270/51

Sag T-390/19: Sag anlagt den 27. juni 2019 — Muscardini mod Parlamentet

50

2019/C 270/52

Sag T-391/19: Sag anlagt den 27. juni 2019 — Vinci mod Parlamentet

50

2019/C 270/53

Sag T-392/19: Sag anlagt den 27. juni 2019 — Mantovani mod Parlamentet

51

2019/C 270/54

Sag T-400/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Iccrea Banca mod SRB

52


DA

 

Top