EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:187:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 187, 3. juni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 187

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
3. juni 2019


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2019/C 187/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

CDJ

2019/C 187/02

Sag C-377/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. marts 2019 — Kongeriget Spanien mod Europa-Parlamentet (Annullationssøgsmål — sprogordning — udvælgelsesprocedure for kontraktansatte — indkaldelse af interessetilkendegivelser — chauffører — ansættelsesgruppe I — sprogkundskaber — begrænsning af valget af sprog 2 i udvælgelsesproceduren til engelsk, fransk og tysk — kommunikationssprog — forordning nr. 1 — tjenestemandsvedtægten — ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte — forskelsbehandling på grund af sprog — begrundelse — tjenestens interesse)

2

2019/C 187/03

Sag C-405/16 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 28. marts 2019 — Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa Kommissionen (Appel — statsstøtte — støtte indrømmet med visse bestemmelser i den ændrede tyske lov om vedvarende energikilder (EEG-loven af 2012) — støtte til producenter af EEG-el og begrænset EEG-afgift for energiintensive brugere — afgørelse, der fastslår, at støtten er delvist uforenelig med det indre marked — begrebet »statsstøtte« — fordel — statsmidler — offentlig kontrol med midlerne — foranstaltning, der kan sidestilles med en afgift på elforbrug)

3

2019/C 187/04

Sag C-620/16: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. marts 2019 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — artikel 258 TEUF — afgørelse 2014/699/EU — princippet om loyalt samarbejde — artikel 4, stk. 3, TEU — formaliteten — virkningen af den adfærd, der lægges til last, på datoen for udløbet af den frist, der er fastsat i den begrundede udtalelse — fortsatte virkninger på enheden og sammenhængen i Den Europæiske Unions internationale optræden — om de foranstaltninger, som medlemsstaten har vedtaget for at efterkomme den begrundede udtalelse, er tilstrækkelige — Forbundsrepublikken Tysklands stemmeafgivning på det 25. møde i revisionsudvalget under Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF) mod Unionens holdning som fastlagt i afgørelse 2014/699/EU, og denne medlemsstats udtrykkelige modstand mod denne holdning og mod fremgangsmåden for udøvelsen af stemmerettighederne som fastsat i denne afgørelse)

3

2019/C 187/05

Sag C-621/16 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. marts 2019 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik og Republikken Litauen (Appel — sprogordning — almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af administratorer — meddelelse om udvælgelsesprøve — administratorer (AD 5) — administratorer (AD 6) inden for databeskyttelse — sprogkundskaber — begrænsning af valget af udvælgelsesprøvernes sprog 2 til engelsk, fransk og tysk — kommunikationssproget med Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) — forordning nr. 1 — tjenestemandsvedtægten — forskelsbehandling på grund af sprog — begrundelse — tjenestens interesse — domstolsprøvelse)

4

2019/C 187/06

Sag C-680/16 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. marts 2019 — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel og Remedia d.o.o. mod Europa-Kommissionen (Appel — humanmedicinske lægemidler — direktiv 2001/83/EF — artikel 30, stk. 1 — Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler — indbringelse for udvalget undergivet en betingelse om, at der ikke forinden er blevet truffet en national afgørelse — aktivstoffet estradiol — Europa-Kommissionens afgørelse, hvorved medlemsstaterne pålægges at tilbagekalde og ændre nationale markedsføringstilladelser for lægemidler til lokal anvendelse, der indeholder 0,01% estradiol)

5

2019/C 187/07

Forenede sager C-70/17 og C-179/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. marts 2019 — Abanca Corporación Bancaria SA mod Alberto García Salamanca Santos (C-70/17) og Bankia SA mod Alfonso Antonio Lau Mendoza og Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — forbrugerbeskyttelse — direktiv 93/13/EØF — artikel 6 og 7 — urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler — vilkår om førtidig ophævelse af en aftale om lån med pant i fast ejendom — erklæring om, at et kontraktvilkår er delvis urimeligt — den nationale retsinstans’ beføjelser i forbindelse med et kontraktvilkår, der kvalificeres som »urimeligt« — erstatning af det urimelige kontraktvilkår med en bestemmelse i national ret)

6

2019/C 187/08

Sag C-127/17: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. marts 2019 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen (Traktatbrud — transport — direktiv 96/53/EF — international trafik — køretøjer, der er i overensstemmelse med grænseværdierne vedrørende vægt og dimensioner specificeret i dette direktiv — anvendelse af sådanne køretøjer, der er indregistreret eller taget i brug i en medlemsstat, på en anden medlemsstats område — særlig tilladelsesordning — artikel 3 og 7 — tiltrædelsesakten af 2003 — overgangsbestemmelser — bilag XII, punkt 8, stk. 3)

7

2019/C 187/09

Sag C-163/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 19. marts 2019 — Abubacarr Jawo mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — Dublinsystemet — forordning (EU) nr. 604/2013 — overførsel af asylansøgeren til den medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen om international beskyttelse — begrebet »forsvinde« — betingelser for forlængelse af overførselsfristen — artikel 4 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — alvorlig risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling efter afslutningen af asylproceduren — levevilkår for personer med international beskyttelse i den nævnte medlemsstat)

7

2019/C 187/10

Sag C-236/17 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. marts 2019 — Canadian Solar Emea GmbH m.fl. mod Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (Appel — dumping — import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Kina — endelig antidumpingtold — forordning (EF) nr. 1225/2009 — artikel 3, stk. 7 — artikel 9, stk. 4 — det tidsmæssige anvendelsesområde for forordning (EU) nr. 1168/2012)

9

2019/C 187/11

Sag C-237/17 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. marts 2019 — Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd og Csi Solar Power (China), Inc. mod Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (Appel — subsidier — import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Kina — endelig udligningstold — forordning (EF) nr. 597/2009)

9

2019/C 187/12

Forenede sager C-266/17 og C-267/17: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. marts 2019 — Rhein-Sieg-Kreis (sag C-266/17) og Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (sag C-267/17) mod Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (sag C-266/17) og Kreis Heinsberg (sag C-267/17) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — transport — offentlig personbefordring med jernbane og ad vej — forordning (EF) nr. 1370/2007 — artikel 5, stk. 1 og 2 — direkte tildeling — kontrakter om offentlig personbefordring med bus og sporvogn — betingelser — direktiv 2004/17/EF — direktiv 2004/18/EF)

10

2019/C 187/13

Forenede sager C-297/17, C-318/17, C-319/17 og C-438/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 19. marts 2019 — Bashar Ibrahim (sag C-297/17), Mahmud Ibrahim m.fl. (sag C-318/17) og Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji og Hosam Fattayrji (sag C-319/17) mod Bundesrepublik Deutschland og Bundesrepublik Deutschland mod Taus Magamadov (sag C-438/17) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse — direktiv 2013/32/EU — artikel 33, stk. 2, litra a) — myndighederne i en medlemsstats afvisning af en ansøgning om asyl som følge af tidligere tildeling af subsidiær beskyttelse i en anden medlemsstat — artikel 52 — direktivets tidsmæssige anvendelsesområde — artikel 4 og 18 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — systemiske mangler ved asylproceduren i denne anden medlemsstat — systematisk afslag på asylansøgninger — reel og påvist risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling — levevilkårene for personer med subsidiær beskyttelsesstatus i denne sidstnævnte stat)

11

2019/C 187/14

Forenede sager C-350/17 og C-351/17: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. marts 2019 — Mobit Soc.cons.arl mod Regione Toscana (C-350/17) og Autolinee Toscane SpA mod Mobit Soc.cons.arl (C-351/17) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio de Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EU) nr. 1370/2007 — offentlig personbefordring med jernbane og ad vej — artikel 5 — indgåelse af kontrakter om offentlig trafikbetjening — artikel 5, stk. 2 — kontrakt uden forudgående udbud — begrebet »intern operatør« — myndighed, der foretager en tilsvarende kontrol — artikel 8, stk. 2 — overgangsordning — kontrakten uden forudgående udbuds løbetid)

13

2019/C 187/15

Sag C-427/17: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 28. marts 2019 — Europa-Kommissionen mod Irland (Traktatbrud — direktiv 91/271/EØF — opsamling og rensning af byspildevand — særlige omstændigheder — mest avancerede tekniske viden uden at det medfører urimelige udgifter — princippet om omkostningernes forholdsmæssighed — bevisbyrde — beviser)

14

2019/C 187/16

Sag C-443/17: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. marts 2019 — Abraxis Bioscience LLC mod Comptroller General of Patents (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (Chancery Division) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — humanmedicinsk lægemiddel — supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler — forordning (EF) nr. 469/2009 — artikel 3, litra d) — betingelser for tildeling — opnåelse af en første tilladelse til markedsføring af produktet som lægemiddel — tilladelse, som gælder for et produkt som et lægemiddel, der udgør en ny formulering af en allerede kendt aktiv ingrediens)

15

2019/C 187/17

Sag C-444/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 19. marts 2019 — Préfet des Pyrénées-Orientales mod Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier og Procureur général près la cour d’appel de Montpellier (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — grænsekontrol, asyl og indvandring — forordning (EU) 2016/399 — artikel 32 — en medlemsstats midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved dens indre grænser — tredjelandsstatsborgers ulovlige indrejse — sidestilling af de indre grænser med de ydre grænser — direktiv 2008/115/EF — anvendelsesområde — artikel 2, stk. 2, litra a))

15

2019/C 187/18

Sag C-465/17: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. marts 2019 — Falck Rettungsdienste GmbH og Falck A/S mod Stadt Solingen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — indgåelse af offentlige kontrakter — direktiv 2014/24/EU — artikel 10, litra h) — særlige undtagelser for tjenesteydelseskontrakter — civilforsvar, beredskabstjenester og tjenester til forebyggelse af farer — nonprofitorganisationer eller -sammenslutninger — patienttransportambulancetjenester — kvalificeret transport med ambulance)

16

2019/C 187/19

Forenede sager C-487/17 — C-489/17: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 28. marts 2019 — straffesager mod Alfonso Verlezza m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — direktiv 2008/98/EF og beslutning 2000/532/EF — affald — klassificering af affald som farligt — affald, som både kan tildeles koder for farligt og ikke-farligt affald)

17

2019/C 187/20

Sag C-498/17: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 21. marts 2019 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — direktiv 1999/31/EF — artikel 14, litra b) og c) — deponering af affald — bestående deponeringsanlæg — tilsidesættelse)

18

2019/C 187/21

Sag C-545/17: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. marts 2019 — Mariusz Pawlak mod Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — det indre marked for posttjenester — direktiv 97/67/EF og 2008/6/EF — artikel 7, stk. 1 — begrebet »ene- eller særrettigheder for etablering og udførelsen af posttjenesterne« — artikel 8 — medlemsstaternes ret til at foranstalte postforkyndelse som led i retlige procedurer — frist for indlevering af et procesdokument ved en ret — fortolkning af national ret i overensstemmelse med EU-retten — grænser — direkte virkning påberåbt af en procesdeltager, der repræsenterer en medlemsstat inden for rammerne af en tvist mellem denne medlemsstat og en borger)

19

2019/C 187/22

Sag C-578/17: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. marts 2019 — sag indledt af Oy Hartwall Ab (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — varemærker — direktiv 2008/95/EF — artikel 2 og artikel 3, stk. 1, litra b) — udelukkelse fra registrering eller ugyldighed — konkret bedømmelse af det fornødne særpræg — kvalifikation af et varemærke — betydning — farvemærke eller figurmærke — betingelser for registrering — grafisk gengivelse, der ikke er tilstrækkeligt klar og præcis)

20

2019/C 187/23

Sag C-590/17: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. marts 2019 — Henri Pouvin og Marie Dijoux, gift Pouvin mod Electricité de France (EDF) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF — anvendelsesområde — artikel 2, litra b) og c) — begreberne »forbruger« og »erhvervsdrivende« — finansiering af erhvervelse af en fast bopæl — lån med sikkerhed i fast ejendom indrømmet af en arbejdsgiver til dennes ansatte og den ansattes ægtefælle som solidarisk hæftende medlåntager)

21

2019/C 187/24

Sag C-637/17: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 28. marts 2019 — Cogeco Communications Inc mod Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA og NOS-SGPS SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 102 TEUF — ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet — direktiv 2014/104/EU — artikel 9, stk. 1 — artikel 10, stk. 2-4 — artikel 21 og 22 — søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af bestemmelser i medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceret — retsvirkninger af nationale afgørelser — forældelsesfrist — gennemførelse — tidsmæssig anvendelse)

21

2019/C 187/25

Sag C-681/17: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. marts 2019 — slewo — schlafen leben wohnen GmbH mod Sascha Ledowski (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — forbrugerbeskyttelse — direktiv 2011/83/EU — artikel 6, stk. 1, litra k), og artikel 16, litra e) — aftale om fjernsalg — fortrydelsesret — undtagelser — begrebet »forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen« — en madras, hvis beskyttelse er blevet fjernet af forbrugeren efter levering)

22

2019/C 187/26

Sag C-702/17: Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. marts 2019 — Unareti SpA mod Ministero dello Sviluppo Economico m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — det indre marked for naturgas — koncessioner på distribution af offentlige tjenesteydelser — førtidig opsigelse af koncessioner ved udløbet af en overgangsperiode — tilbagekøbsværdi, som den indtrædende koncessionshaver skal betale til den tidligere koncessionshaver — princippet om retssikkerhed)

23

2019/C 187/27

Sag C-60/18: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 28. marts 2019 — AS Tallinna Vesi mod Keskkonnaamet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tallinna Ringkonnakohus — Estland) (Præjudiciel forelæggelse — miljø — affald — direktiv 2008/98/EF — genanvendelse og nyttiggørelse af affald — specifikke kriterier for, hvornår spildevandsslam ophører med at være affald, efter at det har gennemgået en nyttiggørelsesoperation — manglende kriterier på EU- eller nationalt plan)

24

2019/C 187/28

Sag C-101/18: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 28. marts 2019 — Idi Srl mod Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter — direktiv 2004/18/EF — artikel 45, stk. 2, første afsnit, litra b) — ansøgerens eller tilbudsgiverens personlige forhold — medlemsstaternes mulighed for at udelukke enhver aktør, der er genstand for en tvangsakkord, fra deltagelse i en udbudsprocedure — national lovgivning, som udelukker personer, for hvilke en sag med henblik på åbning af tvangsakkord »er under behandling«, medmindre akkordplanen fastsætter en videreførelse af aktiviteten — aktør, der har indgivet en begæring om tvangsakkord under forbehold af muligheden for at fremlægge en plan, der fastsætter en videreførelse af aktiviteten)

25

2019/C 187/29

Sag C-129/18: Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. marts 2019 — SM mod Entry Clearance Officer og UK Visa Section (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court of the United Kingdom — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — unionsborgerskab — unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område — direktiv 2004/38/EF — familiemedlemmer til unionsborgeren — artikel 2, nr. 2), litra c) — begrebet »direkte efterkommere« — barn, der er sat under permanent juridisk værgemål i henhold til den algeriske kafala-ordning (plejeforhold) — artikel 3, stk. 2, litra a) — andre familiemedlemmer — artikel 7 og artikel 24, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — familieliv — barnets tarv)

26

2019/C 187/30

Sag C-144/18 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 28. marts 2019 — River Kwai International Food Industry Co. Ltd mod Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen (Appel — dumping — endelig antidumpingtold på importen af visse former for sukkermajs, tilberedt eller konserveret, i form af kerner, med oprindelse i Thailand — interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009)

27

2019/C 187/31

Sag C-201/18: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 27. marts 2019 — Mydibel SA mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Mons — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — harmonisering af afgiftslovgivningerne — fradrag for indgående afgift — investeringsgode i form af fast ejendom — salg og tilbageleasing (sale and lease back) — regulering af momsfradrag — princippet om momsens neutralitet — ligebehandlingsprincippet)

27

2019/C 187/32

Sag C-245/18: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 21. marts 2019 — Tecnoservice Int. Srl., under konkurs mod Poste Italiane SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale ordinario di Udine — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — betalingstjenester i det indre marked — direktiv 2007/64/EF — artikel 74, stk. 2 — ordre om betaling ved bankoverførsel — ukorrekt entydig identifikationskode angivet af betaleren — gennemførelse af betalingstransaktionen på grundlag af den entydige identifikationskode — ansvar for betalingsmodtagerens udbyder af betalingstjenester)

28

2019/C 187/33

Sag C-275/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 28. marts 2019 — Milan Vinš mod Odvolací finanční ředitelství (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší správní soud — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — det fælles merværdiafgiftssystem — direktiv 2006/112/EF — artikel 131 og artikel 146, stk. 1, litra a) — fritagelse for levering af varer, der forsendes eller transporteres uden for Den Europæiske Union — betingelse for fritagelse fastsat i national ret — henførelse af varer under en bestemt toldordning — bevis for henførelse under proceduren for udførsel)

29

2019/C 187/34

Sag C-312/18 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 21. marts 2019 — Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH og Société traitements chimiques des métaux mod Europa-Kommissionen (Appel — karteller — markedet for genanvendelse af batterier til biler — afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF og pålægges bøder — berigtigelsesafgørelse, hvorved de købsværdier for modtagerne, der blev udeladt i den oprindelige afgørelse, tilføjes — søgsmålsfrist — begyndelsestidspunkt — forsinkelse — afvisning)

30

2019/C 187/35

Sag C-81/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Cluj (Rumænien) den 1. februar 2019 — NG og OH mod SC Banca Transilvania SA

30

2019/C 187/36

Sag C-83/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Olt (Rumænien) den 5. februar 2019 — Asociația »Forumul Judecătorilor Din România« mod Inspecția Judiciară

31

2019/C 187/37

Sag C-127/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Pitești (Rumænien) den 18. februar 2019 — Asociația »Forumul Judecătorilor Din România« og Asociația »Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor« mod Consiliul Superior al Magistraturii

32

2019/C 187/38

Sag C-138/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Steiermark (Østrig) den 20. februar 2019 — DY

33

2019/C 187/39

Sag C-139/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Steiermark (Østrig) den 20. februar 2019 — DY

34

2019/C 187/40

Sag C-140/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Steiermark (Østrig) den 20. februar 2019 — EX

36

2019/C 187/41

Sag C-141/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Steiermark (Østrig) den 20. februar 2019 — EX

37

2019/C 187/42

Sag C-184/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel București (Rumænien) den 26. februar 2019 — Hecta Viticol SRL mod Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău og Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

38

2019/C 187/43

Sag C-187/19 P: Appel iværksat den 22. februar 2019 af Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. december 2018 i sag T-537/17, De Loecker mod EU-Udenrigstjenesten

39

2019/C 187/44

Sag C-195/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel București (Rumænien) den 28. februar 2019 — PJ mod QK

40

2019/C 187/45

Sag C-211/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 6. marts 2019 — UO mod Készenléti Rendőrség

41

2019/C 187/46

Sag C-223/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Wiener Neustadt (Østrig) den 13. marts 2019 — YS mod NK

42

2019/C 187/47

Sag C-225/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Den Haag, tingstedet i Haarlem (Nederlandene) den 14. marts 2019 — R.N.N.S. mod Minister van Buitenlandse Zaken

43

2019/C 187/48

Sag C-225/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Den Haag, tingstedet i Haarlem (Nederlandene) den 14. marts 2019 — K. A. mod Minister van Buitenlandse Zaken

44

2019/C 187/49

Sag C-229/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) den 14. marts 2019 — Dexia Nederland BV mod XXX

46

2019/C 187/50

Sag C-237/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kúria (Ungarn) den 19. marts 2019 — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. mod Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

46

2019/C 187/51

Sag C-241/19 P: Appel iværksat den 18. marts 2019 af George Haswani til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. januar 2019 i sag T-477/17, Haswani mod Rådet

47

2019/C 187/52

Sag C-258/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kúria (Ungarn) den 27. marts 2019 — EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

48

2019/C 187/53

Sag C-260/19 P: Appel iværksat den 26. marts 2019 af Bena Properties Co. SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. januar 2019 i sag T-412/16, Bena Properties mod Rådet

49

2019/C 187/54

Sag C-261/19 P: Appel iværksat den 26. marts 2019 af Cham Holding Co. SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. januar 2019 i sag T-413/16, Cham mod Rådet

50

2019/C 187/55

Sag C-262/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Polymeles Protodikeio Athinon (Grækenland) den 28. marts 2019 — RM og SN mod Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

51

2019/C 187/56

Sag C-272/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tyskland) den 1. april 2019 — VQ mod Land Hessen

52

2019/C 187/57

Sag C-277/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Općinski sud u Zadru (Kroatien) den 2. april 2019 — R. D. og A. D. mod Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

53

2019/C 187/58

Sag C-281/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif de Paris (Frankrig) den 3. april 2019 — XS mod Recteur de l'académie de Paris

55

2019/C 187/59

Sag C-316/19: Sag anlagt den 16. april 2019 — Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien

55

 

GCEU

2019/C 187/60

Sag T-388/11: Rettens dom af 10. april 2019 — Deutsche Post mod Kommissionen (Statsstøtte — postsektoren — finansiering af højere lønmæssige og sociale omkostninger til en del af personalet i Deutsche Post gennem tilskud og indtægter fra prisregulerede tjenester — beslutning om at udvide den formelle undersøgelsesprocedure — afgørelse, hvorved det efter den formelle undersøgelsesprocedure fastslås, at der foreligger ny støtte — annullationssøgsmål — anfægtelig retsakt — søgsmålsinteresse — formaliteten — følgerne af annullationen af den endelige afgørelse — begrundelsespligt)

57

2019/C 187/61

Sag T-182/15: Rettens dom af 9. april 2019 — Sopra Steria Group mod Parlamentet (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — levering af IT-tjenester til Parlamentet og andre EU-institutioner og — organer — udelukkelse fra udbudsprocedurer — potentiel interessekonflikt — undladelse af at fremlægge de oplysninger, der kræves af den ordregivende myndighed — finansforordningens artikel 107, stk. 1, litra b) — gennemsigtighed — proportionalitet — ligebehandling — finansforordningens artikel 102, stk. 1)

58

2019/C 187/62

Sag T-259/15: Rettens dom af 9. april 2019 — Close og Cegelec mod Parlamentet (Offentlige bygge- og anlægskontrakter — udbudsprocedure — opførelse af et kraftværk — udvidelse og modernisering af Konrad Adenauer-bygningen i Luxembourg — afvisning af en tilbudsgivers tilbud — tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver — udvælgelseskriterier — finansiel og økonomisk formåen — teknisk og faglig kapacitet — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn)

58

2019/C 187/63

Sag T-492/15: Rettens dom af 12. april 2019 — Deutsche Lufthansa mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — Tysklands støtteforanstaltninger til fordel for Frankfurt Hahn lufthavn og luftfartsselskaber, der benytter denne lufthavn — afgørelse, hvorved foranstaltningerne til fordel for Frankfurt Hahn lufthavn kvalificeres som statsstøtte, der er forenelig med det indre marked, og det fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte til fordel for luftfartsselskaber, der benytter denne lufthavn — ikke individuelt berørt — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

59

2019/C 187/64

Sag T-300/16: Rettens dom af 10. april 2019 — Jindal Saw og Jindal Saw Italia mod Kommissionen (Subsidier — import af rør af duktilt støbejern med oprindelse i Indien — gennemførelsesforordning (EU) 2016/387 — pålæggelse af en endelig udligningstold — indisk ordning for indførelse af eksportafgift på jernmalm og ugunstig dobbeltbetaling for jernbanegodstransport vedrørende jernmalm til eksport — artikel 3, stk. 1, litra a), nr. iv), i forordning (EF) nr. 597/2009 (erstattet af forordning (EU) 2016/1037) — finansielt bidrag — levering af varer — adfærd, der består i at »overdrage til eller pålægge« et privat organ at varetage en funktion, som udgør et finansielt bidrag — artikel 4, stk. 2, litra a), i forordning nr. 597/2009 — subsidiers specificitet — artikel 6, litra d), i forordning nr. 597/2009 — beregning af fordelen — EU-erhvervsgrenens tab — beregning af prisunderbud og af tabsmargen — årsagsforbindelse — aktindsigt i de fortrolige oplysninger i antisubsidieringsundersøgelsen — ret til forsvar)

60

2019/C 187/65

Sag T-301/16: Rettens dom af 10. april 2019 — Jindal Saw og Jindal Saw Italia mod Kommissionen (Dumping — import af rør af duktilt støbejern med oprindelse i Indien — gennemførelsesforordning (EU) 2016/388 — forordning (EF) nr. 1225/2009 (erstattet af forordning (EU) 2016/1036) — dumpingmargen — fastsættelse af eksportprisen — forretningsmæssig forbindelse mellem eksportøren og importøren — realistisk eksportpris — beregning af eksportprisen — rimelig margen for salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger — rimelig fortjenstmargen — EU-erhvervsgrenens tab — beregning af prisunderbud og tabsmargen — årsagsforbindelse — aktindsigt i de fortrolige oplysninger i antidumpingundersøgelsen — ret til forsvar)

61

2019/C 187/66

Sag T-643/16: Rettens dom af 10. april 2019 — Gamaa Islamya Egypten mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, grupper og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme — indefrysning af midler — mulighed for, at en myndighed i et tredjeland kan anses for en kompetent myndighed som omhandlet i fælles holdning 2001/931/FUSP — faktuelt grundlag for afgørelserne om indefrysning af midler — begrundelsespligt — bekræftelse af Rådets retsakter)

62

2019/C 187/67

Sag T-910/16 og T-911/16: Rettens dom af 4. april 2019 — Hesse og Wedl & Hofmann mod EUIPO (TESTA ROSSA) (EU-varemærker — fortabelsessag — EU-figurmærket TESTA ROSSA — delvis fortabelseserklæring — artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] — bevis for brug — ekstern brug af det anfægtede varemærke — ligebehandling)

64

2019/C 187/68

Sag T-5/17: Rettens dom af 4. april 2019 — Sharif mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Syrien — indefrysning af midler — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — åbenbart urigtigt skøn — ejendomsret — proportionalitet — skade på omdømmet)

64

2019/C 187/69

Sag T-51/17: Rettens dom af 10. april 2019 — Polen mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter udelukket fra EU-finansiering — frugt- og grøntsagssektoren — støtte til producentsammenslutninger — udgifter afholdt af Polen — svagheder i hovedkontrollerne — efterprøvelse af anerkendelsesplaner og -kriterier — kontrol af støtteansøgninger — økonomisk sammenhæng — udgifternes rimelighed — systemiske mangler — risiko for EGFL — faste korrektioner på 25 %)

65

2019/C 187/70

Sag T-108/17: Rettens dom af 4. april 2019 — ClientEarth mod Kommissionen (REACH — Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 — bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) — anmodning om intern prøvelse af afgørelse om tilladelse til markedsføringen afslået som ugrundet — retlig fejl — åbenbart urigtigt skøn — artikel 10 i forordning (EF) nr. 1367/2006)

66

2019/C 187/71

Sag T-223/17: Rettens dom af 11. april 2019 — Adapta Color mod EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-figurmærke ADAPTA POWDER COATINGS — appelkammerets ugyldighedserklæring — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001] — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 3 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 7, stk. 3, i forordning 2017/1001) — tilsidesættelse af retten til at blive hørt — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94 i forordning 2017/1001) — beviser fremlagt for første gang for Retten)

67

2019/C 187/72

Sag T-224/17: Rettens dom af 11. april 2019 — Adapta Color mod EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-figurmærket Bio proof ADAPTA — appelkammerets ugyldighedserklæring — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001] — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 7, stk. 3, i forordning 2017/1001) — tilsidesættelse af retten til at blive hørt — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94 i forordning 2017/1001) — beviser fremlagt for første gang for Retten)

68

2019/C 187/73

Sag T-225/17: Rettens dom af 11. april 2019 — Adapta Color mod EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-figurmærket Bio proof ADAPTA — appelkammerets ugyldighedserklæring — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001] — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 7, stk. 3, i forordning 2017/1001) — tilsidesættelse af retten til at blive hørt — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94 i forordning 2017/1001) — beviser fremlagt for første gang for Retten)

69

2019/C 187/74

Sag T-229/17: Rettens dom af 10. april 2019 — Tyskland mod Kommissionen (Tilnærmelse af lovgivningerne — forordning (EU) nr. 305/2011 — forordning (EU) nr. 1025/2012 — byggevarer — harmoniserede standarder EN 14342:2013 og EN 14904:2006 — begrundelsespligt)

70

2019/C 187/75

Sag T-319/17: Rettens dom af 9. april 2019 — Aldridge m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansatte — OLAF — tidsubegrænset kontrakt — afgørelse truffet af OLAF’s direktør om indførelse af en enkelt omklassificering til højere lønklasse — ansøgning om iværksættelse af en årlig omklassificering — foranstaltning af generel karakter — søgsmålsfrist — begyndelsestidspunkt — offentliggørelse på intranet — afvisning)

71

2019/C 187/76

Sag T-371/17: Rettens dom af 9. april 2019 — Qualcomm og Qualcomm Europe mod Kommissionen (Konkurrence — markedet for basebandchipsæt, der anvendes i elektroniske anretninger beregnet til forbrugeranvendelse — administrativ procedure — artikel 18, stk. 3, og artikel 24, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1/2003 — afgørelse om anmodning om oplysninger — begrundelsespligt — spørgsmålet, om de anmodede oplysninger er nødvendige — proportionalitet — bevisbyrde — princippet om forbuddet mod selvinkriminering — princippet om god forvaltningsskik)

72

2019/C 187/77

Sag T-655/17: Rettens dom af 11. april 2019 — Inditex mod EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket ZARA TANZANIA ADVENTURES — det ældre EU-ordmærke ZARA — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1001) — utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé — skade på de ældre varemærkers særpræg eller renommé)

73

2019/C 187/78

Sag T-765/17: Rettens dom af 11. april 2019 — Kiku mod CPVO — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova) (Plantesorter — ugyldighedssag — æblesorten Pinova — afslag på ugyldighedsbegæringen — sortens nyhed — artikel 10 i forordning (EF) nr. 2100/94 — bevisbyrde — artikel 76 i forordning nr. 2100/94 — CPVO’s prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder)

74

2019/C 187/79

Sag T-277/18: Rettens dom af 9. april 2019 — Zitro IP mod EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket PICK & WIN MULTISLOT — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)

74

2019/C 187/80

Sag T-303/18 RENV: Rettens dom af 10. april 2019 — AV mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansatte — ansættelse — ansættelsesvilkårenes artikel 13 — lægeundersøgelse forud for ansættelsen — ufuldstændige oplysninger i forbindelse med lægeundersøgelsen — den berørtes manglende oplysning om en sygdom — ansættelsesmyndighedens efterfølgende opdagelse — ansættelsesvilkårenes artikel 32 — anvendelse med tilbagevirkende kraft af et lægeligt forbehold på en varighed af fem år — indbringelse for Invaliditetsudvalget — rimelig frist — ansvar — ikke-økonomisk tab)

75

2019/C 187/81

Sag T-323/18: Rettens dom af 11. april 2019 — Fomanu mod EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Gengivelse af en sommerfugl) (EU-varemærker — fortabelsessag — EU-figurmærket gengivelse af en sommerfugl — reel brug af varemærket — delvis fortabelse — artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1001 — artikel 58, stk. 1, litra a), og stk. 2, i forordning 2017/1001)

76

2019/C 187/82

Sag T-403/18: Rettens dom af 11. april 2019 — Pharmadom mod EUIPO — Objectif Pharma (WS wellpharma shop) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket WS wellpharma shop — det ældre nationale ordmærke WELL AND WELL — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 2017/1001)

77

2019/C 187/83

Sag T-468/18: Rettens dom af 3. april 2019 — NSC Holding mod EUIPO — Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket CONDOR SERVICE, NSC — ældre EU-or-mærke IBERCONDOR — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — relevant kundekreds — lighed mellem tjenesteydelserne — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)

77

2019/C 187/84

Sag T-477/18: Rettens dom af 11. april 2019 — Užstato sistemos administratorius mod EUIPO — DPG Deutsche Pfandsystem (Gengivelse af en flaske med en pil) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket gengivende en flaske med en pil — det ældre EU-figurmærke, der gengiver en dåse, en flaske og en pil — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)

78

2019/C 187/85

Sag T-555/18: Rettens dom af 3. april 2019 — Medrobotics mod EUIPO (See More. Reach More. Treat More.) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket See More. Reach More. Treat More. — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)

79

2019/C 187/86

Sag T-701/18: Sag anlagt den 8. april 2019 — SJ mod Kommissionen

80

2019/C 187/87

Sag T-177/19: Sag anlagt den 21. marts 2019 — Exxonmobil Petroleum & Chemical mod ECHA

80

2019/C 187/88

Sag T-186/19: Sag anlagt den 29. marts 2019 — Zubedi mod Rådet

82

2019/C 187/89

Sag T-189/19: Sag anlagt den 3. april 2019 — Haikal mod Rådet

82

2019/C 187/90

Sag T-211/19: Sag anlagt den 5. april 2019 — Le Pen mod Parlamentet

84

2019/C 187/91

Sag T-213/19: Sag anlagt den 8. april 2019 — AW mod Parlamentet

85

2019/C 187/92

Sag T-239/19: Sag anlagt den 9. april 2019 — Vinos de Arganza mod EUIPO — Nordbrand Nordhausen (ENCANTO)

85

2019/C 187/93

Sag T-241/19: Sag anlagt den 10. april 2019 — Spanien mod Kommissionen

86

2019/C 187/94

Sag T-249/19: Sag anlagt den 12. april 2019 — Karpeta-Kovalyova mod Kommissionen

87

2019/C 187/95

Sag T-250/19: Sag anlagt den 15. april 2019 — Tradición CZ mod EUIPO — Rivero Argudo (TRADICIÓN CZ, S.L.)

88

2019/C 187/96

Sag T-255/19: Sag anlagt den 18. april 2019 — Baustoffwerke Gebhart & Söhne mod EUIPO (BIOTON)

89


DA

 

Top