EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:255:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 255, 29. juli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 255

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
29. juli 2019


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

CDJ

2019/C 255/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

CDJ

2019/C 255/02

Forenede sager C-391/16, C-77/17 og C-78/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. maj 2019 — M mod Ministerstvo vnitra (sag C-391/16) samt X (sag C-77/17) og X (sag C-78/17) mod Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud og Conseil du contentieux des étrangers — Den Tjekkiske Republik og Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — asylpolitik — international beskyttelse — direktiv 2011/95/EU — flygtningestatus — artikel 14, stk. 4-6 — afslag på tildeling af flygtningestatus eller tilbagekaldelse heraf i tilfælde af fare for sikkerheden eller samfundet i værtsmedlemsstaten — gyldighed — artikel 18 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 78, stk. 1, TEUF — artikel 6, stk. 3, TEU — Genèvekonventionen)

2

2019/C 255/03

Sag C-235/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 21. maj 2019 — Europa-Kommissionen mod Ungarn (Traktatbrud — artikel 63 TEUF — frie kapitalbevægelser — artikel 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — ejendomsret — national lovgivning, der ex lege og uden erstatning ophæver brugsrettigheder over landbrugs- og skovbrugsarealer, erhvervet tidligere af juridiske personer eller af fysiske personer, der ikke kan godtgøre et nært slægtskabsforhold med ejeren)

3

2019/C 255/04

Sag C-341/17 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 15. maj 2019 — Den Hellenske Republik mod Europa-Kommissionen (Appel — Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) — udgifter, der er udelukket fra EU-finansiering — udgifter afholdt af Den Hellenske Republik — forordning (EF) nr. 1782/2003 — forordning (EF) nr. 796/2004 — arealstøtteordning — begrebet »permanente græsarealer« — faste finansielle korrektioner — fradrag for en tidligere korrektion)

3

2019/C 255/05

Sag C-509/17: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. maj 2019 — Christa Plessers mod PREFACO NV og Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeidshof te Antwerpen — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — overførsel af virksomheder — direktiv 2001/23/EF — artikel 3-5 — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder — undtagelser — insolvensbehandling — procedure for retslig omstrukturering ved en overførsel, som henhører under domstolenes kompetence — hel eller delvis redning af virksomheden — national lovgivning, der tillader, at erhververen efter overførslen overtager arbejdstagere efter eget valg)

4

2019/C 255/06

Sag C-653/17 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 15. maj 2019 — VM Vermögens-Management GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og DAT Vermögensmanagement GmbH (Appel — EU-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — forordning (EU) 2015/2424 — ugyldighedssag — ordmærket Vermögensmanufaktur — ugyldighedserklæring — ret til en retfærdig rettergang — prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder — tilbagevirkende gyldighed — Rettens kompetence — dommes begrundelse)

5

2019/C 255/07

Sag C-677/17: Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. maj 2019 — M. Çoban mod Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Centrale Raad van Beroep — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — associeringsaftalen EØF-Tyrkiet — tillægsprotokol — artikel 59 — afgørelse 3/80 — social sikring af vandrende arbejdstagere — ophævelse af bopælsklausuler — artikel 6 — ydelse ved invaliditet — standsning — forordning (EU) nr. 883/2004 — særlige ikke-bidragspligtige kontantydelser — bopælskrav — direktiv 2003/109/EF — fastboende udlænding)

6

2019/C 255/08

Sag C-689/17: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 16. maj 2019 — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS »MSC Flaminia« mod Land Niedersachsen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht München I — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — overførsel af affald — forordning (EF) nr. 1013/2006 — affald underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke — overførsler inden for Den Europæiske Union — artikel 1, stk. 3, litra b) — udelukkelse fra anvendelsesområdet — affald opstået om bord på skibe — affald om bord på et skib efter et havari)

6

2019/C 255/09

Sag C-706/17: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 15. maj 2019 — AB »Achema«, AB »Orlen Lietuva« og AB »Lifosa« mod Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse — statsstøtte — begrebet »statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler« — foranstaltninger med henblik på kompensation til leverandører af tjenesteydelser af offentlig interesse i elektricitetssektoren — begrebet »støtte, som påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne«, og »som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene« — begrebet »selektiv fordel« — tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse — kompensation af omkostninger forbundet med gennemførelsen af forpligtelser til offentlig tjeneste)

7

2019/C 255/10

Sag C-52/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 23. maj 2019 — Christian Fülla mod Toolport GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Norderstedt — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — forbrugerbeskyttelse — direktiv 1999/44/EF — den leverede forbrugsvares manglende overensstemmelse med købsaftalen — artikel 3 — forbrugerens ret til at få forbrugsvaren bragt i overensstemmelse med købsaftalen uden vederlag, inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe — fastlæggelse af det sted, hvor forbrugeren skal stille en forbrugsvare, der er købt ved fjernsalg, til rådighed for sælgeren med henblik på, at denne bringes i overensstemmelse med købsaftalen — begrebet at få forbrugsvaren bragt i overensstemmelse med købsaftalen »gratis/uden vederlag« — forbrugerens ret til at hæve købet)

8

2019/C 255/11

Sag C-55/18: Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. maj 2019 — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) mod Deutsche Bank SAE (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Nacional — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed — tilrettelæggelse af arbejdstiden — artikel 31, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — direktiv 2003/88/EF — artikel 3 og 5 — daglig og ugentlig hviletid — artikel 6 — maksimal ugentlig arbejdstid — direktiv 89/391/EØF — arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet — forpligtelse til at oprette et system til måling af længden af hver enkelt arbejdstagers arbejdstid)

9

2019/C 255/12

Sag C-132/18 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 15. maj 2019 — Europa-Kommissionen mod Sabine Tuerck (Appel — personalesag — pensioner — overførsel af pensionsrettigheder, der er erhvervet i en national pensionsordning, til Den Europæiske Unions pensionsordning — fradrag af den revurdering, der er opstået mellem datoen for anmodningen om overførsel og datoen for den faktiske overførsel)

10

2019/C 255/13

Sag C-138/18: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 16. maj 2019 — Skatteministeriet mod Estron A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret — Danmark) (Præjudiciel forelæggelse — fælles toldtarif — tarifering — connectorer til høreapparater — dele og tilbehør — kombineret nomenklatur — underposition 85444290, 90214000 og 90219010)

11

2019/C 255/14

Sag C-170/18 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. maj 2019 — CJ mod Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (Appel — personalesag — kontraktansat — Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme — tidsbegrænset kontrakt — opsigelse af kontrakten — opfyldelse af en dom afsagt af Retten for EU-Personalesager — en annullationsdoms retskraft — grænser)

11

2019/C 255/15

Sag C-204/18 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 16. maj 2019 — Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) mod Europa-Kommissionen (Appel — miljø — forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter — forordning (EU) nr. 1143/2014 — gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 — vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan — opførelse på listen af arten Procambarus clarkii)

12

2019/C 255/16

Sag C-226/18: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. maj 2019 — Krohn & Schröder GmbH mod Hauptzollamt Hamburg-Hafen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — toldunion — forordning (EØF) nr. 2913/92 — artikel 212a — importprocedurer — toldskyld — fritagelse — dumping — tilskud — import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina — gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 og nr. 1239/2013 om indførelse af en antidumpingtold og en udligningstold — fritagelser)

13

2019/C 255/17

Sag C-235/18: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 15. maj 2019 — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH mod Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 135, stk. 1, litra b) — levering af varer — fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter — ydelse og formidling af lån — tankkort)

14

2019/C 255/18

Sag C-306/18: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 15. maj 2019 — KORADO, a.s. mod Generální ředitelství cel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — fælles toldtarif — tarifering — kombineret nomenklatur — svejsede stykker stål — radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede — pos. 7307 og 7322 — begreberne »dele« til radiatorer og »rørfittings« — gennemførelsesforordning (EU) 2015/23 — gyldighed)

14

2019/C 255/19

Sag C-795/18 P: Appel iværksat den 18. december 2018 af FCA US LLC til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 18. oktober 2018 i sag T-109/17 — FCA US mod EUIPO — Busbridge

15

2019/C 255/20

Sag C-805/18 P: Appel iværksat den 18. december 2018 af Saga Furs Oyj til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 12. oktober 2018 i sag T-313/18 — Saga Furs mod EUIPO — Support Design

15

2019/C 255/21

Sag C-816/18 P: Appel iværksat den 21. december 2018 af OY til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 16. oktober 2018 i sag T-605/16, OY mod Kommissionen

16

2019/C 255/22

Sag C-820/18 P: Appel iværksat den 27. december 2018 af Linak A/S til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 18. oktober 2018 i sag T-368/17 — Linak mod EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

16

2019/C 255/23

Sag C-821/18 P: Appel iværksat den 27. december 2018 af Linak A/S til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 18. oktober 2018 i sag T-367/17 — Linak mod EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

17

2019/C 255/24

Sag C-822/18 P: Appel iværksat den 27. december 2018 af Aldo Supermarkets til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 25. oktober 2018 i sag T-359/17 — Aldo Supermarkets mod EUIPO — Aldi Einkauf

17

2019/C 255/25

Sag C-310/19 P: Appel iværksat den 15. april 2019 af Boudewijn Schokker til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 8. februar 2019 i sag T-817/17, Schokker mod AESA

17

2019/C 255/26

Sag C-324/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 19. april 2019 — eurocylinder systems AG mod Hauptzollamt Hamburg

18

2019/C 255/27

Sag C-331/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 23. april 2019 — Staatssecretaris van Financiën mod X

19

2019/C 255/28

Sag C-339/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumænien) den 25. april 2019 — SC Romenero SA og Aris Capital SA mod Autoritatea de Supraveghere Financiară

19

2019/C 255/29

Sag C-341/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 30. april 2019 — MH Müller Handels GmbH mod MJ

20

2019/C 255/30

Sag C-345/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 16. april 2019 — EUflight.de GmbH mod Eurowings GmbH

21

2019/C 255/31

Sag C-353/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Köln (Tyskland) den 6. maj 2019 — Interseroh Dienstleistungs GmbH mod Land Nordrhein-Westfalen

22

2019/C 255/32

Sag C-366/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 8. maj 2019 — »BOSOLAR« EOOD mod »CHEZ ELEKTRO BULGARIA« AD

23

2019/C 255/33

Sag C-385/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af International Protection Appeals Tribunal (Irland) den 16. maj 2019 — R.A.T. og D.S. mod Minister for Justice and Equality

25

2019/C 255/34

Sag C-400/19: Sag anlagt den 23. maj 2019 — Europa-Kommissionen mod Ungarn

25

2019/C 255/35

Sag C-402/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour du travail de Liège (Belgien) den 24. maj 2019 — LM mod Centre public d’action sociale de Seraing

26

2019/C 255/36

Sag C-410/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongerige) den 27. maj 2019 — The Software Incubator Ltd mod Computer Associates (UK) Ltd

27

2019/C 255/37

Sag C-440/19 P: Appel iværksat den 6. juni 2019 af Pometon SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Udvidede Afdeling) den 28. marts 2019 i sag T-433/16, Pometon mod Kommissionen

28

 

GCEU

2019/C 255/38

Sag T-433/15: Rettens dom af 5. juni 2019 — Bank Saderat mod Rådet (Ansvar uden for kontraktforhold — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran — indefrysning af midler — restriktioner med hensyn til indrejse på medlemsstaternes område — erstatning for det tab, som sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af opførelsen og opretholdelsen af sagsøgerens navn på listen over de personer og enheder, der er omfattet af de pågældende restriktive foranstaltninger — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder)

30

2019/C 255/39

Sag T-399/17: Rettens dom af 6. juni 2019 — Dalli mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — OLAF’s undersøgelse — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder — ikke-økonomisk tab — årsagsforbindelse)

31

2019/C 255/40

Sag T-539/17: Rettens dom af 6. juni 2019 — EIB mod Syrien (Voldgiftsbestemmelse — låneaftale »Al Thawra« nr. 16405 — misligholdelse af aftalen — tilbagebetaling af de udbetalte beløb — morarenter — udeblivelsesprocedure)

31

2019/C 255/41

Sag T-540/17: Rettens dom af 6. juni 2019 — EIB mod Syrien (Voldgiftsbestemmelse — låneaftale »Electricity Distribution Project« nr. 20948 — misligholdelse af aftalen — tilbagebetaling af de udbetalte beløb — morarenter — udeblivelsesprocedure)

32

2019/C 255/42

Sag T-541/17: Rettens dom af 6. juni 2019 — EIB mod Syrien (Voldgiftsbestemmelse — låneaftale »Electricity Transmission Project« nr. 20868 — misligholdelse af aftalen — tilbagebetaling af de udbetalte beløb — morarenter — udeblivelsesprocedure)

33

2019/C 255/43

Sag T-614/17: Rettens dom af 6. juni 2019 — Bonnafous mod EACEA (Personalesag — kontraktansatte — afskedigelse ved prøvetidens udløb — normale vilkår for prøvetiden — psykisk chikane — princippet om god forvaltningsskik — omsorgspligt — ret til forsvar — ret til kontradiktion — åbenbart urigtigt skøn — magtfordrejning — ansvar)

34

2019/C 255/44

Sag T-616/17: Rettens dom af 5. juni 2019 — Siragusa mod Rådet (Personalesag — tjenestemænd — udtræden af tjenesten — ansøgning om pensionering — ændring af vedtægtsbestemmelserne efter ansøgningen — tilbagetrækning af en tidligere afgørelse — ansvar)

34

2019/C 255/45

Sag T-43/18: Rettens dom af 6. juni 2019 — Rietze mod EUIPO — Volkswagen (køretøj VW Bus T 5) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver køretøjet VW Bus T 5 — ældre EF-design — ugyldighedsgrund — individuel karakter — informeret bruger — anderledes helhedsindtryk — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002)

35

2019/C 255/46

Sag T-191/18: Rettens dom af 6. juni 2019 — Rietze mod EUIPO — Volkswagen (Køretøj VW Caddy Maxi) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver køretøjet VW Caddy Maxi — tidligere EF-design — ugyldighedsgrund — individuel karakter — informeret bruger — anderledes helhedsindtryk — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning nr. (EF) nr. 6/2002 — bevisbyrde, der påhviler indgiveren af en ugyldighedsbegæring — krav til gengivelsen af et tidligere design)

36

2019/C 255/47

Sag T-192/18: Rettens dom af 6. juni 2019 — Rietze mod EUIPO — Volkswagen (køretøjet VW Caddy) (EF-design — ugyldighedssag — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — registreret EF-design, der gengiver køretøjet VW Caddy — tidligere EF-design — ugyldighedsgrund — individuel karakter — informeret bruger — andet helhedsindtryk — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002 — bevisbyrde, der påhviler indgiveren af en ugyldighedsbegæring — krav til gengivelsen af det tidligere design)

37

2019/C 255/48

Sag T-209/48: Rettens dom af 6. juni 2019 — Porsche mod EUIPO (motorkøretøjer) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver et motorkøretøj — tidligere EF-design — ugyldighedsgrund — mangel på individuel karakter — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002)

37

2019/C 255/49

Sag T-210/18: Rettens dom af 6. juni 2019 — Porsche mod EUIPO — Autec (biler) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver en bil — tidligere EF-design — ugyldighedsgrund — manglende individuel karakter — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002)

38

2019/C 255/50

Sag T-220/18: Rettens dom af 6. juni 2019 — Torrefazione Caffè Michele Battista mod EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino) (EU-varemærker — ugyldighedssag — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — figurmærket Battistino — det ældre ordmærke BATTISTA — erklæring om delvis ugyldighed — bevis for reel brug af det ældre varemærke — artikel 57, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1001))

39

2019/C 255/51

Sag T-221/18: Rettens dom af 6. juni 2019 — Torrefazione Caffè Michele Battista mod EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO) (EU-varemærker — ugyldighedssag — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — ordmærket BATTISTINO — det ældre EU-ordmærke BATTISTA — ugyldighedserklæring — bevis for reel brug af det ældre varemærke — artikel 57, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1001])

40

2019/C 255/52

Sag T-229/18: Rettens dom af 5. juni 2019 — Biolatte mod EUIPO (Biolatte) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Biolatte — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)

41

2019/C 255/53

Sag T-272/18: Rettens dom af 5. juni 2019 — EBM Technologies mod EUIPO (MobiPACS) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket MobiPACS — absolut registreringshindring — slogan — den relevante kundekreds’ opmærksomhedsniveau — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)

41

2019/C 255/54

Sag T-273/18: Rettens dom af 5. juni 2019 — Bernaldo de Quirós mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — disciplinærordning — handlinger, der strider mod den anseelse, som er forbundet med funktionen — administrativ undersøgelse — mandat til IDOC — princippet om upartiskhed — princippet om god forvaltningsskik — ret til forsvar — disciplinærsag — princippet om processuel ligestilling — den disciplinære sanktion irettesættelse — proportionalitet — ikke-økonomisk skade)

42

2019/C 255/55

Sag T-538/18: Rettens kendelse af 11. juni 2019 — Dickmanns mod EUIPO (Personalesag — midlertidigt ansatte — tidsbegrænset kontrakt med en ophørsbestemmelse — bestemmelse, hvorefter kontrakten bringes til ophør i tilfælde af, at den ansatte ikke er opført på reservelisten efter en udvælgelsesprøve — rent bekræftende retsakt — søgsmålsfrist — afvisning)

43

2019/C 255/56

Sag T-702/18: Rettens kendelse af 12. juni 2019 — Durand m.fl. mod Parlamentet (Passivitets- og annullationssøgsmål — landbrugspolitik — Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 — dyrevelfærd — anmodning fra medlemmer af medlemmerne af Europa-Parlamentet om nedsættelse af en undersøgelseskommission — Parlamentets stillingtagen — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — oplysende retsakt — afvisning)

43

2019/C 255/57

Sag T-171/19: Rettens kendelse af 7. juni 2019 — Hebberecht mod EU-Udenrigstjenesten (Personalesag — tjenestemænd — disciplinærsag — suspension — fradrag i løn — tilsidesættelse af formkrav — åbenbart afvisningsgrundlag)

44

2019/C 255/58

Sag T-319/19: Sag anlagt den 24. maj 2019 — Gollnisch mod Parlamentet

45

2019/C 255/59

Sag T-327/19: Sag anlagt den 30. maj 2019 — Mubarak mod Rådet

46

2019/C 255/60

Sag T-334/19: Sag anlagt den 4. juni 2019 — Google og Alphabet mod Kommissionen

46

2019/C 255/61

Sag T-336/19: Sag anlagt den 31. maj 2019 — BZ mod Kommissionen

48

2019/C 255/62

Sag T-341/19: Sag anlagt den 6. juni 2019 — Martínez Albainox mod EUIPO — Taser International (TASER)

49

2019/C 255/63

Sag T-342/19: Sag anlagt den 6. juni 2019 — Martínez Albainox mod EUIPO — Taser International (TASER)

50

2019/C 255/64

Sag T-349/19: Sag anlagt den 7. juni 2019 — Decathlon mod EUIPO — Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear)

51

2019/C 255/65

Sag T-350/19: Sag anlagt den 11. juni 2019 — Bontempi m.fl. mod EUIPO — Sand Cph (WhiteSand)

52

2019/C 255/66

Sag T-352/19: Sag anlagt den 10. juni 2019 — Gamma-A mod EUIPO — Piejūra (Fødevareemballage)

53

2019/C 255/67

Sag T-353/19: Sag anlagt den 10. juni 2019 — Gamma-A mod EUIPO — Piejūra (Fødevareemballage)

54

2019/C 255/68

Sag T-354/19: Sag anlagt den 11. juni 2019 — Palacio Domecq mod EUIPO — Domecq Bodega Las Copas (PALACIO DOMECQ 1778)

55

2019/C 255/69

Sag T-355/19: Sag anlagt den 13. juni 2019 — CE mod Regionsudvalget

56


DA

 

Top