EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:220:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 220, 1. juli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 220

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
1. juli 2019


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

CDJ

2019/C 220/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

CDJ

2019/C 220/02

Udtalelse 1/17: Domstolens udtalelse (Plenum) af 30. april 2019 — Kongeriget Belgien (Udtalelse afgivet i medfør af artikel 218, stk. 11, TEUF — samlet økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side (CETA) — tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) — oprettelse af en ret og en appelret — forenelighed med den primære EU-ret — krav om overholdelse af Unionens retsordens autonomi — beskyttelsesniveauet for offentlige interesser fastsat af Unionens institutioner i overensstemmelse med Unionens forfatningsmæssige ramme — ligebehandling af canadiske investorer og EU-investorer — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 20 — adgang til de nævnte retter og disses uafhængighed — chartrets artikel 47 — økonomisk tilgængelighed — tilsagn om at sikre denne for fysiske personer og små og mellemstore virksomheder — interne og eksterne aspekter af kravet om uafhængighed — udnævnelse og aflønning af samt etiske regler for medlemmerne — Det Blandede CETA-Udvalgs rolle — bindende fortolkninger af CETA fastsat af dette udvalg)

2

2019/C 220/03

Sag C-598/17: Domstolens dom (Første Afdeling) af 2. maj 2019 — A-Fonds mod Inspecteur van de Belastingdienst (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof’s-Hertogenbosch — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — eksisterende støtte og ny støtte — begrebet ny støtte — tilbagebetaling af udbytteskat — ordning udvidet til også at omfatte selskaber hjemmehørende uden for den berørte medlemsstats område — frie kapitalbevægelser — de nationale domstoles rolle)

2

2019/C 220/04

Sag C-611/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 30. april 2019 — Den Italienske Republik mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — den fælles fiskeripolitik — bevarelse af ressourcer — den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet — den samlede tilladte fangstmængde (TAC) for sværdfisk i Middelhavet — forordning (EU) 2017/1398 — fastsættelse af fiskerimulighederne for 2017 — Unionens enekompetence — fastlæggelse af referenceperioden — pålideligheden af de tilgrundliggende faktiske forhold — omfanget af domstolsprøvelsen — artikel 17 TEU — forvaltning af Unionens interesser ved internationale organer — princippet om relativ stabilitet — betingelser for anvendelse — princippet om forbud mod tilbagevirkende kraft, retssikkerhedsprincippet, princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og princippet om forbud mod forskelsbehandling)

3

2019/C 220/05

Sag C-614/17: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 2. maj 2019 — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego mod Industrial Quesera Cuquerella SL og Juan Ramón Cuquerella Montagud (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — landbrug — forordning (EF) nr. 510/2006 — artikel 13, stk. 1, litra b) — beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer — manchegoost (»queso manchego«) — anvendelse af tegn, der kan antyde den region, der er forbundet med den beskyttede oprindelsesbetegnelse — begrebet »en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger« — europæiske forbrugere eller forbrugere i den medlemsstat, hvor det produkt, der er omfattet af den beskyttede geografiske betegnelse, fremstilles og i overvejende grad konsumeres)

4

2019/C 220/06

Sag C-694/17: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 2. maj 2019 — Pillar Securitisation Sàrl mod Hildur Arnadottir (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) (Præjudiciel forelæggelse — retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område — Lugano II-konventionen — artikel 15 — forbrugeraftale — forbindelse til direktiv 2008/48/EF — forbrugerkreditaftale — artikel 2 og 3 — begreberne »forbruger« og »transaktioner, som er omfattet af direktivet« — maksimalt kreditbeløb — ingen relevans i forhold til Lugano II-konventionens artikel 15)

5

2019/C 220/07

Sag C-98/18: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 2. maj 2019 — T. Boer & Zonen BV mod Staatssecretaris van Economische Zaken (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — beskyttelse af sundheden — hygiejnepakke — forordning (EF) nr. 853/2004 — hygiejne for animalske fødevarer — forpligtelser for ledere af fødevarevirksomheder — specifikke krav — kød af tamhovdyr — oplagring og transport — krav til temperatur for kødet)

5

2019/C 220/08

Sag C-133/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 2. maj 2019 — Sea Chefs Cruise Services GmbH mod Ministre de l’Action et des Comptes publics (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal administratif de Montreuil — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift (moms) — tilbagebetaling af moms — direktiv 2008/9/EF — artikel 20 — tilbagebetalingsmedlemsstatens anmodning om supplerende oplysninger — oplysninger, der skal være tilstillet senest en måned efter den dato, hvor anmodningen indgik hos den person, til hvem den var rettet — den retlige karakter af denne frist og konsekvenserne, såfremt den ikke overholdes)

6

2019/C 220/09

Sag C-224/18: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 2. maj 2019 — Budimex S.A. mod Minister Finansów (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 66 — afgiftspligtens indtræden og afgiftens forfald — det tidspunkt, hvor levering af ydelser finder sted — bygge- og monteringsarbejder — hensyntagen til det i kontrakten om levering af ydelser fastsatte tidspunkt for godkendelse af arbejderne)

7

2019/C 220/10

Sag C-225/18: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 2. maj 2019 — Grupa Lotos S.A. mod Minister Finansów (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift (moms) — fradrag for indgående afgift — sjette direktiv 77/388/EØF — artikel 17, stk. 2 og 6 — direktiv 2006/112/EF — artikel 168 og 176 — undtaget fra retten til fradrag — indkøb af indkvarterings- og gastronomiydelser — »standstill«-klausul — tiltrædelse af Den Europæiske Union)

8

2019/C 220/11

Sag C-250/18: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 2. maj 2019 — Europa-Kommissionen mod Republikken Kroatien (Traktatbrud — direktiv 2008/98/EF — affaldsbehandling — artikel 5, stk. 1 — fyldstof i form af sten, som ikke henhører under begrebet »biprodukt« — artikel 13 — medlemsstaternes pligt til at sikre beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet — artikel 15, stk. 1 — pligt til at lade affaldet behandle af affaldsindehaveren eller af andre udpegede personer)

9

2019/C 220/12

Sag C-259/18: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 2. maj 2019 — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA mod Asendia Spain SLU (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 97/67/EF — fælles regler for udvikling af det indre marked for posttjenester — postbefordringspligt — enerettigheder for den udpegede virksomhed — udstedelse af andre frankeringsmidler end frimærker)

9

2019/C 220/13

Sag C-265/18: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 2. maj 2019 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mod Akvilė Jarmuškienė (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litauen) (Præjudiciel forelæggelse — harmonisering af afgiftslovgivningerne — det fælles merværdiafgiftssystem (moms) — direktiv 2006/112/EF — særordning for små virksomheder — artikel 282-292 — momsfritagelse for små virksomheder, hvis årsomsætning er lavere end en fastsat tærskel — samtidig levering af to faste ejendomme ved en enkelt transaktion — årsomsætningsgrænsen oversteget i betragtning af salgsprisen for en af de to ejendomme — pligt til at erlægge afgift for transaktionens samlede værdi)

10

2019/C 220/14

Sag C-268/18: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 2. maj 2019 — SC Onlineshop SRL mod Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) og Direcția Generală a Vămilor (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bacău — Rumænien) (»Præjudiciel forelæggelse — den fælles toldtarif — tarifering — den kombinerede nomenklatur — underposition 85269120 og 85285900 — GPS-navigeringssystem med flere funktioner)

11

2019/C 220/15

Sag C-294/18: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 2. maj 2019 — sag anlagt af Oulun Sähkönmyynti Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Markkinaoikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — energieffektivitet — direktiv 2012/27/EU — artikel 11, stk. 1 — omkostninger ved adgang til målings- og faktureringsoplysninger — slutkunders ret til gratis at modtage alle deres fakturaer og faktureringsoplysninger for energiforbrug — el-grundgebyr — rabat på el-grundgebyret, som en elleverandør giver de kunder, der har valgt at modtage elektronisk faktura)

12

2019/C 220/16

Sag C-309/18: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 2. maj 2019 — Lavorgna Srl mod Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola og Comune di Trivigliano (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige udbud — direktiv 2014/24/EU — arbejdskraftomkostninger — automatisk udelukkelse af en tilbudsgiver, som ikke særskilt har angivet disse omkostninger i buddet — proportionalitetsprincippet)

12

2019/C 220/17

Forenede sager C-119/18 — C-121/18: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 21. marts 2019 — Telefónica Móviles España SAU (sag C-119/18), Orange España SAU (sag C-120/18) og Vodafone España SAU (sag C-121/18) mod Tribunal Económico-Administrativo Central (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2002/20/EF — artikel 6, stk. 1, og del A i bilaget — tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester — telekommunikationsoperatører — område, der er større end en selvstyrende region — årlig afgift — deltagelse i finansieringen af Corporación de Radio y Televisión Española)

13

2019/C 220/18

Sag C-330/18 P: Domstolens kendelse (Fjerde Afdeling) af 21. marts 2019 — Bruno Gollnisch mod Europa-Parlamentet (Appel — Europa-Parlamentet — regulativ om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer — assistentgodtgørelser — inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb)

14

2019/C 220/19

Sag C-462/18 P: Domstolens kendelse (Fjerde Afdeling) af 21. marts 2019 — Mylène Troszczynski mod Europa-Parlamentet (Appel — Europa-Parlamentet — regulativ om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer — assistentgodtgørelser — inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb)

15

2019/C 220/20

Sag C-99/19 P: Appel iværksat den 7. januar 2019 af BI til prøvelse af kendelse afsagt af Rettens præsident den 26. november 2018 i sag T-626/18, AJ og BI mod Europa-Kommissionen

15

2019/C 220/21

Sag C-123/19 P: Appel iværksat den 18. februar 2019 af Vans, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 6. december 2018 i sag T-817/16, Vans, Inc. mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

16

2019/C 220/22

Sag C-125/19 P: Appel iværksat den 18. februar 2019 af Vans, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 6. december 2018 i sag T-848/16 — Deichmann SE mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

17

2019/C 220/23

Sag C-143/19 P: Appel iværksat den 20. februar 2019 af Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 12. december 2018 i sag T-253/17 – Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

18

2019/C 220/24

Sag C-292/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 10. april 2019 — PORR Építési Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

19

2019/C 220/25

Sag C-312/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 16. april 2019 — XT mod Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

19

2019/C 220/26

Sag C-321/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 18. april 2019 — BY og CZ mod Forbundsrepublikken Tyskland

20

2019/C 220/27

Sag C-322/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Irland) den 23. april 2019 — KS og MHK mod The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland og the Attorney General

21

2019/C 220/28

Sag C-327/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 19. april 2019 — Nobina Finland Oy

22

2019/C 220/29

Sag C-328/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 19. april 2019 — Porin kaupunki

23

2019/C 220/30

Sag C-333/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 24. april 2019 — DA mod Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumænien og Eurocontrol — Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne — og FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL og SC Multipack SRL mod Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumænien, DA og Eurocontrol — Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

24

2019/C 220/31

Sag C-340/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) den 29. april 2019 — Valsts ieņēmumu dienests mod SIA »Hydro Energo«

25

2019/C 220/32

Sag C-352/19 P: Appel iværksat den 1. maj 2019 af Région de Bruxelles-Capitale til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 28. februar 2019 i sag T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale mod Kommissionen

26

2019/C 220/33

Sag C-386/19 P: Appel iværksat den 16. maj 2019 af Hamas til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 6. marts 2019 i sag T-289/15, Hamas mod Rådet

27

2019/C 220/34

Sag C-704/17: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. marts 2019 — D. H. mod Ministerstvo vnitra (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik)

28

2019/C 220/35

Sag C-318/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 3. april 2019 — Oracle Belgium BVBA mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgien)

28

2019/C 220/36

Sag C-776/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 29. marts 2019 — U.B. og T.V. mod Eurowings GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Erding — Tyskland)

29

2019/C 220/37

Sag C-7/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 28. februar 2019 — QG mod Germanwings GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Köln — Tyskland)

29

 

GCEU

2019/C 220/38

Sag T-434/15: Rettens dom af 8. maj 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med henblik på at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — ansvar uden for kontraktforhold — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder)

30

2019/C 220/39

Sag T-553/15: Rettens dom af 8. maj 2019 — Export Development Bank of Iran mod Rådet (Ansvar uden for kontraktforhold — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran — indefrysning af midler — erstatning for tab, som sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af opførelsen og opretholdelsen af sagsøgerens navn på listen over de personer og enheder, der er omfattet af den omhandlede indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer — Rettens kompetence — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder)

31

2019/C 220/40

Forenede sager T-516/16 og T-536/16: Rettens dom af 30. april 2019 — Alvarez y Bejarano m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — kontraktansatte — ændring af vedtægten — mindre favorabel ordning med hensyn til fast beløb til rejseudgifter og forlængelse af den årlige ferie med yderligere tjenestefrihed til rejsedage — sammenhæng mellem tildelingen af disse goder og status som bosat i udlandet — afskaffelse af godtgørelsen af årlige rejseudgifter og af rejsedage)

31

2019/C 220/41

Forenede sager T-523/16 og T-542/16: Rettens dom af 30. april 2019 — Ardalic m.fl. mod Rådet (Personalesag — tjenestemænd — kontraktansatte — ændring af vedtægten — mindre favorabel ordning med hensyn til fast beløb til rejseudgifter og forlængelse af den årlige ferie med yderligere tjenestefrihed til rejsedage — sammenhæng mellem tildelingen af disse goder og status som bosat i udlandet — afskaffelse af godtgørelsen af årlige rejseudgifter og af rejsedage)

32

2019/C 220/42

Sag T-571/16: Rettens dom af 8. maj 2019 — PT mod EIB (Personalesag — ansatte i EIB — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — bedømmelsesåret 2014 — administrativ procedure — formaliteten — ret til kontradiktion — princippet om uskyldsformodning — ansvar — ikke-økonomisk tab)

33

2019/C 220/43

Sag T-749/16: Rettens dom af 8. maj 2019 — Stemcor London og Samac Steel Supplies mod Kommissionen (Dumping — import af visse koldvalsede flade produkter af stål med oprindelse i Kina og Rusland — endelig antidumpingtold — registrering af import — anvendelse af den endelige antidumpingtold med tilbagevirkende kraft — Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1329 — importørens kendskab til skade eller dumping — en yderligere betydelig stigning i indførslen, der indebærer sandsynlighed for, at virkningerne af den endelige antidumpingtold vil blive alvorligt undergravet — artikel 10, stk. 4, litra c) og d), i forordning (EU) 2016/1036)

34

2019/C 220/44

Sag T-170/17: Rettens dom af 8. maj 2019 — RW mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — vedtægtens artikel 42c — orlov i tjenestens interesse pensionering uden ansøgning — søgsmålsinteresse — formaliteten — lovens anvendelsesområde — ordlyds-, sammenhængs-og formålsfortolkning)

35

2019/C 220/45

Sag T-747/17: Rettens dom af 30. april 2019 — UPF mod Kommissionen (Statsstøtte — ordning for fritagelse for selskabsskat indført af Frankrig til fordel for dets havne — afgørelse, der erklærer en støtteordning for uforenelig med det indre marked — eksisterende støtte — begrebet økonomisk aktivitet — begrundelsespligt — fordrejninger af konkurrencevilkårene og påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne — god forvaltningskik)

36

2019/C 220/46

Sag T-754/17: Rettens dom af 30. april 2019 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) mod Kommissionen (Statsstøtte — ordning for fritagelse for selskabsskat, som Frankrig har iværksat til fordel for sine havne — afgørelse, hvorved støtteordningen erklæres uforenelig med det indre marked — eksisterende støtte — begrebet økonomisk virksomhed — tjenesteydelser af almen interesse — princippet om god forvaltningsskik — begrundelsespligt — urigtigt skøn)

36

2019/C 220/47

Sag T-55/18: Rettens dom af 8. maj 2019 — Team Beverage mod EUIPO (LIEBLINGSWEIN) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket LIEBLINGSWEIN — relative registreringshinderinger — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — vildledende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b), c) og g), i forordning (EU) 2017/1001)

37

2019/C 220/48

Sag T-56/18: Rettens dom af 8. maj 2019 — Team Beverage mod EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket WEIN FÜR PROFIS — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — vildledende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b), c) og g), i forordning (EU) 2017/1001)

38

2019/C 220/49

Sag T-57/18: Rettens dom af 8. maj 2019 — Team Beverage AG mod EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket WEIN FÜR PROFIS — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — mangel på fornødendt særpræg — vildledende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b), c) og g), i forordning (EU) 2017/1001)

38

2019/C 220/50

Sag T-271/19: Sag anlagt den 25. april 2019 — Proodeftiki mod Kommissionen

39

2019/C 220/51

Sag T-273/19: Sag anlagt den 24. april 2019 — Target Ventures Group mod EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

40

2019/C 220/52

Sag T-279/19: Sag anlagt den 27. april 2019 — Front Polisario mod Rådet

41

2019/C 220/53

Sag T-287/19: Sag anlagt den 3. maj 2019 — BigBen Interactive mod EUIPO — natcon7 (nacon)

43

2019/C 220/54

Sag T-298/19: Sag anlagt den 13. maj 2019 — Think Schuhwerk mod EUIPO (Formen på røde snørebåndsender)

44


DA

 

Top